صفحه نخست > دیدگاه > مارشال فهیم یا تندیس خیانت!

مارشال فهیم یا تندیس خیانت!

آنچه را که فهیم خان درمقام معاون ریس جهمور و وزیر دفاع انجام داده است، درواقع خیانت وجنایت های نابخشودنی اند که او درحق مردم افغانستان و بخصوص نسبت به آرمانهای آزادیخواهانه ی شهید احمدشاه مسعود مرتکب شده است.
جلال تالقانی
پنج شنبه 12 مارچ 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

محمد قسیم فهیم ازهمسنگران نزدیک شهید مسعود است که بعداز انتصابش به ریاست امنیت ملی در حاکمیت مجاهدین، درمرکز توجه افکار عامه قرار گرفت. فهیم بنابر مهارت و تجاربی که در امور نظامی کسب کرده بود، مورد توجه شهید مسعود قرار داشت ودرهمین راستا صلاحیت قابل ملاحظه وامکانات گسترده ی در اختیار او قرار داده شده بود. انتصاب او به ریاست امنیت ملی که دریک شرایط ویژه صورت گرفت، بازتاب توجه واعتماد شهید مسعود نسبت به او تعبیر میگردد. اما دیری نگذشت که جلوه های فریبنده وبوی نشه آور موقعیت وامکانات، چنان بر دل و دماغ او اثر کرد که مقدسات دینی وارزشهای فکری را هزاران مرتبه درپای هوا وهوسهای نفسانی برزمین ریخت. قطع نظر از فساد گسترده ء اخلاقی که او را درخود کشیده بود، به زودی مالک چندین بلند منزل درمرکز شهرکابل گردید و بدینگونه آهسته آهسته در منجلاب فساد وخیانت فرو می رفت.
اما سقوط حاکمیت مجاهدین درکابل وبدنبال آن، شکل گیری مقاومت درشمال کابل، وقفه ی چندین ساله در رفتار ضد ارزشی فهیم خان ایجاد کرد که به دلیل تهاجم طالبان وگسترش جبهات مقاومت وهمچنان به دلیل کنترول شدید شهید احمدشاه مسعود بر رفتار فرماندهان مقاومت، زمینه و فرصت مناسبی برای تبارز اخلاق ورفتار متعارض با اهداف مقاومت وجود نداشت.

شهادت احمد شاه مسعود که برای ملت افغانستان وبخصوص برای دوستان وهواداران او یک مصیبت بزرگ بود، اما برای فهیم خان یک بشارت افسون کننده بود. او میدانست که بعد ازمسعود وباتوجه به شرایط حساس آن روزگار، کسی جز او نمیتواند جانشین مسعود شود واین آرزویی بود که درآن روزگاران درمرکز خواب وخیالات فهیم خان قرار داشت. یازدهم ستامبر وبدنبال آن آغاز حملات ایالات متحده امریکا بر مواضع طالبان و سرانجام سقوط حاکمیت طالبان، فرصت مناسبی را برای فهیم خان فراهم کرد که با استفاده از آن فرصت امکانات قابل ملاحظه ی دراختیار او قرار گرفت. بر گزیدن او به عنوان معاون اول ریس جمهور و وزیر دفاع، فرصتی دیگری بود که امکانات وسیعی را دراختیار او قرارداد و اورا دراندک زمان ازتمام ارزشهای انسانی تهی کرد و درنهایت به یک خاین ملی به ارزشهای مقاومت و خاین به آرمانهای آزادیخواهانه شهید مسعود تبدیل کرد. فهیم خان در مقام وزارت دفاع، نمادی از خیانت های عریان ونابخشودنی به مردم افغانستان تبدیل شده بود که با سوء استفاده از امکانات آن وزارت، علاوه براینکه میلونها دالر را بر ثروت باد آورده ی خود افزود و صد ها جنایت دیگر را نیز درحق مردم افغانستان مرتکب گردید. او که درمقام وزارت دفاع، در اوج از کبر، نخوت و خودخواهی قرار داشت، چنان ازارزشهای انسانی واسلامی تهی گردیده بود که از دیدگاه او پدیده های مانند منافع مردم، تعهد به آرمانهای شهید مسعود، اهمیت گذاشتن به خون وزحمات کسانی که او را تا این موقعیت رسانده بودند، چیزی بیشتر از یک شعار مسخره به نظر نمی رسیدند.

آنچه را که فهیم خان درمقام معاون ریس جهمور و وزیر دفاع انجام داده است، درواقع خیانت وجنایت های نابخشودنی اند که او درحق مردم افغانستان و بخصوص نسبت به آرمانهای آزادیخواهانه ی شهید احمدشاه مسعود مرتکب شده است. گستره ی این خیانت تاجایی رسیده بود که او کتابی را به کمک کسانی دیگر به دست نشر سپرد ودر آن کتاب ادعا کرده بود که او قهرمان پشت پرده است و قهرمانیها وافتخار آفرینیهایی را که شهید احمد شاه مسعود ازخود به تاریخ سپرده است، گویا ازابتکارات و مهارتهای فهیم خان بوده است. اما ازآنجاییکه این خیال پردازیهای شاعرانه و این رفتار ناجوانمردانه دربرابر حسن اعتماد شهید مسعود نسبت به وی، سخت حساسیت مردم را برانگیخته بود، بعد ازمدتی مجبور گردید که آن کتابها را از بازار جمع آوری نموده تا این حساسیت فروکش کند. هرچند که او تلاشهایی را برای خاموش کردن احساسات مردم انجام داد، اما اعمال رفتارسیاسی او در تعاملات سیاسی در مخالفت ودشمنی آشکار با ارزشهای اعتقادی و آرمانهای آزادیخواهانه شهید مسعود قرار داشت؛ درست این چیزی بود که دوستان وهوادارن شهید مسعود ازاو انتظار نداشتند. پشت کردن داکتر عبدالرحمن به آرمانها و به نان ونمک شهید مسعود، سبب گردید که او در معرض خشم مردم گرفتار گردیده و زیر مشت ولگد جان بدهد اما در واقع به جای او، فهیم خان باید درمعرض شعله های خشم مردم نقش زمین میگردید که بزرگترین خیانت را به صداقت، اعتماد و آرمانهای شهید مسعود انجام داده است.

اما وقتی که تعاملات وتحولات سیاسی درجهت مخالف با آرزو وخواسته های فهیم خان سیرکرد و او نتوانست دراین تحولات نقش مهم برای خود جستجونماید، عقده های او سر ازنو گل کرد و ازتوسل جستن به هرخیانت وجنایت ممکن که بتوانند او را وارد تعاملات سیاسی نمایند، دریغ نورزید. او بارها برای خلیل زاد و کرزی تعهد سپرد که درصورت حضور او درمعاونیت ریاست جمهوری، مثل یک سرباز برای منافع آقای کرزی می جنگد وباتمام توان برای تعمیل سیاست های آقای کرزی تلاش می ورزد. اما ازآنجاییکه او تا گلو درفساد وخیانت غرق بود، مورد اعتماد قرار نگرفت وسرانجام مقام یک سناتور تشریفاتی نصیبش گردید و تمام. البته به دلیل خوش خدمتیهای او به تیم آقای کرزی، دراین اواخر به عنوان مشاور نظامی آقای کرزی نیز نامش درج اخبار گردید؛ مشاوری که هیچ گاهی مورد مشورت قرار نگرفت.

اکنون که انتخابات ریاست جمهوری نزدیک شده است و تلاشهای جریانها و چهره های سیاسی رونق گرفته است، فهیم خان نیز خواب وخیالات جدیدی را در سر می پروراند وبرای تمدید خیانت وجنایت هایش دست به کار شده است. به همین منظور ملاقاتهای متعددی را دراین اوخر با آقای کرزی انجام داده است و وعده های را نیز از آقای کرزی دریافت کرده است. از آنجاییکه آقای کرزی به دلیل عدم کفایت و همچنان به دلیل رفتار وسیاست های قومی اش، از شانس خیلی کمتری برای انتخاب شدن مجدد به ریاست جمهوری برخوردار است، دراین اواخر درتلاش وتکاپو افتاده است که برای رسیدن به این مقام با هرجنایت کار وخاین ملی دست دوستی بدهد تا وسیله ی برای رسیدن او به مقام ریاست جمهوری گردد. اما فهیم خان باتوجه به کارنامه ورفتار سیاسی که ازخود به یادگار گذاشته است به عنوان خاین ملی وخاین به آرمانهای شهید احمدشاه مسعود، درذهن وقضاوت مردم افغانستان وهمچنان در ذهن وقضاوت دوستان ویاران شهید مسعود ثبت میباشد. قرار گرفتن فهیم خان درکنار آقای کرزی که خود نیز خاین به آرزو و باورهای مردم افغانستان میباشد، درواقع برای مخالفت ودشمنی با آقای احمد ضیاء مسعود میباشد که حضور او به عنوان معاون اول ریاست جموری مثل خار درچشم فهیم خان بوده است. هرچند که فهیم خان هنوز میخواهد از آدرس شهید مسعود، وارد تعاملات سیاسی شود، اما مردم افغانستان خوب میداند که او قبل ازهمه چیز به آرمانهای شهید مسعود خیانت کرده است.

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • نویسندهء محترم!
  ربط دادن مذاکرات فهیم خان به دشمنی وی با احمد ضیا فکر می کنم بی ربط است، و زبان تندی را که شما استفاده کرده اید نیز مناسب نیست. اما در کل آقای فهیم خان آدم سادهء است که منافع کلان ملی را فدای خواسته های شخصی خود نمود. همانطور که احمد ضیا چنین کرد. ساده گی این دو نفر، یعنی خوش بینی بیش از حد احمد ضیا و بی عملی بی مانند وی، و ساده لوحی فهیم خان و خیل عظیم بی سوادانی که در اطراف وی اطراق فرموده اند، یعنی چند ملای بی سواد، از فهیم خان آدم بی فکری ساخته است که فقط در کمین رسیدن به قدرت، از هیچ خطایی رو گردان نیست. اصلاً این آدم مثال بی مانندی از سادلوحی در میان تاجکان است. در حالیکه فکر نمی کنم در میان تاجکان کسی مثل وی قدرتمند و دارای نفوذ باشد. اما چه فایده، وی نه قدر خود را می داند و نه به نیرویی که در میان مردم خود دارد باور دارد. مشاورنیش از بی سواد ترین و چاپلوسترین ها هستند. توانایی های فردی وی در چانه زنی ها بماند، همهء اینها بدون پشتوانهء فکری است. وی میراثدار نیرویی قابل توجه است، به شرط اینکه به آن نیرو ها باور داشته باشد.

  اگر وی با کرزی برود، به هر نیتی که باشد، قبر خود را در میان مردم کنده است. فکر می کنم این آخرین ضربه هایی است که وی و اطرافیانش به حیثیت خود می زنند. بگذارید بزنند، ما محتاج رهایی از دست این ساده لوحها هستیم، چه بهتر که خودشان این زمینه را فراهم می نمایند. ما به نسلی نو ضرورت داریم که روی آرمانها و اصولی مبارزه می کنند، به آدمهای قدرت طلب که منافع مردم را به خاطر رسیدن به چوکی می فروشند نیاز نداریم. نام چنین کسانی در تاریخ سرزمین ما به عنوان آدمهایی آرمان فروش ثبت می شود.

 • Fahim khain ba arman hay Shahid Massoud wa arzuhay Tajikan, Hazara ha , Uzbik ha buda ,wa ba muamila gary way surud pashtoo shud wa qudrat ham az qaul khudash tawasut dasisay way ba karzay sepurda shud, Rabani, Fahim, Qanuny dushman miliyat khud and, zera hamisha ba muamila gary sary millat khud tejarat siyasy karda and, wa baz ham may kunand,Wali man mutayaqin hastim ki bazudy zawal qudrat anha ra shahid khahim bud, wa awlad asil in mardum jay anha ra pur khahad sakht, anha az siyah tarin insan hay tarikh darj tarikh khahand shud

  Ahmad

 • برادرم چی درسفتی ولی افسوس که کم گفتی فهيم اين سگ زنجيری قبيله بروی مسعودشاش کردوجسدش رادرزباله حاکميت افگندمن از2002تا2006درافغانستان بودم سنگ وچوب راکه ديدم باين فردنفرين ميفرستادنداورامردم خوب شناخته اندخودهم ميداندکه ديگرچقدردرجامعه منفوراست اوبزرگترين خيانت رابأرمان مقاومت ومردمش کردوخون شهيدمسعودوديگرشهدای جهادومقاومت رافروخت اين سگبازکه ميگوينداسپ هايش راکيله ميدهدخيلی نامردوحرامزاه برأمدمن درسالگره شهيدمسعودبودم اوبحيث ياروهمسنگرش عوضی که ازشخصيت رهبرش ياخاطرات خودباوی چيزی گويدسياست دولت راتشريح کردوچنان نشان دادکه خودش همه کاره است وکرزی فقط يک ملی ولی همان کسی که مانندباديگاردباوخدمت نموده ودروازه موترش رابازميکردبايک لگدجانانه ازقله قدرت بزيرش انداخت وکارش رابه شفاخانه رساندولی بی حياء راگفتندکه درمقعدت چنارسبزکرده گفت چی بهترکه درزيرش مينشينم توطئه بن وتصويب نظام رياستی ازابتکارات فهيم کرزی خليلزاد، قانونی وعبدالله وخليلی ومحقق است که بأنهاخليلزادبأنهاوعده قدرت ابدی راداده بودأياروزی فراخواهدرسيدکه فهيم وقانونی وعبدالله وعارف وخليلی وشهرانی ومحقق وديگرخائنين وخودفروشان وتجارخون شهداء زيرلگدمردم جان دهندوماذلک علی الله بعزيز

  • نامرد ! تو فهیم را دشنام می دهی یا مسعود شهید را , معلوم می شود تو هم نابخردی جون فهیم خان استی, شیوه نوشتن را یادت بگیر و بعد چیزهای بنویس ، من از باب دفاع فهیم نمی نویسم ولی جمله های نخستین تو خیلی های بازاری و خلاف ادب و اخلاق است آن هم در برابر مردی که امروز به بهای خون او خواهر و مادرت را با خودت داری و می توانی با افتخار زندگی بکنی و بگویی من یک افغانستانی ام و میراث دار افتخار شکست چند ابر قدرت

   نفرین بر کسانی که عفت قلم را می شکنند و در برابر پاک ترین پدیده خدا گستاخ می شوند

  • سهراب جان پنجشیری هرچی گفته است درست گفته است فکر کنم که خرج شما از طرف فهیم تامین میشود که اینگونه از خاین مملکت دفاع میکنی اینها نفر های خاصی مسعود بود ولی امروز دوز های خاصی مملکت شده است

   آنلاین : مارشال فهیم با تندیس خیانت:

 • مسعود بر خلاف انتظار که بایددر مقابل ان همه خدمات که داکتر عبدالرحمن به او در جلب وجذب افسران بلند رتبه حکومت های گذشته انجام داده بود داکتر را وزیر امنیت نساختودلسردی او از همین جا اغاز شد .

  فهیم که صنف 9 مدرسه ابو حنیفیه کابل را ناتمام گذاشته بودوگفته میشود چند صباحی کوتا در زمان کارمل صاحب کارمند ریاست دوم خاد نیز بود بنابر پنچشیری بودندنش مسعود او را در این پست مقر کرد.

  امر صاحب که امر پنجشیر بود نه از دیگر جا ها یک نفر غیر پنجشیری را در پستهای مهم جابجانکرد نتیجه را امروز میبینم که به اهدافش همان قانونی وفهیم عبداله وغیره وغیره که همه از زادگاه اوست خیانت میکنند نه مردم بدخشان وشمالی وکابل مزار ......

  فهیم در دو استقامت باعث پیش روی طالبان بداخل کابل شد بار اول باوجود مصرف ملیون ها افغانی از استقامت ریشخور طالبان را داخل ساحه گلبدین ومزاری ساخت وتا دیمزنگ رسانیدن.

  مسعود خود با وفادرانش بمحل رفته وانان را واپس عقب زد .

  بار دوم اخیرین روز های عقبنشینی شان به پنجشیر- از استقامت سروبی با حبیب اوغان کوهستانی که از روز اول تاخر گاهی سراش از زیر لحاف گلبدین وگاهی از استین ملاعمر می برامد واز دوستان خاص فهیم بودو هست طالبان را به نزدیکی ها ی مقر استاد ربانی بدرقه نمود حتمی زیر کاسه نیم کاسه است چرا که از روز های اول که فهیم بوزارت امنیت مقرر شد با جنرالان بنام رزیم های گذشته مثل خان اقا جاناقا بایه جان همایون فوزی ....مصروف کنایه وتبلیغات خصمانه برضد مسعود بود( وافرادی را که مسعود میراند فهیم در خفاانان حمایه میکرد حتی همین حبیب اوغان طالب شده بدست ازبک ها وهزاره ها در مزار اسیر وتوسط شخص فهیم رها ساخته شد ) وبا انان به شرابخوری و زنکه بازی واختلاس ملیارد ها افغانی مبادرت ورزید اسناد پولی نشان دهنده که چمقدر پول را وزارت امنیت در ان سال ها گرفته است در وزارت مالیه ریاست مالی امنیت وبانک افغانستان موجود است اقارب فهیم مثل مولانا قهار داکتر وفا داکتر گلبدین معتمدپولی حاجی حصین برادراش ........در ظرف ششماه اول حاکیت فهیم بوزارت امنیت صاحب خانه های لوکس در کارته پروان شدند موداد اولیه خانه های تمام شان بشمول مصارف خانه قانونی داکتر عبداله از خوراکه فروشی انعام گلدره یی از کوچه مرغها شهر نو تامین میشد تنها این مصارف از ملیون افغانی تجاوزمیکرد .

  شخصی بنام افضل هراتی پشتون از ریاست نظامی امنیت در روز های اخرقبل از کودتا دوستم از جانب جنرالان فراری به ریاست عمومی اورده شد همه فرار کردند افضل هراتی که در گذشته با گره تنی برضد نجیب همکار بود در نزدیکی با داکتر وفا تا اخیرین روز های سقوط شان بدست طالبان در رکاب انان حیثیت منشی مالی انان را داشت وصاحب هزار ها ملیون افغانی شد در شهر نو کابل مغازه لباس فروشی بنام الکوزی ودر هرات مغازه ها وموتر های بار بری 1620ایجاد ودر تهیه مسکن خانه داکتر ...ریس شفاخانه امنیت زمان نجیب را که خود بغرب فرار وخانه دولتی اش را به پشتون دیگراش یعنی همین افضل خان داده بود رسما فهیم خان به اوقباله داد.

  افضل ناسپاس که سواد داشت اما از سواد اداری بی بهره بود برای گروه فهیم لقمان حکیم شده بود با امدن طالبان موترفروشی در بره کی کابل- قالین فروشی در هرات وکابل بازنموده و با ملا احسام الدین طالب ریس امنیت نظامی طالبان بنابرماهیت فاشتی اش همکار بود وهمه روزه نصف روز اش را در دفتر مولوی میبود وبر ضدشمالی ونظار توطعه چینی مینود حانانکه ظاهرا ترک وظیفه نموده بود ....

  فهیم وگروه اش که همه از ناحیه عمرز پنجشیر بودند در مراودات روزمره شاندر برابر همه مسعود را امرصاحب نه بل کوسه ویا بجه دوستک خطاب میکردند واستاد ربانی را دشنام ناموس میدادند .

  روز دوم که کابل به دست طالبان اشغال شد ملا خاکسار وزیر احتصاب ملاعمر در جمع از بقایای پنچشیر وعمرز بصراحت گفت (جنرال فهیم در مذاکره میدان شهر که چند بار بامن ملاقات کرد هر بار برایم میگفت اگر شما از من پشتیبانی کنید من کار مسعود را یک طرفه میکنم ولی من گفتم اگر اعمالت اسلامیست ضرورت نداری من ترا پشتبانی کنم از کسی نترس اگر به اسلام برابر نیست من وهر کسی دیگر نمی توانند ترا تضمین وپشتیبانی کند ) واضیعیست که مطالب به مسعود رسانیده شده است واز این رو مدتی زیادی فهیم را خانه نیشن وحتی سیلی کاری نموده بود ودر روز های اخر عمراش اورا واپس وظیفه داد

  محبوبیت فهیم در بین قوماندان جمیعت وشورای نظار وسایر تنظیم ها از زوایه توزیع پول ها ودالر های بیت لامال است تا هدف واستراتیزی.....

  فهیم غرق شراب و عیاشی بود زنان کویا جهادی افغان وپاکستانی از پاکستان اسپیشل برای او اورده میشد از کجا معلوم که ای اس ای انان را نمی فرستاد.

  تف مسعود بر انتخابت مرد را انتخاب میکردی که رهایت نمیکرد مثل شیران دند شمالی کابلستان مزار بدخشان هرات باستان ..امان اله گذر نور جبیب گلباری....

  بچه دوستک خوده ام خراب کدی ما راهم

 • سلام برادر۰
  ناحق انرجی خودرا ضایع ساخته ای !
  چیزی نویشته ای که بی اساس و بی مرجع است. اگر بگوی از دل مردم گفتی> آیا شمارا مردم به چنین کار انتخاب کرده؟
  یک کار دیگه کو> پشتی ای کاره یلا کو. فایده نداره.بلکه خواهشم از تمام ملیت پرست و متعصبین همین است که پیش از پشتبانی از زبانی یا قومی لطفا نخست متعلق بودن خود به آن زبان و مردم را ثابت کند تا نشود که همه انرجی اش ضایع شود و دوباره هم برگشتانده نتواند. مثلا در کابل پرس? اکثرا مقالات برای دفاع>حق طلبی> یا برترجوی یک قوم ویا یک لسان بر قوم و یا لسان دیگر به نشر میرسد.اما آیا نویسنده گان جنین مقالات بگوییم یا پروپاگند یا چرندیات خود خبر دارند که مردم همان لسان و قوم که دفاع میکند هست؟ پس خواهشم از مقاله نویسان مدافع یک قوم ولسان همین است که بروند اول نر یا مرد شوند ارتباط یا تعلق بودن خود به همان قوم را ثابت کنند!اگر نمیدانید چگونه ثابت کنید مه میتوانم کمک کنم. DNA خودرا آزمایش کن.هم ارزان است و هم کارا. نشود که اولاد سکندر مقدونی یا عرب یا چنگیز یا تیمور یا بابور وغیره نباشید که خودرا اشتباها یا پشتون یا تاجیک یا ازبیک بگوی درحالیکه خونت به قوم یا ملیت یا نزاد دیگه وابسته باشد.
  موفق باشید!

  آنلاین : مارشال فهیم یا تندیس خیانت!

 • سلام آقای تالقانی

  مقصد من دفاع از فهیم و داکتر عبدالرحمان نیست . بلکه از شما می پرسم که با به شهادت رساندن داکتر بوسیله افراد شورای نظار چه به دست آوردید به جز از بدنامی و روسیاهی. باید هر کس که با شما نیست به قتل برسد یا خاین نام ګذاسته شود . این راه و رسم شما است اګر غلط نه کرده باشم. اګر فهیم امروز راه خود راه تغیر داده است به معنی خیانت نیست چرا که راه شما از اول غلط بوده و امروز شما میخواهید آنرا با هزار نیرنګ و زیر نام های ګوناګون بالای مردم بقبولانید. اګر دیروز تعدادی نه توانستند صدا نفرت خود را از شما بالا کنند به معنی تاهید شما نه بوده بلکه ناشی از خصلت آدمکشی و قاتل بودن شما بوده و است. اګر ذکر خیر آمر صاحب ګفتی شریف هستی در غیر آن نمک حرام و خاین، خوشا به حال شما سیاست بازان. دیګر زمان آب را خت کردن و ماهی ګرفتن آهسته آهسته تمام می شود، نقاب از چهره شما با این همه قتل و کشتار تان افتاده است.

  کی به ارمان مسعود خیانت کرد شما تشنه ګان قدرت که برای ماندن و زراندوزی تان با هر که رسید یکجا شدید و اکنون داد از ارمان میزنید. من باور کامل دارم اکر طالبان به شما چراغ سبز نشان بدهد هیچګاه نه نخواهید ګفت. شما خوب میدانید که دیګر شما را نه کابلیان،افشاریان، بیوه زنان و نه یتیمان خواهد بخشید.
  باور کامل داشه باشید که روز عدالت نزدیک است و شما جواب ګوی جنایت، قتل و چورو چپاول دارایی عامه خواهی بود.

  • محترم پیروز ،پیروز باشید !
   نوشتهء شما بسیار کوتاه ولی بسیار با محتوی بود .به امید بیشتر از قلم خوب تان .
   یک بار دیگر پیروز باشید پروانی

 • 70 در از کار کنان و وزیران و کارمندان دولت و مجلیس افغانستان رشوه خاری علنی میکنند که باشد که باز خاست کند

  آنلاین : همه چیز در باره هزاره

 • نویسنده ی عزیزای کاش تمام افغانهامانندشمافکرکنندودزدان وادمکشان قرن 20 راکه ازهیچگونه جنایتی برضدهم میهنان خوددریغ نکردندبه بادانتقادبدهند.
  برایم جالب اینست که این اقایان که خودرامدافع حقوق مردم وفاتحین کش.رمی دادند باوجودتمام جنایتهای نابخشودنی هنوزهم به فکرزراندوزی وتصاحب قدرت اند اینان طوریکه شمانوشته ایدبه هیچ ارمان وداعیه ایمان ندارند.
  به امیدان روزی که همه مردم افغانستان ازچنگ گرایشهای قومی مذهبی وسمتی رهایی یافته وبه عنوان یک انسان سالم بامنافع علیاکشوربرخوردکنند.

 • آقای تالقانی تلاش ورزیده اند که تا با پاشیدن مرداری ها به روی فهیم مسعود را تبریه کند. ولی وی اینرا خوب میداند که فهیم ومسعود یک ارزو و یک آرمان داشتند و آنهم خیانت به وطن و جنایت در برابر مردم و طن .

  آقای تالقانی فهیم را متهم میکند که گویا به آرمانهای مسعود خیانت کرده است.می خواهم فقط با تذکر کوتا آرمانهای مسعود را ترسیم کنم و هموطنان قضاوت کنند که گناه فهیم بی چاره در جاست؟

  فرار از تحصیل و پناه بردن به دستگاه جاسوسی پاکستان آی.اس.آی و آموزش تعلیمات نظامی نزد آی اس آی.به قوماندۀ پاکستان آمدن به پنجشیر و بدون تنبان گریختن ورسیدن نزد بادار.و آموزش جدید جاسوسی و مزدوری تا تجاوز روسها به کشور.بعدا آمدن نزد آدم خان گلبدینی مشهور به آدم خور در ولایت ننگرهار و آغاز خوردن آدم ها به خصوص روشنفکران ننگرهار یکجا با آدم خان.بعدا رفتن به پنجشیر و با استفاده از ساده دلی روشنفکران پنجشیر آغاز کردن به قلع و قمع فرزندان اصیل پنجشیر و اغاز گران جنگ مقاومت با روس ها.و به شهادت رساندن پهلوان احمد جان و متعاقب آن شهادت حدود 40 تحصیلکردۀ پنجشیری را در یک شب.وتصاحب تمام امکانات جبهه به نفع پاکستان و بنیادگرایان.در اولین روز های استقرار خود در پنجشیر در صدد معامله با روسها برامد و با پروتوکول های خاینانۀ خود در تضعیف جنگ مقاومت ضد روسی نقشی بازی کرد.با طرح جبهۀ با پرچمی های کارملی ،رهزنان دوستمی و حزب وحدت پروسۀ صلح ملل متحد را سبوتاژ کرد.با برادران جهادی خود و حتی متحدین خود درگیر شد و دود از دماغ کابل و کابلیان کشید.هنوز که هنوز است افشار سرخ خون است .آمد آمد طالبان را (سیاه تر ازخودش و یا هم برابر خودش سیاه)با خشنودی استقبال میکرد تا اینکه طالبان وی را تحویل نگرفته وخواهان تسلیمی وی شدند .هر چند داد زد که از برای خدا ما با هم برادریم و شرع نبی و حکومت 100% اسلامی میخواهیم.اما طالبان فقط و فقط تسلیمی بلاقید و شرط وی را طلب میکردند. دوباره دست به طرف برادر بزرگ جهادی گلبدین دراز کرد .ولی با یک دب دب پای طالبان به تعبیر دستگیر پنجشیری روسیاه و بی ننگ «عقب نشینی مظفرانه!» کرد.و هرچه از دارایی دولت و مردم جمع کرده بود با برادران جهادی خود یکجا دو پای داشت و دوی دیگر قرض کرده چهار پا طرف پنجشیر دوید. گپش تا مغاره های خواجه بهاوالدین کشید. ودرانجا به پای روس و ایران و اروپا بوسه زد ،به دامن زدن اختلافات قومی متوسل شد...تا توسط برادران عربش از شاگردان عبد الله عزام و یاور و حامی خودش به دارالبقا رفت...و بعد از آمدن به پنجشیر در همۀ عرصه ها فهیم در کنارش و در رکابش بود .و چنین بود ارمانهای مسعود ! حال شما لطف کرده بگویید که فهیم مظلوم در کجا از آرمان! وی عدول کرده است؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس