صفحه نخست > دیدگاه > استاد محمد کریم خلیلی

استاد محمد کریم خلیلی

و بحران رهبری درجامعه هزاره ( قسمت هشتم )
هادی ميران
شنبه 5 جنوری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

چنانچه که درقسمت هفتم اشاره شد، جناب آقای خلیلی به عنوان عامل پرکار و مطئن ایرانیها و همچنان درپیوند نزدیک باسرویس اطلاعاتی پاکستان، درتحولات سیاسی و درادامه ی بحران درافغانستان، نقش ایفا کرده است. دقت وپژوهش درکارکرد و داده های کرداری ایشان این واقعیت تلخ را محرز می سازد که سهم ونقش ایشان در گسترش وپردازش مصیبت وسیاه بختی درجامعه هزاره، کمتر از دشنمان متعارف مردم نبوده است.

آنچه را که ایشان تاهنوز به عنوان کارکرد واثر مندی دربستر تعاملات سیاسی درمعرض نمایش قرار داده است بیشترینه دیکته ها، اشاره ها واستخاره های اند که ازجانب سرویس های اطلاعاتی بیگانه صورت گرفته و ایشان درتعمیل آنها مانند یک سرباز جنگی عمل کرده است. به همین دلیل است که حضور ایشان دراهرم رهبری جامعه هزاره، تلخ ترین مصیبت ها وسنگین ترین فاجعه ها را برتقدیر و سرنوشت این مردم تحمیل کرده است.

همانگونه که درمباحث قبلی اشاره رفت، جناب آقای خلیلی بامهارت و چیره دستی که درشناخت وتامین منافع خود دارد، تمام ارزشها و پتانسیل های موجود درجامعه ی هزاره را وسیله قرار داده و از آنها علیه منافع ومصالح این مردم بهره جسته است. اما مردم به دلیل عدم دسترسی در کارنامه ایشان و فراتر ازآن به دلیل حضور یک تعداد کسانی که دربدل یک لقمه نان، در توصیف ایشان به سرایش وپردازش پرداخته اند، با این واقعیت های تلخ بیگانه نگهداشته شده اند.

سهم محرز و برجسته ی آقای خلیلی در قتل آقای مزاری، یکی ازاین واقعیت های تلخ است که برای خیلی ها مستور وناشناخته مانده است؛ چیزی که شاید برای خیلی ها غیر قابل تصور باشد. اما واقعیت این است که جناب آقای خلیلی یکی از طراحان وزمینه پردازان اصلی در توطئه ای است که قتل آقای مزاری درآن سرمایه گذاری شده بود (1). چنانچه که درقسمت قبلی تذکار یافت، آقای مزاری به دلایل متفاوت واز آن جمله بدلایل روحیه واخلاقش، درقضاوت ایرانیها، آدم مطلوب نمی نمود. به نقل از منابع نزدیک به آقای مزاری، مخالفت و بی توجهی ایشان دربرابر خواسته های ایران، ایرانیها را سخت برافروخته ساخته و شدت این برافروخته گی درحدی بوده که حتی رهبری ایران، مساعدت وهمکاری با مزاری را شرعا حرام اعلام کرده بود. ازچشم انداز منافع ایرانیها، حذف مزاری سبب میگردید که معبر مهمی از مسیر منافع ایران برداشته شود (2).

ازچشم انداز بیگانه ، آقای خلیلی تنها فرد خصلتمند و مطمئنی بود که برای جانشینی مزاری درنظر گرفته شده بود. البته مقدمات این طرح از خیلی مدت ها قبل فراهم گردیده و چگونگی تعمیل آن دراشکال گزینه های متفاوت تعریف گردیده بود. سرانجام حضور طالبان در دروازه های کابل ، عدم مقاوت نیروهای حکمتیار دربرابر طالبان و درنهایت سقوط چهار آسیاب بدست طالبان، فرصتی ویژه ی را برای طراحان این بازی فراهم آورده که درفرجام به هدف مورد نظر نایل آمدند. آقای خلیلی دراین بازی پیچیده ی استخباراتی، کسانی دگری را نیز از درون حزب وحدت باخود همرا کرده بود که به گونه ی مورد عتمادآقای مزاری نیز قرار داشتند. شکل این بازی بسیار پیچیده و حلقاتی که این بازی را هدایت ودرآن نقش می ورزیدند، ظاهرا خیلی ازهم متفاوت می نمودند که بدلایلی از پرداختن مفصل به آن، صرف نظر میگردد.

دریست درآن ایامی که طالبان درپشت دروازه های کابل لنگر انداخته بودند، آقای خلیلی درپاکستان تشریف داشت و دراسلام آباد سرگرم دیدار با سفیر سعودی، مقامات سرویس اطلاعاتی پاکستان، ایرانیها، و شهنواز تنی قرار داشت. این دیدارها ظاهر و باطن کاملا ازهم متفاوت داشت که درباطن آن قتل آقای مزاری مورد توافق قرار گرفته بود و درظاهر آن از توافق با طالبان برای آقای مزاری اطمنان می فرستاد. عناصری هم ازدرون حزب وحدت، با اهداف ازقبل تدوین شده، آقای مزاری را به تداوم و نتایج مثبت حاصل از مذاکره باطالبان، دلگرم می نمودند. حلقه ی دگری هم درکابل به شمول سفارت ایران، سرگرم فعالیت برای بهسازی روابط آقای آقای مزاری با دولت آقای ربانی بود و برعکس حلقه ی نیرومند دگری هم در درون دولت آقای ربانی، بر تداوم حملات نظامی علیه مزاری پافشاری میکردند (3).

اما درواقع تمام این تلاشها استراتیژی های متفاوتی بودند که برای دست یافتن به یک هدف واحد طرح وتدوین گردیده که نابودی مزاری درآن سرمایه گذاری گردیده بود (4). آقای خلیلی از پاکستان درپیامهای متواتر برای آقای مزاری اطمنان می فرستاد که توافق جدی و قابل اعتماد با عناصر مهم طالبان وهمچنان بادستگاه هدایت دهنده ی آنها صورت گرفته است که با واگذاری مناطق تحت کنترول حزب وحدت به دست طالبان، مصئو نیت آقای مزاری از سوی طالبان ضمانت گردیده است. اما آن طرف سکه مهر و نشانه ی دگر داشت که درآن قتل آقای مزاری توسط طالبان مورد توافق قرار گرفته بود. به نقل از یک منبع نزدیک به آقای مزاری که نخواست نامش افشاء شود، یک هفته قبل از سقوط غرب کابل، آقای مزاری با آقای خلیلی توسط تلفن صحبت میکند وقرار میشود که آقای خلیلی یک مقدار پول نقد درکابل بفرستد. فردای آن روز دونفر که هردو میرزایی تخلص دارند، موظف میگردند که مبلغ مورد نظر را به کابل منتقل نمایند. اما به اساس پلان از قبل طرح شده این دونفر در مسیر راه تورخم توسط پولیس پاکستان بازداشت میگردد. بعد ازاینکه مرگ آقای مزاری بدست طالبان، تائید میگردد، این هردو باهمان مبلغ از بازداشت پولیس رها گردیده بدون اینکه چیزی از آن کم شود. اگر این پول درفرصت مناسب بدست آقای مزاری می رسید، سبب می گردید که این طرح به ثمر نرسد.

بعد ازحذف آقای مزاری، بدون هیچ تردیدی آقای خلیلی به جانشینی او برگزیده میشد؛ چیزی که مقدمات آن ازقبل فراهم گردیده وحتی توافق پاکستانیها درآن نیز لحاظ شده بود. سرانجام این طرح درمعرض عمل قرار گرفت و این بازی طبق میل کارگردانان به انجام رسید. آقای خلیلی با تطمیع یک تعداد مخالفین نه چندان جدی، سرپرست حزب وحدت شد وبعدا دریک نمایش دیگر، بعنوان دبیر کل این حزب عرض قامت کرد. اما ایشان در مقام رهبری این حزب در اوایل، اندکی دچار عارضه ی خود برتر بینی گردید که خلاف میل ایرانیها قرارگرفت. ایرانیها برای اینکه این وسوسه را برای همیشه در ذهن وروان ایشان سرکوب نماید، دولت آقای ربانی ومتحدین آن را برای حمله به مواضع آقای خلیلی دربامیان، تجهیز وترغیب نمود تا ریشه های این وسوسه را در ذهن آقای خلیلی برای همیشه بخشکاند (5).

درقسمت های قبلی تذکر رفت که حضور ایشان در موقعیت رهبری، دروازه های جدیدی از امکانات اقتصادی را بر روی ایشان گشود. که ازآن جمله چاپ بانکنوت های افغانی بود که به پول سفید شهرت یافت. این پول به مدیریت آقای دکتر غلام محمد ایلاقی و توسط یک شرکت ظاهرا انگلیسی، هرمیلیارد افغانی دربدل شش هزار دالرامریکایی به چاپ می رسید (6). آقای غلام محمد ایلاقی خود نیز از این فرصت، به سرمایه ی کلان وغیر قابل باور دست یافت که نقدینگی ایشان را بالای 500 میلیون دالر امریکایی برآورد کرده اند. اما بخشی هنگفتی از این بانکنوتها دراختیار آقای خلیلی قرارمی گرفت که قبل از رسیدن به بامیان، در مزارشریف به دالر تبدیل گردیده و به ذخیره سپرده میشد. اگرچه حجم وحساب این بانکنوت ها تاهنوز معلوم نیست اما واقعیت عریان این است که صدها میلیون دالر از این رهگذر به سرمایه ی آقای خلیلی افزوده گردید. این درست درشرایطی بود که نیروهای نظامی ایشان برای زنده ماندن، دست به غارت اموال مردم برده وهر روز درپیشانی جامعه ی هزاره ننگ می نوشتند. البته درکنار این منبع، منبابع دگری نیز به آقای خلیلی مساعدت مالی می ورزیدندکه از آن جمله به صورت مشخص ازدولت ایران می توان نام برد. به نقل از منابع نزدیک به ایشان: نقدینگی که ایرانیها به ایشان پرداخت میکردند، درحال نوسان بوده است اما حجم وحساب این مبلغ از ماه یک میلیون دالر امریکایی تا ده میلیون دالر، تخمین زده شده است. به نقل ازاین منابع، هنوز هم مبلغ هنگفتی درحدود سه میلون دالر امریکایی، بصورت ماهوار از جانب ایران به ایشان پرداخت میگردد که آقای یوسف واعظی این رابطه را مدیریت می نماید (7).

آقای خلیلی ازموقعیت رهبری حزب وحدت تلاشهای گسترده ای را به کارانداخت تا با منابع مختلف بیرونی تماس حاصل نموده و از این رابطه بهره برداری اقتصادی نماید که ازآن جمله درسال 1376 با رژیم بعث عراق، تماس برقرار نمود و بعد از آن کسی هم از نزدیکان ایشان به اسرایل سفرکرد. کار آگاهان سیاسی معتقدند که روابط با تل آویو، به دلیل حساسیت ایرانیها و وحساسیت این رابط، به نتیجه ی لازم نرسید اما از ایجاد رابطه با دولت عراق، مبلغ قابل توجهی عاید ایشان گردید (8).

آنچه که گفته آمد، نمونه های خیلی مختصر از پنهان کاری های ایشان اند که ازموقف و موقعیت رهبری جامعه ی هزاره، به انجام رسانده ، اماخود با توسل به مناسک دینی و استفاده از ارزشهای اعتقادی مردم و با بهره گیری از سایر شگردهای هنری، برچشمان مردم خاک وخاکستر پاشیده است. فجایع و مصاییب گسترده ای را که حضور ایشان به عنوان رهبر، برسرنوشت جامعه هزاره، تحمیل وبستر سازی کرده است، متاسفانه از دید وقضاوت مردم پنهان ومستور نگهداشته شده اند. اما بدون تردید روزی فرا خواهد رسید که پرده از تمام این پنهان کاریها بر افراشته گردد و تا سیه روی شود هرکه در او غش باشد............ ادامه دارد.

منابع

1 ـ نقل قول از آقای داکتر غلام محمد ایلاقی
2 ـ نقل قول از یکی از نزدیکان آقای مزاری که نخواست ازش نام برده شود
3 ـ جلسه شورای عالی دولت تاریخ 25 ـ 11 ـ 1373 در 315 خیرخانه، نقل از شاهنواز تنی و نقل از یکی از نزدیکان آقای خلیلی که نخواست نام برده شود.
4 ـ نق قول از منابع نزدیک به آقای مزاری
5 ـ نقل از منابع شورای نظار
6 ـ نقل قول از مولوی غلام گل مصلح رهبر حرکت انقلاب اسلامی افغانستان.
7 ـ سفر آقای یوسف واعظی تحت پوشش زیارت به عراق و نقل از منبع نزدیک به ایشان که نخواست نام برده شود.
8 ـ وبلاگ دردهای دلم، جعفر عطایی تاریخ 25 ـ 6 ـ 2005

كارنامه

گالری عکس

آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • آقای میران عزیز شیر بچه قوم هزاران سال زنده باشی خودت با این نوشته هایت درمیان جامعه هزاره محبوبیت فراوان کمایی کرده ای خداوندتوفیق بدهد درین مقاله ها حقیقت و واقعیت ها را گفته ای با سندها معتبر و ذکر نام شاهدان عینی برای هر خواننده قانع کننده است . احمدی از کابل

  آنلاین : استاد محمد کریم خلیلی

  • سلام . کسی که جیره خور بیگانه است و یا سلاح برای کشتن هموطن و خوار و غریب وطن گرفته محکوم است خداوند در قهر خود گرفتارشان کند . هر کی که است از هر ملیتی که است هزاره . پشتون تاجک و هندو ندارد . ا گرپدرم هم باشد . محکوم است .محکوم محکوم

  • از یک منبع موثق خبر دار شدم که این هادی میران که تا دوسه سال پیش نام دیگری داشت خودش به جاسوسی برای استخبارات پاکستان مصروف بوده ودر همان پاکستان در کورسهایی که استخبارات دایر می کرده شرکت می کرده.آیا آقای میران می تواند بگوید در کجا درس خوانده؟ بعد از ورود مجاهدین و جنگ های کابل میران به شغل شریف خبرچینی اش برای اداره ربانی مصروف می شود.او کوشش داشته که جای پهلوان یجیا را در جاسوسی دوطرفه برای مسعود و مزاری بگیرد ولی موفق نمی شود چون یحیا سابقه بیشتر داشته و مهارت بیشتر. اما آن قدر چالاکی داشته که بتواند گاهگاهی خبرهارا به افراد مسعود و ربانی ببردو مقداری پول دریافت بدارد.کسانی که هادی سرکته را می شناسند می دانند که زندگی وهویت این موجود بر جاسوسی بنا شده. لذا برخی صحنه سازی ها که به واقعیت نزدیک معلوم می شود به خاطر مهارت این کف شناس مداری است. آقای میران شما ننگ مردم جاغوری هستید.کارنامه شخصی شما در خبرکیشی های تان برای مسعود طالبان و حتا بچه کیان مایه شرم تمام مردم شریف جاغوری است.این همه را به یک منبعی که نخواست نامش فاش شود حواله می دهیدچه معنا دارد.عقده های شخصی تان به نام تحلیل سیاسی بیرون می دهید.

 • نوشته ات مشوش است. ایدیای اصلی آن وابستگی خلیلی به ایران است اما از ارتباط او با عراق و اسراییل سخن میگویی که قابل جمع نیست. همچنان در نوشته های قبلی ات از قول یوسف واعظی نوشته بودی که خلیلی جای مزاری را به دولت فاش ساخت. یوسف واعظی یکی از مهره های اصلی استخبارات ایران فراتر از احزاب است. میتوان او را جاسوس اول ایران در بین هزاره ها خواند (البته نمیدانم که او هزاره است یا نی چون شبیه مردم بنگلدیش و سومالیا است). اگر ارتباط خلیلی با اسراییل درست باشد باید او را تحسین کرد که از تابوهایی که دیگران برای ما ساخته اند عبور کرده است. به نظر من نفوذ استخبارات ایران در افغانستان وابسته به شخص نیست و بسیار سیستماتیک است. به خصوص در رده های دوم و سوم سیاسی و احزاب و در بین کسانی که خود را روشنفکر میخوانند گماشتگان زیادی دارد. در مورد تبریه مزاری زیاد خوشبین هستی. مزاری و ربانی و مسعود و بعضی از پشتون ها به هدایت ایران در افغانستان مثل حزب الله در لبنان عمل کردند. حزب الله لبنان برخلاف تصور بسیاری ها مجموعه ای از آدم خواران است که از تمام مرزهای اخلاقی عبور کرده اند. استراتیژی ایران در منطقه تربیه و تقویه آدم خوارن و توسعه زمین سوخته است، و این نه شیعه و نه سنی و نه هزاره و نه پشتون نمیشناسد.

 • من با برداشت اقای میران موافقم که آقای خلیلی مسبب فجایع در جامعه هزاره بوده است. برداشت ازیک متن می تواند خیلی متفاوت باشد. من با برداشت آقای شریف موافق نیستم. حتی اگر آقای خلیلی با منابع اسرایلی هم ارتباط ایجاد میکرد برای جامعه هزراه افتخار نیست و وسعادت نمی آورد. نوسینده به وضوح استدلال میکند که آقای خلیلی به عنوان یک رهبر به هیچ چیز معتقد نیست جز تامین منافع خودش وبرای تامین منافع خودش دست به هرکاری میزند.همین حالا که با موافقت امریکایها به معاونت ریس جمهور رسید چه کاری را برای جامعه هزاره انجام داده است؟ سرک کابل بامیان هنوز سرجایش باقی است. مناطق هزاره نشین از امکانات بازسازی محروم است. و صد ها مسایل دگر. درحالیکه مناطق مرکزی امن ترین مناطق درافغانتسان است. مردم ومنافع مردم برای آقای خلیلی به اندازه یک لنگه کفشش هم اهمیت ندارد.

  • برادرم، خلیلی برای من هیچ اهمیتی ندارد و مقصدم رفع اتهام از او نیست. همچنان زیاد قومی هم فکر نمیکنم و فکر میکنم خود سوال اینکه کی به هزاره خدمت کرد آغاز حماقت است. مقصد اصلی ام ساده اندیشی در مورد نحوه عمل ایران و پاکستان در افغانستان بود.

  • آقای شریف !
   با وجودی که خیلی ادعای آگاه بودن به مسائل را میکنی ولی فهمت از مسائل سطحی وعوامانه است.
   اینکه ایران روی کدام قوم خاص در افغانستان سرمایه گذاری نمی کند ،درست است وعمل کرد ایرانی ها در بیست سال گذشته مخصوصا بعد از پیروزی مجاهدین نشاندهنده این مسئله است.
   ولی اینکه کسانی چون مزاری ومسعود وربانی به دستور ایران با هم جنگیده اند یک ایده احمقانه وعوامانه است.
   جنگ در افغانستان بر سر کسب قدرت است،ودلیل ادامه جنگ نیز این است که هیچ کس به عدالت وبرابری واقعی راضی نیست.
   چون هیچ قوم وملتی در افغانستان اکثریت بیش از 50فیصد ندارد وبه همین دلیل جنگ ها وکشمکش ها ادامه دارد.چون همه فکر میکنند که می توانند ازراه نظامی وزور بر کشور حاکم شوند ولی این خود بزرگ بینی سردمداران مسائل سیاسی باعث تداوم بحران وبیچاره گی وسرگردانی مردم عادی افغانستان از هر قوم وتبار شده است.
   در سابق قبل از روی کار آمدن تصادفی بچه سقو که در حقیقت یک دزد وراهزن بود وبر اثر تصادف ویا کمک انگلیس ها چند روزی بر کابل حاکم شد.تنها دوقوم بزرگ در کشور مطرح بودند بعنوان رقیبان اصلی.ولی چون هزارهها مورد تبعیض های ضد انسانی قرار گرفتند واز حریف عقب ماند نتوانست در سال های اخیر مخصوصا بعد از به هلاکت رسیدن نادر غدار به دست شیر بچه هزاره خالق قهرمان از نگاه سیاسی هم سطح پشتون ها باشد به همین دلیل امروز تاجیک های بی تاریخ وبی تذکره نیز کم کم خودرا مطرح کرده اند.
   ولی جنگ در افغانستان یک جنگ قدرت است.

  • آتیلا جان نامت در ملک افغان بسیار غریب مینماید! رقابت قدرت قومی که میگویی مربوط 50 سال قبل و قبل از آن میشود، آن وقتی سیستم حکومت داری اجتماعی هزاره ها با وجود ضربات متعدد هنوز به آن حد قوی بود که کسانی با استفاده از منابع مادی و معنوی محلی میتوانستند کلیت دولت را به چالش بکشند. والبته آنقدر با شعور بودند که زیربنای سیاسی کشور را تخریب نکنند. نخستین کاری که احزاب مزدور ایران کردند متلاشی کردن این توان سیاسی و اجتماعی هزاره ها بود. اکنون کسی بدون منابع مادی و معنوی (آیدیالوژی و حمایه سیاسی) خارجی (عمدتا ایران) در سطح یک قریه هم نمیتواند عرض وجود کند. به نظرم خودت از نسل مربوط به دوران حزب وحدت هستی و همه چیز را از دید بابه مزاری ات میبینی.

  • آقای شریف!
   آتیلا یک نام تورکی مغولی است،ومعنای آن سوار کار است.آتیلا کسی بود که حدود 2000سال پیش از منطقه در یای آرال که قلب سرزمین بزرگ تورک مغول ها است وبه تورکستان مشهور است.که از سینکیانک چین گرفته تا بلغاریا را احتوا می کند.واز طرف شمال نیز تا قلب روسیه فعلی وتاتارستان ودیگر مناطق روسیه امروزی امتداددارد،بر خاسته واروپای مرکزی را تسخیر کرد.وفعلا بازمانده گان شان ملت مجارستان را تشکیل می دهند.وسال های سال بر قسمتی بزرگی از اروپا حاکم بودند،که (امپراطوری اتریش مجارستان)تا اوایل جنگ جهانی اول بر سر اقتدار بود.
   اینکه این نام در سرزمین افغان ناشناخته بوده ویا است!؟؟؟دلیل بی خبری ما از تاریخ وگذشته پر افتخار ماست.ولی رفته رفته ما این هویت را زنده می کنیم.
   اما اینکه مرا از دوران حزب وحدت می خوانی واین را به تصور خودت یک عیب ونقص میدانی،اینهم از بی خبری ونا اگاهی ات است.اگر مقاومت کبیر غرب کابل نبود امروز تو معلوم نیست که خودت را به کدام قوم ونژاد دیگر می چسپاندی؟
   همانطوری که در طول این صد سال گذشته تعدادی زیادی دیگر دچار این عارضه شدند.
   که به طور مثال هزاره های سنی ما تعدادی شان خودشانرا تاجیک می دانند وهنوز معرفی می کنند،وهزاره های شیعه ما نیز تعدادی تحت عنوان بیات وتعدادی تحت عنوان وزیر ابادی کوشش دارند هویت جداگانه غیر از هزاره برای خود پیدا کنند.در حالیکه من خودم تعدادی از این ها را می شناسم که با قواره وچهره هایی کاملا هزارهیی خودرا هزاره نمی دانند.واین به دلیل این بود واست ،که حدود بیش از 120/130 سال هزاره بودن جرم بود وخود یک کلمه تحقیر وتوهین.اگر ایستادگی مزاری شیر مرد ومردم آگاه غرب کابل وحتی تعداد زیادی هزاره های سنی واسماعیلی که به جان ومال از بابه بزرگ وانحصار شکن پشتیبانی کردند ورسمیت یافتن فعلی را برای جامعه هزاره کمایی کردند.امروز تو وامثال تو معلوم نیست خودرا چی معرفی می کردید.کسان امثال شما هنوز تاریخ کشور تانرا به درستی نمشناسید!وگرنه این کشور را سرزمین افغان نام نمی دادید.
   بروید تاریخ بخوانیدتا از دلایل تبعیض وعقب مانده گی وجنگ وکشتار در این سرزمین ستم زده بیشتر اگاه شوید.
   کسانی مانند تو وامثال تو شاید در ایران بزرگ شده اید که کوشش دارد مردم افغانستان مخصوصا هزاره ها وتورک تباران از تاریخ وگذشته پر افتخار خویش با خبر نشوند.ومی کوشند تا تاریخ را باز نویسی کنند به نفع خود وحقایق را پنهان وانکار می کنند.
   مزاری کسی بود که جریان تاریخ را در کشور ما زنده کرد.مزاری کبیر تاریخ کوشانی های کبیر وغوری های غرو آفرین وخوارزم شاه غرجه امپراطور بزرگ شرق را که از غرجستان قهرمان بر خاسته بود زنده کرد.عجب ساده لوحان بی خبری هستید امثال تو!

  • پشتون جان عزیز!!! 85% مردم افغانستان از اقوام مختلف فارسی صحبت میکنند وتاجیکها به عنوان صاحبان این زبان مفتخر هستند که زبان فارسی دری با شکل امروزیش حدود هزار سال تاریخ دارد البته باید بفهمی که متون هزار سال پیش فارسی امروز به صورت ساده قابل فهم است. شما که در وزیرستان شمال درس خوانده اید قطعا" باید چنین برداشت وقضاوت داشته باشید، چون نه تاجیکها ونه هزاره ها خود رارقیب فعالیت های خشونت آمیز، جاهلانه وانتحاری پشتونها میدانند ونه خود را دخیل درین قضیه میسازند. اما از فرهنگ خود دلیرانه دفاع میکنند. ببخشی که با ادبیات نسبتا" بالاتر نوشته ام باید برای تو که از مدرسه وزیرستان فارغ شده ایی بسیار ملایی یا حتی باید پشتو مینوشتم.

  • اگر هزاره هستی از این نام استفاده نکن. همین تورکان از عوامل اصلی مغشوش شدن تاریخ منطقه هستند. آنها در ترکیه دم از آتیلا میزنند و در ایران دم از کورش و داریوش در حالیکه همه ترک هستند و این بازی شان زرگری است. خودت نمیدانی که ترویج دهندگان تیوری کورشی در ایران همه ترک سوچه تبریزی بودند. هزاره نه ترک است نه مغول است نه تاجیک است و نه پشتون. هزاره، هزاره است که در گذشته و حتی حال طوایفی از آنها به نام غرچه، زوالی، غوری و یفتلی و غیره یاد میشدند. زبانی که به نام دری یاد میشود نسخه تحول یافته، کوچک شده و شهری شده زبان هزاه ها است. این نظر من است. بر خلاف نظر تو من معتقدم هزاره ها 50 سال پیش بسیار قوی تر از حال بودند. در مورد تحولات دهه نود کابل به نظرم تنها جنبه مثبت آن راندن اعراب از بدنه قومی هزاره ها بود که در دوران مزدوران ایران تسلط پیدا کرده بودند. ولی همین مزاری و امثال او بودند که با ایدیالوژی ولایت فقیه هزاره ها را به آن روز رسانیده بودند. ضمنا در تاریخ معاصر به هر دلیلی کشور ماافغانستان خوانده میشود. و ما در مقابل بیگانگان افغان هستیم.

  • آقای شریف!
   جای خوشحالی است که لا اقل یک نکته مثبت در تحولات دهه نود پیدا کردی!
   ولی حاکم شدن اعراب بر سرنوشت سیاسی اجتماعی ما از زمانی شروع شد که ما در مقابل عبدالرحمن انگلیلسی شکست خوردیم وساختار حاکمیتی جامعه ما که در دست خان ها بود از هم پاشید با کمک انگلیس ها که از ما بعنوان ساکنین بومی منطقه ترس داشتند.واز آن زمان کسانی را حاکم کردند که آنچنان ریشه های عمیق در این سرزمین نداشتند.
   بعد از شکست کامل ما در قرن 19 بود که اعراب وبعد ها کسانی امثال محسنی دجال وجت نژاد بر سرنوشت ما حاکم شدند.این مسئله را بصیر احمد دولت آبادی در نوشته یی به طور مفصل بحث کرده.
   این که مزاری به خاطر ولایت فقیهمبارزه کرده هم جای انکار نیست وخودش هم در یک سخنرانی با صراحت آنرا یک اشتباه خوانده وبعدا هم مردانه به اصلاح این اشتباه پرداخت.وگفت که ما وهمه دیگر شیعیان تحت تاثیر بیش از هزار سال تبلیغات در آرزوی حاکمیت حکومت به اصطلاح عدل علی وامام زمانی بودیم واین را در چهره حکومت ارایاگرای خمینی خامنه یی می دیدیم.ولی وقتی که مزاری به عمق ریشه این حکومت کثیف ونژاد پرست پی برد با شهامت در مقابل اش ایستاد ویک شبه همه عکس های اهدایی فاشیست های رذل ایرانی را به نجاست دانی ها انداخت وما وجامعه ما را از شر این نجاست خلاص کرد.وآن مرد بزرگ بود که حتی مرجعیت مذهبی ما را نیز از انحصار نژاد پرستان ایرانی خلاص کرد وبرای اولین بار در تاریخ راه را برای یک مرجع خودی از مردم افغانستان باز کرد.
   امروز جگر ایرانی های فاشیست خون است از این مسئله که دیگر مردم ما در افغانستان یاوه های آنانرا باور نمی کند ودیگر در هیچ مراسمی عکس های نحس وچندش آور این ایرانی های خبیث وجت نژاد را در مجالس خود نمیبینیم.به هیمین خاطر است که مزدوران ایرانی ها همه باهم یکجا شده اند.کافی است نظری کوتاهی به هفته نامه شورای دزدان نظار بنام پیام مجاهد بیاندازیدونام هایی مانند سید حسینی مدنی،سید جواد حجت وبیبی صغر وبیبی کبرا ها را در آن ببینید.بنا بر این باید ابعاد تحولات دهه نود را دقیق تر ومنصفانه تر وبا دید خودی بنگریم وتحلیل کنیم.
   اما در مورد هویت هزاره ها!تا جایی که من وتعدادی دیگر از دوستان مطالعه کرده این هزاره ها بیشتر پیوند نژادی با تورک های اویغور وتا اندازه ییقرقیز ها وتبتی ها داریم.در زمان قبل از ظهور اسلامتمدن بودایی که مرکزش در بامیان وقندهار وبلخ بوده در منطقه سینکیانگ ویا اویغورستان هم امتداد داشته وهمین اکنون در سینکیانگ چین منطقه یی وجود دارد که کاملا شبیه سموچ های بامیان است وبه غار های هزار بودا معروف است.اگر موفق شدم این عکس ها را در سیایتی قرار می دهم تا بتوانید تماشا کنید.ولی ما جزئی از تورک ومغول نژادان هستیم که ساکنان اصلی این منطقه بودند وهنوز هم هستند واین جت های که ادعای اریایی بودن دارند در این منطقه مهاجر محسوب میشوند.

  • لالا جان میخواهم نقطه پایانی به این بحث بیهوده گذاشته شود. بسیار احساساتی هستی. پشیمانی مزاری بعد از تخریبش چی فایده. خلاصه کردن تاریخ قومت به یک نفر آن هم یک مزدور به گفت تو پشیمان تحقیر آن است. هرچند من چندان قومی هم فکر نمیکنم. تحقیقات تاریخی شما و دوستانت اگر از امثال آنچه تا کنون دیده ام باشد، فکر میکنم صرف عواطف و احساسات ترک بازی باشد. تورک ها مردم مشوش هستند و نشود که شما را هم مشوش کنند. ببین مثلا طاهر بدخشی ازبک به جای دفاع از حقوق ازبک ها سر زبان دری پای میفشرد. یا ترکان در مملکت غربی ما خود را ایرانی میخوانند. مردم عجیبی هستند این مردم.

 • خوب محترم : نیاز نیست که این قدر حرف زد و مقاله دنباله دار نوشت. در یک کلام خلیلی ادم بد و وطن فروش و بر عکس تو ادم خوب و وطن دوست.دیگر چی؟ و باز چی؟ از این نوشته چی هدف دارید؟با چند عکس و غیره ایا دلیل به وطن فروشی او میشود؟ میتوانی هزاره عکس را در کنار هم بگذاری و یا اگر میخواهی عکس خود را ارسال کن تا من ترا یک جا با خلیلی در بستر درست کنم، ولی این هم دلیلی برای خود فروختی تو میشود؟ این قدر چرند نوشته نه کن. هر چند خلیلی شاید ترا کدام چوکی و یا چیز نداده است.ما همه میدانیم خلیلی کی است و همه این را می دانند.

 • من از خلیلی دفاع نمی کنم اما نوشته این جناب را پر از افترا و تهمت می دانم چرا؟ چونکه ایشان اتهاماتی را بدون سند و مدرک معتبر مطرح کرده و در واقع با انگیزه های سیاسی و یا خصومت و انتقام گیری شخصی قصد دارد شخصیت فرد مورد اتهام را ترور کند . کدام انسان عاقل منابعی را که جناب !! ذکر کرده قبول می کند؟ از کی تا بحال نقل قول، آنهم از افرادی که نخواستند نامشان ذکر شود !!!مدرک و سند تلقی می شود ؟ اگر محکمه ای دایر گردد و از این جناب بخواهد اتهامات وارده را اثبات کند ، قادر به اثبات آنها خواهد بود؟ اگر خلیلی ویا نزدیکانش پیام مرا می بینند از آنها جدا" می خواهم این آقا را به محاکم افغانستان جلب کنند وعلیه او ادعای شرف کنند ،حتی اگر در خارج اقامت دارد توسط انتر پل اورا پای میز محاکمه بکشانند تا بدینوسیله فتح بابی صورت بگیرد و بعد از این با کسانیکه با سوء استفاده از آزادی بیان ،بوسیله تهمت و افتراء، به حریم خصوصی افراد و حتی اقوام تعرض می کنند و در جامعه اخلال گری و تشنج آفرینی میکنند ،به شدت برخوردشود .

  • کدام افترا و تهمت؟ کی خلیلی را نمی‌شناسد؟؟ و کدام مطالب ذکر شده در مقاله بالا تازگی دارد؟

   خلیلی و مزاری و محقق و گلبدین و سیاف و مسعود و ربانی و ملاعمر و فهیم و دیگر سگ و سگور جنایتکار وطنی همه را مردم به خوبی میشناسند که بخاطر منافع بیگانگان، بخاطر پر کردن جیب های خود شان کشور ما را به ویرانه مبدل کرده مردم ما را به سوگ نشاندند. اینان تخم های حرام این ملک هستند که تنها محاکمه و اعدام هریک شان میتواند آخ دل بیوه و یتیم و زن و مردم بی‌پناه این ملک باشد. در وجود اینان ذره‌ای از انسانیت وجود ندارد.

 • از کسانی که در دسترخوان بيگانان کلان شده اند نبايد هيچ انتظار در احيای خوشبختی داشت.برادران هزاره ما بايد اين دانه سرطان راازسطح رهبری خود به گودال تاريخ بيندازند.

 • برادران باشعور وبادرک قوم غیور هزاره اگرواقعامیخواهید خود و ملت و نسل اینده خودرا از بدبختی هانجات بدهید لطفا نام این کثافات تاریخ رامانند مزاری، خلیلی و محقیق از خوددورسازید.

 • این آقای حمید هم حتما از شرکاه آقای خلیلی یا واعظی است که چشمش را بر جنایت استادش بسته است. اگرنه سنک و چوب هم می داند که آقای خلیلی شرف وحیثیت هزاره را معامله کرده است. آقای میران درد دل میلیونها انسان را گفته است. خاطر شما جمع باشد که استاد شما رفتنی است بخیر. دیر یا زود این استاد شما به محکمه لاهه برای پاسخ گوی به جرمش علیه بشریت کشیده خواهد شد. انشا الله.

  • این آقای عارف هم حتما" از شرکای امریکا و سی آی ای است که چشمش را بر جنایات استادان و بادارانش بسته است .وگرنه سنگ و چوب هم میداند که بش و ایادی اش چون امثال میران و عارف و ... شرف و حیثیت بشریت را لکه دار کرده اند خاطر شما جمع باشد که ارباب شما رفتنی است بخیر .دیر یا زود شما و ارباب تان در محکمه انقلابی بشر ستمدیده بدار مجازات آویخته خواهید شد . انشاءالله

 • حمید خان شما چه رامیخواهید ثابت کنید؟ میخواهید ثابت کنید که خلیلی جنایت نکرده؟ میخواهی بگویی که خلیلی به عنوان رهبر خدمت کرده است؟ خوب بیا این تو و این هم میدان بنویس از خدمت های خلیلی؟ آقای خلیلی در کدام شرکت کار کرده که صاحب این همه ثروت شده و برادرش از برای عروسی بچه اش از دوبی خرید میکند وبرای 40 نفر تکت رفت و برگشت میخرد؟ تو هم میخواهی که در جنایت ایشان شریک شوی؟ همه میدانند که خلیلی به مردم خیانت کرده. باز چرا شله هستی؟ خوب تو بیادر دفاع از او بنویس! شله ناق به درد نمیخوره. حتما برایت چیزی رسیده یا از فامل خلیلی هستی. فکرت باشد که خلیلی به فامیل های خو هم جوانی نکرده. اگر خبر نداری برو از قوماندان یاسین پرسان کو. دگه ناق ناق نوشته نکو شاباز بچه خوب باش. دست میران درد نکند من خیلی نوکرش هم هستم.ولاهی!

  • ای (عارف )ی که هیچ شناخت و معرفت نداری _ بچه جان تو چرا نوکر نوکر نوکر شدی ؟ عقلت کجا رفته ؟ تو باید نوکر دست اول باشی . عارف نوکر1 ---> میران نوکر2 ---> آی اس آی نوکر3 ---> سی آی ای ارباب ! ای رقم نوکری خوب نیست .

 • حمید جان توهر دیوانه گی که میکنی بکن. آزداد هستی. ولی مردم خوب میفهمدکه گپ چه است. نوشته های آقای میران اگر درست نمی بود تاحالا آقای خلیلی بیست جای سخنرانی میکرد و بیست نفر هم همقاله می نوشت در خوبی و صفت های خلیلی. همی که خواب شما را پریشان کرده به هدف رسیده.

  • عار ف جان دیوانه ! تورا هم آزاد میکنم هر چه دلت خواست بکو و بخو مه دیگه خاو میشوم توره با خاو پریشانت تنها می مانوم .

  • ای آدم بدبخت که خودرا اتیلا نام مانده ای. اولا این آتیلا ترک نیست وبلکه اروپایی است. آتیلا با امپراتوری روم جنگید که در آن زمان خبری ز ترک مرک نبود. هالیوود دراین اواخر زندگی آتیلا را فیلم ساخته اگر تارخدان نیستی لااقل برو این فیلم را نگاه کن که به هوش بیایی. دوم اینکه تو بخت هزاره استی تورا چی به ترک؟ ترکها صاحب قدرت و مملکت است و هزاره ها برایشان یک جو هم ارزش ندارد. اگر زیادهم به فکر سابقه خودت استی به مغول و چنگیز خان فکر کن که همه به استثنای چند ملای ترسیده از غوغای ایران_ هزاره را مغول میدانند...خداوند شما ملاها و نمیچه ملاهای هزاره را عقل و شعور عطا کند و روشنفکران خواب رفته تان را همت و بیداری..

  • مثل اینکه تو هم از آن بی تذکره هایی هستی که با قوراه جت مانند خود شانرا آریا یی میدانند؟
   آریایی که یک تز احمقانه ونژاد پرستانه هیتلر ابله وخود بزرگ بین بود ودیدیم که عاقبت چی بر سرش آمد.
   اما راجع به آتیلا!
   خوب بودن چند سطر بالا تر را نیز می خواندی تا به جواب سوال ابلهانه ات می رسیدی!
   آتیلا سرداربزرگ وفاتح جهانگیر از قوم (هون)بود که حدود 2000 سال پیش از منطقه در یای آرال به طرف اروپا هجوم برد واروپای مرکزی را تسخیر کرد،که ملت مجارستان کنونی بازمانده گان همان اقوام فاتح هستند.اقوام هون تا اوایل جنگ جهانی اول بر قسمتی بزرگی از اروپای مرکزی حاکم بودند.کهامپراطوری(اطریش مجارستان)در قلب اروپا قرن ها حکومت کرد.
   این که مرا به تاریخ ندانستن متهم می کنی از بی سوادی ونا اگاهی ات استواقوام (هون)جزو اقوام بزرگ تورک مغل هستند که روم را 2000 سال پیش تسخیر کردند.ودر آن سرزمین ماندگار شدند واز 2000سال به اینطرف اروپا یی هستند قبل از آن از قلب آسیا به طرف اروپا پیش روی کردند.
   اما در مورد هزاره!اولا هزاره ها خود شان خود را (آزره)می نامند نه هزاره!این نام را یک انگلیسی زمانی به آزره ها اطلاق کرد که نیورهای انگلیلسی از طرف امپراطوری رو به ضعف نهاده مغولی در هند تهدید می شد وآنها از تر س پشتیبانی آزره ها از امپراطوری مغلی دست به این تاکتیک زدند.ما آزره ها هم نژاد وهم خون با تورک های اویغور وتبت هستیم وتمدن بودایی بامیان میراث مشترک ما واویغور ها وتبتی ها است.وکلمات بی شما ر تورکی در زبان ومحاورات روز مره ما شاهد بر این مسئله است.
   اما اینکه جت تباران در ایران وافغانستان احمقانه خودشانرا آریایی میدانند باید به ریش شما ها خندید وشما ها باید بروید تاریخ را دقیق تر بخوانید.چون قد وقواره جت هایی مانند احمدی نژاد ایرانی ومسعود ربانی وقانونی افغانی اصلا کوچکترین شباهتی به آلمان های عمدتا موی زرد وسفید پوست وقد بلند ندارید.آلمان ها شما جت ها را سیگوین می نامد به زبان خود شان واز شما نفرت دارند.

  • درود بر آتيلاي ساکن سرزمين اصطلاحا افغانستان
   من اتيلا از مردم ترک زبان ايران هسنم اولا ترکان هرکجا بوده اند در امر تشکيل حکومت موفق و منصور بوده اند .
   مثلا همين ايران حداقل هزار سال بعد اسلام در دست ترکان بوده است .
   و اما برادران عزيز آريا و آريا گرايي افسانه اي بيش نيست.
   بهتر است طبق گفته قران کريم اختلاف را کنار گذاشته و وحدت داشته ابشيد و کشور خود را بسازيد و اين قدر پي افتخار به استخوانهاي گذشتگان خود نياشيد وحال را در يابيد

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس