صفحه نخست > دیدگاه > اسکان دایمی یگانه راه حل بحران کوچیگری در افغانستان

اسکان دایمی یگانه راه حل بحران کوچیگری در افغانستان

محمد عوض نبی زاده
دوشنبه 11 آپریل 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

افغانستان کشوریست کوهستانی که نزدیک به سه چهارم حصه ء آنرا کوه ها تشکیل میدهدو آب وهوای خشک و کم باران و نبود ساحات سبزوعلفچرهای کافی که بخشی از جمعیت مناطق هردوطرف سرحد میان افغانستان وپاکستان بعنوان کوچی درهنگام تا بستان به مناطق هزاره جات مرکزی وشمال کشورهجوم میبرندکه چراگاه ها وزمینهای مزروعی مردم این مناطق لگد مال میگردد. اینگونه تهاجم وحشیانه کوچیهای پاکستانی درسالهای پسین،به معضله ومناقشۀ بزرگی میان قومی مبدل گردیده است وبنا به برخوردهای غرض آلود وسهل انگارانۀ دولتها و بخصوص دولت کنونی وعدم اتخاذ تدابیربموقع، دراین عرصه،درنتیجه حمله کوچیها ی طالبی پاکستانی بالای مردم بیدفاع وبی سلاح بهسود ودایمیرداد،صدها تن انسانهای بیگناه به خاک خون کشیده شده وخانه ها و کشتزارهای ایشان آتش زده شدند.

درحالیکه بیش ازیک ونیم دههء گذشته چنین تهاجمات فاجعه بارصورت نمیگرفت واین امرنشانۀ آنست که کوچیگری یک امرلابدی وناگذیری نیست.درصورتیکه شرایط برای ایجادعلفچرهای دایمی درمناطق جنوبی وجنوب شرقی کشور، موجود است که نزدیک به پنج ملیون و دوصدهزارهکتارعلفچردرمناطق متذکره فراهم شده میتواند وکوچیهای این طرف سرحد بدون اینکه از مناطق زیست شان سرگردان شوند وموجب درد سربرای باشندگان بومی مناطق هزاره جات مرکزی و شمال کشور گردند ،به علفچرهابرای مواشی خویش دست خواهدیافت.هرگاه دولت کنونی اراده وتصمیم صادقانه دربن مورد داشته باشد،میتواند برای تطبیق برنامه مذکوربا امکانات بزرگ مالی که ازمدرک کمکهای خارجی میسراست، جهت حل دایمی این مسأله باتوزیع اسکان دایمی برای کوچیها اقدام وبه این پدیده شوم وبحران یکصد سال درکشورخاتمه دهد.دولت باید،مسأله کوچیگری را که یک پدیدۀ بدوی است بطوردایمی حل نماید تا کوچیهای طالبی پا کستانی وکوچیهای مناطق جنوب وجنوب شرق کشورازسرگردانی بیشتر نجات یابند و برای باشندگان اصلی مناطق هزاره جات وشمال کشور بیشتر ازین مزاحمت ایجاد ننمایند وبه زندگی بیدرد سرترومدنی اسکان دایمی درمناطق بود و باش خویش، روی آورند .

این خانه ها توسط کوچی ها غارت شده و سپس آتش زده شدند

گرچه مردم عذاب کشیده ودردمند هزاره جات نوروزرا هرسال تجلیل وگرامی میدارند که درتاریخ معاصرافغانستان نوروزبرای جامعه هزاره ازاهمیت بزرگی بخاطرآن برخورداراست چون درین روزشاه امان الله این پادشاه آزادیخواه برای اولین باردرروزعید نوروز فرمان لغواسارت وبردگی مردم هزاره را رسما اعلام نموده است واین مردم درروزعید نوروز برای اولین بارفرمان آزادیش را از بردگی و اسارت حاصل نمودند,درحالیکه مردم هزاره جات امسال درشرایطی حلول نوروز سال 1390 شمسی را تجلیل کردند که جنگ وخشونت در کشورهرروز تشدید مییابد ومعامله های پنهانی توسط برخی از حلقات دولتی با طالبان درحال انجام است و جنگ ازجنوب به مرکز و شمال کشوردرحال انتقال بوده وکوچیهای مسلح طالبی نیز با حمایت مخفی وعلنی برخی حلقات حکومتی مصروف تدارک تهاجم مسلحانه درمناطق هزاره نشین و شمال افغانستان هستند.

همه میدانند که درین اواخیر حلقات خاصی درپاکستان وافغانستان درحال تدارک تهاجم وحمله مسلحانه زیرنام کوچی به مناطق هزاره جات در آغازین بهار سال نو ازبرخی ازولسوالیهای پشتون نشین درحال هماهنگی گروپهای مختلف بسوی ولسوالیهای هزاره نشین ولایات وردک میدان - غزنی - بامیان ودایکندی غوروپروان و صفحات شمال هستند و ازسوی دیگردرمناطق مرزی پاکستان نیزگروه طالبان تحت نام کوچی درحال اقدامات عملی برای حمله به هزاره جات ودیگر مناطق کشورو کشاندن جنگ به این ساحات میباشند که ساکنین مناطق هزاره نشین افغانستان ازمعامله وسازش پنهانی برخی از حلقات درحکومت کنونی با طالبان آدم کش وتروریست ترس وهراس دارند که به محض خارج شدن نیروهای خارجی ازکشور،راه ورود برای گروه متحجرطالبان به مناطق هزاره نشین بازخواهد شد. مردم هزاره جات ازبازگشت آنها میترسند زیراطالبان مثل جانوران وحشی وبد ترازعبدالرحمن جلاد هستند و امکان دارد طالبان مانند گذشته دوباره مردم هزاره جات را قتل عام نمایند.زیرامردم هزاره جات ، درزمان حاکمیت طالبان اولین هدف طالبان متجاوز وحامیان پاکستانی آن بودندکه دریکاولنگ - مزارشریف وحتی درغرب کابل نیزپیرمردان هزاره را سربریدند.

بهسود/ یک کوچی در حال غارت و جنایت

مردم هزاره آرزومند است که نخبگان سیاسی جامعه هزاره درمورد خطرات پیشرو تدابیرلازم اتخاذ نمایند ونگذارند که دوباره حوادث خونین بهسود– دای میردادوحتی غرب کابل تکرارگردد.جامعه هزاره با تشویش وهراس فراوان بعنوان یک زنگ خطرازنیروهای بین المللی و نیروهای مسلح حکومت کنونی وسازمان های حقوق بشری؛ میخواهدهرچه زودترامادگی وتدابیرلازم امنیتی را درین مورد اتخاذ نمایند تا این بارحملات و تهاجم سازماندهی شدهء کوچیهای طالبی دوباره با حمایت حلقات جنگ طلب وبرتری خواه قومی درداخل حکومتهای کابل وپاکستان به کوچیها ودیگرمسایل قومی ارتباط داده نشودکه باید دراین زمینه طرح آمادگی دفاعی ودیگراقدامات اساسی صورت گیرد.

- دهم - ماه- اپریل – سال 2011

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس