صفحه نخست > خبر و گزارش > یک امتیاز برای هرات!

یک امتیاز برای هرات!

سربازان کرزی دربرقراری امنیت بیش ازاندازه ضعیف وبی تفاوت هستند. دربعضی ازموارد نیروی پلیس افغانستان به امنیت همان چهاردیوارکه خود درآن سکونت دارد نیز نمی اندیشند
بصیر آهنگ
چهار شنبه 10 دسامبر 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

شب یک شنبه تاریخ 7 دسامبر کانفرانس بزرگی زیرعنوان (پلی برای هرات) ازطرف نیروی زمینی ارتش ایتالیا وکوماندوهای کوه نورد این کشور درشهر تاریخی چی وی دال (cividale) یکی ازپایتخت های امپراطوری روم باستان برگزارگردیده بود. هدف ازاین کانفرانس جمع آوری کمک های مردمی وموسسات خیریه اجتماعی برای کارهای بازسازی درشهر باستانی هرات توسط نیروهای بازسازی ولایتی (PRT) بود که این برنامه را درشهر هرات نیروهای ایتالیا به عهده دارند.

دراین کانفرانس ابتدا شهردار چی وی دال سخنرانی نموده وازکارهای نیروی ایتالیا درافغانستان قدردانی کرد. او همچنان ازمردم ایتالیا خواست تابانیروهای ارتش همکار باشند زیرا آنها وظیفه ی بسیارسنگین ومقدسی رادرافغانستان به عهده دارند. او نیروهای ارتش ایتالیا را فرشته های نجات خوانده وگفت، ما باسابقه دوستی خوبی که بامردم افغانستان داریم هیچ گاهی نمیتوانیم درقبال این کشوربی تفاوت باشیم زیرا اززمان امان الله خان شاه فقید افغانستان به بعد ما همیشه درکنار مردم افغانستان بوده ایم وآنها نیزازبودن ما خرسند خواهند بود. او جنگ درافغانستان را یک مشکل بین المللی خواند وگفت فکرنکنید مردم افغانستان تروریست هستند بلکه این یک بلای جهانی است که تاحال بیشترمردم افغانستان را رنج داده است.

پس ازآن آقای مارشال چابریلی که به تازگی ازافغانستان برگشته است چشم دید هایش را ازاوضاع امنیتی گرفته تاآموزش وپروش، وضعیت کودکان، نقض حقوق زن وفساد اداری برای مردم بازگو کرد. آقای چابریلی گفت سربازان کرزی دربرقراری امنیت بیش ازاندازه ضعیف وبی تفاوت هستند، اوگفت دربعضی ازموارد نیروی پلیس افغانستان به امنیت همان چهاردیوارکه خود درآن سکونت دارد نیز نمی اندیشند . بنابراین دربسیاری ازموارد نیروی های طالبان شبانه آنهارا درداخل پوسته های شان غافل گیر نموده وازبین می برند. اوگفت درطول سال 2008 ماشاهد خشونت های زیادی درافغانستان بوده ایم که درخیلی ازموارد حضورنیروی های حافظ صلح بین المللی زیرسوال رفته است. بنابراین مردم این کشور ازوضعیت کنونی به شدت خشم گین می باشند، اوباوجود اینکه کارهای ارتش ایتالیادرافغانستان را قابل تمجید دانست گفت نباید به کارکردهای گذشته اکتفا کنیم بلکه نیازمندی های فعلی افغانستان نیازمند توجه بیشتربه این کشور است. زیرا وضعیت فعلی بسیار نگران کننده است وماباید کوشش کنیم تا وضعیت دوباره به حالت نورمال برگردد.

درپایان کرنیل رینتوبون انّی فرماندهی یکی ازگروپ های کوماندوهای کوه نورد ارتش ایتالیا که او نیز دوماه پیش ازافغانستان برگشته است برای مردم سخنرانی کرد. اودرسخنانش گفت ما تصمیم گرفته ایم کمک های خودرا بیشتر دربالابردن سطح آموزش وپرورش وصحت متمرکزنماییم. زیرا سواد وصحت ازاولویت های مردم افغانستان است. کاردرزمینه های فوق گرچند نیازبه زمان زیاد دارد اما امیدواریم قدم های نخستین را بااحتیاط کامل برداریم. اوگفت ماوقتی میتوانیم ازکارهای خود درافغانستان افتخارکنیم که دیگرهیچ دختروپسرافغانستانی از نبود مراکزآموزش رنج نبیند. اودرحالیکه ازکارکردهای بعض ازکشورهای غربی درافغانستان انتقاد کرد گفت اودرضمن اینکه ازاین کشورها نام نبرد گفت متاسفانه بعضی ازکشورها فقط به کارهای اقتصادی می اندیشند نه به وضعیت ونیازمندی های مردم افغانستان.اوبااشاره به مشکل فقرگفت باوجود رسیده فصل سرما عده ی زیاد ازمردم افغانستان درمناطق مختلف نیازبه مواد غذایی دارد که باید کشورهای کمک کننده برای مقابله بااین مشکل هرچه زودتر اقدام نماید وگرنه باوجود تراژدی غم انگیزسال گذشته درهرات، امسال نیزاگر به وضعیت رسیدگی نشود فاجعه بزرگ انسانی دراین کشوررخ خواهد داد.

دراین محفل خبرنگاران وشخصیت های معروف ازسراسر ایتالیا شرکت نموده بود که درمیان آنها رییس تلویزیون rai وبعضی ازورزشکاران باشگاه میلان نیزدرمیان شرکت کننده گان به چشم میخورد. دراخیر این برنامه خبرنگاران شرکت کننده که بعضی ازآنها سفرهای به افغانستان نموده بودند باراه اندازی یک بحث آزاد روی وضعیت فعلی افغانستان گفتگو نمودند که درآن من نیز سهم داشتم صحبت کنم.

پس ازآنکه من صحبتم را درباره اتفاقات اخیردرافغانستان شروع کردم برای همه جالب بود بشنوند که مردم افغانستان نسبت به نیروی ایتالیا باچی دیدی نگاه میکنند وآیاازکارهای آنان راضی هستند یانه؟ من برای آنها کوشش کردم بطور مستند بعضی ازچیزها را بگویم. درمورد ارتش ایتالیا گفتم ازاینکه نیروهای شما درجنگ های خانمان سوزشرکت نمیکنند وازاینکه تاحال برخوردخوبی باغیرنظامیان داشته اند مردم افغانستان خرسند است وازشما تشکر میکنند. وازاینکه تاحال کمک های شما به مناطق که واقعن نیازمند است نرسیده است بعضی ها فکرمیکنند که شمافقط درمناطقی کمک خواهیدکردکه درآن منطقه ناامنی وجنگ باشد. پس باید روش کار را عوض کرد وهمیشه درشناسایی مناطق که به کمک شما نیازدارند وبه آن ارج میگذارند توجه کرد.

گفتم درطول 7سال گذشته خیلی اشتباهات زیادی رخ داده است که اگر اینطوری نمیشد بی شک وضعیت خوبترمی بود. به هرحال همه جنرال های بازنشسته ارتش ایتالیا درختم محفل به من میگفتند که حرفهایم را قبول دارند وآنها نیزبرای تغییرروش کاری خود دست به کارشده اند. زیرامطمئن هستند وضعیت فعلی زاییده روشهای اشتباه کشورهای کمک کننده وضعف حکومت افغانستان درسیستم اداری بوده است.محفل بانمایش عکسهای ازکمک های نیرویPRT درهرات ووضعیت فرهنگی واجتماعی افغانستان به پایان رسید.

عکسهای که دراین محفل توسط پروجکتوربه نمایش گذاشته شده بود درطول 6 سال ازولایت های مختلف افغانستان توسط خبرنگاران مختلف ایتالیایی ازجمله عکاس وخبرنگار معروف این کشورگابریل تورسیلوGabriel Torsello گرفته شده بود که عنوان آن را افغانستان ازنگاه دوربین گذاشته بودند. این محفل قراراست درشهر های مختلف برگزارشود ودراخیرکمک های جمع آوری شده توسط یک گروپ تازه نفس ازارتش ایتالیا به افغانستان انتقال داده خواهد شد. امیدواریم این کمک ها به راه درستی به مصرف برسد وهمان طوری که به نام مردم افغانستان جمع آوری میشود دراختیارمردم افغانستان قرارداده شود.

دراین محفل ازطرف شرکت های تجاری، باشگاه معروف ورزشی ومردم عادی کمک های صورت گرفت که اگردرشهرهای دیگرنیزبه همین منوال صورت گیرد امیدواری وجود دارد که این کمک ها میتواند حداقل مشکلات آموزشی چند منطقه ی را که ایشان درنظردارند کمک کنند به نحوی نسبتا حل خواهد کرد. بازهم امید که واقعن کمک ها به جایش برسد وبه راهش مصرف شود.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس