صفحه نخست > دیدگاه > افغانستان درچنگال قدرت های استعماری وتجارت خانوادگی

افغانستان درچنگال قدرت های استعماری وتجارت خانوادگی

جواد ناصری
دوشنبه 5 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

با یک برسی دقیق و واقعبین میتوان چنین نتیجه بدست آورد که حامد کرزی با کشاندن افغانستان درچنگال قدرت های استعماری وتجارت خانواده گی اش جزتشدید اختلافات قومی و زبانی وبحرانهای اقتصادی ودرانزوا قراردادن موقعیت سیاسی افغانستان در جامعه ملل وترویج دومکراسی دروغین (حکومت قبیلوی) وایجاد بستر مناسب برای مداخله کشورهای همجوارافغانستان دست آورد دیگری ندارد.

بعدازدایر شدن اجلاس بن آلمان که اجندا اجلاس مذکور قبلا توسط کشور های استعماری تهیه شده بود درشهر بن آلمان به نمایش گذاشته تصویب کرد و گام های عملی را برای تحقق اهداف شوم شان برداشتند.
رویکار آمدن اداره موقت وعبور ازاداره انتقالی و رسیدن به انتخابات ریاست جمهوری وبه قدرت رساندن برای پنج سال دیگر حامد کرزی را واشغال افغانستان توسط امریکا و متحدین ناتو اینها مواردهستند که سناریو شان را قبلا امریکا و انگلستان تهیه نموده بود.
گذشته ازینکه پروسه انخابات ریاست جمهوری چگونه وبه صورت عادلانه ویا غیرعادلانه انتخابات برگزارگردید. کشوریکه استقلالیت خود را از دست بدهد وقربانی پلان های شوم واستعمار گرایانه کشورهای اجنی گردد درحالیکه که حضور فعا ل نظامی داشته باشند. اتخابات ریاست جمهوری درهمچو فضای که استقلالیت وجود نداشته باشد آن هم بصورت شفاف وعادلانه تحت هیچ شراۀت نه امکان پزیراست و نه اتتظارش را باید داشت جز انتخاب همان گزینه استعماری راهی دیگری وجود نداشته و ندارد.

امریکایها ومتحد ینش با استفاده از گزینه که درنظرداشت (حامدکرزی) رابنحوی روی صحنه سیاسی استعماری شان ظاهر ساخت. وقدرت موصوفه را مملو ازآب وتاب دموکراسی دروغین (اشغال) آرایش داد وفریاد های صلح خواهی وترویج دموکراسی برسرزبان هایشان جاری بود.
درین شکی نیست مردم رنج دیده مظلوم که بیش از چندین ده هه قربانی سلاخی جانییان و حکوم روایان جابرگدشته وحکومت های خود کامه ومتهجر وگروه های مجاهد نماها و گروهک تروریستی طالبانی وسایرجانیان وقاتلین مردم بی دفاع افغانستان که توانستند جان های شیرین ملیون ها باشندگان این مرزو بوم را بصورت قتل های عام و نسل کشی وصد ها جنایت ضدانسانی رامرتکب شده شهروندان ملکی وبیدفاع افغانستان را بکام مرگ فروبردند. واین ملت زجردیده افغانستان بامقابله خسته گی ناپزیربا تمام این نا به سامانیها دست و پنجه نرم نمودند. و با درک عمیق از پیچیده گیهای سیاسی روند کنونی افغانستان این انتطاررا داشتنه چشم امید دوخته بودند. که مردم رنجدیده افغانستان با درنظرداشت شراۀط سیاسی و اجتماعی افغانستان رویاهای مانند دمکراسی واقعی و صلح سرتاسری وریشکن ساختن تعصبات قومی نژادی و اجرای عدالت انتقالی و بهبود وضیعت اسفناک اقتسادی راکما کان برسرداشتن.

واما حامدکرزی با اتخاذ سیاست های متزلزل چند پهلو وعدم استراتیژی دقیق سیاسی و کارآه درقبال کشورهای همجوار افغانستان نتوانست که موقف افغانستان را درمنطقه بعنوان کشور مستقل درکنارسایر همسایگانش ودرسطح جامعه جهانی بعنوان عضو متمدن جامعه ملل به معرفی گیرد.

برعکس حامدکرزی توانسته با تشدید بخشیدن مداخله کشورهای همسایه مانند پاکستان وایران که بصورت بسیارمشهود عمل میکند موقف افغانستان را بیشترازبیش درسطح منطقه حهان به مخاطره بکشاند وبا دست باز نگهداشتن بیش ازحد نیروهای اشغال گرخارجی درموارد مختلف منجمله معامله موسی قلعه حمله برغیر نظامیان و صد موارد مشهود دیگرکه بیانگرسریع عدم استقلالیت درافغانستان است.
حامدکرزی با ضعف مدریت فوقالعلده وعدم استراتیژی دقیق وایجاد سیاست های متزلزل چند پهلو متناقص نتوانست کوچک ترین دست آورد اقتصادی سیاسی واجتماعی داشته باشد در حالیکه ریشه منشه وعوامل اساسی این تیره روزیهای مذکورناشی ازضعف مدریت وعدم استقلالیت افغانستان وسناریو ازقبل تهیه شده دول های استعماری درقبال افغانستان میباشد.

نبود امنیت
یکی از ارکان اساسی دولت سکتور امنیت است. بخاطرحفظ نظم عامه و اعاده حقوق شهروندی و حفظ حیات شهروندان کشورسکتور امنیت است که نقش اساسی را ایفا میکند.
حامدکرزی نتوانست صلح وامنیت را که یکی از آروزوهای دیرینه باشندگان این مرزوبوم میباشد برقرار نماید. بلکه خود به این بربریت ونا بسامانی ها تشدید بخشید. با اتخاذ سیاست های گمرا کننده واشتباه امنیتی وانتخاب اشخاص مورد نظر خویش که هدفش ایجاد وتشکیل همین حلقه معافیای خطرناک که هنوز هم برگرده مردم افغانستان سوارهستند ومصروف حیف ومیل دارای عامه وقاچاق مواد مخدرمیباشد تشکیل داد درحالیکه خود این مسولین امنیتی ارکان مهم حلقه معفیای و محرک اصلی این نا امنی ها درافغانستان میباشد. وبا درنظرداشت انتخاب اشخاص با گذینش قبیلوی درسمت (پوست) های بلند امنیتی کشور وهمایت ازقاچاق بران مواد مخدرومعافیای بین المللی زمینه رامساعد کرده تا بصورت سهلتربه تجارت خانواده گی که درنظر داشت رونق بیشتر بخشید.

بااتخاد سیاست های سفارشی وعدم استراتیژی دقیق و تاسیر گذاردرمساۀل امنیتی داخلی نتوانست کوچکترین هما هنگی همه جانبه درطول 7 سال بین نیروهای خارجی اشغال گرو نیروهای افغانی بوجود آورد. درنتیجه عملیات های کورکورانه قوای اشغال گردرافغانستان هزارها افراد ملکی بیگناه وبیدفاع طعمه زورآزمای نیروهای اشغال گر درافغانستان گردیده ومیگردند که درجمع شان بیشترین قربانیها اطفال های غزیز وزنان رنجدیده. این سرمین میباشد بگونه مسال کشتار قوای اشغال گردریک محفل عروسی در ولایت ننگرهارکه منجر به کشته شدن عروس وداماد و تعداد کسیری از اقارب ودوستان ایشان شدند و تمام این عزیزان را بکام مرگ کشانده شد. وحمله درقریه عزیزاباد ولایت هرات باستان و صدهاموارد دیگر که اشغال گران توانستند بعد ازبکام مرگ کشاندن مردم بیگناه حادثه را ازچشم مطبوعات دور نگهدارند ویا اجازه برای ژونا لیستان عزیز ندادند. تمام این حوادث واعمال غیرانسانی نیروهای اشغال گررا بنما یش بگذارند و بدون کوچک ترین باز پرسی ازطرف مقامات افغان به باد فراموشی سپرده میشود.

ویا اینکه با اعلام بیدون قیدو شرت مذاکره با گروهک دهشت افگن طالبی ازجانب کرزی درحالیکه گروه مذکورخود ساخته وبافته وجزه یکی از پروژهای کشورهای استعماری واشغال گردرافغانستن میباشد.
گروه طالبان تحریک تروریستی وافراطی.دردوران حکوم روأی شان در افغانستان بیشترازچهارملیون شهروندان افغانستان را آواره و یا مجبوربه مهاجرتهای اجباری کردندن ویکتعدادازمردم مظلوم افغانستان از ترس اینکه جان در خطر است .افغانستان را ترک کردند
وبا توجه به قتل عام ونسل کشی مردم شریف و بی دفاع هزاره درمزارشریف وقتل عام مردم شریف ازبیک در مزارشریف ونسل کشی مردم بیدفاع هزاره دریکاولنگ. وقتل عام برادران عزیز ما در شمالی وقتل عام درکابل وسایرنقاط مختلف افغانستان و هزارها مورد شکنجه واعدام های خودسرانه بیدون ارتکاب جرم باقوانین وحشت انگیزش.
گذشته ازاینکه تحریک تروریستی طالبان دشمنی سرسخت با طبیعت را جز فرهنگ خودمیدانند مانند. سوختاند باغها و گلستاندرشمالی ومنهدم ساختن مراکزبینظیر تاریخی مانند مجسمهای تاریخی بامیان وغارت نمودن اموال مردم و صدها جورستم های غیر انسانی را مرتکب شدند.

مذاکره با گروهک تیروریستی طالبانی جز پلانهای از قبل تهیه شده امریکا وانگلیس میباشد واین موضوع قابل یاد آوری است. نظربه گفته باشنده گان محل درولایت هلمند بصورت بسیارعلنی امریکایها وانگلیس ها تجهیزات جنگی برای گروه طالبان از طریق هوا برای چندین بار فرود آورده . وبگفته یکی سربازان افغانی که درجنک ولایت هلمند شرکت داشت ازساحه جنگی که بدست سربازان افغان بعداز زدوخورد شدید تصرف گردید. ازپناه گاهای طالبان سلاح وتجهیزات جنگی بدست آمد عین سلاح ومهمات که امریکایها دراختیارارتش افغان در هلمند چندروزپیش قرارداده بود. بگفته سربازمذکورحتی موادغذای موردنیازرا که انگلیسها دراختیار ما درخطوط جنگی قرار میداد. بعد از تصرف چندین پناگاهای طالبان ما عین مواد غذالی را از سنگرهای طالبان بدست آوردیم که برای تمام سربازان افغانی در جنگ خیلی تکاندهنده و ما یوس کننذه بود وبگفته سربازمذکوراین معمآ ایست تا هنوزنمیتوانم پاسخی برایش جستوجوگنم.

امریکا وانگلیس می خواهد با تشدید حضور نظامی خود درافغانستان وبا استفاده ازابزاردست داشته خویش ( طالبان) و با اتخاذ ازترفندهای مختلف وسیاست های اسعماریشان برای همیشه افغانستان را اشغالکرده وبخاطرحفظ حضورشان همواره تلاش میکنند.
امریکای ها وانگلیس ها نتوانسته بخوبی وآنچه انتظارداشت ازحکومت و اداره ضعیف و ناموفق حامد کرزی استفاده مطلوب کند. وبرعکس توانسته ازابزاردیگرش (طالبان) خوب تراستفاده کند وتوانسته نتایج مطلوبی را به خاطرتحقق اهداف خویش بدست آورد.
درمجموع سیاست بازی های فعلی وهمیش کشورهای استعماری درقبال افغانستان درحقیقت تعین نرخ معملات سیاسی وتقسیم قدرت دربدل سرمایه گذاریشان میباشد.
وازسوی دیگر حامد کرزی با رویاه های بگفته خودش ناخواسته و فراوان ازطریق مذاکره باطالبان تصمیم بهره برداری سیاسی وجلب همایت گروه دهشت افگن وتروریستی را بخاطر انتخاب شدن مجدد به مقام ریاست جمهوری آینده که درپیش رو دارد نیز برسرمی پروراند. واین معلوم نیست که این بار کشورهای استعماری این قرعه را بنام که خواهد زد.

به نظربرخی ازفعالان سیاسی درامریکا حامد کرزی نتوانسته تعادل قدرت وموقعیت امریکا را نسبت به سایر اعضای ناتو در افغانستان حفظ کند بنظراین فعالان سیاسی ساختن کمپ آموزشی برای طالبان توسط انگلیسها درولایت هلمند افغانستان خود زنگ خطر وازدست دادن تعادل قدرت بین امریکا و انگاستان درافغانستان میباشد. درحالیکه امریکا یها میخواهد که درمعامله اشغال افغانستان انگلیس ها به عنوان شریک اصلی درقضایا دخیل باشد واین راهم پذیرفته که حضورنظامی داشته باشند.
اما نه به این سویۀ که برای طالبان انگلیس ها کمپ اموزشی بیدون تفاهم با امریکا و بصورت جداگانه مهیا سازد. چرا بنظر این فعالان سیاسی چون امریکا میتواند درصورت لزوم ازگزینش مطلوبی مانند ده هه های گذشته درافغانستان برای طالبان کمپ های امن تربسازد وگروه طالبان را که ساخته وبافته امریکاست درصورت لزوم روی صحنه بیاورد.
بگفته منابع ازامنیت ملی افغانستان اگر نیروهای امریکا ی بخاطربازداشت آن دو کارمند خارجی که ظاهرآ یکی شان کارمند سازمان ملل متحد ودیگرش کارمند اتحادیه اروپا درافغانستان بودند. درحالیکه اشخاص مذکور درولایت هلمند مصروف همایت وکمپ سازی برای آموزش طالبان بود. درحیقت هردو عضوسازمان استخبارات انگلیستان ومسول کمپ های آموزیشی برای طالبان بوده بگفته وی نیروهای افغان نمیتوانست بیدون اقدام امریکایها این شهروندان خارجی را بازداشت کند.

حتا دراین ماهای اخیر قدرت های استعماری ویا حامیان حامدکرزی از دولت ناکارآه وضعف مدریت ایشان بستوه آمده بالحن های تندی ازوی انتقاد کردند ودرضمن چندین بار روز نامه واشنگتن پوست وسایررسانه های غربی پرده ازتجارت خانواده گی مواد مخدر کرزییان برداشت که درتمام مطبوعات جهان بصورت فزاینده منعکس شد.
این حقایق های تلخ را میتوان به عنوان نمونه یاد آوری کرد به اصطلاح عام (مشت نومونۀ خرواراست) مانند این که شخص بنام عزت الله واصفی به گفته اطرافیان حامد کرزی عزت الله واصفی ازجمله دوستان خیلی صمیمی وازدوران طفلیت حامد کرزی میباشد. وی در ابتدا والی یکی ازولایات غربی افغانستان بود وبعد بعنوان رۀیس کمسیون مبارزه با ارتشا وفساد اداری معرفی گردید. درحالیکه یکی از روزنامه های غربی درسال جاری اعلام کرد که شخص عزت الله واصفی سال های قبل درامریکا همراه با یک کیلو گرام مواد مخدرگرفتارو به چنگ پلیس افتاده و وارد زندان گردید بعد ازسپری نمودن زندان وتادیه جریمه نقدی واصفی از امریکا اخراج گردید وبه وی هوشدار داده شد که حق زندگی در امریکا را برای همیشه از دست داده است ونمییتواند حتا ازخانواده خویش درامریکا دیدن کند.

حامد کرزی باگماشتن همچواشخاص درسمت های اساسی مانند اداره مبارزه با فساد اداری آیا بیانگرمبارزه با فساد اداریست ویا ارج گداشتن به رشوه ستانی وهمایت از قاچاقبران مواد مخدرومعافیای بین المللی؟ گماشتن هم چو اشخاص جز نهادینه نمودن وکلاسیک سازی سیستم رشوه ستانی وچورو چپاول دارای های عامه نتیجه دیگری نخواهد داشت.
ودراین اواخرما شاهد اعتراض مردم شریف ولایت ننگرهار بودیم وایشان ازحامد کرزی میخواستند ازتحفه که برای دوست طفلیت خویش عزت الله واصفی گمرک اسبق ننگرهاررا تقدیم نموده است صرف نظر کند درغیرآن مردم به اعترازخود ادامه خواهد داد. وهمچنین اسدالله خالد والی پیشین قندهار وانوارالحق احدی وزیر پیشین مالیه وحنیف اتمروزیرداخله فعلی اشخاص متذکره هرکدام شان اعضا وارکان مهم حلقه معافیای ومهره های مهم واساسی کشورهای استعماری ومعافیای بین المللی رادرافغانستان تشکیل میدهند.

طوریکه تمام هموطنان عزیزم آگاهی دارند. ده ها مورد اسناد ومدارک معتبر وجود دارد مبنی بردست داشتن و اختلاص وسوه استفاده ملینها دالرازدارای عامه وسوه استفاده ازمقام های حکومتی وتشکیل باند های معافیای و قاچاق مواد مخدر.
مردم افغانستان چه انتظار رامیتواند داشته باشد ازحکومت فاسد که تا به دندان درمنجلاب قبیلوی غرق وهمدست با معافیای بین المللی وهمکاربا نا قزین حقوق بشروجنایت کاران جنگی باشد؟ درحالیکه هیت رهبری حکومت افغانستان متشکل ازقاچاق بران موادمخدر ومعافیای بین المللی میباشد وخود گرداننده وبازیگراصلی تجارت مذکوراست که هدف شان صرف حفظ حلقه معافیای درافغانستان است .
با یک برسی دقیق و واقعبین میتوان چنین نتیجه بدست آورد .که حامد کرزی با کشاندن افغانستان درچنگال قدرت های استعماری وتجارت خانواده گی اش جزتشدید اختلافات قومی و زبانی وبحرانهای اقتصادی ودرانزوا قراردادن موقعیت سیاسی افغانستان در جامعه ملل وترویج دومکراسی دروغین (حکومت قبیلوی) وایجاد بستر مناسب برای مداخله کشورهای همجوارافغانستان دست آورد دیگری ندارد.

باتوجه به سفراخیرریس جمهورامریکا جورج بوش درافغانستان و وداع اخیرش ازکشوریکه باخیال راحت توانست اشغال کند. ورسیدن به آن رویاها و آروزوهای دیرینش که اشغال افغانستان بود. حامد کرزی با تقدیر وتمجید فراوان ازوی استقبال کرد وبه تعقیب آن معتبرترین مدال افغانستان را که بنام امان الله خان میباشد. مدال امان الله خان رابه جورج بوش تقدیم نموده سینه امپراتورش رابامدال زینت آراۀِِِی کرد. وبا افتخار فراوان اسم جورج بوش رابا القاب غازی جورج بوش مسما نمود.

اما درعراق جورج بوش ریس جمهور امریکا باکفش های یکی از زورنالسیت های باغرورعراق الزیدی بدرقه شد. شاید درعراق ازکفش های الزیدی مدال مناسب که پاسخگوه وضیعت عراق باشد موجود نبود. بخاطر که عراقیها عراق مستقل ودوراز وابسته گیها میخواهد.
قهرمان الزیدی یکی ازژورنالیست های متعهد شبکه تلویزیون عراق به جورج بوش وسایراستعمار گرایان قرن بیستم هوشدارداد که هرکس میتواند مراتب تنفر وانزجار خود نسبت به استعمارگران بنمایش بگذارد با درنظرداشت امکانات دست داشته خویش (کفش) تاکشورهای استعماری دیگر ازحالت درنده گی حیوانی بیرون شوند وتا به هانه های مختلف سرنوشت میلیون ها انسان را به بازی نگرفته وقربانی سیاست های استعماری خویش نکنند.
ژورنالیست الزیدی جوان متعهد بیدارو آگاه ازوضیعت سیاسی کشورش که عشق به آزادی عراق میورزید توانست مراتب تنفر وانزجارخویش را نسبت به شخص جورج بوش وسایرکشورهای اسعماری به نمایش بگذارد.


اشاره: کابل پرس? اين نوشته را ويرايش نکرده است. خوانندگان می توانند نظراتشان را درباره ی مشکلات نگارشی و املایی آن ارسال کنند.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • جناب سر دبير محترم کابل پرس? . نميدانم چه کسی در باره نشر مقالات ، تصميم می گيرد ؛ هنوز مقاله من در باره « رهنورد زرياب » نشر نشده است ! در همان حال از برخی دوستان شما مقالات متعدد ؛ بدون رعايت نوبت ، اشاعه می يابد ؛ نوشته ها ی از قلم عبد الحميد اعتمادی ؛ عطاخيل ؛ حسين زاهدی و .. شرف اشاعه می يابند که بسيار در سقف نازل و بسيار سخيف اند مثل همان مطلب « نطفه جهاد در وان حمام منعقد شده بود !» شما به بهانه اشتباه املايی مقاله يک استاد دانشگاه را هفته قبل رد کرديد و او يکی از بهترين نوشته هايش را در جای ديگر منتشر کرد ! آقای مير هزار ؛ کابل پرس ؛ قدرتش در تنوع و کثرت است نه انحصار و تنگ نظری و شانه بالا انداختن ها و ژست خارجی گرفتن ! موفق باشيد . مريم اسکندری فرد .

  • کابل پرس? ، اسير مشتی کلاهبردار انترنتی !

   اتفاقا در پايان مقاله نظر يک خواننده ( نويسنده) گرامی نظرم را جلب کرد . من هم تذکر ميدهم خدمت سردبير فرزانه که سايت کابل پرس به شدت در چنگال چند کلاهبردار انترنتی ؛ گرفتار است . برخی فکر می کنند کابل پرس ( جواب نامه ) ايست در برابر افغان ـ جرمن ؛ هرچه در افغان جرمن نشر شد ؛ بد است ، قبيله گرای است ؛ منحط و مردود است و برای جواب پردازی ؛ صفحات کال پرس ، بايد سياه شود !
   در مورد شاهان و زمامداران افغانستان ؛ و بيداد و عياشی آنان چندان جعل مطلب و اغراق می شود که آدم فکر ميکند امام خمينی دوبا ره زنده شده و بردن نام شاه ( حتا شاه توت !) معادل است به خوردن شلاق!
   حسين زاهدی ؛ جهاد مردم افغانستان را ازبيخ نفی کرده ؛ گويا اشغال افغنستان توسط شوروی ؛ سراپا نور و نعمت بوده است و آمريکا به ملت افغان، نسخه مقاومت را پيچانده است !
   دشنام های رکيکی که عليه ديکتاتور ؛ سردار داوود، در کابل پرس درج ميشود ؛ آدم خيال ميکند ناگهان سر از تيمارستان در آورده است . مگر داود خان که به کودتای شوروی و نوکران بومی اش تسليم نشد ، مستحق اينهمه اهانت وبهتان است ؟
   جعفر رضايی نوشته های سال قبل خويش را دوباره در کابل پرس ، نقش برآب (!) ميکند ! کشور اشغال شده کجايش سالم مانده ، که عاشورايش مانده باشد ! تازه اين ها که خرافات نيست ، تجارت و« بزنس » است حتا از نوع « انويست منت = سر مايه گذاری » برای تداوم حکومت د روغ و دغل . ايرانی به همين شيوه ، از برکت زنجير زدن ها و روضه خوانی ها ، سی سال است با خيال راحت ، حکومت ميکند !
   سر دبير کابل پرس ، گويا فرصت خواندن ، مطالب رسيده را ندارد ، به سپارش و توصبه چند همکار ( کم دقت ) تسليم ميشود !
   نام و نشان وشهرت کابل پرس ؛ در سايه عدم سانسور ، سعه صدر و « توازن » در گرايش های مختلف ملی و بومی ؛ پديد آمده ؛ اما اين پروسه ، در حال خدشه دا ر شدن است . با احترام . عنايت وارسته

 • به بسیار زمانهای ما قبل تاریخ بر نمی ګردم ، صرف در زمان بعد از صدور اسلام واز زمانه های بعدی ان می خواهم خدمت وطنداران خود مخصوصا پشتونها این مضمون را بخاطر معلومات بیشتر شان به چاپ برسانم .
  اسلام در افغانستان دران زمان به دو طریق سر مردم افغانستان قبړلانده شد .
  ۱- توسط تبلیغات عربها وترجمانهای زرخرید شان ضمن نشان دادن معجزه ها مانند مداری ها که طلسم را نشان می دهند .
  ۲- به زور سرنیزه وجبری ، انهای که قبول نمی کردن با سنګسار کردنها ، سر بریدنها ، زولانه وزنجیر کردنها ، بندیګری های وحشتناک از ګوانتانامو کرده بدتر ، تیل داغ کردنها ، ودر محضر عام مردم کشتنها ،عملی وقبولانده می شد .
  ازان زمانه ها افغانستان به خانه جنګ مسلمانها تبدیل شده وتا امروز پیروان شان ( رهبران تنظیم ها ، قوماندانان مجاهدین ،حضرتها ،سیدهای هزارها، پیرها ، طالبها ، القاعده ازین کارها واشکال توهین امیز و شکنجه کردنها استفاده می نمایند ، یکی ملایم تر ودیګری تندتر عمل می کنند و افغانستان را به خانه ابدی جنګ تبدیل کرده است .
  تمام این اشکال ازطرف امپریالیزم انګلیس برای مسلمانها به میراث مانده ، انها از تجارب انګریزهابه
  شکل درست در تمام ادوار تاریخ در افغانستان استفاده نموده است .
  انګلیسها همیشه درقدم نخست از کته ګوری ( حضرتها - پیرها - خلیفه ها - سیدهای هزاره ها و
  ملاهای دیوبندی ) درتبلیغ ونشان دادن کتابهای بسیار جالب عکس دار در کوچه ها ی قریه جات وطن ما استفاده نموده است ومردم را ( ازدوزخ - جنت - پل سراط - دم - دوعا - تومار -جادو -)
  خبرداده است واکثریت زنان را به دم ودوعا وجادو واداشته است .
  مسله اساسی این بود که نمی ګداشتن مردم سیواد یاد بګیرند واطفال به مکتب بروند ، ودر مساجد ملاهای دیوبندی وپاکستانی به اسلام خرافی ګویا غیر واقعی اشنا می ساختن درحالیکه
  دین اسلام مخصوصا قران پاک اګر کسی درست خوانده وتفسیر ان را مطالعه کرده باشند دران همه چیزها درباره انچه خواسته باشین یاداوری ونوشته شده .
  مثلا درباره نظام شمس ، در باره سیارات ، درباره کهکشانها ، در باره ابها وابحار و۱۸۰۰۰ مخلوق
  خداوند ، درباره اسلام وغیره اګاهی ندارند .
  اما چون سویه مردم بسیار پایین بود وسیواد هیچ نبود ازین خاطر ملاها برای مردم می ګفت که افتاب هر صبح توسط ملایک به زنجیرها کش می شود ودیګر در یک چقوری می افتد ویا زمین به شاخ ګو ګداشته شده هرزمانیکه ګو مانده شد به شاخ دیګری انداخته که زلزله می شود .
  ملاهای انزمان استرانومی بلد نبود ، ملاها فیزیک وساینس بلد نبودن و ملاها صرف به عربی چند
  کتاب مثل ( خلاصه - قدری - مستخلص - زنجانی - قدری - مراح وغیره ) خوانده بود وصرف میرکه
  ازضربه وضربو وضربتوما صحبت میشد خوب ګردان کرده بود ، وبعضی وقتها به مردم در زمان وعظ ونصیحت می ګفت که دیروز یکی از ملاهای ما به خانه به خاطر دیدن اطفال شان می رفت ویک
  پول هم نداشت مګر تمام شب به خداوند زاری کرد که ازغیب چاره مرا بکن وقتی که صبح از خواب
  بیدارشد درزیر بالشت وی ۵۰۰۰ افغانی مانده بود که این را غلو می ګویند ، نه دروغ شاخدار بلکه
  روزی دیګری ګفت که ګروپ مبلغین ما در مسکو را ګم کردن ودرجنګلی را رفتن ازطرف دات پروردګار
  برای شان شیر نازل شد ( زمری ) ویکی ملاها را ازدامن کرفته به سرک بیرون اوردن که این خود دروغ شاخدار است وشیر ګرسنه تسمه های اورا می کشید ، شما می دانید که معجزه ها دوقسم است یک خاص است ویکی عام ، عام ان است که هرکسی درهرجایی به چشم می بیند مثل خثوف وکسوف ویا سیلابها و ګردبادها ویا اتشفشانها ودیګری خاص است که
  یک نفر به چند دوست، رفیق هم رزم وهم عقیده خود نشان می دهد .
  کتګوری نوکران زرخرید امریکا وغرب درجنګ با اعضای حزب دیموکراتیک ( از تاویزات - ازکلمه مبارک
  الله اکبر - از بسمالله واز سرمه سیاه چشم ) توسط مجاهدین بیسیواد وبیچاره که به زور وجبر به مقابل چند دالر امریکایی وپوند انګلیسی ازجان خود تیر شده ودراخرت ازطرف ملاها ، حضرتها وپیرها وسیدهای هزاره ، هور وغلمان برایشان منتظر بودن وانها را به کشتار ګاها اعزام داشتن و استعمال می شد ودرمقابل تانک وتوپ وهزارهانوع مرمیهای طرف مقابل کشته می شد وتاثیر ان
  سرمه ها وان تاویزات وان کلمه ها اصلا مشهود نه بود ، بعضی بیچاره ها ازترس بسته می کردن.
  خودشان یکسره ملیونر شدن وملک وجایداد دولتی وشخصی را غصب کردن وزنان شهدای خودرا
  به حیث عورت وزن شخصی استعمال نمودن ازین خاطر مادران بیسواد برای فرزندانشاه توصیه می
  کرد که باید انتقام پدرت را باید بګیری ازین رو این جنګ درافغانستان لانه کرده وخانه جنګ شده
  سردارمحمدهاشم خان هم برای ادامه حکومت خاندان خود از کته ګوری بالای استفاده کرد وظاهر
  شاه ۴۰ سال تمام دولتداری خودرا توسط انها ادامه دادن وانها را ازناز وطنعم شاهانه بی بهره نه
  ساختن ، دربهلوی ان از چال بهم انداختن برادران علیه یکدیګر که چال انګلیسی است استفاده کرد ګویا همه خانواده خودرا جمع کرد ودرمقابل شان چوچه مرغهای یک مرغ را به رنګ های سیاه سرخ وابی رنګ داده بود وانها برای دوروز تمام ګرسنه نګاه کرده بود ودر میدان چند دانه جواری برای شان انداختن مرغها بجای اینکه به خوردن دانه ها شروع کنند سر یک دیګری حمله ورشدن
  وتازمانیکه یک دیګر را مغلوب نساخته وبی حس نشده بود به خوردن شروع نکرد ، ازین خاطر هاشم خان به ال یحیی نشان داد که اګر همیشه افغان را ګشنه نګاه کنی یک دیګری را می کوشد ودر مقابل چند پول ناموس ، وطندار خودرا به فروش می رساند ، ازین خاطر وطن ما خانه
  جنګ باقی می ماند .

  اسلام درخطر است افغانهای بیګناه قربانی امیال بیګانها شدن .
  حال که خود امبریالستها سرحال تان حاکم است چرا اسلام در خطر نیست وشما می بینید که
  این دوستان شما عوض زنها یک نر را برای دیګری نکاح می کند ودشمن اصلی اسلام هم اینها اند
  وازنزدیک درتلویزیونهای تان اعراب بی وجدان ( سعودی - مصری - اوردونی - لبنانی - سوریایی ) وغیره را می بینید که یهود سر فلسطین قلبه می کند اما انها خاموش اند پاکستان،وطن ،شرف و ناموس ، عزت وابروی افغانها را زیر پا کرد به بهانه اسلام در خطر است اما چرا به حضور با
  دارانش درافغانستان خاموش است وچرا در مسله فلسطین زنګ خطرشان کر است ، وطنداران شما تازمانیکه خودرا بازسازی نکنید خودرا ملامت نکنید خودرا محاسبه کنید که چی کاری خوب را
  برای وطندارانت انجام دادی ، هیچ کسی دیګری را انتقاد نکنید .
  شیطان بزرګ وطن فروش اصلی ابورچونست معلوملحال سلیمان لایق واری ویا فاروق فارانی واری
  قضاوت نکنید ، همیشه کاری کنید که دراینده به خود ووطندارانت سر خم نکنی وشرمنده نباشی .
  تازمانیکه پشتونها ودرمجموع افغانها خودرا ازاسارت کته ګوری بالا فارغ نسازند افغانستان خانه جنګ باقی می ماند ولو که جلالی ویا خلیلزاد هم سر حال تان حاکم شوند .

   

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس