صفحه نخست > دیدگاه > ائتلاف جبهه متحد ملی به رکود مواجه شد

ائتلاف جبهه متحد ملی به رکود مواجه شد

کرزی بخاطر از پا در آوردن جبهه متحد ملی در ابتدا بصورت مستقیم وغیر مستقیم کوشش کرد که افراد وفادار به سران جبهه متحد ملی را از همدیگر متفرق نماید
جواد ناصری
دوشنبه 18 می 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

نظریه ائتلاف به عنوان جزئی ازنظریه بازیها درباره فرایند تصمیم گیری ازسوی گروهی ازبازیگران (بیش ازدوبازیگر) است که ائتلاف شان برای اخذ تصمیم خاصی لازم وکافی است. تشکیل ائتلاف نتیجه تصمیم گیری بازیگران است که به شیوه عقلانی به محاسبه وملاحظه منافع خود میپردازندودرپی به حداکثررساندن آنهاهستند.
شیوه تشکیل ائتلاف های سیاسی باکاربرد مدلهای ریاضی وبه ویژه باکاربردنظریه بازیهای چند نفره تجزیه وتحلیل میشود.

کارتون از عتیق شاهد
چناکه دیدیم نظریه بازیها براساس فرض عقلانی بازیگران نتایج بردوباخت بازیرا توضیح میدهد. نظریه ائتلاف اساسآ درپی تشخیص ائتلاف برنده میان مجموعه روابط بین بازیگران است. براساس فرض کنش عقلانی بازیگران ازمیان ائتلافات مختلف ائتلافی احتمال تشکیل بیشتری دارد که سهم یامنافع همه اعضارا به حد اکثربرساند ((البته بامقایسه با سهمیکه هریکی ممکن است درائتلاف های دیگری بدست آورد)) برای تشکیل ائتلاف شرائط چندی لازم است. حداقل باید سه بازیگردرکارباشند. وزن رای همه بازیگزان باید برابرباشد واکثریت قاعده تصمیم گیری باشد. ارزش بردیا سهمیکه همه برندگان درائتلاف بدست میآورند’ میباید باارزش باخت همه بازندگان درصورت عدم تشکیل ائتلاف باشد. ارزش سهم هربازیگری درائتلاف درهمه ائتلاف های احتمالی برابرباشد وسهمی که هر بازیکر به دست میآورد تنها نتیجه ائتلاف باشد. باتوجه به این شرائط فرضیه های مربوطه به ترکیب احتمالی ائتلاف های برنده استنتاج میشوند. رایجترین فرضیه که دراین خصوص عرضه شده است. که درچنان شرائط ائتلاف حداقل یاکافی یعنی ائتلافی تشکیل میشود که بیش ازحدکافی عضونداشته باشد. بااین حال این فرضیه براساس داده های تجربی درباره بسیاری ازائتلافات کاملا تائید نشده است. درنتیجه فرضیه های دیگربه عنوان فرضیه های معتبرعرضه شده است. تعارض منافع میان بازیگران را به حداقل کاهش دهد ویا باصله میان مواضع آنهارابه حداقل برساند.

جبهه متحد ملی افغانستان خود بااعلام حضورسیاسی شان که متشکل ازاشخاص مختلف باگرایش چپ گراه (باایدلوژی سوسیالیستی) وراست گریان افراطی وتعدادازقیدقلم باقی مانده سلطنت خواهان وازجمله مصطفی ظاهر عضو خانواده شاهی میباشد اعلام موجودیت کردند.

این جبهه متذکره به آن سرعت تمام بسیاربصورت آنئ تشیکل شد که بیشتر جنبه نمایشی داشت نه جنبه عملی که نادیده گرفتن همچوگرایشهای متضاد خودیکی ازاشتباهات ائتلافات ناپایدارمیباشد.

درسیستم نظام های مختلف فرضیه های مشخص ومعین وجودداردبخاطرتشکیل همچو ائتلاف ها اما گرداننده گان ویا دقیق تربگویم نتیجه ائتلاف مذکورخود ریشه عمیق ومنشه اساسی اش در نکات درج شده استراتژی شان می باشد.

جبهه متحدملی افغانستان با آن سرعت تشکیلش از چهره های متضاد باگریش های مختلف خود بیانگر سطح نگری ویا یک نوع ائتلاف مملو ازسراسیمه گی بیشتر به نظر می رسید.

اما آنچه جبهه متحد ملی خودرامتحد مینامید ازخود نتیجه معکوس رانمایش گذاشت، درابتدا تیم حاکم( حکومت حامد کرزی) از تاکتیک های مختلف کارگرفت تا جبهه مذکور را تحت سوال قرار دهد، بخاطر از پا در آوردن جبهه متحد ملی در ابتدا بصورت مستقیم وغیر مستقیم کوشش کرد که افراد وفادار به سران جبهه متحد ملی را از همدیگر متفرق نماید که به عنوان نمونه مسال می توان از معرفی صدیق چکری معاون حزب جمعیت اسلامی ویکی افراد وفادارو وزیر حکومت مجاهدین( دولت ربانی) که به عنوان یکی ازاعضای حزب جمعیت اسلامی نام گرفته می شد می توان یادآوری کرد.

حامدکرزی توانست صدیق چکری را از بدنه تیم جبهه متحد ملی جدا نموده و وی را برای مقام وزارت پیش نهاد کرد برای سمت درکابینه که عمرش بیشتر از چهار ماه باقی نمانده بود درحالیکه مجلس نماینده گان از دادن رای اعتماد خودداری نمود واز سوی دیگر حامد کرزی بخاطر بقا در قدرت سیاسی اش سعی کرد جبهه متحد ملی رادر موقعیت قراردهد که توانای حمایت ازکاندیتوری معین را از دست دهد.

نکته قابل توجه دیگر اینکه حامد کرزی با اعلام قسیم فهیم به عنوان معاوین اول در انتخابات پیش روکه خود یک نوع تاکتیک سیاسی مهم و تعین کننده برای تیم حامد کرزی می باشد.

حامد کرزی با کشاندن قسیم فهیم درکابینه آینده خودتوانست جبهه متحد ملی را از رقابت در مبارزات انتخاباتی باز داشت.

حتی در اواخر ماشاهد هستم که اختلافات جدی بین سران جبهه متحد ملی هویدا گردیده که از جمله میتوان از اعلام جدای عبدالرشید دوستم از بدنه جبهه متحد ملی نام برد که خود یکی از بارز ترین فکتور منفی جبهه متحد ملی میباشد.

حامد کرزی توانست با استفاده از تاکتیک های مختلف رقبای سیاسی خود را از صحنه مبارزات فعال انتخاباتی متفرق نمود وتوانست شرایط وجو سیاسی را کاملآ به بفع خود تغیردهد و جبهه متحد ملی را درموقعیت قرارداد که سران جبهه با تیم حاکم( حامدکرزی) وارد کارزار معاملات سیاسی شوند..

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • تشويش نداشته باشيداگرجبهه ملی فروپاشيديافروپاشدولی اراده ملی دربرابرکرزی وتيم منفورش منسجم ترخواهدشدواين انسجام بوسعت افغانستان عليه کرزی وتيم اوخصوصافهيم وخليلی وفاروق وخرم وخالدوحنيف ورحيم وديگرقيشده های جامعه درحالت شکل گرفتن است درين نمايشنامه انتخاباتی کرزی کرزی راخواهدبرگزيدواين درامه ميتواندسرأغازيک طوفان اجتماعی عليه اين ماکياول وابن سبای افغانستان باشدچون خردمندان کشورچنين اهانت بزرگ راتحمل نخواهندکردخلاصه بعدازابقای دوباره کرزی ديگراثری ازثبات وامنيت باقی نخواهدماندتغيريگانه نيازجامعه ماست وبايداين تغيرحتماصورت پذيرفته ومردم تجربه ناکام هفت ساله راتکرارنکنندمسئله مسئله جبهه ملی يافهيم وکرزی نيست بلکه سرنوشت مردم افغانستان وجامعه جهانی نيست کرزی که بارش رابرمنزل رسانده نتوانست شماميخواهيدچندطن ديگرهم برين باراضافه کنيدبوش دردوره اول حکومت خودثابت کردکه براهی ميرودترکستان است ولی بازهم باحيله ومصارف هنگفت عقل مردم امريکارادزديدولی نتيجه چی شد؟ انتخاب دوباره کرزی نيزچنين فاجعه أميزاست شمابه تيم واطرافيان کرزی نگاه کنيدفهيم وخليلی دمکرسی راتقويه ميکنندوازحقوق بشر"مردم" حمايت وازأزادی بيان دفاع !!!!؟ ازخرم هايش نگوئيدشخص کرزی دشمن درجه يک دمکرسی وحقوق بشروأزادی وجدان است اوازچی جعل ونيرنگ تاکنون دريغ ورزيده است ؟ مردم بايدبرنامه هارامطالعه وانتخاب کنندوزيرتأثيرشعارهای مفت هرتاجرسياسی وعوامفريب نروندتاسيستم تغيرنکندباتغيراشخاص هيچ دردی دوانخواهدشدبخوانيدوباورنکنيدکرزی بخاطری ناکام ماندکه کوشيدمشکلات افغانستان رابافارمول های قومی وسمتی وحتی شخصی حل کندسرمه ی أزموده را أزمودن خطاست .

  • دوستان گرامي سلام خدابرشما !
   اشرف غني احمدزي با هوشياري وزرنگي كه نسبت به ديگران دارد فهميده است كه دررقابت با كرزي نميتواند موفق شود بناءبراي اجتناب از قبول شكست در برابر حريف بهتر است به شكل بسيارظريفانه از صحنه كنار برود ولي اينكه كنار رفتن ايشان تاچه حدي براي بيروزي عبدالله كمك ميكند به صراحت با يد گفت كه اين ائتلاف تفاوت زيادي نميكند زيرا جبه به اصطلاح ملي آنقدر در سردرگمي قرار دارد كه چانس برنده شدن در برابر كرزي را به هيچ صورت نخواهد داشت تا اكنون تيم كرزي توانسته بسيار خوب بازي كند و با انداختن احمد ضيا بدامن گل آقا شيرزي و مارشال فهيم بدامن كرزي كه در نتيجه يك بازي بسيار دقيق وحساب شده انجام گرفت ، تمامي اعضاي جبهه ملي را در خجالت و شرمندگي تمام نزد طرفداران وهواخواهان خودش انداخت وتا جا ئيكه شوراي بنجشير اعلام كرد كه از هيج يك از كاند يداها حمايت نخواهد كرد ، اگر جبهه ملي داراي رهيري آگاه ومدبري ميبود كار به اينجا ها نمي رسيد باز هم اگر جبهه ميخواهد آبرويش را حفظ كند يكي از راهاي برون رفت اين است كه آقاي عبدالله به نفع جناب بشردوست كنار برود وتمامي اعضاي جبهه با جديت از بشر دوست حمايت كنند بشر دوست ميتواند حريف خوبي براي كرزي باشد و بتواند كرزي را شكست بدهد و لي به گفته عوم الناس عبدالله به همان خربش خوش است كه تعدادي ،بيجاره را به چشم رئيس جمهور نگاه كنند البته بايد گفت هنوز وقت زياد است ومنتظر بايد بود كه زير كاسه چه نيم كاسه هاي ديگريست وچه كارت هاي كه هنوز رو نشده است .. والسلام مولوي حقگو

  • کرزی کدام شخصیت سیاسی برازنده بحساب نمیرود ، که بتواند انسجام و هماهنگی جبهه متحد ملی را خدشه دار و از هم متفرق سازد . اگر واقعیت گفته شود . کرزی جو دو خر را تقسیم کرده نمیتواند باز چی خاص ها که او آنقدر درایت سیاسی داشته باشد ، که دست به ایجاد نفاق و از هم پاشی جبهه متحد ملی بزند. هر آنچه که بوقوع پیش می آید خود خواهی و قدرت طلبی ها است ، که باعث ازهم پاشی اتحاد درسطوح مختلف میگردد. چنانچه ما در طی سه دهه بحران سیاسی افغانستان را به همین گونه تجربه نمودیم ، که رقابت های نا سالم روی احراز قدرت حتی باعث آن میشود ، که انسان از شرف آبرو خود بگذرد ، ودست به اعمال قبیح و نا شایسته بزند . امروز همین پدیده ای مستهجن باعث آن شد که کشور عزیزم ما توسط یک عده اوباش های خائن و مزدور بنا به اثر رقابت با گروه و جناح های دیگر، بمنظور احراز قدرت به معرض مزایده فروش قرار گیرد. گرجه تداوم این پروسه قبل از سه دهه وجود داشت مگر در این مدت شدت بیشتر را بخود کسب کرد.

  • با تغییرنامها وتغییر جهت ها نمیتوان از بحران فعلی نجات یافت.یگانه راه حل قضیه ی افغانستان تقویت نظام فعلی وتقویت ارزشهای مدنی تغییر سیستم دولتی و مشارکت تمام نیروهای ملی وسیاسی وایجاد یک طرح کلی ملی بر اساس اجندای ملی است.تقسیم چوکی ها وتغییر چهره ها و یا قوی یا ضعیف ساختن کدام جناح مسله را حل نه خوهد کرد.

 • باآنکه من عبدالله عبدالله را شایسته چنین کارتونی نمیبینم.چراکه برایش ااحترام قائل ام باآنهم میگویم بهتراست به نفع بشردوست کناره گیری کند.چراکه احتمال برنده شدن آن بسیارضعیف است.وتنهاکاندیدی که تاحال سابقه بدش راکسی ندیده بشردوست است.پس چه بهتر که یکبار ایشان راهم امتحان کنیم.چون به نظر من غیرهزاره،درمیان چهل وچندکاندید هیچکدام شایسته انتخاب کردن نیست.البته به خاطر گذشته بدشان،پس بهتراست که آقای عبدالله یکبارشهامتش راثبت تاریخ کند وطلسم قومگرائی راشکسته وبه نفع بشردوست کناربرود.

  • آقای محمد جان ! بسیار تشکر ازی که به مه یانی که عبدالله عبذالله احترام داری . خانی بابیت آباد . دیگه ایکه ایقه ده مه دلسوزی داری کامران ره نمان که کارتون مره ده کابل پریسیش چاپ کدن بانه . مه ره بسیار ضعیف فکر کدی "ها" باز خات دیدی که پاچایتان شوم مره میگه که به نفع بشر دوست میدان ره ایلا بکو . چیرا ؟ چگوفته مه ای رقم لودگی ره بکونوم ؟ محمد جان ! چه تو بخایی یا نخایی شهامت مه ده تاریخ چاپ شودگیست . دیگه سر مه تومت نکو مه فرق سر که ره شکشتاندیم که فرق بشر دوسته شکشتانده باشوم .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس