در همین بخش

صفحه نخست > کارتون > طنز روز > ابتکار "طالب میانه رو" یکی از چال های ماهرانه مداری بزرگ کرزی

ابتکار "طالب میانه رو" یکی از چال های ماهرانه مداری بزرگ کرزی

طالبان به جناوران گفتندی که مانند آدمیان تکلم کردی و بر دو پا برفتی ، لباس آدمیان پوشیدی ولی چون آدمیان خانه و کاشانه نساختی
شمس الحق حقانی
چهار شنبه 17 فبروری 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

ادعای که طالب تند رو و میانه رو وجود ندارد وهمه پیرومکتب افراطی گرای وهابیت سعودی وآراسته به اخلاق وحشت و بربریت
مناطق قبایلی پاکستان اند چندان به حقیقت نزدیک نبوده و بیشتر متاثر از احساسات ضد طالبی تا واقعیت های تاریخی و علمیست.

فرهنگ الغیاث چاب بازار قصه خوانی پشاور پاکستان پدیده طالبان را چنین تعریف و ارزیابی میکند :
" طالبان به جناوران گفتندی که مانند آدمیان تکلم کردی و بر دو پا برفتی ، لباس آدمیان پوشیدی ولی چون آدمیان خانه و کاشانه
نساختی و درکوه و کمر خوابیدی وعواطف انسانی چون مهر و محبت ، رحم و شفقت نشناختی و درخشونت وقساوت بیشتر به
درندگان و گزندگان شباهت داشتی ".

دایرة المعارف ویکی پدیا نیز با عینک زمان برین پدیده مغلق نظر انداخته و آن را ترکیب از انسان ، حیوان و کامپیوتر می داند که
ظاهر شبه انسان ولی رفتار و کردار چون حیوان داشته و با ریموت کنترول از راه دور بکار گماشته می شود.
ویکی پدیا به صراحت و با اتکا به اسناد معتبر علمی طالبان را به سه گروه تقسیم بندی میکند : طالبان تند رو ، طالبان میانه رو
و طالبان سست رو که طالبان تند رو به آن گروه از طالبان اطلاق میشود که ساحه تخریب شان شامل همه موجودات عالم گشته و
ازانسان و حیوان گرفته تا خانه وموتر درخت وسرک از شر واسکت انتحاری آنان در امان نیستند.

طالبان میانه رو به آن گروه از طالبان اطلاق میگردد که فقط در کشتار آدمی تخصص دارند و به آنها قصابان ریش دار هم میگویند
که این گروه بازهم نظر به رشته تخصصی شان به چندین شاخه تقسیم میشوند مانند طالبان کیبل کش ، طالبان حلق آویز و طالبان
ذبح اسلامی ، گروه سوم طالبان که آنها را طالبان سست رو یا طالبان نکتایی پوش هم میگویند ودر بین مردم عوام بنام طالبان بدل
مشهورند به آن دسته ای از طالبان گفته می شود که با ظاهر آراسته و دریشی و نکتایی بکلی از دو گروه دیگرطالبان فرق داشته و
انکشاف دماغی افراد این گروه نیز از طالبان دیگر خیلی بالاتر بوده و ازینرو در قتل و کشتار های طالبانی اینها مستقیما سهم نگرفته
بلکه جریان امور را توسط ریموت کنترول از راه دور و پشت میز هدایت و رهنمایی میکنند.

حقــــــــ(شـــمس الحـــق)ـــــــانی

http://sofianan.funpic.de

پيام‌ها

جستجو در کابل پرس