صفحه نخست > دیدگاه > افغانستان قربانی بازیهای شرق وغرب

افغانستان قربانی بازیهای شرق وغرب

جواد ناصری
پنج شنبه 29 جنوری 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

واکنون باسروصداهای انتخابات ونزدیک شدن اتخابات ریاست جمهوری حامدکرزی با تیم کاری اش وباحمایت سایرحلقلت مافیائ مربوط ایشان حاضرهستند بخاطرتحقق اهداف خویش مبنی برحضورمجدد به ریاست جمهوری افغانستان تمام گزینه های معاملات سیاسی را روی میز گذاشته درخواست یاری ازانگلستان بکمک عربستان وپاکستان بخاطر اخذ همایت گروهک تروریستی طالبان وایران ودراین اواخردست توسل به دامان مسکودرازنموده است.

تعاملات سیاسی درمنطقه وجهان فراخوان دورجدید معاملات سیاسی وزورآزمائ جدید میباشد. کشورهای ذیدخل درمعاملات میتواند ازافغانستان بعنوان یک آزمایشگاه بهره برداری خوب کند. باتوجه به وضیعت فعلی افغانستان وباتوجه به وضیعت سیاسی وجغرافیائ وجیوپالیتیکی افغانستان رامیتوان میدان مناسب برای زورآزمائ قدرت های استعماری وسایرعناصرمخرب داخلی تلقی کرد.

این فساد اداره باضعف زمام داران کل مردم افغانستان ازحمایت وپشتبانی دولت بازداشت وازدیگرطرف نقشه های نهای توطه ودسیه عناصرارتجاعی داخلی بااقدامات وفعالیت های جاسوسی استعماری یکجاشد. وباردیگر کشورافغانستان درآستانه یک تحول تاریخی اجتماعی واژگون میگردد واین خود سنت سیاست استعماری بوده که درظهورجنبش های نوین افغانستان رابقدرمقدورعقب براند. استعمارازسیرتکامل وتحول تاریخی یک جامعه نا آگاه نیست ولی میداند که اومیتواند این سیررابطی نماید. ودرهرده سالی یک کشور مدنظررامجبورکند که به نقطه آغازبرگردد.

حامدکرزی باتکیه براریکه قدرت باد آورده خویش بقول خودش (هیچ وقت فکرش راهم نکرده بودم ودرخواب هم ندیده بودم ) هفت سال تمام با اتکا برباداران خاریجی اش وبهمت تیم کاری ومعافیائ خویش برگرده توده های رنجدیده این مرزوبوم سواربوده وتاهنوزمصروف غضب دارائ های عامه ورونق تجارت خوانواده گی خویش درقاچاق موادمخدروتشکیل باند های معافیائ مصروف میباشد.

درحالیکه حامدکرزی دراین مقطع زمان نتوانست کوچکترین دست آورد سیاسی اجتماعی واقتصادی وبرنامه های بنیادی برای باشنده گان افغانستان داشته باشد.
واکنون باسروصداهای انتخابات ونزدیک شدن اتخابات ریاست جمهوری حامدکرزی با سایرحلقلت معافیائ مربوط ایشان حاضرهستند بخاطرتحقق اهداف خویش وحضورمجدد به ریاست جمهوری افغانستان تمام گزینه های معاملات سیاسی را روی میز گذاشته درخواست یاری ازانگلستان بکمک عربستان وپاکستان بخاطر اخذ همایت گروهک تروریستی طالبان وایران ودراین اواخردست توسل به دامان مسکودرازنموده است.

حامدکرزی دراسرنا امیدی مبنی برهمایت مجددش ازطرف مقامات جدید واشنگتن درانتخابات ریاست جمهوری سال آینده درافغانستان ونظربرموضوعات مختلف سیاسی روابط حامدکرزی با اداره جدید واشنگتن به سردی گروید. بنابراین حامدکرزی خودرامکلف میداندکه با استفاده ازهرگزینه ممکن چه همایت ازگروهک تروریستی طالبان ویا همایت مسکو وازهرگذینه موجوده خواهان حفظ قدرت خویش میباشد. درخواست کمک ظاهرآ نظامی ازمقامات مسکو درحالی انتشار میشود که حامدکرزی بصورت واضح میداند که همایت واشنگتن ازوی غیرممکن میباشد. وهم اکنون واشنگتن درصدد جابجائ مهره خویش یا درحال انتخاب فرد بدیل درانیخابات بجای حامدکرزی میباشد. وازسوی دیگرمقامات حزب ذموکرات امریکا ازعمل کرد وچگونگی اداره حامدکرزی شاکی اند حتی دراین اواخر وزیرخارجه جدید امریکا خانم هلری کلنتن اداره حامدکرزی را بنام اداره فساد وحامی قاچاقبران مواد مخدره نامید وتسریع کرد که نمیخواهند دست همکاری با همچوحکومت داشته باشد وخواهان تغیردررا بردهایش درقبال افغانستان شد.

با توجه با اعلام درخواست کمک نطامی ازجانب حامدکرزی وپاسخ بصوت آنی ومثبت ازجانب مسکو پرده ازچهره معاملات جدید منطقوی برداشت که دال برهمایت مسکو ازحامدکرزی وسایرمهره های ازقبل تهیه شده مسکو درافغانستان میباشد. بانوحه به موضوع گیری سال گذشته حامدکرزی مبنی برتشکیل جبهه متحدملی ومتهم نمودن جبهه مذکور به اتهام داشتن روابط با مسکو وایران مخالفت شدید خودرا ازتشکیل جبهه مذکورابراز نمود. وحامدکرزی حال بخاطر حفظ حیات سیاسی خویش وبا تفاهم برمعاملات سیاسی بایکتعداد سران جبهه متحد ملی تصمیم براین است تا قدرت خویش را اینبار با آرایش مسکووایران و یاری پاکستان مبنی برجلب حمایت گروهک تروریستی طالبان درانتخابات ریاست جمهوری سال 1388 درمقابل منتقد ین جدیدش (سران واشنگتن وسایردولهای همپیمانش) بنمایش بگذارد. وازسوی دیگراین خود به صدا درآوردن زنگخطریست به کشورهای غربی واینکه حامدکرزی ازاین گزینه جدیدش چه بهره برداری سیاسی کرده میتواند درشراۀط فعلی بنابر وابستگی های کللی انحصار افغانستان وحضورفعال نیروهای نظامی خارجی درکشور برای حامدکرزی از این بیشر اجازه نوحه سرائ راعلیه واشنکتن نخواهد داد.

اعلام آماده گی کمک نظامی ازجانب مسکودرحالی اعلام میشود. که وضیعت سیاسی واشنکتن ومسکوبعد از ختم جنگ سرد به بدترین حالت رویاروئ دپلوماتیک وحتی با گسترش مراکزاتومی وآماده گی تهداب گزاری برمراکزامنیتی وتجهیز نصب موشکهای دفاعی بین مسکو و واشنگتن درآمده است. خصوصا بعدازحمله نظالمی مسکو برایالات اوسیتیا وابخازیای گرجستان باوجودنکوهش وفشارهای کشورهای غربی با لای مسکومبنی برتوقف حمله ذرگرجستان بعدازموفقیت وبرندگی دربازی جدید وختم جنگ مسکو ایالات مذکوررا به چنگ خود نگهداشته وبا الخره اعلام آذادی واستقلال ایالات مذکور را رویدست گرفت وهمچنان مجلس نمایندگان مسکوآذادی ایالات مذکور رابه رسمیت شانخت.

وهمچنان مخالفت شدید مسکومبنی برکسترش اعضای ناتودرمنطقه و مخالفت شدید برعضویت گرجستان وسایرجمهوریت های اسبق اتحادجماهیر شوروی درچوکات ناتو وهمچانان قطع قرارداد منابع گازدر اروپا وباعقد قرارداد جدید وبالابردن دوچند قیمت گازازطرف شرکت گازپروروسیه بالای اروپا اینهاعوامل اساسی است که کشورهای غربی را با مسکو درتضاد با منافع اقتصادی وسیاسی علیه هم دیگر قرارمیدهد.
اما مسکوتوانست دربازی حمله برگرجستان و تصرف ایالات متذکره بعد ازیک خواب ظاهرآ طولانی کشورهای غربی رامتوجه بسازد که روسیه این توانائ را دارد که ازمنافعش درمنطقه وجهان دفاع کند درنتیجه گرجستان راتجزیه کرد. بعدازاین رویدادها سیاست مداران غربی ارچین ومسکو بعنوان اژده های خابیده خطرناک نام برد.. وتسریع نمودن که بیدون تفاهم با مسکو درمنطقه وجهان نمیشود کارکرد وروسه میتواند که جهان را به چالش بگشاند.

وازسوی دیگرگردش چرخش سیاست واشنگتن ولندن همرا با سایرهمپما نانش درمعادله ومعامله جدید سیاسی افغانستان رادروضیعت خطرناک قرارخواهد داد بادرنظرداشت سناریوی قبلی ایشان وازسوی دیگرمسکو دست بردارازمعامله ظاهرآ جدیدش نیست چون چیزی برای ازدست دادن ندارد چه حمایت از حامد باکرزی باشد ویا سایرمهره هایش درحالیکه پاکستان وایران وهندوستان هرکدام با مواضع مختلف همچنان خواهان حفظ حلقات گروهیش درداخل سیاست گداری جدید افغانستان میباشد.خصوصآ برای پاکستان وایران عدم حضورگروه هایش درسیاست گذاری آینده افغانستان راتهدید جدی علیه منافع شان میدانند که برای ایشان غیرقابل تحمل میباشد. که درصورت عدم موفقیت شان دربازی جدید حمایت و دست توسل بدامان گروه های تروریستی وارتجاعی وافراطی بیشترازپیش خواهد برد که خود زمینه سازوتولید کننده بحران بیشترمانند همایت ازافراطیت وتروریزم درافغانستان خواهد بود.

با پیامد این بازیها وزورآزمائ شرق وغرب درنتیجه رویکارآمدن حکومت جدید بعد ازانتخابات ریاست جمهوری درافغانستان حالاهرکه برنده قرعه باشد چه باگزینه غربی وباگزینه نیمه شرقی نیتواند نقش سایرکشورهای مانند ایران وهندوستان وپاکستان وچین رادرافغانستان نادیده بگیرد حکومت آینده افغانستان جزحکومتی اتلافی که منعکس کننده خواست ها ومنافع تمام کشورهای ذیدخل درمنطقه باشد راحل دیگری برای بقآ اش وجودندارد. واگردربازی جدید کشورهای استعماری جهانی وکشورهای منطقوی باعدم معاملات سیاسی وعدم توازن قدرت برمعادلات سیاسی مواجه شود سرنوشت افغانستان به سوی تجزیه کشانیده خواهد شد.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس