Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > پارادوکس آزادی زن از مصر تا افغانستان

پارادوکس آزادی زن از مصر تا افغانستان

دختر مصری، برهنه می‌شوم تا باشم
kawa gharji
چهار شنبه 23 نوامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

چرا این مردانی که رگ های غیرت شان با دیدن تصویر لخت یک دختردرانترنت می پندد ازتصور لخت شدن یک دخترنابالغ افغانستانی، ایرانی، عربی و ...که هرروز دررسانه ها درمورد ان میخوانیم ،دربستر شادی های پشم الودی چون محسنی و ...عریان می شوند تا شهوت حیوانی و مریض گونه آنها را ارضا کند، لحظه به فکر فرو نمی روند؟
چگونه می توان قبول کرد که یک حزبی با استفاده ابزاری از یک زن در پوسترانتخاباتی اش عکس شوهر اش را قرارمی دهد و یا اکثر احزاب اسلامی در کوشش اند قوانینی را به تصویب برسانند که به مردان حق می دهدهمسران متعدد داشته باشند ویا سنگسار و قطع دست و پا و ... را قانونی نمایند. این مسایل ازنظر بسیاری ها اصلا قابل توجه وافراطی گرایانه تلقی نمی شود و تازه ازهمه مردم هم می خواهند که به این خواسته ها احترام بگذارند ولی انتشارچندعکس لخت توسط یک دختراین همه شروشور را به پا می کند و افراطی گرایانه تلقی می شود.

دختر مصری، برهنه می‌شوم تا باشم - دختران افغانستان درزیرچادری مخفی اند تا زنده بمانند.

زنان افغانستان
ایا این زنان روزی به حق و حقوق خود آگاه خواهد شد؟

علیا ماجده المهدی دختردانشجوی رشته علوم ارتباطات دانشگاه قاهره با قراردادن عکس های لخت خود دروبلاگ شخصی اش دراین چند روزگذشته سروصداهای زیادی رادرکشورهای مختلف برانگیخت.

اوانگیزه این اقدام اش رامبارزه باسانسورودفاع ازآزادی بیان واعتراض به نفوذ بنیادگرایان و فشارآنها برزنان به خاطرحجاب بیان نموده است.

دوستی بلاگ این خانم مصری راشب گذشته برایم فرستاد وامروزتعدادی ازآشنایانی که درکنارم بودند، با دیدن تصویراین خانم جوان به راحتی وساده گی تمام قضاوت کردند که بدون شک این دخترازیک خانواده بی غیرت است واگرپدروبرادری داردبایدهرچی زودترسراش را باچاقو ببرد...

دریک جمع بندی کلی کسانی که درنکوهش اقدام این جوان مصری تاکنون قلم زده اند را می توان به چند دسته زیرتقسیم بندی کرد.

الف: گروهی اقدام این دخترجوان مصری را یک اقدام افراطگرایانه وغیرمسوولانه می داند که هیچ سودی به نفع جنبش دمکراسی خواهی ندارد وباعث رشد اسلام گرایان می گردد.

ب: عده ای این اقدام را توهین به احساسات وباورها وعقاید مردم دانسته که باعث ترس لایه های محافظه کارجامعه مصرازجنبش اصلاحات می گردد.

ج: عده ای می گویند که انتشارعکس های لخت چی ربطی به آزادی خواهی و.... دارد.

د: عده ای این اقدام را به سیاست های - به اصطلاح – اسلام ستیزانه انگلیس وامریکا ربط داده و نوشته اند که این کشورها می خواهند انقلاب اسلامی مصری ها را منحرف کند واین باربه شکل دیگری به اسلام و مسلمانان توهین نمایند.

ه: عده ای دیگری پا را ازاین هم فراترگذاشته وخواهان اجرای شریعت اسلامی وسنگساراین دختر جوان مصری شده اند و دلیل آن را هم تشویق مردم به فسق و فجوروتوهین به ادیان ذکرکرده اند.

اقدام این دخترجوان مصری درست چند روزبعد ازآن صورت می گیرد که حزب "سلفی نور" یکی از کاندیدان زن این حزب را معرفی نمود ودرپوسترانتخاباتی اوعکس یک گل را قرار داد و درپوستر دومی عکس گل را حذف کردند وعکس همسراین نامزد انتخاباتی را قراردادند.

باانتشاراین پوسترانتخاباتی هیچ واکنشی ازسوی محافل مدنی ودمکراسی خواه درمصروکشورهای دیگرنشان داده نشد. این اقدام حزب "سلفی نور" درمصروسکوت محافل مدنی دراین مورد را می توان اززاویه های مختلف دید.

 • می توان سکوت محافل سکولار و اصلاح طلب را ترس ازنیروهای بنیاد گرای اخوان المسلیمن دانست .
 • می توان دلیل آن را احترام به عقاید وباورهای این حزب واعضای آن دانست و می توان آن را عادی شدن نقض حقوق زن و بی احترامی به زنان درکشورهای اسلامی قلمداد کرد.

شنیدن اخبارشرکت نکردن زنان درانتخابات ونداشتن حق رای و حق رانندگی و حق طلاق وهمچنان سنگسار وبه بد دادن زنان درکشورهای اسلامی برای اکثرمردم جهان عادی شده است. به خاطرعادی شدن بی احترامی به حقوق زنان است؛ که این اقدام حزب "نور" درهیچ نشریه ای انعکاس نکرد. استفاده ابزاری اززنان درانتخابات چیزتازه ای نیست و ما هم همین مشکل را درافغانستان داریم.

از این که بگذریم، سوال اینجاست؛ زنی که نمی تواند حتی عکس اش را درپوستر تبلیغاتی اش انتشار دهد، وقتی نماینده مجلس شود، چگونه می تواند درکنارمردان به مشکلات موکلینش رسیده گی نماید؟

استدلال های که در بالابه آن اشاره کرده ام هم قابل درنگ است. چگونه می توان قبول کرد که یک حزبی با استفاده ابزاری از یک زن در پوسترانتخاباتی اش عکس شوهر اش را قرارمی دهد و یا اکثر احزاب اسلامی در کوشش اند قوانینی را به تصویب برسانند که به مردان حق می دهدهمسران متعدد داشته باشند ویا سنگسار و قطع دست و پا و ... را قانونی نمایند. این مسایل ازنظر بسیاری ها اصلا قابل توجه وافراطی گرایانه تلقی نمی شود و تازه ازهمه مردم هم می خواهند که به این خواسته ها احترام بگذارند ولی انتشارچندعکس لخت توسط یک دختراین همه شروشور را به پا می کند و افراطی گرایانه تلقی می شود.

چراپایه های این دین به نظرمدافعان آن اینقدرسست است که با انتشارچندعکس لخت یک دختر جوان مصری می لرزد و فغان آنها از ایران تا مصر وامریکا را پرمی کند؟

چرامسلمانان باید هراقدامی را توهین به دین تلقی کنند وباتوجه به این که این دخترمصری به صورت روشن می گوید که به دین اعتقاد ندارد ، چرا پذیرش حق انتخاب دین و فکر و راه و روش برای اکثر مسلمانان اینقدر دشوار است؟

چگونه می توان مردی رابا غیرت نامید که درهمه پرسی و یا تصویب قانونی شرکت کند که به شوهر خواهرش اجازه دهد سه زن دیگر بگیرد و یا خواهرش را از مکتب رفتن منع کند و یا ...و در فردای پیروزی یک انقلاب خونین همین مساله را شعار بدهد؟

چرا باید هر انقلاب اسلامی بلای جان آزادی های زنان گردد؟

شاخصه های قضاوت ما،درمورد این دختر ازکجا نشات می گیرد؟ چگونه ما می توانیم مبنای قضاوت خود را بر اساس دین و فرهنگ و سنت ها بگذاریم، وقتی خود این دختر علیه همین مسایل شوریده است؟

چرا این مردانی که رگ های غیرت شان با دیدن تصویر لخت یک دختردرانترنت می پندد ازتصور لخت شدن یک دخترنابالغ افغانستانی، ایرانی، عربی و ...که هرروز دررسانه ها درمورد ان میخوانیم ،دربستر شادی های پشم الودی چون محسنی و ...عریان می شوند تا شهوت حیوانی و مریض گونه آنها را ارضا کند، لحظه به فکر فرو نمی روند؟

علیا خود درجواب مخالفان اش دروبلاگ اش می نویسد:

«نخست درباره زنانی که در آغاز دهه ۷۰ میلادی در دانشکده هنرهای زیبا به عنوان مدل در برابر نقاشان مرد لخت می‌شدند، قضاوت کنید و کتاب‌های هنری را پنهان کرده، مجسمه‌های برهنه را بشکنید، سپس در برابر آینه لخت شوید و بدن‌های خود را که با دید تحقیرآمیز به آن‌ها نگاه می‌کنید به آتش بکشید تا پیش از فرستادن اهانت‌هایی با مضمون تبعیض جنسی به من و نفی حق آزادی بیان من، برای همیشه از عقده‌های جنسی خود رها شوید.»

برهنگی را می توان نمادی از حاکمیت انسان بر تن اش دانست و درجایگاه سموبلیگش دما سنج دمکراسی و ازادی و نبودن سانسوردر یک کشور تعبیرکرد. ازادی و دمکراسی ای که محمد بو عزیزی با اتش زدن خویش در تونس و علیا با عریان نمودن بدن خود در مقابل تکفیر هزاران انسان تحقیر شده که حقارت خود رادر پشت دین وسنت ها پنهان می کنند وازدیدن تصویرتحقیر شده خویش در ایینه می شرمند ارزومند آن است.

امادرافغانستان چی می گذرد؟ دو هفته قبل خبرسنگسارویا تیرباران شدن مادرودختری را درولایت غزنی شنیدم. مادرو دختری که شوهر و بچه هایش را درسگ جنگی های سالهای گذشته از دست داده و به خاطر پیدا کردن لقمه نانی مجبور به کارهای مختلفی بودند. بگذریم ازاینکه دراین چهارانتخاباتی که درده سال گذشته برگزارشده ونیم ازرای دهندگان را زنان تشکیل می دادند، هیچ زنی نتوانسته به اندازه یک مردی درهمان ولایت رای کسب نماید و دلایل آن هم برای همه روشن است.

اخبار مبادله کردن زنان با خر و فروش زنان، بریدن بینی و گوش و اتش زدن زنان و خشونت علیه انها در افغانستان مقام اول را در تمام جهان دارد.

دراعتراضات، شورش ها وانقلاب های که دراین چند ماه اخیردرکشورهای عربی به وقوع پیوست، احزاب مختلف اسلامی کوشش نمودند ازوضعیت سوء استفاده نموده و افکار قرون وسطایی خود را حاکم نمایند و تا جایی موفق هم بوده اند.

 • تونس می خواهد قانون اساسی جدیدی تدوین کند که بر خواسته ازقانون شریعت اسلامی باشد ومصرهم همین مطلب را بارها اعلام نموده است.
 • درلیبی دراولین روزپیروزی انقلاب خونین که مملو ازجنایات ضد بشری و با حمایت کشورهای دیگر صورت گرفت، شورای انقلابی اعلام نمود که چند همسری را به رسمیت خواهد شناخت و قوانین شریعت اسلامی را حاکم خواهد کرد. این می تواند زنگ خطر جدی برای زنان در این کشور باشد و بدون شک زنان اولین قربانیان تحولات اخیردرکشورهای عربی خواهد بود.

قرارگزارش بی بی سی وآمارها وعکس های منتشر شده دررسانه های مختلف دراین چند ماه اخیر نشان می دهد که تعداد زنانی محجب با روسری و چادردرمصر رو به افزایش بوده و گرایش به سکولاریسم درجامعه مصر که ازاوایل قرن بیستم تا نیمه دهه 1970 پیوسته رو به افزایش بوده هر روزکمتر می شود و با سقوط حسنی مبارک گروه های بزرگی ازبنیاد گرایان وهابی و سلفی ازعربستان با امکانات و پول بیشمار به مصرآمده اند.

درزیرخواندن مصاحبه علیاماجده المهدی دختر مصری را که با "سی ان ان" داشت به شما پیشنهاد می کنم:

اشاره: عکس های نشرشده این دخترعکس های "پارنو" نیست بلکه به شیوه ای عکس های آن عکاس مشهورامریکایی - اسپنسر تانیک- است که علیه مسایل نژادی وجلب توجه مردم به خطر آب شدن یخ های قطب و ...کارمی کند و تا هنوزسه فلم درمورد کارهایش ساخته شده است.

گفت ‌و‌گو با علیا ماجده المهدی: (برهنه می‌شوم تا باشم)

برگردان: نون- الف

وبلاگ‌ نویس مصری، علیا ماجده المهدی، این روز‌ها تبدیل به فردی شده که درخاورمیانه و درهر خانه ‌ای نامش به گوش می‌خورد. او هم اکنون یک جنجال جهانی رابرانگیخته است. دلیل این این جنجال عکس‌های برهنه ‌ای است که اوازخود درفضای مجازی منتشر کرده است. از این روتحت پوشش رسانه‌ ای گسترده قرار گرفته و خشم بسیاری را درمصربرانگیخته است.

این کاراوهمچنین لیبرال‌ها را نگران کرده تا مبادا پس ازانتخاب احتمالیهفته آینده، در این کشور برچشم‌ اندازسیاسی آن‌ها تاثیر بگذارد. علیا ماجده المهدی خودش را آتئیست می‌خواند. او پنج‌ماه گذشته را با دوست پسرش زندگی کرده که یک وبلاگ‌ نویس به نام کریم عامر است. کریم سال ۲۰۰۶ به دلیل انتقاد از اسلام و توهین به رئیس‌ جمهورسابق، حسنی مبارک، به چهارسال زندان محکوم شد.

(C N N) گفت‌و‌گوی اختصاصی با علیا ماجده المهدی انجام داده است که در زیر می توانید بخوانید.

سوال: به چه دلیل عکس برهنه ازخودت روی انترنت منتشرکردی و چرا درآن عکس جوراب ساق بلند زنانه مشکی و کفش‌های پاشنه بلند قرمز به پا داشتی؟

علیا ماجده المهدی: پس از اینکه عکسم از روی فیس‌ بوک حذف شد، یکی از دوستان مذکرم ازمن پرسید: آیا می‌توانم عکست راروی توییترمنتشر کنم یا نه؟ من پذیرفتم چرا که اززن بودن خود شرمنده نیستم، آن هم درجامعه ‌ای که زنان درآن چیزی نیستند جزابژه‌های جنسی که هرروز مورد آزارو اذیت مردانی قرار می‌ گیرند که هیچ چیز راجع به سکس واهمیت زن نمی ‌دانند. این عکس برای من نوعی "بیان بودن" است. من بدن انسان را بهترین فضای بازنمایی هنری این موضوع می‌بینم. من عکس را شخصاً با استفاده از تایمر دوربینم گرفتم. رنگ‌های قوی قرمز و مشکی روی من تاثیرگذار بودند.

سوال: درون بدنی که در آن‌‌ عکس برهنه می‌بینیم واقعاً چه کسی هست؟

من می‌ خواهم متفاوت باشم. عاشق زندگی‌ ام و بیش از هر چیزی عاشق هنر، عکاسی و بیان اندیشه‌ های خود از طریق نوشتن هستم. به همین خاطر بود که در رشته مطالعات رسانه‌ها درس خواندم و امیدوارم بتوانم به جهان تلویزیون راه پیدا کنم تا از آن طریق بتوانم حقیقت را به نمایش بگذارم. در برابر دروغ‌ های بی ‌شماری که هر روز در این جهان بار آن را بر دوش می‌کشیم، من تصور نمی ‌کنم که تنها راه بچه ‌دار شدن و ازدواج باشد، من فقط به عشق باور دارم.

سوال: واکنش والدین مسلمان شما چه بود؟
احساس آن‌ها نسبت به زندگی با دوست پسرت بدون آیین ازدواج چیست؟

آخرین بار ۲۴ ساعت پیش با آن‌ها حرف زدم. مایلند که از من حمایت کنند و به من نزدیک ‌تر شوند؛ خصوصا پس از انتشار عکس‌ها، اما هنوز هم "کریم" را متهم می‌ دانند که من را شست ‌وشوی مغزی داده است. اما او تمام مدت از من حمایت کرده است. من چندماه پیش به خاطر این‌ که والدینم سعی کردند زندگی‌ ام را از طریق عدم پرداخت شهریه دانشگاهم کنترل کنند، از "ای‌ یوسی" دانشگاه آمریکایی قاهره اخراج شدم.

سوال: رسانه‌ها به تو می‌ گویند انقلابی؛ اما تو در ماه فوریه در طول مدت ۱۸ روزِ انقلاب در میدان تحریر نبودی. آیا جدا از عکس برهنه ‌ای که در فضای مجازی گذاشتی، روحیه سیاسی در تو وجود دارد؟

من هرگز سیاسی نبوده ام. بار اول در روز ۲۷ ماه مه ‌به تظاهرات پیوستم چرا که احساس می‌ کردم به حضور و تصمیم‌ گیری من نیاز هست. باید آینده مصر را عوض می‌کردیم و از این رو دیگر ساکت نماندم. اینجا لازم است که روشن کنم من جزئی از جنبش ششم آوریل (گروهی سیاسی در مصر که از پیشروان انقلاب در مصر بودند) نیستم چرا که اخیراً شایعاتی در این زمینه توسط حزب دموکراتیک ملی مبارک شنیده می‌شود. آنها می‌خواهند روی بازخوردهای عکس سرمایه‌گذاری کنند.

من از زن بودن خود شرمنده نیستم، آن هم در جامعه‌ ای که زنان در آن چیزی نیستند جز ابژه‌های جنسی که هر روز مورد آزار و اذیت مردانی قرار می‌گیرند که هیچ چیز راجع به سکس و اهمیت زن نمی‌ دانند. این عکس برای من نوعی "بیان بودن" است.

چیزی که مرا شگفت‌ زده کرد بیانیه جنبش ششم آوریل بود که در آن مشخص کرده بودند که علیا ماجده المهدی جزئی از سازمان ما نیست و اینکه آن‌ها آتئیسم را اصلاً قبول ندارند. کجاست آن لیبرالیسم و دموکراسی ای که مدعی‌ اش بودند؟ آن‌ها برای جاه‌ طلبی‌های سیاسی خود تنها آنچه را می ‌گویند که جامعه می‌خواهد.

سوال: نظرشما راجع به آزمایش اجباری باکره گی چیست که ارتش مصر از ده‌ها دختری می‌گیرد که در میدان تحریربازداشت شده اند؟

به اعتقاد من این موضوع دقیقاً نوعی تجاوز است. در درجه اول آن ارتشی‌هایی که این تست را انجام می‌دهند باید مجازات شوند چرا که بدون رضایت دختر‌ها چنین کاری را انجام داده‌اند، اما به جای آن دختر‌ها باید شرمنده باشند و بسیاری از آن‌ها به اجبار سکوت کنند.

سوال: آیا در این انقلاب جنسی، تو سکس ایمن را هم تجربه کردی؟

اغلب مصری‌ها درباره سکس پرده ‌پوشی می‌ کنند، چرا که با این تفکر بزرگ می‌ شوند که سکس چیز بدی است و کثیف است و در مدارس هیچ حرفی از سکس زده نمی‌ شود. سکس برای اکثریت فقط مردی است که از زنی استفاده می‌کند و هیچ ارتباطی بین آن‌ها نیست و بچه‌ها تنها بخشی از این معادله ‌اند.

برای من اما سکس بیان احترام است؛ دغدغه ‌ای برای بیان عشق که در سکس جمع می‌ شود تا هر دو طرف را راضی کند. من سکس ایمن را تجربه کرده‌ ام، اما قرص نمی‌ خورم چرا که مخالف سقط جنین هستم. از دست دادن بکارتم در سن ۱۸ سالگی برای من همراه با لذت بود، چرا که با مردی بودم که عاشقش بودم و ۴۰ سال از من بزرگ‌ تر بود. کریم عامر مرد دوم زندگی من است و دومین عشقم.

سوال: وضعیت زنان را در "مصر جدید" چطور می ‌بینی و آیا اگر انقلاب به موفقیت نرسد کشورت را ترک می‌ کنی؟

من ابداً نسبت به انقلاب مثبت فکر نمی‌ کنم تا زمانی که شاهد فوران یک انقلاب اجتماعی نباشیم. زنان زیر سایه اسلام تنها ابژه‌هایی برای استفاده خانگی‌اند، اما من جایی نمی‌ روم و تا آخر علیه تبعیض‌ها خواهم جنگید. زنان بسیاری حجاب به سر می ‌کنند تنها به خاطر فرار از آزار و اذیت هنگام راه رفتن در خیابان‌ها. من از این متنفرم که جامعه به روی همجنس‌ گرایان برچسب غیرعادی می‌گذارد. تفاوت که غیر عادی نیست!

سوال: برنامه آینده‌ات با کریم چیست و فکر می‌ کنی ادامه کلنجار رفتن با این گرفتاری جدید بدنامی برایت سخت باشد؟

دراین ماجرا پی بردم که دوستانم واقعاً چه کسانی هستند و کریم را دارم که مرا عاشقانه دوست دارد. او به عنوان ناظر رسانه‌ ای مشغول به کار است و من نیز به دنبال کار می‌گردم. از چیزهای ساده در زندگی استقبال کرده‌ ام و به هر کلمه‌ ای که می‌ گویم اعتقاد دارم. دوست دارم در خطر زندگی کنم و تحت فشار همه تهدید‌ هایی باشم که به گوشم می ‌رسند تا آنجا که آزادی واقعی ‌ای را به دست بیاورم که همه مصری‌ها برای آن می‌جنگند و روزانه برای آن می ‌میرند.
منبع: (سی‌ ان ‌ان)

واژه های کلیدی
حقوق کودکان و زنان

کاوه استم.
در کشورم اتفاق های می افتد که نمی توانم از کنار شان به بی تفاوتی رد شوم.
درس می خوانم. موسیقی می شنوم .

آنلاين بنگريد :

http://www.kawagharji.wordpress.com

پيام‌ها

 • موفق باشید.
  خدمت با سعادت عرض شود اینکه در ایام تابستان در اروپا در لب بهر صد ها زن و مرد لوچ و برهنه به روی ریگ ها خوابیده خودرا افتاب میدهد اگر تو نادیده باشی به طرف یکی بیبینی دو تا بیبینی در اخیر خسته شده خاموش میمانی و به یاد وطنت میشوی که از اینطرف دنیا تا انطرف دنیا چیقدر فرق دارد خلاصه مطلب نه بسیار لوچی لوچ نه بسیار بستی بسته مثل عربستان لعنتی.
  در عالم اسلامی خیلی شرایط و قوانین غلط بوده که مردم به جان رسیده است مثلا برای یک مرد چهار زن و ازادی کامل مردان هر چه خواست حتی در قران هم همین ا شتبا هات تکرار شده است مثلا یک مرد بهششتی و یا جنتی
  میتواند هفت حور بیهشت را نصیب شود اما از زن نام برده نشده هر گاه زن به بهشت بیرود چند تا مر حوری نصیب ان میشود.
  مهمتر از اینکه در قوانین اسلام سن وسال مرد وزن تعین نشده خصو صا از مردها که این کار خلاف کرامت انسانی بوده و حتی خلاف حقوق بشر است چو دین اسلام همه بد بختی را ارهبران اسلامی خویش ارث دارند مثلا حضرت محمد چهل ساله بود که با بدبخت عایشه سیا روز ازدواج کرد تا که او به سند جوانی رسید پیغمبر فوت نمود کسی هم اجازه ندارد که با زن پیغمبر هم خوابی نماید اگر حضرت عایشه چیرکی زده باشد خوب ورنه تباه شده تبا.
  بیبین این از عالم اسلام اگر شکایت و یا حکایت نمائی مردم قهر میشود وگر نکنی تا چوقت خاموش باشی یکروز دروغ دو روز دروغ تا چیوقت دروغ را قبول کرد بالاخره ادم به جان میرسد.
  خلاصه ان دوختر دلش شاید عقده مند باشد و یا شاید تکلیف اعصاب داشته باشد و یا اینکه با مرد ها رقابت کرده باشد اگر مسابقات فوتبال را تماشاه کرده باشید یگان دفعه یک مرد کاملا لوچ بطرف میدان میدود وتمام مردم از خنده چیغ میزنند و پولیس ها فورا انرا گرفته از استدیوم خارج میکند فقط ختم نه سر وصدا است نه و دیگه اما در کشور های اسلامی اگر یک زن خورا برهنه کرد تمام دنیا بالایش تبره نموده هر چه خواست میکنند.
  یا قوقو

  • آقای دلاور خان!
   اگر شما آنقدر فهمیده هستید و حتی اشتباهات قرآن مجید را توانسته اید پیدا کنید پس چرا خودتان یک قرآن بهتر و مدرن به چاپ نمی رسانید. اگر خدا در کارش اشتباه کند پس او لایق خدایی نیست که خدا هرگز اشتباه نمیکند.
   دوماً نظر های شما درباره آزادی زن کاملاً طرز تفکر غربی است و اصلاً قابل قبول مسلمانان و کشورهای اسلامی نیست. گفتید اگر شما در کشورهای اروپایی و امریکایی به ساحل دریا بروید و مردان و زنان برهنه را ببیند و اگر یک دفعه دو دفعه ببینید دفعه سوم از دیدن آن خسته میشوید و دیگر به آن تمایل چندان نشان نمی دهید. این نظر شما کاملاً غلط است بخاطریکه اگر انسان یک نوعی از برهنگی را ببیند از ان خسته می شوید بلی، اما این انسان قسمی است که بسیار تنوع طلب است. اگر انسان یک نوع برهنگی را ببیند از آن خسته شده نه بخاطر اینکه آن را دیگر نبیند بلکه از آن هم برهنه تر اش دلش می کند و اگر ان برهنه تر ببیند هم ببیند باز نوع دیگر برهنگی را میخواهد و این هوس ادمی همچنان ادامه پیدا میکند و پایان یافتنی نیست.
   ثالثاً در اسلام بیشتر از یک زن کردن اجازه داده شده است به شرط انکه در بین زنان خود عدالت را آن مرد رعایت کند. فایده این مسأله در این است که در دنیا نفوس زنان نسبت به مردان بسیار زیاد است و این کثرت نفوس در هر کشوری وجود دارد. اگر بالفرض برای هر زن یک مرد در نظر گرفته شود پس زنان متباقی چه خواهند شد؟ آیا آن زنان برای ارضای خود دست به خود ارضایی بزنند یا بروند در سرکها برای خود مردی را بیابند و شبی را با او سپری کنند؟ و یا دست به کدام فساد اخلاقی دیگر برنند؟ به همین خاطر است که در اسلام برای مرد اجازه داده شده است که چند زن داشته باشد تا جلوی فساد در جامعه گرفته شود.
   امروزه وضعیتی خوبی که زنان در افغانستان دارند زنان درغرب ندارند. در اینجا می خواهم داستانی را برای تان عرض کنم:
   یکی از خبرنگاران شبکه های خبر رسانی غربی بعد از سقوط طالبان به افغانستان آمد و می خواست درباره وضعیت زنان افغانستان گزارشی تهیه کند. او می گوید وضعیتی که زنان در افغانستان دارند زنان در غرب ندارند. او ادامه میدهد و میگوید من اینجا حرمتی را که به زن میدهند، این حرمت را به زن در غرب نمی دهند. زن اینجا نه نوکر مرد بلکه بادار مرد است. مرد در جامعه اسلامی میخواهد و میکوشد زندگی بهتر و خوبتر برای زن خود مهیا کند بخاطر اینکه نفقه زن بر مرد واجب است و مرد مکلف است ان را براورده کند. وباقی تو خود بخوان از این مجمل.

 • باقی سمندر

  سلام به شما عزیزان
  بیایید با من که در زندان بادام باغ برویم واز حال دختران و زنان در کابل خبرشویم - از کابل تاقاهره راه دور ودراز است . راه برګشت از مصر تا افغانستان هم کوتاه نخواهد بود - اینهمه راه رایکبار فارابی از بلخ تا قاهره وراه برګشت طی نموده بود وبار دیګر هم ناصر خسرو بلخی و سفر نامه ناصر خسرو بیانګر مقایسه انروز ها است - شما را به دیدن زندان زنانه از پشت لینز کمره فیلم برداری دعوت مینمایم تا انچه را تاحال ممکن ندیده باشیم ونشنیده باشیم -یکبار ببینیم و بشنویم -بازهم بیاندیشیم .
  لطفن ببینیدوبشنوید

  http://www.youtube.com/watch?v=-GgY...
  LOVE Crimes of Kabul, Afg - Part 1 of 5
  http://www.youtube.com/watch?v=6UiH...
  LOVE Crimes of Kabul, Afg - Part 2 of 5
  http://www.youtube.com/watch?v=O17p...
  LOVE Crimes of Kabul, Afg - Part 3 of 5
  http://www.youtube.com/watch?v=S9Fw...
  LOVE Crimes of Kabul, Afg - Part 4 of 5

  http://www.youtube.com/watch?v=lyx3...
  LOVE Crimes of Kabul, Afg - Part 5 of 5
  http://www.youtube.com/watch?v=3Pyi...
  Love Crimes of Kabul filmmaker Tanaz Eshaghian

  آنلاين بنگريد : پارادوکس آزادی زن از مصر تا افغانستان

 • کاوه غرجی
  شما که یک نسل بعد چون خلق و پرچم و با عقده گشایی و تضاد با تیکه داران دین بر سوداگری زنان برغم به اصطلاح روشنفکری آغازیده اید، باید بدانید که همچو تیکه داران دین به نوع دیگر برای اسارت زنان کمر بسته اید. این اسارت عبارت از بهره کشی مدرن و از نوع غربی آنست. اگر حرف هایم به نظر تان عقب گرایانه و ارتجاعی جلوه میکند، لطف نموده این مثال آزادی زنان را از زن، خواهر و دختر خود شروع کنید. خلقی ها نیز 33 سال قبل برای آزادی زنان به اصطلاح مبارزه میکردند، در حالی که زنان خود شان در قریه ها و زیر خیمه های شان در پشت هفت پرده پنهان بودند.
  در انتظار تصاویر (نیمه) برهنه سکینه و گلبخت غرجی.
  امیدوارم به غیرتک مترقی خودت و همفکرانت برنخورد.

  • اقا یا خانم سیاه سر!
   امید است که دل تان سیاه نباشد. اگر ممکن باشد برای ما غافلان توضیح دهید که در غرب چگونه وبه چی شکل اززن بهره برداری می کنند؟ ونیزبفر مایید که در همین جمهوری اسلامی اوغانستان زن از چی جایگاهی برخوردار است. ؟

 • تشکر آقای کاوه غرجی ازینکه تمام حرف های دلم را در مقالهء تان بازگو نمودید. در واقعت ما باید از عکس زنان افغانستان که در زیر چادری نشسته اند خجالت بکشیم، نه از عکس لخت یک دختر مصری.
  آن دختر مصری به خواست و رضای خودش این کار را کرده است، اما زنان افغان از مجبوریت و از ترس مرد ها چادری میپوشند نه به خواسته خود شان.
  مایه خجالت برای ما مردان مسلمان باید باشد، که بنام ازدواج به یک طفل 9 ساله تجاوز جنسی میکنیم و اسم آنرا میگذاریم، قانون شریعت.
  سالها قبل ضمن بحث روی همین موضوع با یک جوان اخوانی بنیادگرا چنین استدلال کردم:
  چنانچه ما مردها به دیدن روی برهنه زنان عادت کردیم، و در هر چند قدمی از کنار زنان که چادری بر سر ندارند، بی تفاوت میگذریم، به همین منوال در دنیای غرب مرد ها با بازو یا ساق های برهنه زنان عادت کرده اند و از پهلوی زنان دست و پا لخت به بی تفاوتی میگذرند.
  در جوابم گفت، هر چیزیکه زیاد شود، لذت آن نیز کم میشود.
  فلهذا برای اینکه بنیادگرایان افراطی لذت ببرند، زنان باید خود را زیر حجاب مسلمانی بپوشانند.

  • در جواب شما همین بس که زیبایی زن در پوشیدگی ان است چون زن را خدا قسمی آفریده است که اگر پوشیده بماند مرد را زیاد تر کنجکاو میکند و در فرجام عشق راستین را تولید میکند.

 • شعر زیبای را در همین رابطه بخوانید!

  مرد مسلمان
  از: بهار سعید
  زنی میگفت بر مرد مسلمان
  که ای والا ترین پارسایان

  همه پرهیزیان را تا رسیدم
  به مانند تو زاهد کی بدیدم

  فروشی فخر بر پاکان گیتی
  ز ترسا زاده ها تا زردهشتی

  ولی چشمت بیافتد تا که بر زن
  ترا لرزیده ایمان و دل و تن

  اگر در خانگاه و کعبه باشی
  ز بانگ کفش زن در خود بپاشی

  بگو آیا بود " یزدان پرستی"؟
  که ار در گوشه ی مسجد نشستی

  زنی گیسو بیافشاند چو در باد
  زسجاده نمازت رفته بر یاد

  نگه بر دختر نُه ساله داری
  که کودک را به عقد خود بیاری

  فرو رفتی درون خود لجن را
  ملامت مینمایی اهرمن را

  گناه سستی ات را سنگ و سربی
  کفاره بر سر زن مشت کوبی

  ترا باید، که جز از همسر خویش
  همه را بنگری چون خواهر خویش

  تو که بر نفس خود فرمان نداری
  برای زن ز چه فرمانگزاری؟

  نه زن آلوده سازد دامنی را
  نه گردن می نهد اهریمنی را

  ز بس اهریمنی از تو بدیدند
  به پیشت اهرمن ها رو سپیدند

  به بدبختی نشانی چار زن را
  اگر دستت رسد سازی حرم ها

  به مردان کدامین کیش بینی؟
  که میبالد به پرهیز چنینی

  اگر کم گفتم و بسیار گفتم
  ز کردارت بسا اندر شگفتم

  مسلمانی که مانند تو لغزد
  گمان من به شیطانی نیارزد

  • شعر زیبا اما بازهم کم گفته مردمسلمان به چه جنایتهای بر علیه زن که مادراست وبهشت زیرپای مادرانست حاضرست
   زن در اسلام هیچ است هیچ

 • مشکل اساسی مردان مسلمان به نظر من درین نهفته است، که از زنان برداشت یا دیدگاه افراطی دارند.
  زن ها برای مرد مسلمان یا فرشته اند یا فاحشه. یا بنام مادر(فرشته) به پایش بوسه میزنند و یا به حیث زن او را کتک میزنند و از او سؤاستفاده جنسی میکنند.
  تا زمانیکه این ذهنیت را در خود تغیر ندهیم، و به زن بحیث یک انسان ننگریم، که مانند هر مردِ دارای خواص شایسته و زشت میتواند باشد، همین آش و همین کاسه خواهد بود.

 • استیفن دی‌مستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید، سطح پائین تطبیق این قانون در افغانستان نشان می دهد که هنوز برای حفاظت از زنان در برابر خشونت، به تلاشهای گسترده دولت افغانستان، دستگاه قضایی و سایر نهادهای مسئول نیاز است.

  گزارش سازمان ملل متحد نوشته است که در بسیاری از مناطق افغانستان، رسیدگی به ادعاهای خشونت علیه زنان، به جای نهادهای قانونی، به جرگه های قومی واگذار شده که قانون محو خشونت علیه زنان را به رسمیت نمی شناسند.

  سازمان ملل متحد می گوید، برای تقویت و گسترش کاربرد قانون محو خشونت علیه زنان، فهرستی از پیشنهادات را در اختیار دولت افغانستان قرار داده است.

  این سازمان می گوید، دولت افغانستان باید به شکل فوری و موثر، تطبیق این قانون را در سراسر کشور آغاز کرده و همزمان، به نیروهای پلیس، کارمندان ادارات قضایی و وکلای مدافع در مورد چگونگی تطبیق این قانون آموزش بدهد.

 • awaleen jangha dar tarikh ensan sar e zan .lol

 • هرچه موگی اختیار داری مگر مرا خلقی و پر چمی نگو.

 • بار دیگر اسلامگراها خوی وحشیگری و خونخواری خود که از پیامبر و کتاب آسمانیشان به بدان تاکید داشته است را نشان دادند و با حمله گروهی به این دختر بی دفاع 20 ساله که فقط با منتشر نمودن تصویر عریان خود کل این آیین را به لرزه درآورده بود موجب ایجاد جراحت و صدمات به وی شدند.
  این حادثه بار دیگر نشان داد که اسلام دین گفتگو و مناظره نیست، بلکه دینی است که با خونریزی و توحش ارتزاق می کند، هر چند که همیشه این امکان هست که یک گوز کوچک، اتصال یک مسلمان با الله اش را به طور کامل قطع کند !!!!

  http://www.youtube.com/watch?v...

  • امیر عزیز.دینیکه با شمشیر وقساوت عربی بمردمان خورانده شده درکجای آن میتوان گفتگوومناظره رایافت میتوان گفت که این وحشتگری1400 ساله تازیان بازورسیف الجهالت آمده وباشمشیربران دانش وفناوری به گودال تاریخ به خاک سپرده میشود.بدرود

 • چرا ما همیشه آزادی را از عورتش شروع میکنیم؟

جستجو در کابل پرس