صفحه نخست > به قلم سردبير > افشای معاشات امتيازی مقامات بلندپايه دولت افغانستان در سال 1386

افشای معاشات امتيازی مقامات بلندپايه دولت افغانستان در سال 1386

به همراه جرم آشکار فاروق وردک و حامد کرزی
کامران میرهزار
يكشنبه 9 دسامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

اشاره: آنچه در ادامه می آيد سند معتبری ست که روز گذشته يک مقام بلندپايه دولتی ( نخواست نامش فاش شود) آن را برای انتشار در اختيار کابل پرس? قرار داد. محتوای اين سند، ميزان معاشات امتيازی مقامات بلند پايه دولتی را نشان می دهد و همچنين يک جرم آشکار که امضا کنندگان آن بايد بلا فاصله تحت تعقيب عدلی قرار گيرند.

اين سند به امضای سه مقام بلند پايه ی دولتی رسيده است. نام اين مقامات به ترتيب، همانطور که مراحل اداری آن طی شده ، چنين می باشد:

يک: آقای فاروق وردک ، وزير دولت در امور پارلمانی و رييس عمومی اداره ی امور و دارالانشای شورای وزيران افغانستان (ايشان همچنين در برگزاری جرگه ی امن منطقه ای نيز پست و مقام دارند)

دو: حامد کرزی رييس جمهور افغانستان

سه: صادق مدبر معاون اداره ی امور

پيش از اينکه به توضيحات در مورد اين سند پرداخته شود، لازم است تا متن آن را با هم بدون کم و کاست و دخل و تصرف بخوانيم (تصویر اين سند دو ورقی در پايين همين صفحه در دسترس است):

بمقام محترم رياست جمهوری اسلامی افغانستان:

با تقديم احترامات فايقه:

بمقام عالی بهتر معلوم است که اجرای معاشات امتيازی معاونين محترم رياست جمهوری، محترم رييس و اعضای ستره محکمه، وزرای محترم کابينه، محترم لوی خارنوال، روسای محترم مستقل، واليان محترم ولايات، معينان وزارت خانه ها، وزرا و مشاورين مقام عالی رياست جمهوری در سال 1385 با وصول تخصيص از وزارت محترم ماليه از طريق رياست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزيران اجرا و تاديه گرديد.

چون تخصيص آن شامل بودجه عادی سال 1386 اين اداره نميباشد و مبالغ ذيل را شامل است.

1: برای محترم معاونين رياست جمهوری هر يک ماهوار (250000) افغانی و سالانه جمعا مبلغ (6000000) افغانی.

2: برای وزرای محترم کابينه هر يک ماهوار معادل (3000) دالر تعداد 26 تن جمعا سالانه آن مبلغ (45396000) افغانی.

3: برای محترم قاضی القضات ماهوار معادل (3500) دالر و اعضای محترم هر يک ماهوار معادل (3000) دالر و رييس دارالانشای آن اداره ماهوار معادل (1000) دالر مجموع سالانه آن مبلغ (16587000) افغانی.

4: برای روسای محترم مستقل هر يک ماهوار معادل (1000) دالر تعداد 13 تن جمعا مبلغ (7566000) افغانی . (در اين قسمت سند با قلم مبلغ تصحيح شده و 7800000) آمده است)

6: برای واليان محترم هر يک ماهوار معادل (1000) دالر تعداد 34 تن جمعا مبلغ (19788000) افغانی.

7: برای معينان محترم وزارت خانه ها هر يک ماهوار معادل (1000) دالر تعداد 62 تن جمعا مبلغ (36084000) افغانی.

8: برای محترم وزراء و مشاورين مقام عالی رياست جمهوری هر يک ماهوار معادل (800) دالر تعداد (40) تن جمعا مبلغ (19200000) افغانی.

که جمعا مبلغ يکصد و پنجاه دو مليون و سه صد و شصت و هفت هزار (152367000) افغانی را احتوا می نمايد.

موضوع به مقام عالی پيشنهاد گرديد، خواهشمنديم امر اجرای تخصيص آنرا از کود(91) عنايت خواهند فرمود.

با احترام

فاروق وردک

وزير دولت در امور پارلمانی و رييس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزيران ج.ا.ا

حکم شماره 455 رييس جمهور افغانستان حامد کرزی درباره ی اين پيشنهاد:

ملاحظه شد:

وجوه معاشات امتيازی مندرجه پيشنهاد منظور است. معاشات وزرا، معينان، واليان و روسال مستقل با رييس و اعضای ستره محکمه و لوی خارنوال از داخل بودجه منظور شده شان و وزرای مشاور حاوی مبلغ (19200000) از کود (91) اجرا گردد.

حامد کرزی

رييس جمهوری اسلامی افغانستان

رياست محترم اسناد و ارتباط :

حکم مقام عالی بعد از ثبت ابلاغ شود:

صادق مدبر

معاون فاروق وردک

وزير دولت در امور پارلمانی

رييس عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزيران

آنچه در بالا مطالعه شد، سه مرحله ی اداری می باشد که توسط سه مقام بلند پايه ی دولتی نوشته و امضا شده است. همچنين امروز آقای آصف ننگ، سخنگوی آقای فاروق ضمن تاييد اين سند به سردبير کابل پرس گفت که رييس جمهور معاش خود را که ده هزار دالر بوده، به مبلغ کمتر از دو هزار دالر کاهش داده است.

با توجه به متن سند که در بالا آمده ، خوب است تا مواردی را ذکر کنيم:

يک: اين سند، تنها يک سند مهم دولتی که حکم شماره 455 رييس جمهور را با خود دارد نيست، اين سند به اين دليل مهم است که چند نمونه تخلف آشکار و سهل انگاری نيز در آن ديده می شود. مبلغ هنگفت يکصد و پنجاه دو مليون و سه صد و شصت و هفت هزار افغانی، از پول مردم فقير و رنجديده ی افغانستان توسط مقامات دولتی حيف و ميل می شود. اين پول می تواند زندگی ده ها تن از شهروندان عادی افغانستان را دگرگون کند.

مقامات دولتی به شيوه های مختلف، در کار تاراج دارايی مرم هستند. اين سند، سندی ست که می تواند لکه ی ننگی برای دولت اسلامی افغانستان باشد.

در زمان رييس جمهوری آقای کرزی شايد نتوان به اين موارد چور و چپاول رسيدگی کرد اما انتشار آن توسط کابل پرس (www.kabulpress.org) می تواند، برای قضاوت و محاکمه ی عاملان آن در افکار عمومی کارا و موثر باشد.

دو: اين سند همچنان که در ابتدای آن تصريح شده، نشان می دهد که در سال 1385 نيز مقامات بلندپايه ی حکومت، از چنين امتيازاتی نابجا برخوردار بوده اند.

سه: اين سند نشان می دهد که آقای فاروق وردک با ذکر 26 وزارتخانه، خود را نيز جزو وزرا گرفته و تعداد آنان را از 25 به 26 ارتقا داده و ايشان نيز از معاش امتيازی ماهوار معادل 3 هزار دالر برخوردار می باشند. قابل ذکر است که آقای وردک همزمان چند پست و مقام را دارا بوده و از هرکدام معاش امتيازی و غير امتيازی جداگانه دريافت می کنند.
درباره ی مقامات بلندپايه ديگر نيز می توان گفت که به احتمال بسيار قوی ، آنان نيز از چند منبع معاش دريافت می کنند که تاکنون متاسفانه اسناد آن در اختيار رسانه ها قرار نگرفته است. جز يک مورد که آقای داکتر رمضان بشردوست، نماينده ی مردم در پارلمان آن را افشا کردند. در يک مورد ديگر نيز افشا شد که برخی از واليان در جنوب کشور، مبالغ هنگفتی را به عنوان پول "کوپراتيفی" دريافت می کنند.

چهار: تمام امضا کنندگان اين سند، آقايان فاروق وردک، حامد کرزی، صادق مدبر و همچنين آصف ننگ سخنگوی آقای فارق وردک (که متن پيشنهاد را تحرير کردند) بايد هر کدام جريمه ی 100 هزار افغانی پرداخت کنند. در اين سند بجای استفاده از پول رايج افغانستان يعنی افغانی، معاشات امتيازی به دالر آمده است. گرچه گفته شده که مثلا معادل سه هزار دالر اما اين مطلب خود يک اشتباه ديگر را بوجود آورده است. نرخ برابری دالر و افغانی تا آخر سال 1386 يکسان نخواهد ماند و اگر هم باشد و افغانی پيشرفت نکند، يکی از دلايل آن صدور احکام اين چنينی می باشد که بايد توسط مراجع قانونی تحت پيگرد قرار گيرد. در اين روزها تبليغات بانک مرکزی افغانستان و تهديد مردم افغانستان مبنی بر عدم استفاده ی پول رايج کشورهای ديگر در معاملات، زبانزد همگان شده است. مقامات بلندپايه ی دولتی افغانستان، خود قانون را نقض کرده و تنها قانون بايد بر مردم عادی جامعه تطبيق گردد. اين خود نشان دهنده ی تبعيض و عدم وجود اداره ی سالم، دلسوز و کارا می باشد.

پنج: اين مبلغ هنگفت که در سند آمده است، تنها معاشات امتيازی می باشد و معاش عادی اين مقامات، جداگانه برقرار و پرداخت می شود.

شش: در اين سند معتبر که حکم شماره 455 رييس جمهور را با خود دارد، دو اشتباه فاحش ديگر نيز صورت گرفته است:

الف: در شماره بندی ها و ترتيب، ميرزا بنويس جناب فارق وردک، از شماره ی 4 به شماره ی 6 پريده اند و شماره ی 5 فراموش شده است.

ب: در مورد شماره 4، يک اشتباه در جمع مبلغ صورت گرفته که با قلم اصلاح شده است.
خوب است که اين اشتباه همچنان از آصف ننگ به فاروق ورک، رييس جمهور و صادق مدبر رسيده و هيچکدام نامه و پيشنهاد را برگشت نزده اند. البته آقای مدبر در آخرين مرحله ی اداری ناچار بايد حکم رييس دولت را اجرا کنند. خوب است که برخی باسوادان بی سواد در دولت افغانستان با اين حکم مشخص شدند.

در جمله ی آخر پيشنها نيز، موزه پاکی، يک مشکل نگارشی را بوجود آورده است.

هفت: جناب رييس جمهور، اين حکم شما در کنار کارهای ديگرتان نشان دهنده ی بی لياقتی شماست. ( اميدوارم حلقه ی گوشتی اطراف حامد کرزی اين جملات را سانسور نکرده و کامل به رييس جمهور برسانند). اين سند نشان دهنده ی، مکيدن خون مردم فقير و گرسنه ی افغانستان است که تا سرحد مرگ، مقامات دولتی می خواهند، مردم را چور کنند. آقای رييس جمهور، فساد و چور و چپاول دارايی مردم توسط باند و دار و دسته ی شما، در تاريخ ثبت خواهد شد.

در انتها بايد بگويم که متاسفم ما در افغانستان جريان روشنگری و روشنفکری نداريم که سالم باشد. کسانی که لباس روشنفکر به تن دارند، خود در کار چور و چپاول می باشند. اگر جريان روشنگری سالم و توانمند داشتيم، کرزی و دار و دسته اش براحتی نمی تواند از اين دسته گل ها به آب دهد و خروش مردم جل و پلاس آنان را جمع می کرد.

صفحه ی نخست
افشای معاشات امتيازی مقامات بلندپايه دولت افغانستان در سال 1386
صفحه ی دوم سند
افشای معاشات امتيازی مقامات بلندپايه دولت افغانستان در سال 1386

شاعر و متخصص سیستم های معلوماتی
سردبیر و ناشر کابل پرس?
هزاره از هزارستان

آنلاین :

Work and Poetry

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • چور چور چور، در افغانستان فقط چور می کنند. فاروق خان وردک رييس جمهور افغانستان است. آقای کرزی از خود هيچ اراده ای ندارد. دوکتور خليل نرم گوی گفته بود فاروق خان رييس حمهور است و فاروق خان او را بازداشت کرد.

  • 26 وزیر که گفته، منظور فاروق خان خودش نی بلکه وزیر ارشد بوده باشد، لطفاً این را اصلاح کنید تا انصاف شود.

   بااحترام

  • كرزاي براي به رسيدن قدرت رياست جمهوري با كساني ائتلاف كردند آنها دوزد ترين چپاولگر ترين وجنيات كارترين است كه اين بلا را سري مردوم افغانستان آورده ااست كرزاي خودش چپاول گر است ماملت افغانستان از كه بايد توقع عدالت داشته بشاشيم

 • آقای فاروق وردک که با قومی کردن مسایل در افغانستان همبستگی نیم بند ملی را در افغانستان در معرض تهدید جدی قرار داده است باید برای آنچه انجام می دهد به وجدان خود مراجعه نماید و ببیند که آیا مردم افغانستان تا این اندازه مستحق ظلم و جنایت هستند. قومی کردن مسایل در افغانستان نه تنها مشکل مردم مارا حل نمی کند بلکه افغانستان را می تواند به روآندای دوم تبدیل نماید. در یک جنگ قومی هیچ برنده ای وجود نخواهد داشت. این بازی فقط یک بازنده دارد و آنهم مردم افغانستان است. این بازی، بازی بدون برنده است.

  • برادر سلام.
   خودت هر چه گفتی حقیقت است و تمام کنترول دولت به دست آقای وردک است.هر چه که بخواهد میکند.هر نوع خیانت که از دستش بیاید میکنه.

  • دوستم:تا جاییکه من معلومات دارم اقای فاروق وردگ یک نفررا هم ازقوم های خودمقررنکرده است,واین واقعیت را شما به دوطریقه معلوم کرده میتوانید,اول اینکه به اداره اموربروید ودوم اینکه ازقومیان اقای وردگ بپرسید که ایا اوبه افغانستان کارکرده است یا به قوم خود؟

 • ای خدا در ملک چی می گذرد؟
  این ظلم چی زمانی نقطه ی پایان می یابد؟
  اگر چه شاید و حطمی است که کسانی نظر من را آناً از عینک سیاه فاشیزم می بینند و به دفاع از همه این کثافات می پردازند به دلیلی اینکه از قوم پشتون هستند در حالیکه جنایت کار و خاین از هر نژاد و تبار که باشد بد است و نباید ازش دفاع شود.
  در راستای افشای اسناد خیانت کابل پرس? وظیفه اطلاع رسانی خوش را انجام می دهد و این کار است درست.
  آقای کرزی با هم تیمی هایش بزگترین جنایت تاریخی را مرتکب شدند فرصت های که در این مقطعی از زمان و با سالها ویرانی و خونریزی به دست آمد این ها صرف رشد اندیشه ی سیاه فاشیزم نمودند.
  آقای کرزی اعتماد مردمی که بدست آمده بود ودر انتخابات ریاست جمهوری برایش رای داده بودند ایشان این اعتمادرا زیر چکمه های فاشیستی اطرافیان خود خوردکرد.
  شما ببینید که تفاوت میان معاش مقامات دولتی و معلمین و مأمورین تاچه حد است در کجای دموکراسی این طور آمده است. من باور دارم که این مقامات به افغانستان متعلق نیستند ولی از هر کشوری که آمدند در دایره انسانیت این ظلم آنها نمی گنجد از خاطر همین ها است که مردم مظلوم ما هرروز به کام مرگ فرو می روند و کشته می شوند.
  پس برای انسانیت هم اگر که شده (اگر به انسانیت باورد داشته باشند) کارشان شرم آور است.
  آقای کرزی، احمد ضیا، خلیلی، شمایک بار به شعارهای که داده بودید نظر باندازید که چی گفته بودید
  وردک عزیز(فاروق ورد) همه به این باور دارند که تو این همه وظایف و سوار شدن بر گلوی مردم افغانستان را از لیاقت خود بدست نیاوردی بلکه از فرط فاشیزمی که تو به آن می اندیشی گرفته ای و فکر می کنی که همه چیز تمام شده و این دولت میراث جناب عالی است وتاریخ به پایان رسیده ولی فراموش نکن که همان تاریخ پایان یافته بر تو وامثال تو درشت قضاوت می کنند.

 • دیگه گفتنی نیست فقط خندان اینها ره...........................

 • دوستان محترم

  جهاد يعنی چی؟؟؟

  همين مردم به همين خاطر جهاد کردند تا بخورند و بنوشند. ايشان غم کسی را ندارند و در پی ابادی کشور نيستند.

  • چهاد را مردم افغانستان کرد. این مردم هیچگونه ارتباطی با جهاد ندارند. مردم افغانستان این نوکران اجنبی ها را به سزای اعمال شان خواهند رساند. اگر شما واقعا ً میخواهید که بر این سئو استفاده ها خاتمه بدهید اول باید منبع و اساس این جنایتکاران را از بین ببرید که ، جنایتکاران امریکایی اند.

   در زمان روسها حتی سگهای کارملوف در پست های اساس گماشته شده و آنها دولت را مانند سرمایه شخصی خویش مورد استفاده قرار میدادند.

   اکنون بر سر سوته امریکایی ها جنایتکاران و وطنفروشان از کرزی تا سگهای خائین ملی بزکثیف مسعودوف و بیناموس ربانی نشسته و دولت و مال مردم را بین خود تقسیم میکنند.

  • خیال پلو خیال پلو ، برادر ها زیاد خود را تکلیف مغزی نتین ، ای گپ ها ازوخت جریان داره ، در پارلمان هم امیتو چور است ، کسی زورش نمیکشه ، شولیته بخو پردیته کو.
   وطن خلاص اس ، ایتو فروخته شده که تا نواسه و کواسه غلام میبانه میفامی تا کواسه

  • بهاد ر خان: هميشه از دهن خودت سوته ميبرايد!!!در اين روزها بسيار خوش معلوم ميشي!نوش جانت ببين طالبهاي را كه خودت قهرمانان و وطنپرستان پشتون ميداني عين قريب پنجا نفره كشتن.
   په! چه قهرماني !مشر ف عيش كرد با چنين اجيراني!

  • To day Jehad means to fight corrupt official.

 • وظندار !در فقرۀ سه :پول "کوپراتیفی در اینجامعناندارد پول "اوپراتیغی"درست است وپولیست که به منظور کسب اطلاعات وجذ ب مامور!!! از آن باید استغاده شود اما چون مستور است به جیب آمرین می رود .

  • فاروق وردك بسيار كارها ضد انساني ديگر انجام داده كه اين گپ ها نصوارشم نيست.او كه زماني قانون اساسي را به نفع قوم خودش تحريف كرد اي كار ها برياش مثل او خوردن واريس.او كه وجود غير پشتونها را در كشور انكار ميكند اي كار ها خو عين خدمت است.

  • نوش جانش، جهاد كرده است، تو خو تمام وقت است را سرف بوت پاكى خارجيها كرده ايد.( خر) زنده باد مجاهدين (دوستم و صياف و محقق

 • نوشته شده توسط: عبدالر شيد خان
  دوست عزيز وبزرگوار اينها كهچيزي نيست اگر ساير چورو چپاولهاي مقامات را افغانستان را بدانيد ،شما سكته ميكنيد.من يادم وقتي اقا ي محمد يوسف اعتبار رسي اداره امور بو د ارا متهم به فساد اداري ميكردند ولي الان كه مدت دوسالي ميشه كه اقاي فاروق ورك امده ،ديگر فساد نيست به قول شما چورو چپاول هست .
  بدنيست درينجا به نكته اي ايشاره كنم روزي سكر تر اقاي وردگ به كميته ملي المپيك ميره واز يكي ازمسوولين انجا ،براي گرفتن مطلبي (فلش ميموري ) مي خواهد ولي ان مسول اظهار ميدارد كه برادر ما بودجه مان كجا بود تا وسايلي ازين قبيل خريداري كنيم وفي الفور ، جناب سكرتر فاروق وردگ مبلغ دوصد دالر امريكاي ميدهد كه برين براي تان فلش بخيرين .
  بنابرين نتيجه ميگيريم كه وقتي سكرتر فاروق وردگ چنين كراماتي داشته باشد، شحص فاروق وردگ چه ها كه نمي توانند بكنند؟
  به علاوه من به طورموثق به اطلاع تمامي هموطنان عزيزم مي رسانم كه اقاي فاروق ماهانه پنچ هزا ر دالر معاش از يونيما هنوزم ميگيره .اين مطلب را همه در اداره امور مي دانند
  .

  • دوست عزیز عبدالرشید خان:به وجدان مراجعه کنید ودرروشنی معلومات دقیق وحکم ضمیرقضاوت کنید.شما درست میگویید من به یاددارم که یکی ازمعاونین اقای وردگ (فرید حکمت) درجریان جرگه قانون اساسی ازطرف یونما 2500 دالرمعاش میگرفت,اما درعین حال برایش گفته شده بودکه اگرشما با یونما درایران کاربکنید برایتان 8000 دالرمعاش داده خواهد شد,اما اونرفت.به عین ترتیب قبل ازحکومت اقای کرزی,اقای وردگ بصفت معاون UNDP کارمیکرد پس معلوم است که علمیت وصداقت ومتعهد بودن او به افغانستان سربلند ارزش این معاش را دارد.اقای فاروق وردگ هروقتی بخواهد دوباره به یونما یا اداره دیگرملل متحد رفته میتواند اما اوعلاقه دارد ازعلمیت خود برای وطن عزیزخود کاروخدمت نماید.

  • نویسنده عزیز:
   شما به وجدان مراجعه نماید فاووق خان آیا واقعاً خدمت گار است یا نه ؟
   او صرف به خاطر روند پشتون سازی این چوکی را احراز نموده نه بخاطر خدمت شما میتوانید جواب آرایه نماید

 • نویسنده محترم:عوض اینکه با یک دید منفی این مقاله را نوشته میکردی بهتراین بودکه این مسله را ازطریق رادیووتلویزیون تعقیب میکردی ومعلومات دقیق را به مردم ارایه میکردی.ازنوشته های شما معلومداراست که شما با اقای وردگ تعصب دارید وهمچنان شیوه ایکه درپیش گرفته ای,برای مردم افغانستان مفید نیست.من فکرمیکنم باید این مسله را دقیقا بررسی میکردی؛ومن حیث یک شخص تجربه کاریکه ازحالات فعلی کشوراگاهی دارم,اگرمعلومات ذکرشده را درست هم فکرکنم,درمقابل کارومسولیت مقامات شاید کافی نباشد,ذیرا ما وشما میبینیم که درموسسات مردم زیادی وجوددارند که سویه ایشان نسبت به این وزرا پایین است اما معاشات بلند تراز3000 دالرمیگیرند.امید است درخصوص فاروق وردگ با رجوع به وجدان وضمیر بیاندیشید ببینید که نظام کنونی,قانون اساسی کنونی وپارلمان کنونی محصول کارچه کسی است؟!

  آنلاین : به وجدان مراجعه کنید

 • من ازين بيش ندانم که کفن دزدي چند پي تقسيم قبور انجمني ساخته اند
  اولاً تشکراز کابل پرس? وآقاي ميرهزار که بخود تکليف ميدهدوبا افشاگري هايش مردم را درجريان وقايع قرار ميدهد.وقايعي که اگر جلوش گرفته نشودملتي را به تباهي ميکشاندبناءً اين هم يک جهاد است ومبارکتان باد.
  ثانياً بايد بگويم که آقاي وردک واقعاً شخصي با پشت کار وبرخوردي عالي ميباشدواينکه درافغانستان همه کارهء اين کشوراست ازوزيردولت درامور پارلماني گرفته تا رئيس دارالانشا شوراي وزيران ورئيس ادارهء امور رياست جمهوري وگردانندهء جرگهء امن و... اين مشکل آقاي وردک نيست، اين مشکل جناب رئيس جمهور است که به نظرش در افغانستان قحط الرجال آمده که همه کارهارابايد يکنفر انجام بدهد.
  ثالثاٌدزدي هاوخوردوبردهادرحکومت تکنوکراتهاي مااظهرمن الشمس است زيراپس ازسقوط طالبان تاحال قرار يک گزارش 11مليارددالروقرار گزارش ديگر15 مليار دالربه افغانستان کمک شده است وبه اسثتثناي چندسرک عمومي هيچ نوع بازسازي چشمگير درکشور صورت نپذيرفته است واگر درشهرکابل وبعضي ازمراکزولايات تعميرهاوبلندمنزلهائي آباد شده است اين بازسازي هاي شخصي بوده وبه دولت وکمکهاي خارجي هيچگونه تعلقي ندارد. ما ميبينيم که درين سرماي زمستان هنوزهم کلکين هاي اکثرمردم کابل پلاستيک بوده وبه شيشه تبديل نشده است، هنوزطفلکان ما بجاي موزه از چپلک پلاستيکي کار ميگيرند، هنوزبرق وآب صحي اين دو عنصر حياتي در پايتخت کشور وجود ندارد، پس اين همه ملياردها دالرچه شده است؟ واضح است که مقداري توسط کارمندان عالي رتبهء دولتي دزدي شده است ومقداري هم بنام معاش امتيازي وغيره ازکيسهء بيت المال توسط آقاي کرزي بذل وبخشش شده است. درکشوريکه مردم مظلومش صرف نظر ازافغاني که به پول هم نان خشک پيدا نموده نميتوانند بزرگانشان به دالرمعاش امتيازي ميگيرند اين است نمونهء حکومت مستعمرهء سرمايه داري. بايد گفت که اين موضوعاتي را که شما برشمرديد مسايل رسميست، چنين عملکرد هاي ناسالم بطور شخصي نيزانجام مي يابدبگونهء مثال درزمان سلطنت ظاهر شاه که اصول وقانوني حکمفرما بودوبراي وزارت دربار سلطنتي يکمقدار بودجهء خاصي تخصيص داده شده بود پادشاه نميتوانست از پنجصدافغاني به کسي بيشتر بخشش کند وآن ازپاکي شاه نبود بلکه ازبرکت قانون بود وهمين سبب ميشد که مردم بگويند شاه ما بسيارگشنه(گرسنه) است، اما تاجائيکه من خبر دارم آقاي کرزي ازجيب شخصي اش براي بيش ازيکصدوچند نفرطورخصوصي به دالرکرايهء خانه ميدهد ومساعدت ميکند که کمترين آن سه صددالر بوده وبيشترين آنراخدا واولياي امورميداندوبنده را درآن دخلي نيست. ولي باقي مردم بيچارهء افغانستان که کرزي شناس نيستند بايد بسازندوبميرند. کاش آنهائيکه به دالر معاش امتيازي ميگيرند کمي درفکرمردم خود هم باشند،به گونهء مثال ازبرکت فعاليتهاي وزيرصاحب امتيازگير تکنوکرات غرب زدهء تجارت درطول شش ماه اخير قيمت يک بوجي برنج هفت سيره از1450 افغاني به 2800 افغاني صعودنموده ودرين اواخر يک بوجي آرد از700 افغاني به 1100 افغاني بالا رفته است ودليل آن هم ازطرف وزارت محترم تجارت، اعلام اوضاع فوق العاده درپاکستان وانمودشده است، بايد پرسيد که دولت اگر درفکرمردم است چراگدام هاي خود را ازگندم ساير کشور ها مثل ازبکستان وتاجيکستان وترکمنستان پرنکرد تا جلو احتکار کشور پاکستان را که هميش براي مامشکل خلق ميکندميگرفت ميترسم که فساد اداري دولتمردان افغانستان فرامرزي نشده باشد وعلاوه از اخذرشوه از تجارخودمان از تجار پاکستان هم رشوه نگيرند وگدام ها را خالي نگذارند. به هرحال عاقبت اين کشور جنگ زده ازدست چند نفر غرب زده
  بخير، وجزاينکه به خداي بزرگ پناه ببريم ودعا کنيم که دولتمردان مارا درپناه لطف خود هدايت کند تابيشتر ازين خون مردم مظلوم خود را نمکند چارهء ديگري نداريم زيرا اين صاحبان قدرت توسط اشخاص نه، بلکه توسط کشور هاوبيگانه ها حمايه ميشوندکه حتي زور پارلمان هم به آنها نميرسد مثل موضوع وزير صاحب خارجه چه رسد به ما بيچاره ها ولي بايد بدانند که:
  بترس از آه مظلومان که هنگام دعا گفتن
  اجابت از در حق بهراستقبال ميآيد
  صديق کابلي

 • معلولین که در افغانستان زندگی میکنند به هیچ وجه قابل قبول دولت نیست چون همه کسانی که فعلاً در پوست های کلیدی کار می نمایند به معلولین هیچ ضرورت ندارند چون تمام خواسته های شان برآورده شده است برای آنها معلولین یک بازی چه بود و از آنها کار گرفته شد و کسانی که اعضای بدن خود را قربانی این وطن کردند ، قربانی ملت کردند و حالا که این مجاهیدین فریاد میزنند که ما جهاد کردیم!!! چی شد وعده ای که با مردم رنجدیده و رنج کشیده کرده بودید کجاست وعده های چرب نرم تان؟ آیا تنها شما در این وطن سهم دارین ؟ دیگران هیچ از وطن نیست معاش که برای یک معلولین تعین کرده اید میدانید که چند است ( 450 ) افغانی است ولی به دیگران چی آنها خو معاش خوب دارند و تمام نیازمندی های شان پوره شده توجه ندارند که برای معلولین هم یک مقدار پول خیرات که از طرف خارج کمک میشود قائیل شوند .خوب ما معلولین هیچ وقت نمیگیم که برای ما خیرات بدهید چون حق ما است که از دولت بخواهیم مگر کسانی که حق ما معلولین را میخورند خداوند ( ج ) میپرسد چی کردی حق معلولین را خوردی کسانی که عضو بدن خود را قربانی کرد از تو دفاع کرد تو به آنها چی کردی .

  آنلاین : آیا معلولین در افغانستان زندگی میکنند ؟؟؟

  • Az chela che gela.Unfortunately, we see people despite corruption of Wardak supporting him. Wardak was a spy in UNDP. Only Pushtoons were entitle to get a job through UNDP when he was there, and still it is true with many UN agencies and Intnl NGOs, especially if a local staff is a key person in that Department his selection for the vacancy is Pushtoon regardless of knowledge or experience.There is is an allegation that from top authority of Afghan Goverment/UN given instruction to give priority to Pushtoons in recruitment in their concerned agencies. Seeing is a believing . It true that U find Pushtoon staff more than staff from other ethnic groups.This critics is strongly refer to UN agencies and INtl NGOs in Afghanistan. If U ask the head of the agency (foreigner) why so many Pashtoons recruited he or she would say that thay can not distinguish betwween Pashtoon and other ethnics and do not take the blame. Therefore even justice in recruitment in International Organization in Afghanistan is not fully observed . I strongly recommend to Kabul press? to take this as an issue and strongly express it in the media so that the Un and Int NGO’s take note of this. The most criteria should be education (not fake Deploma of course), work experience , loyal to help the needy people of Afghanistan. Best regards to the reader of this message. I have to add that I am not against any ethnics. But, I am agaist disloyality as well as dishonesty, in recruitment of National staff.

 • محترما!
  این موضوع کدام تازگی ندارد ازاینگونه قانون شکنی های اقای کرزی
  بسیارزیاداست کدام مرجع قانونی باوجدان درافغانستان وجود دارد تامورد بازپرس قراردهد اقای کرزی قانون اساسی " قانون کاروتمام قوانین رازیرپا گذاشته درحصه تقررافراد واشخاص بی سوادونادان مبادرت میورزد طورمثال شخصی رابنام نجیب الله (مقصودی) که حتی درجه
  تحصیل صنف دوازده رانداردودرین اواخرفراغت صنف دوازده راساختکی حاضر وانرابرتبه دهم تثبیت نمودهوخلاف تمام قوانین وموازین دولت وی
  رادربست رتیه اول بحیث رئیس میدان کابل مقررنموده وازپول عواید
  دولت به اقای محقق حق میدهد کاری راکه قبلآ اقای احسان جاوید از عواید سکتورحصوصی درحدودماهواریکصدوبیست هزاردالر رابه محقق صاحب
  میداد ولی نظر به تغیرات جدید که اقای قادری وزیر ترانسپورت مقررشد این عواید بالای محقق قطع وفعلاً به عواید میدان هوائی کابل
  اکتفاًنموده نماینده خویش راجبراً بالای قادری صاحب قبولانده واقای کرزی نیز درمورد خاموش مانده ودست بازبرایشان داده که حتی کارت
  هویت برعلاوه کارمنداد حتی به دوکانداران بازاربه خاطر پول گرفتن
  بنام قیمت کارت اخذ وپول ان حیف ومیل میگردددونفر ازافراد کمسیون مبارزه باارتشاًوفساد اداری بررسی وبه گرفتن دو دو صد دالر
  موضوع راسطحی دانسته وحتی شخصی که موتررا ازسکتورحصوصی دزدی وبعداً بفروش رسانیده واعتراف نموده که عوض موترمتذکره را میخرم صرف بازی دادن بود.بس تاحال کس انراتعقیب نکردوامثال ازاین موضوعات بسیاراست که اقای کرزی دران شریک است که حتی اقای قادری
  وزیر جدید رااجازه تغیرات روساداده صرف بحیث سمبول وزیراست وعلاوه
  میگردد که بست ریاست میدان ازسال 1383 تحت ریفورم اصلاحات اداری
  قراردارد ولی کسی اجازه به اعلان سپردن بست متذکره رانداردشما قضاوت کنید.

  آنلاین : قانون شکنی های اقای کرزی

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس