صفحه نخست > دیدگاه > جنایت و جنایت کاران طالبیسم را با تمام قوت ونیرو محکوم نماییم !

جنایت و جنایت کاران طالبیسم را با تمام قوت ونیرو محکوم نماییم !

باقی سمندر
شنبه 28 می 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

طالبیسم در زندگی روز مره مردم افغانستان یعنی گسترش بخشیدن به جنایت، وحشت وبربریت از کران تابیکرانه ها .

آنروزیکه در رسانه های دیداری ، شنیداری و نوشتاری از جنایت طالبان ندیده ، نشنیده ویانخوانده باشیم ، کدام روز است ؟

آیا شما همچو روزی را بخاطر دارید ؟

هنگامیکه طالبان را در کویته- بلوچستان سرهبندی نمودند و بنام کاروان نصیر الله بابر از راه سپین بولدک راهی افغانستان ساختند ، از آنروز تاحالا کم از کم هفده سال میگذرد.

در هفده سالی که گذشت طالبان جز بربریت ودهشت و کشتار فردی وجمعی وتفرقه اندازی میان مردم افغانستان چه چیزی رابرای مردم افغانستان ببار آورده اند ؟

در آغازین روزهای سرازیر ساختن طالبان به افغانستان تمام ایادی آی اس آی پاکستان دست بدست هم داده و برای شادمانی طالبان با دهل وسرنای جشن گرفتند. هر روز طالبان ده ها نفر را سر به نیست نموده و روی خون و اجساد انسانها پیشروی سیاسی و نظامی خود را ادامه میدادند و آنچه را در جامعه تحکیم میکردند و پا برجا میساختند همانا زن ستیزی، فرهنگ ستیزی ، قتل وکشتار عام ، گسترش استراتیژی زمین های سوخته و در یک کلام تمدن ستیزِی در عمق استراتیژی پاکستان بود واست.

طالبان به مثابه دست پروردگان آی اس آی با جنایت کاران یخن سفید شان مردم افغانستان را به ماتم نشانیده و پایه های قدرت شان را روی اجساد کشته شده گان جشن گرفته و پایکوبی مینمودند و هنوز هم مینمایند.

خبر امروز در تخارستان تداوم جنایت و گسترش وانتقال جنگ را به شمال افغانستان بیان میدارد. جنگی که عمدن گسترش داده میشود و هزاران نفر دیگر را بازهم بخاک وخون خواهند کشانید.

تازه ترین وموثق ترین خبر چنین است :

07.03.1390
جنرال داوود داوود قوماندان زون 303 پامیر در شمال و شاه جهان نوری قوماندان امنیهء ولایت تخار امروز کشته شدند.

آمر امنیت اوپراسیون قوماندانی امنیهء ولایت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت، این افراد همراه با سه تن دیگر زمانی کشته شدند که یک مهاجم انتحاری خودش را در داخل ساختمان قوماندانی امنیهء تخار انفجار داد.

گفته شده است، که در این رویداد عبدالجبار تقوی والی تخار زخم برداشته و به شفاخانه انتقال داده شده است.

مسوولیت این حملهء را طالبان مسلح به عهده گرفته اند "

وطنداران شریف و وطن دوست !

برای طالبان و حامیان شان و افراد جنایت کار کشته شدن جنرال داود داود قوماندان زون 303 پامیر و شاه جهان نوری و یا زخمی شدن عبدالجبار تقوی و یا سایرین در این حادثه دلخراش مایه خشنودی است و یک عده ای دیگر با بی تفاوتی خود خویشتن را نظاره گر جلوه داده و این حادثه انتحاری را مانند ده ها حادثه دیگر به فال نیک مینگرند و برای به پیروزی رسیدن طالبان روز شماری مینمایند.

جنرال داود داود و همکاران شان توسط انتحار کنندگان به شهادت رسانیده شدند و بازهم ذبیح الله مجاهد که میگویند نامش اسمعیل است ، مسوولیت جنایت را بدوش گرفت.

من در هفته های پیش نوشته بودم که :

"راه حل خرد مندانه برای رسیدن به افغانستان مستقل، آزاد ، آباد و شگوفان و مترقی را بایست همه عناصر که خود را ملی – دیموکرات میدانند یا داعیه ملی بودن دارند و هیچ نوع اسارت را نمی پذیرند ، بایست مشترکن جستجو نمایند وخود مردم افغانستان نه در حاشیه بلکه در متن موضوع حق تعیین سرنوشت خویش قرار گیرد.
هیچ نوع انحصار طلبی ، هیچ نوع تداوم جنگ های قبیلوی و قومی، هیچ نوع دامن زدن به جنگ های مذهبی و تفرقه افگنی نتوانسته و نخواهد توانست مشکلات این کشور بخاک خون خفته رااز ریشه حل نماید. "
"من کلوخ ای را پرتاب مینمایم "و امیدوارم دیگران در گرانبها وجواهرات خود را به میدان سیاست بکشند و با ارایه طرح ها ودید گاه ها بتوانیم به شکل وسیع تر و گسترده ترهمه نیروهای را که داعیه ملی- دموکراتیک ، ملی ، آزادیخواهی دارند و طرفدار سیاست مستقل وملی میباشند در سطح افغانستان، منطقه وجهانی برای طرح نمودن یک پلاتفورم مستقل وملی دعوت نماییم و برای خود و منطقه وجهان ثابت بسازیم که در تعیین سر نوشت خود ، خود ما پیش قدم هستیم وبودیم ومیباشیم و هیچ نوع" دایه ای برای ما مهربانتر از مادر" نبوده و نخواهد بود.

اگر "دایه های مهربانتر از مادر "برای ما بازهم اشک بریزند ، یا عده کماکان با زهم با هزاران نوع دشنام دادن واتهام بستن و توهین و تحقیرنمودن بکوشند ما را به سخریه بگیرند ، راه خود را بازهم ادامه داده و بخاطر همه مسپاریم که:

اگر میخواهیم در سیاست اشتباه نکنیم بایست به آینده بنگریم ونه اینکه گذشته گرا بوده و تمام هم وغم ما متوجه گذشته ها شده و از آینده نگری خود را برحذر داریم.

دیدیم که ... با استفاده ابزاری از صد ها نفر بنام طالب و غالب چگونه تنور آتش و جنگ را گرمتر ساختند و تاهنوز این بازی جریان دارد.

تمام زندگی حال و آینده و تاریخ گذشته افغانستان را بازهم ببازی گرفته اند...

مبارزه ملی – دیموکراتیک مبارزه بر ضد هر نوع تجاوز و مداخله خردو بزرگ کشور های دور ونزدیک ومبارزه برضد هرنوع تجاوز و مداخله امپریالیستی در امور افغانستان بوده و هیچگاه این مبارزه جدا از مبارزه بر ضد نیروهای پیش مدرن بوده نمیتواند.

اگر عده ای انگشت شمار خود را تیوریسین میشمارند و با شعار های مرگ بر امپریالیسم امریکا زنده باد آی اس آی و طالبان وحزب اسلامی میگویند ، این گروه گگ ها که تعداد شان به اندازه انگشتان یک دست هم نمیرسد ، بایست بدانند که سرمه آزمودن را دوباره آزمودن خطاست.

.. مبارزه ملی -دیموکراتیک مبارزه کمونیستی نبوده ونیست و این مبارزه اشکال گوناگون داشته و دارد و لی مضمونش کماکان تامین استقلال سیاسی افغانستان ، آزادی، دیموکراسی و عدالت اجتماعی است. این مبارزه از صد سال و اندی پیش در افغانستان آغاز شده و مبارزه ایست طولانی و دراز مدت. با تعویض نمودن مهره ها در اریکه قدرت نمیتوان جنبش ملی – دموکراتیک را تعریف نمود و نمیتوان با نشاندن ملاعمر و حکمت یار و آی اس آی در اریکه قدرت و بپایان کشانیدن حامد کرزی به افغانستان مستقل آزاد ملی و شگوفان و پیشرفته نایل گردید.

همه آنهاییکه مکتب میسوزانند، معلم میکشند، زنها را سنگسار مینمایند ، آزادی گفتار وبیان را به مسلخ میکشند ، حقوق بشر را پامال مینمایند ، نمیتوانند دوستان مردم باشند. دشمنان تاریخی مردم افغانستان را بایست برای مردم بیشتر از پیشتر شناساند در آنصورت خواهد بود که خط مشی و سیاست مستقل وملی در افغانستان در عمل پیاده گردد.

پیکار ملی دیموکراتیک در افغانستان وارد پیچ وخم دیگر گردیده است و از همه نیروهایی که داعیه ملی – دیموکراتیک بودن دارند ، هزار بار هشیاری بیشتر میطلبد. در این مورد من بارها نوشته ام وبازهم خواهم نوشت.
طبق آخرین اخبار موثق اختلافات امریکا و انگلستان در مورد مساله افغانستان شدت گرفته و دولت امریکا طرفدار ساختن و داشتن " پایگاه دایمی " در افغانستان است و لندن هم میزبان طالبان و دولت پاکستان میباشدو دولت ترکیه هم چنان فرش را برای جلسات و صحبت های مشترک میان دولت افغانستان و طالبان هموار میسازد وایالات متحده امریکا بازهم مبلغ پنجاه ملیون دالر را در اختیار "کمیته صلح " واگذار میگردد . با آنهم در واشنگتن دی سی نیز اختلافات رییس سی آی ای با جنرال اشفاق کیانی و آی اس آی در مورد بیشتر از سه صد تن از جاسوسان سی آی ای که در پاکستان جدا از فعالیت ها و ارتباط با آی اس آی فعالیت دارند ،در پاکستان شدت یافته است.

بخاطر دارم که :

آقای سوئرز، ۵۵ ساله، اولین رئیس ام آی۶ در اولین نطق عمومی خود به عنوان رئیس ام آی۶ در روز پنجشنبه 28 اکتوبر پارسال گفته بود که :

: "ا.. اگر ما خواستار حرکتی ناگهانی به سمت نظام پوپولیستی مشابه غرب باشیم، کنترل هایی را تضعیف می کنیم که قبلا مستقر کرده ایم. " بی بی سی. 28 اکتوبر 2010.

از خود بپرسیم که ام آی شش یا سازمان جاسوسی بریتانیای کبیر که سی آی آی شبیه و شریک آن است و آی اس آی را در پاکستان ساخته وپرداخته است، کدام کنترول ها را ا م آی شش قبلا مستقر کرده است که حالا از تضعیف نمودن آن به هراس افتیده اند و نمیخواهند این کنترول ها و پاسداران منافع شان تضعیف گردد؟

این کنترول ها در صد سال اخیر در افغانستان و منطقه ای ما شامل کدام نیرو ها میگردند ؟

خبر تکاندهنده امروز بطور فشرده چنین است که :

"جسد جنرال داوود و قوماندان امنیه به شفاخانه تخار انتقال شده است. گفته می شود انفجاری عصر امروز در ولایت تخار صورت گرفت که 35 تن به شمول جنرال داوود، کشته و زخمی گردید."

به نظر من بایست همه نیروهایی که خود را ملی – دموکرات میدانند وافغانستان را برای مردم افغانستان میخواهند بایست هر چه سریعتر و زود تر حالت موجود خود را تغییر بدهند و از هر نگاه نتنها آماده دفاع از مردم افغانستان ووطن باشند ، بلکه برای جلوگیری جنایت کاران و طالبانیسم گامهای عملی واستوار بردارند.
بپا خیز وطندار بپا !

وطن را بکام آتش دایمی میکشانند !

تفرقه اندازی و قوم ستیزی را بیشتر از پیشتر گسترش میدهند.

هوشدار !

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • بلی عزیزان هم میهن ! اگر امروز قلمبدستان ، دانشمندان و روشنفکران خراسان زمین بخاطر حفظ وحدت لعنتی و دروغین با قبیله سالاران اوغانی خاموش اند و لب ظاهر نمی کنند ، خیانت و جنایتی را مرتکب میشوند که آینده گان ما از نام و نشان شان شرم و خجالت خواهند کشید . امروز جوانه های سرکشیده بیابان بیکسی خراسانیان آزاده توسط دژخیمان بی فرهنگ و هویت گریز یکی پی دیگری از برگ مبارزات آزادیخواهانه و ستم ستیزی نابود گردیده و این عمل غیرتیان شمله دار بی غیرت روزتا روز شدت پیدا کرده و خواهد کرد .

  اگر امروز خاموش بنشینیم و دست زیر الاشه گذاریم ، فردا نسل محکوم بمرگ ما به ما نفرین خواهند فرستاد و استخوان های خشکیده ما را نشخوار سگان هرزه کوچی خواهند کرد .

  اگر امروز بخاطر آبرو و عزت شخصی خویش به ماهیت اصلی وننگین این قبیله وطن و خاک فروش پرده افگنده گوشۀ عزلت میگزینیم ، فردا جرمانه این خاموشی ما را نسل آیندۀ ما با نثار خون در زندانها و میدانهای چنواری ناقلین شینواری و مومندی خواهند پرداخت .

  امروز شما قلمبدستان ، دانشمندان و روشنفکران خراسان زمین هرچی دارید بهای خون شهیدانی چون بدخشی ، مسعود ، مولانا باعث ، رزمنده ، کاظمی ووو است که ره و سرخط مبارزه را به شما آموختاندند و خود قربانی قربانگاه سلیمانکوهی های فاشیست و مزدور گردیدند . رسالت و پایمردی شما همین است که امروز دست دعا بدامان شئونیزم قبیله بلند میکنید تا قطرۀ از خوان مزدوری شان نصیب دامان تان گردد و نام نامی تانرا اوغان جرمنیان زنجیرک دار به نیکی یاد کنند ؟

  امروز روز پیکار قلم و روشن سازی تفکر مردمی و جهت دادن مردم بسوی مبارزه بی امان و خستگی ناپذیر با شئونیزم قبیله است نه خواب گرانسنگ در بستر نمدین آسایش و نام نیک دروغین !

  امروز اگر از حمله ناجوانمردانه انتحاریان غیرتی خصوصت داران ایتنالوژی هراس دارید با نام مستعار و قلم شیوا چنان بر فرق حقایق ستیزان و چادری پوشان سلیمان کوهی کوبید که کاکرگونه مغز برتری خواه و اکثریت جوی شان از دماغ آید و راهی گورستان تاریخ گردند .

  آفرین و مرحبا به سمندر عزیز ، به میمنگی عزیز ، به چوپان عزیز ، به راوش عزیز ، به نیکپی عزیز ، به سدید عزیز و کابل پرس? ارجمند که شهامی دارند و با سینۀ فراخ و آهنین آغازگر مبارزه بر ضد فرهنگ ستیزان تمدن گریزشده اند .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس