در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > برداشتن اولین گام در راه استقرارامنیت

برداشتن اولین گام در راه استقرارامنیت

پیشنهاد داکتر رمضان بشر دوست
پنج شنبه 6 دسامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

اشاره: اين طرح توسط پارلمان افغانستان رد شد. داکتر رمضان بشردوست در گفتگوی اختصاصی با کابل پرس ضمن اعلام اين خبر گفت که ولسی جرگه چندين ماه پيش درباره امنيت بحث کرد اما راه حل عملی و کارا برای تامين امنيت پيدا نکرد. وی افزود که من اين طرح را به عنوان بديل در تاريخ 7/7/1385 به ولسی جرگه ارايه کردم که متاسفانه فقط 5 دقيقه به من وقت دادند که درباره آن صحبت کنم. اين طرح از سوی برخی وکلا مورد استقبال قرار گرفت اما در دستور کار ولسی جرگه قرار نگرفت. کميسيون های دفاع ملی و تماميت ارضی و کميسيون امور داخلی و امنيت طرح جديدی پيشنهاد کردن که به تصويب رسيد. اين طرح بيشتر جنبه نصيحت را دارد. وکلا وظيفه خود را که تصميم گيری است نمی دانند. در همين رابطه من در بخش های مختلف بصورت ماده وار و واضح پيشنهاد کردم که می تواند نخستين گام در استقرار امنيت باشد . بدبختانه ولسی جرگه اين طرح را تصويب نکرد. تا زمانی که ريشه درخت خشونت خشک نشود، شاخه های ديگر رشد خواهد کرد. بايد ريشه های درخت خشونت را خشکاند و شرايط رشد ميکروب را از بين برد.

پیشنهاد داکتر رمضان بشر دوست

برای برداشتن اولین گام در راه استقرار امنیت

در سرک های کابل

مقدمه:

درشرایط استثنائی اعمال ، اقدام ، گفتار و کردار استثنائی ضروری است. افغانستان امروز درچنین شرایط قرار دارد و مردم آن بین مرگ و زندگی ، امید وناامیدی دست وپا می زند . برای پیروزی زندگی برمرگ وموفقیت امید برناامیدی نمایند گان ملت اگر واقعاً از مردم نمایندگی می کنند و خود را نزد خالق و خلق مسئول می دانند باید تصامیم استثنائی و سرنوشت ساز دربخش های ذیل براساس منافع ملی کشور و قربانی منافع شخصی ، قومی ، تنظیمی ومذهبی اتخاذ و درتطبیق آن اقدامات عاجل و قاطعانه انجام دهند.

الف ــ دربخش سیاسی :

1 ــ درخواست شورای ملی از رئیس جمهور به منظور اعلان حالت اضطرار مطابق ماده (143) قانون اساسی.

2ــ به تعلیق در آوردن فوری وظیفه وزراء، وزرای مشاور، مشاورین ارشد ومشاورین عادی رئیس جمهورو وزراء، معینان، رؤسای کمیسونها و ادارات، والیان ، قومندانان امنیه، و ولسوالان که از طرف اداره عمومی مبارزه علیه ارتشا وفساد اداری، اداره عمومی کنترول وتفتیش، څارنوالی، پولیس کشف جرایم مالی وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی متهم به ارتشا، اختلاس و فسادمالی هستند وسپردن دوسیه آنهابه شخص لوی څارنوال برای تکمیل دوسیه درظرف یک ماه و درصورت لزوم ارسال آن مستقیماً به ستره محکمه که باید درمدت یک ماه حکم خودرا صادر نمايد.

3ــ به تعلیق درآوردن فوری وظیفه افرادیکه توسط افکارعمومی به غصب دارائی های عامه یا ملکیت های شخصی مردم و قتل افراد بی گناه متهم میباشند. تأسیس هرچه عاجل اداره جمع آوری شواهد، مدارک واسناد برای محاکمه آنها وهمچنان افرادواشخاص که تحت نام دفاع از رژیم های شاهی، جمهوریت، کمونیسم،اسلام، دمکراسی، قوم، مذهب، لسان و تنظیم دستور قتل افراد بی گناه را دادند و یا قاتلین را را تحت دفاع و حمایت خود قرارداده اند.

4ــ انتشار عاجل لیست اسامی مقامات عالی و غیر عالی دولتی که متهم به زرع وقاچاق مواد مخدرهستند وبه تعلیق درآوردن فوری وظایف آنها وسپردن دوسیه هایشان به څارنوالی جهت تحقیق و بررسی.

5- اخذ قیمت واقعی زمینهای شیر چور و بررسی منابع مالی اعمار این قصرهای فرعونی.

6- باز کردن عاجل تمام سرکها و راه رو ها وبرداشتن چکهای سفارت ها، انجوها، ملل متحد، هوتل ها، مراکز تجارتی و منازل شخصی شاهزاده گان جنگی و غربی.

7- بستن زندان های شخصی و خارجی.

8- عودت فامیل های مقامات عالی دولتی از کشورهای خارجی به افغانستان در ظرف دوه ماه ودر غیر آن ترک وظیفه.

9- فروش اموال غیر منقول که این مقامات در خارج کشور دارند.

ب - دربخش نظامی:

1ــ مقرر كردن يك وزیر برای رهبری وزارت دفاع و وزارت داخله.

2ــ فراخواندن و بسیج کردن تمام افراد نظامی مسلکی ومجاهدین واقعی و جذب آنها دراردو، پولیس و امنیت ملی الی تأمین امنیت واستقرارصلح وثبات درکشور.

3ــ اجباری ساختن مکلفیت عسکری مطابق ماده (55) قانون اساسی.

4ــ پرورش وسازماندهی افراد استخدام شده در اردوی ملی ( قراردادی ها ) بصورت کوماندوی خاص برای خنثی کردن سازماندهی عملیات تروریستی درخارج ازکشور، دستگیری وانتقال مخفی عاملین آن ودرصورت لزوم ازبین بردن آنها درخارج از کشور.

5ــ منع مطلق ساختن اردوو پولیس قومی تحت نام اردو وپولیس ملی.

6 ــ اکمال اردو وپولیس ملی با تجهیزات مدرن نظامی با کیفیت.

7 ــ منع مطلق امضأ وتسلیم گیری مهمات نظامی بی کیفیت توسط مقامات دولتی.

8 ــ منع مطلق تلاشی خانه های افغان توسط نیروهای نظامی خارجی و سپردن این وظیفه به نیروهای افغانی.

9ــ حذف پول اوپراتیفی والیان و ولسوالان و مصرف این پول برای پروژه های عام المنفعه.

10- در خواست همکاری سازمانهای استخباراتی جامعه جهانی، بخصوص آمریکا، مستقیماً با سازمان استخباراتی افغانستان.

ج ــ دربخش اقتصادی:

1- منع موقت ورود تمام کارگران خارجی در افغانستان و حق اولیت دادن به استخدام کارگران ومتخصصین افغان در تمام بخش های اقتصادی بخصوص کارهای ساختمانی در تمام سطوح.

2- وضع مالیات سنگین به واردات تمام تولیدات خارجی که شبیه آن درداخل کشور موجود باشد ولوباکیفیت پائینتربه منظور تشویق و تقویه تولیدات داخلی.

3- منع مطلق انتقال دارائی های نقدی منقول در خارج از کشور وسوق دادن آن به سوی سرمایه گذاری داخلی.

4- قطع برق های خانه های شخصی، رستورانها، هوتل ها، مراکز تجارتی در روز و سوق دادن آن به سوی فابریکه های تولیدی.

5ــ قطع برق بیست و چهار ساعته و تقسیم عادلانه آن بین تمام مردم.

6- توزیع عاجل زمینهای دولتی یا زمینهای شخصی استملاک شده به سرمایه گذاران بخصوص داخلی برای ایجاد فابریکه های تولیدی.

7- تعین معاشات معلولین، معیوبین، متقاعدین، تنقیص شده گان و باز مانده گان شهدا بین (5000) الی (6000) افغانی.

8- تشکیل اداره مستقل برای تثبیت تعداد واقعی مامورین، متقاعدین، اجیران، معلولین وفامیل شهداء.

9- پرداخت اکرامیه به مبلغ (60000) افغانی به فامیل مامورین نظامی و ملکی که در دفاع از وطن شهید میشوند و مبلغ (40000) افغانی به مجروح شده گان.

10- تعین معاشات کارمندان دولت از اجیر تا وزیر بین (7000) تا (30000) هزار افغانی.

11- منع اخذ معاش کارمندان دولت از منابع خارجی چون سفارتها، انجوها، ارگانهای سازمان ملل متحد...

12- تعین مالیات مترقی بر معاشات بخصوص بر معاشات مشاورین، انجینران و قرار دادیهای خارجی.

13ــ منع مالیات به واردات مواد غذائی اولیه و افزایش مالیات به واردات اجناس لوکس و تجملی.

14 ـ دادن حق اولویت به ساختن بند های ذخیره آب برای زیرکشت بردن دشتها وزمین های لامزروع و تولید برق، به جای دادن حق اولویت به ساختن سرکها.

15- قطع تمام روابط بانکی و مالی جامعه جهانی با بانکهای متهم به همکاری با سازمانهای تروریستی.

16- لغو افزایش قیمت های بخصوص برق، تکت ملی بس ، تعرفه های گمرکی وحق العبور که به تصویب پارلمان نه رسیده باشد.

17- منع فعالیت های اقتصادی، تجارتی و مالی اعضای فامیل رئیس جمهور، وزراء، رؤسای و اعضای پارلمان، والیان و ولسوالان.

18- لغو انجوهای متهم به اختلاس و هیف و میل پول مردم گرسنه افغانستان.

19- دادن معاش کافی برای امامان مساجد.

د - دربخش اداری:

1ـ لغو فوری کمیسون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و سپردن مسئولیت اصلاحات اداری به معین اداری هر وزارتخانه .

2ـ متوقف کردن عاجل تنقیص مامورین ملکی .

3ـ ثبت اموال ودارائی های منقول و غیر منقول کارمندان نظامی وملکی .

4- منع مطلق معرفی افراد درهر بست و رتبه که باشد، توسط رهبران تنظیمی، قومی ومذهبی.

5- استخدام افراد بر اساس تخصص، تجربه و تعهد بعد از اخذ امتحان شفاف توسط کادرعلمی وزارت های مربوطه.

با خبرنگاران

ه- دربخش فرهنگی:

1ـ ترویج و تبلیغ فرهنگ رسیدن به قدرت و حاکمیت توسط رأی مردم، نه توسط جنگ و کشتار مردم.

2ــ ترویج و تبلیغ فرهنگ صلح به جای فرهنگ خشونت و انتقام جوی.

3 ــ ترویج و تبلیغ فرهنگ تقوا، تعهد و تحمل افکار وعقاید مخالف.

4ــ تشویق و حمایت مالی و معنوی معلمین واستادان مدارس دینی ومکاتب.

و ــ در بخش دیپلوماسی :

1ـ ترک مطلق دیپلوماسی سگرت آمریکایی و گوگرد روسی.

2ــ بستن مؤقت سفارتخانه های پاکستان، ایران، هند، روسیه، ازبکستان، ترکمنستان ، تاجکستان و چین و بازنگهداشتن تنها یک قونسولگری شان.

3ــ عدم امضای قراردادهای همکاری های اقتصادی، تجارتی و مالی با کشور های فوق الذکرالی استقرارامنیت و به وجود آمدن یک دولت قدرت مند ومستقل درافغانستان.

4 ــ ایجاد، توسعه و گسترش روابط اقتصادی، فرهنگی وتجارتی باکشورهای اسلامی نسبتاً بیغرض مثل ایندونیزیا ، مالیزیا ... وکشور های آسیایی پیشرفته مثل سینگاپور و کشورهای آمریکای لاتین و افریقایی وهمچنان کشورهای کوچک پیشرفته اروپایی.

5ــ درخواست تبدیلی هیئت رهبری سفارت های آمریکا، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، هالند، کانادا، دنمارک، سویدن، جاپان، کوریا و ترکیه .

6ــ درخواست تبدیلی نماینده سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان و هیئت رهبری ارگانهای این سازمان در افغانستان مثل: …UNDP –UNOPS-UNHCR-WFP

7ــ حمایت همه جانبه وقاطع ازاقدامات جامعه بین المللی بخصوص ناتو درجهت تأمین امنیت وثبات.


اشاره ی دوم: با توجه به فضای موجود در افغانستان و ادامه ی حملات انتحاری و کشته شدن غير نظاميان، کابل پرس دور از لطف ندانست که دوباره طرح پيشنهادی داکتر رمضان بشردوست را از آرشيف مطالب خود بيرون بکشد تا خواننده با دقت بيشتری آن را دوباره بخواند.

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • خوشحال استم که باز دانشمند گرانمايه وطنم را در سايت کابل پرس مشاهده می کنم. از نظرات شماهميشه استفاده وافر برده ام. شما وکيل برحق ملت ستمديده افغانستان استيد.

 • یک موضوع مهمی که جناب بشردوست فراموش کرده است!

  از قدیم گفته اند که:

  هر چه بگندد نمکش میزنند. وای از آن روز که نمک بگندد!

  در دوران مکتب و در مضمون ادبیات دری یک حکایت را میخواندیم در مورد یک پادشاه که در پهلوئ قدرت از دانش و حکمت نیز بهره مند بود.

  روزی پادشاه و سپاهیانش از کنار یک تاکستان میگذشتند که وزیر پیشنهاد ِتناول انگور را به پادشاه نمود اما پاسخی حکیمانه از وی شنید. پادشاه گفت:

  اگر من یک دانه ِانگور از این تاکستان بخورم، سربازان و افرادم تاک هائ انگور را از ریشه خواهند کشید. پس برائ جلوگیری از ظلم باید خودم هیچگاهی ظلم ننمایم.

  بشردوست صاحب همه مسائل را فکر کرده اند الی موضوع شخص جلالتمآب حامد کرزی که از طریق برادرانش آشکارا در تولید و قاچاق مواد مخدر دست داشته و شاهرگ هائ اقتصاد کشور را یکجا با مافیا در کنترل و ادارهء خود دارند.

  حال وقتی حکومت فوق العاده نداریم ایشان چنین عمل مینمایند پس چی تضمینی وجود دارد که در صورت حالت اضطراری و یا فوق العاده شاهد یک دیکتاتورئ مطلق و حتی بد تر از گذشته نباشیم؟

  ثانیاً چی تضمینی وجود دارد که فرد و یا افراد بعدی که به پست هائ مورد نظر استخدام میشوند، بر مبنائ صداقت، راستی و عدل رفتار و عمل نمایند؟ زیرا که برائ استخدام آنها اولاً باید که مصلحت هائ گوناگون منجمله منافع قدرت هائ جهانی و همسایه را در نظر گرفت و علاوه بر آن این افراد نمیشود که از آسمان فرود آیند و انتخاب آنها از میان جامعهء افغانی حتمیست...

  پس برطرف شدن ِمعضلات پیچیدهء کشور ما تنها و تنها با یک معجزه امکان پذیر است و بس!

  • بلی آقای بشــر دوست بمنظور صلح و ثبات این پیشنهاد را به شورا ارایه کــرده ولی کدام شورا . به نظر بنده بشر دوست صاحب اول با وکلای که نسبتآ به استقــرار امنیت و صلح و ثبات علاقه دارند صحبت و پیشنهاد میکرد بعد از ارزیابی و چند وکیل را با گفتار خود همنوا ساخته در شورا ارایه میکردن تا همه اکثریت درخواست جروبعث روی پیشنهاد داده شده میکردن و موضع جدی تر در رای گیری سپرده میشد و به همه ارگان های دولتی وخلاصه همه افغانستان تفهیم میشد .تا ملت هم متحدانه فیصله خویش را میکردن و بعد ارزیابی میشد که به چه اندازه به نفع ملت و مردم و خواست مردم است بلاخره جای را میگرفت . در پشتو ضرب مثل است که میگویند دخلکو زور د خــدای زور دی . پیشنهادی بسیار عالی وهمه جانبه است و در این شورا که اصلآ به معنــای ملت نمیفهمند صرف میدانند که ملت مردم را میگویند . ولی از حقوق امنیت تعلیم ...... آنها اصلآ بوی نمیبرند. این پیشنهاد بشردوست بمعنای پـیش کـلــه خــر یاسین خواندن است . و بس به امید استقرار صلح دایمی در سراسری جهان به خصوص وطن خسته و مانده مـا از جنگ .

  • سلام خواننده گان محترم کابل پرس.اقای بشردوست از نقطه نظر اجتماعی سياسی اقتصادي مشکلات وپرابلم های جامعه افغا نی رابسيار زيبا ارزيابی وشکل گذاری نموده اند.اگراقای بشردوست بطرح يک انقلاب مردمی يبپردازد بمراتب خوبتر خواهد بود. چون بدون محاکمه قاتلين وغاصبين ايجاد عدالت اجتماعی در جامعه غيرممکن است. ايا زورگويان وتشيکلات فاسد مافيای که مصروف مکيدن خون مردم وغارت وچپاول دارای عامه اند ميتوان بسادگی از کارسبک دوش ساخت ؟ البته امکان ان در چنين شرايط ميسر نيست.افغانستان بنيروی متحد وملی ضرورت دارد تابتواند با اين باندهای جانی و ادمکش مقابله نمايد.

 • آقای داکتر بشردوست. از دريچه کابل پرس سلام احترامات تقديم است.

 • In my point of view, it’s better for Mr.Kazai to resign and it’s more than enough to run any more this war shattered poor counrty, a military governnemat suppose to be sit up on the top is better to be Qasim Fahim and defence minister suppose to be general Rashed Doustam and asked all military former officers whom mostly(except communists) from outside of the country to join the new task force to push back the Talibal terrorists from Afghanistan land. The president suppose to be elected by people as a symbol, but the governement suppose to be by the majority party (except communists and fascists like Khalqi,Parchami,Sholaii and Afghan Milatis) the governers of provices supoose to be elected by thier own people as well as the dean of education,agrecalture and so on, the dual citizenship suppose to be officialy acceped like India,, the ambassadors supppose to go to Shora to ask for conformation, the Shora suppose to be one, the Senate is not needed, makes more complicated the hot issues, Mr.Sebghatullah Mojadidi is old enough to run any job in the country, he suppose to set back and pray for his here after or jugemant day, Mr.Rabani and Mr.Sayaf also is to old for Afghanistan to have some active political positaion, thier time run out for Afghanistan, this counrty need new prograsive active knowledgeable awareness of all directions of the new era of the world, the colleageus of Mr.Karzai also very weak and low level ones, kick them out, put them in the history garbage, make every issue new issue and new way on the path of Allah and our noble beloved prophet Mohammad, peace and bless
  be upon to him, let the counrty stand up and take back it’s right place in this full of crisis world
  may Allah keep happy the soul of all martyrs whom sacrified for Islam and freedom of this country during Rassia invasion, Taliban murderers and Gulbudin Hekmatyar general massacre

 • با عرض سلا م :
  خدا راشکر که در کشور عزیز مان افغا نستا ن مردان بزرگی هم چون بشردوست عزیزدر میدان آمد ه وصدای عدالت رااز حنجره اوست که در کوهستان جان آزادی خواهان در می پیچد .آ فرین بر شها مت وغیرتت که ملت افغا نستان به شما و افراد هما نند ی شما افتخا ر می کنند. نه افراد که صدا ی بی عدالتی وتنگ نظر ی رادر کشور می پراکنند.
  حرفهای آ قا ی بشر دوست ذهن همه ملت رامشغول خود ساخته است. ودرآ نجا که از نظا م افغا نستان حرف می زند.ملت را امیدوار می کند.واقعا اگررئیس جمهور یک کشور نظام خوب ندا شته باشد هیچ وقت نمی تواند امنیت در کشور به وجود بیا ورد.
  با سپاس علی امیری

  آنلاين بنگريد : نظر

 • Dear Sir, I am glad i found a link to salute you for the faith and bravery you possess and the wisdome you demostrated during your term in the office and in the parliament recently. I have a keen desire if i could contact you by mail at tkm1502 yahoo.ca.
  I wish you all the blesses in the world and beyond. truly yours

 • با احترام مجدت:
  سلام :تشکر ازسایت کابل پرس مسعود هستم از کابل:

  واقعآ من شخصآطرفدار داکتر صاحب بشردوست هستم: از نامش هویدااست بشردوست انتخاب اول مردم رنجیده افغانستان من بسیار خوشحال هستم که یک کاندیدی مورد نظر دارم من امیدوارم که مردم رنجدیده افغانستان اولین کاندیدی مورد علاقه خود را از دست ندهد.
  یک سوال دیگر چه تضمین وجود دارد که چیزی را که داکتر صاحب بشردوست در خط ومش خودگفته عملی خواهد شد وهمچنان گفته اند که تمامی جنایت کارای جنگی را به پنجه قانون میسپارد.
  بسیار زیاد تشکر آغای کامران میرهزاز ژورنالیست بسیار بسیار موفق افغانستان که شما همیشه از داکترصاحب بشردوست حمایت میکنید.

  با احترام فرزند رنجدیده افغانستان.

  آنلاين بنگريد : راجع به کاندیداتوری داکترصاحب بشردوست انتخاب اول مردم رنجدیده افغانستان

جستجو در کابل پرس