آيساف، ناتو و نيروهای بين المللی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

مردم: ما هم مصونیت می خواهیم!

سه شنبه 15 جنوری 2013, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس