صفحه نخست > دیدگاه > ارزیابی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ازبرگزاری دومین دور انتخابات (…)

ارزیابی فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان ازبرگزاری دومین دور انتخابات پارلمانی در کشور

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان
يكشنبه 5 دسامبر 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

انتخابات پارلمانی اخیر در یک فضای بیم وامید با اشتراک بخشی از باشندگان کشور، برگزار گردید. بخش بزرگ جامعه بنابه علل مختلفی در انتخابات اشتراک نکرد. درین دور انتخابات پارلمانی چنانکه انتظار میرفت، کرسی نشینان ارگ ریاست جمهوری کابل، باهمه توانمندی هایی که در اختیار داشتند، تلاش ورزیدند که، یک پارلمان دلخواه ومورد اطمینان خودرا، با بکار گیری هر نوع حیله ونیرنگی که باشد، ایجاد واز نفوذ افراد وگروه های رقیب وشخصیت های با اعتباری که زبان وقلم ایشان از طرف ایشان کنترول شده نمیتواند جلو گیری به عمل آورند.

البته حفظ اکثریت پارلمانی به نفع قبیله سالاران ومانع شدن از راهیابی نمایندگان با صلاحییت اقوام وملیت های محکوم کشورهم از الویت های کاری گردانندگان دولتی این دور انتخاباتی بود، که تا جایی با موفقیت دنبال وعملی گردید.

در اکثرمناطق شمال کشور فضای انتخاباتی را با بمیان آوردن تعداد زیادی از کاندیدا ها ی دستوری، طوری اعیار نمودند که رأی بصورت طبیعی تقسیم وشخصیت های با اعتبار از بدست آوردن رأی لازم بگونۀ ماهرانه محروم شوند، که وواقعاً هم چنین شد.

ارزیابی نتایج حاصله از انتخابات، توسط کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخاباتی وکمیسیون سمع شکایات، با زمینه سازی های حساب شده از راه تبلیغات، که گویا به تعداد زیادی ورقه های رأی گیری ، بصورت تقلبی در پاکستان چاپ ووارد کشور گردیده است، اذهان جامعه را قسمی اعیار نمودند که، راه هر نوع تصفیه تحت نام رأی های تقلبی باز باشد.

پروسۀ باطل سازی رأی های مردم با بهانۀ تقلبی بودن ویا باطل بودن آنها، اکثراً شامل حال آن کاندیدا های گردید که ، دولت حامد کرزی ومتحدین آن از قبل فهرستی از نام ایشان ترتیب، ودستور ناکام سازی آنهارا صادر نموده بودند.

البته بخاطر استتاروپرده اندازی روی این عملیات، پارۀ از رأی های تقلبی واشخاص متقلبی را هم که با زمامداران کشوردر رابطه نبودند، ویا بقدر کافی جنایات افشا شده وغیر قابل پوشش درج رندگی نامۀ آنهابود،از صحنه خارج وزمینه های مشروعیت بخشی کارهای انجام دادۀ خویش را در بین مردم فراهم نمودند. ولی مردم کشوری که از ابتدای تأسیس آن تا امروز با همین گونه دسیسه بازی ها ادامۀ حیات داده، وتوطئه بازی بخشی از فرهنگ دولتی ورسمی آن است، در هر حالتی از چگونگی قضایا واقف گردیده وشم شکاکانۀ مردم که زادۀ عمل کردهای غیر اخلاقی سیاستمداران ودلتمداران فاسد درطول تاریخ این کشور است، به مردم کمک میکند که قبل ازآشکار شدن نتایج کار از کم وکاست آنها آگاه وراه خودرا از راه دولت ها وبیروکراتهای فاسد وخود فروخته جدا بدانند.

در رابطه با این انتخابات پارلمانی ونتایج حاصله از آن نیز چنین بود، ومردم از مدتها قبل میدانستند که چه کسانی بحیث وکیل به پارلمان گسیل خواهند شد وچه کسانی صرفاً بخاطر گرمی بازار در صحنه حضور دارند، وکدام کتگوری افراد با وجود بردن رأی مردم نمیتوانند وکیل ملت خود شوند!

بی سوادی وعقب ماندگی مردم، شیوع فقرواحتیاج ، مؤثریت واعتبارتعلقات قومی وقبیلوی، نبود امنیت، نفاق وتضاد های سنتی وغیره آن افزاری بودند که دولت وعدۀ از کاندیدا های زرنگ وپولدار از آنها استفاده های مؤثری به عمل آوردند.

مداخلۀ سیستماتیک کشور های همسایه بالاخص پاکستان وایران بر هیچ کسی پوشیده نیست. این دو کشور داشتن نماینده در هر یکی از ارگان های دولتی کشور مارا حق مشروع خود بحساب میآورند وهر یکی هم ازدورۀ جنگ مقاومت ضد اشغالگران روسی وبعد آن، در بین احزاب وتنظیم های ایجاد شدۀ افغانستانی در قلمرو خود با عدۀ در ارتباط منظم بوده وآن اشخاص را در قلمرو کشور ما نمایندگان وفادار خود بحساب میآورند، وتلاش مینمایند که عدۀ ازین افراد را داخل سیستم پارلمانی کشور ساخته واز وجود آنها در جهت تحقق آرزو های مداخله گرانۀ خود استفاده نمایند. البته در رابطه با حقیقت این موضوع کدام شک وشبهۀ وجود ندارد، وهمین اکنون با کمال تأسف هیچ ارگان دولتی وغیر دولتی مهم وبا ارزشی در افغانستان وجود ندارد که خالی از وجود نمایندگان وفادار به کشور های خارجی خصوصاً ایران وپاکستان بوده باشد. این حقیت شامل حال شخص رئیس جمهور کشور واطرافیان او هم میشود، ونفوذ عناصر وفادار به کشور های خارجی در پارلمان کشور هم کاملاً یک امر غیر قابل انکار است.

آنچه که از دیدگاه اعضا وهواداران فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان عمده وقابل توجه است همانا ترکیب وماهیت این دور مجلس در کشور ماست که، عمد تاً عده ای ازنمایندگان احزاب جهادی سابق توانسته اند، با هر وسیلۀ که ممکن بود،درین دور مجلس برای خود جاباز نموده واجباراً بحیث نمایندۀ مردم وارد پارلمان شوند.

اینکه اکثریت این اشخاص از چه سابقۀ برخوردار اند، وارزشهای مقدس جهاد آزادیبخش مردم افغانستان را در گرو چه معاملات آشکار وپنهانی قراردادند، برهیچ کسی پوشیده نیست، ولی حرف بر سر ماموریت فعلی ایشان است که، در اتحاد با حلقات شئونیستی دولت، وظیفۀ باز گردانیدن واستقرار دوبارۀ طالبان را در حاکمیت دولتی، تحت نام مصالحه و کاهش خشونت در دستور کار خود دارند.

اما هیچ کسی نمیخواهد به این سوال جواب بدهد که، چگونه ممکن است باآوردن یک عدۀ جانی و آدمکش فاقد هویت انسانی واسلامی که به هیچ یک از معیار های زندگی امروزی، در عالم بشریت ارزشی قایل نمیباشند، امکان تأمین امنیت یا خاتمه بخشی به جنگ ها وجود دارد!!

اگر باپاسبان سازی دزد وبا قاضی نمودن قاتل بر علیه مقتول امنیت بوجود میآید وسرنوشت مردم بیچاره ومظلوم در چنگال های خون آلود گرگان درندۀ که تا همین امروز هم مصروف خون ریزی وویرانگری اند، آرامشی بوجود میآید، صلحی تأمین میگردد، این حرف ابلهانه وغیر منطقی است که عقل سالم از باور آن عاجز است،این گونه صلح و آرامش هرگز مباد!!!!! زیرا این جلادان بی عاطفه که بویی از انسانیت در نهاد خود ندارند، اگر تاامروز، پس از یک سلسله تلاشهای رنگارنگ موفق به کشتن واسیر نمودن مردم به شکلی میگردیدند ولی بعداز داخل شدن در چوکات دولت وحاکمیت مالک مطلق سرنوشت مردم خواهند شد، وجنایاتی راکه در دورۀ حاکمیت قرون اوسطایی خود مرتکب شدند، بی کم وکاست مورد اجرا قرار خواهند داد واین آزادی های نیم بند ی راهم که مردم بعد دهه های متوالی جنگ وخونریزی از آن برخوردار میباشند، به گورستان آرزو های مردم مدفون خواهد شد.

ایجاد تغییرات منفی اساسی در قانون اساسی فعلی وتغیر موادات مندرجۀ آن که اندکترین بارآزادی ودموکراسی رادر خود دارا میباشند، به نفع عقبگرایی های اسارتبار تحت نام دین واحکام دینی، وقانونیت بخشیدن به بربریت فاشیسم مذهبی قبیلوی، آن مسایل قابل توجهی اند که پارلمان کنونی کشور به آنها عمل خواهد نمود!!!!

البته بسی مسایل دیگری هم در رابطه با کار های آیندۀ پارلمانی در دستور کار خواهد بود که با گذشت زمان آشکار میگردد.

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان اعتقاد راسخ دارد که این پارلمان ، در صورت مواجه نشدن با مقاومت مردم، وبلند نشدن صدای اعتراض نمایندگان واقعی مردم درین پارلمان که با کمال تأسف تعداد آنها اندک ولی بهتر ازهیچ است، کار هایی را انجام خواهد داد که تلافی آن برای مردم افغانستان تا سال های درازی نا ممکن خواهد بود.

پراگندگی وعدم انسجام نمایندگان ملیت های محکوم کشور، درین پارلمان، خود زمینه ساز، تحقق آرمان های عظمت طلبانۀ قبیله سالاران ومتحدین غارتگر آنها در چوکات دولت خواهد شد که، مقاومت های آگاهانۀ عدۀ ازوکلای دور قبلی پارلمان مانع از تحقق بعضی از خواسته نامشروع واسارتبار آنها گردیده بود، درین دوره زمینۀ اعمال کسب نماید. اگر یک اتحاد آگاهانه وهدفمند در بین نمایندگان ملیت های محکوم کشور وشخصیت ها واقع بین ودلسوز از مجموع نمایندگان واقعی مردم این سرزمین بوجود نیاید، مسلماً این پارلمان که از نام دموکراسی وبا بهره برداری مستقیم از زمینه های موجود دراین شرایط عرض وجود میکند، بزودی همۀ آن سهولت های زندگی راکه که مردم ما طی چند سال اخیر از آن برخوردار میباشند، کاملا، نابود نموده وخواب دموکراسی وعدالت اجتماعی رادر چشم مردم ما حرام خواهد ساخت.

راه یابی عدۀ از جوانان خصوصاً از میان خلق های تورک درین پارلمان دستآورد بزرگی است، به شرطی که روحیۀ مقاومت پذیری مثبت ومحاسبه شده ، در وجود این نمایندگان آرزوهای مردم ما ، پرورش یافته ، مورد سرکوب وخاموش سازی های وحشیانۀاکثریت مستبد وعقبگرای این مجلس واقع نشوند.

آنچه که فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان بیشتر از همه روی آن تأکید داردهمانا ایجاد یک گروپ پارلمانی آگاه از نمایندگان صادق ومتعهد به منافع مردم واز طریق آن مبارزه نمودن تا حد ممکن با تمایلات عقبگرانه وانحصار گرانه، درپروسۀ تصویب قوانین، لوایح ودیگر تصمیم گیری های سرنوشت ساز از طریق این مجلس است.

باز هم ازینکه هنوز هم زمینه های ولو اندک بر خورداری از آزادی های موجود در کشور وجود دارد، امید است که، مردم ما بتوانند با ایجاد جبهات مقاومت فکری بر علیه تمایلات عقبگرایانه وانحصار طلبانه، با افشای حقایق بصورت پایدار ودوامدارآن آگاهی وشعور مردم مارا نسبت به حقوق وآزادی های مشروع وانسانی ایشان بالا برده ومانع از تحقق آرزو های شوم دشمنان آزادی، دموکراسی وعدالت اجتماعی در کشور شود.

شکل گیری این پارلمان با محتوا ی فعلی آن بزرگترین خطر به آزادی های مدنی وحقوق انسانی مردم ماست، ولی مقامت مردم همانگونه که در گذشته ها مانع از تحقق بسی خواست های نا مشروع دشمنان رنگارنگ میهن ما شد، در آینده نیز بتواند چنین شود وآزادی های نیم بند موجود در کشور فدای پیوستن طالب ها به بدنۀ اصلی فاشیسم در داخل دولت نگردد.

ایمان به پیروزی حق امر الهی وحکم تاریخ است، ولی درین راه مبارزه باید کرد وراه رسیدن به حق وحقیت را جستجو وپیدا نمود ورهرو صادق وبی شائیبۀآن راه شد

من الله توفیق

شورای رهبری فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا)

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس