Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > فاروق وردک سخنگوی جدید طالبان

فاروق وردک سخنگوی جدید طالبان

طالبان نکتایی پوش/ طالبان بارها ازطریق رسانه های مختلف ملی و بین المللی گفته اند که مساله اموزش زنان برای طالبان برای فعلا اولیت ندارد ودرصورت حاکم شدن طالبان برافغانستان، مانندسالهای دوران حاکمیت شان، خواهان برقراری قوانین شریعت و قرآن و سنت محمد است.
kawa gharji
جمعه 14 جنوری 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

دراین ماه های اخیربا تشدید شدن حملات ناتو وامریکایی هاکه منجر به دستگیری بسیاری ازرهبران طالبان و کشته شدن تعداد زیادی از فرماندهان آنها در ولایات مختلف افغانستان شده و طالبان دیگر توانایی مقاومت رادربرابر حملات ناتو ندارد، تعداد زیادی ازحلقات قوم گرا دردرون دولت افغانستان به شکلی ازطالبان حمایت می کند و گاهی تعریف های از طالبان می دهند که اصلا با رفتارو اعمال طالبان جور درنمی اید.

بدنبال تلاش های دولت قوم گرای اقای کرزی برای سهیم نمودن برادران ناراضی و دزدان گردنه گیراش ازهمان اوایل که با ایجادکمیسیون تحکیم صلح آغاز شده اینک وزیرمعارف افغانستان- فاروق وردک- به عنوان سخنگویی طالبان درسفر رسمی اش ازبریتانیا اعلان می نماید که طالبان آماده گی این را دارند که درمناطق تحت کنترول شان مانع اموزش دختران نشوند و بیشتراز400 مکتب در استان های تحت کنترول آنها دوباره بازگشایی شده است.

اسید پاشی به صورت دانش اموزان توسط طالبان
این هم نمونه از علم دوستی طالبان !!!

درگزارشی که دراین مورد ازطرف بی بی سی نشر شده، طالبان تروریست را یک جنبش محافظه کارنامیده که نشان دهنده نفوذ قوم گرایان دراین ارگان خبری است.

این خبردرحالی ازطرف فاروق وردک اعلام می شود که درچند ماه گذشته ،طالبان مانند قبل به حملات انتحاری وتهدید مردم به خاطر همکاری با دولت و حمله به مکاتب و قتل معلمان ادامه داده و اگرچندبه وسعت سالهای قبل نبوده که دلایل آن را نه دراهلی شدن طالبان که بیشترا به خاطرحملات ناتو و قتل و دستگیری رهبران آنها می توان سراغ گرفت.

طالبان بارها ازطریق رسانه های مختلف ملی و بین المللی گفته اند که مساله اموزش زنان برای طالبان برای فعلا اولیت ندارد ودرصورت حاکم شدن طالبان برافغانستان، مانندسالهای دوران حاکمیت شان، خواهان برقراری قوانین شریعت و قرآن و سنت محمد است.

تعبیرو تعریف طالبان ازاسلام و خود قوانین شریعت اسلامی برای همه دنیا معلوم است که دربهترین حالت آن حکومت جمهوری اسلامی ایران می باشد که همین حالا هر روزه مخالفت رهبران آنها با تدریس بسیاری ازعلوم انسانی، روی نشریات آن کشور را سیاه کرده است و دربدترین اش نیز همان دوران سیاه طالبان خواهد بود که مردم ازکوچکترین حقوق انسانی خود ازهرنظر برخوردار نخواهند بود.

تلاش برای ایجاد صلح درافغانستان کارنیکی است اما خاک پاشیدن به صورت مردم و سفید جلوه دادن یک سیاه مادرزاد کار درستی نیست.

دراین ماه های اخیربا تشدید شدن حملات ناتو وامریکایی هاکه منجر به دستگیری بسیاری ازرهبران طالبان و کشته شدن تعداد زیادی از فرماندهان آنها در ولایات مختلف افغانستان شده و طالبان دیگر توانایی مقاومت رادربرابر حملات ناتو ندارد، تعداد زیادی ازحلقات قوم گرا دردرون دولت افغانستان به شکلی ازطالبان حمایت می کند و گاهی تعریف های از طالبان می دهند که اصلا با رفتارو اعمال طالبان جور درنمی اید.

رئیس جمهور افغانستان گاهی ازامریکایی ها می خواهد که حملات شبانه شان را علیه طالبان متوقف کند و وزیر معارف افغانستان طالبان راحالا یک جنبش محافظه کاری می خواند که دیگرمخالف اموزش و کار زنان و دختران نیست و وزیر دفاع افغانستان می گوید که طالبان یک جنبش تعریف شده ای نیست و به شکلی یک جنبش مقاومت مردمی است. تعدادی نیز طالبان را به عنوان یک جنبش قوی جار می زنند تا به شکلی دنیا را متقاعد نمایند که با آنها مصاحله صورت گیرد.

اما درمقابل طالبان تمام این ادعا را رد می کندو اعمال شان درمناطق تحت کنترول شان نشان می دهد که هیچگونه پابندی به حقوق بشرندارند و سربریدن و قتل وغارت به کارروزمره انها تبدیل شده است.

جنگ با طالبان یگانه راه آوردن صلح دایمی در افغانستان است. درهمین شرایطی که بسیاری از رهبران طالبان درزندان ها به سر می برند و یا به قتل رسیده اند ،برای ریشه کن کردن این جنبش تروریستی اقدامات بیشتر نظامی باید صورت گیرد.

واژه های کلیدی

کاوه استم.
در کشورم اتفاق های می افتد که نمی توانم از کنار شان به بی تفاوتی رد شوم.
درس می خوانم. موسیقی می شنوم .

آنلاين بنگريد :

http://www.kawagharji.wordpress.com

جستجو در کابل پرس