صفحه نخست > دیدگاه > بن دوم آغاز بازی بزرگ دیگر در افغانستان

بن دوم آغاز بازی بزرگ دیگر در افغانستان

محمد عوض نبی زاده
يكشنبه 4 دسامبر 2011

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تداوم طولانی جنګ درافغانستان بخش از بازی بزرګ ابرقدرت ها وکشورهای منطقه وهمسایه های افغانستان است که درآتش مخالفت ,مخاصمت و رقابت با همدیگر قرار داشته و سهم که ازین بازی به مردم افغانستان میرسد خشونت وجنگ است۰باتوجه به افشای نودو دو هزارسند عملیات سری امریکا درافغانستان واظهارات بینظیربوتو درسال ۱۹۹۶ که ګفته بود« فکر رویکار آوردن طالبان ازانګلیسها بود ٬ مدیریت آنرا امریکاییها بعهده ګرفتند ٬ مصارف انان را سعودیها پرداختند ٬ ومن اسباب انرا فراهم اوردم وطرح را اجرا کردم۰» باوجود حقایق ناشی ازعملکردهای دوست ودشمن در بیش از سه دهه و بخصوص طی دهسال ګذشته نیز دل بستن به سیاستهای چند پهلووغیرصادقانه ی پاکستان وایران درحقیقت جفاییست که باسرنوشت وتاریخ مردم افغانستان صورت میګیرد. آمریکا وغرب باید تلاش کند تا پاکستان سیاست خود را در قبال افغانستان تغییر دهد زیرا پاکستان نمیتواند هم دوست و هم دشمن آمریکا و جهان وغرب باشد. عدم حضور پاکستان در کنفرانس بن دوم گریز پاکستان ازتعهداتیست که تحت فشارهای جهانی باید در مورد تامین ثبات در افغانستان بدهد.

توقع میرفت که درنشست بن دوم مساله تعویض زعامت وتشکیل دولت موقت درافغانستان به بحث گذاشته شود تا جامعه ی جهانی اشتباهات بن اول راجبران نمایند ولی متاسفانه چنین کاری انجام نگردید.اماتیم حاکم کابل درپناه شعارهای تآمین صلح، استقرارامنیت، آشتی بامخالفین مسلح وغیره حقوق اقوام محروم افغانستان رابابازیهای سیاسی قوم گرایانه غصب نموده وسیاست،نا بودسازی مادی ومعنوی،اقوام ازبیک، هزاره, تاجیک، تورکمن، پشه ای،بلوچ، نورستانی،قزلباش،ایماق ودیگر گروه های قومی را یکی ازاهداف اساسی خویش میشمارد.حذف کتلوی چهره های سیاسی و نظامی برجسته ازمیان اقوام محروم دربدنه حکومت و توزیع بودجه ی ملی بشکل ناعادلانه آن روند دیموکراسی را درکشور تضعیف ودرمناطق محروم کشوراختلاف طبقاتی و قومی را گسترش داده است.درحالیکه جامعه ی افغانستان متشکل ازاقلیتهای قومیست که چهارگروه قومی عمده، ازبیک،هزاره، تاجیک و پشتون اقوام بزرگتر را درین سرزمین تشکیل میدهند وهیچ گروه قومی به تنهایی دراکثریت قرارندارد ,مطابق به فیصله های کنفرانس بن اول که معیارتقسیم قدرت براساس ترکیب اقوام مدنظر گرفته شده بودوباید بصورت دقیق به منصه ی اجرا قرارمیگرفت ولی متاسفانه درطی دهسال گذشته کمتر به آن توجه گردید وبا درنظر داشت ترکیب قومی گوناگون درین سرزمین باید تقسیم قدرت براساس معیارتناسب و ترکیب قومی صورت گیرد چون تیم حاکم طی سالهای اخیر ازرشد احزاب سراسری ملی جلوگیری کرد تاتقسیم قدرت میان احزاب مقتدر سراسری ملی وفراگیرفراهم نگردد درحالیکه تشکیل اینگونه احزاب سیاسی یک نیازجدی جامعه ی ما پنداشته میشود .

قریب بیک دهه ازسده ی نومیگذرد ودرچنین روزهای ،هرکس، حس خوب رهایی ازبیداد سیاه طالبان داشت که حس آغاززندگی نورا نوید میداد،همه میخواستند افغانستانی نو بسازند،هرچند تنگناها زیاد، اما خوش بینی نسبت به آینده فزاینده بود.نشست اول بن توانست کشورما را ازیک دوره ی تاریک نجات دهدولی بدبختانه تعهدات که ازطرف جامعه جهانی داده شده بود بطورکامل عملی نگردید بناًء نشست دوم بن نیزنمیتواند صلح وثبات درین سرزمین را استقرار بخشد. افغانستان کنونی نه تنها به بحران امنیتی، سیاسی روبرو بوده ، بلکه حاکمیت دولتی ازمشروعیت لازم سیاسی ، ملی و بین المللی برخوردارنیست ووضعیت نابسامان عدم اطاعت ازقانون، تقابل قوای ثلاثه ،مسلط شدن تشکیلات ما فیایی اقتصادی ومواد مخدربرساختارهای دولتی ،اوج فساد اداری واختلاس، افزایش بی سابقه تولید وترافیک مواد مخدر ، جنایات سازمان یافته،مهاجرت و قاچاق انسان، وغیره افغانستان کنونی را تهدید مینماید وافغانستان یکی ازبی ثبات ترین کشورهای جهان و تهدیدی به ثبات وامنیت منطقه وجهان محسوب میشود. اجلاس بن دوم دولت افغانستان را عهده دارتمام مسایل امنیتی کشورخواهند ساخت تاشرایط خروج آبرومندانه ناتو را درسال دوهزارچهارده فراهم کند وباردیگر افغانستان به سالهای دهه نود وجنگهای داخلی ، برخواهند گشت. درشرایطیکه نیروهای گروه نروریستی طالبان مردم بیگناه کشوررااعدام وسنگسار، مدارس را به آتش میکشند و ناامنی را به سراسر کشورگسترش میدهد، ولی دولت کنونی کابل ناتوان از پاسخگوئی به نیازهای امنیتی مردم،بوده که چاره را درسهیم کردن آنها در قدرت می بیند تا دوره دیگری از جنگ وناامنی را به مردم ستم کشیده افغانستان تحمیل نمایند. دولت کنونی کمیته ی آماده سازی کنفرانس بن رابه رهبری اشرف غنی احمدزی از یک سال به اینسو موظف نمودکه، عناصر تمامت خواه شامل– حنیف اتمر – احمد علی جلالی - زلمی خلیل زاد و دیگران را تعین کرده است تا پروگرام کنفرانس دوم بن را مطابق به علایق قبیله حاکم ودرغیابت نمایندگان واقعی اقوام محروم کشورتدوین و ترتیب نمایند و این کمیته ی قبیله گرا تلاش مینماید تا ذهنیت جامعه ی جهانی را به نفع نظام تکقومی فعلی تغییردهند.برگزار کنندگان کنفرانس بن دوم باید بخاطر بهبود اوضاع افغانستان فیصله های کنفرانس اول بن را معیار قراردهند و فریب لابی های تیم حاکم کابل را نخورند.

تدویردومین کنفرانس بین‌المللی بن یک فرصت مناسب برای مردم افغانستان وجامعه بین‌المللی درراستای تعهدات متقابل می‌باشد، براى موفقيت مساعی جامعۀ جهانی وبه منظورپشتيبانی از دستاوردها، در افغانستان، باید جامعه ی جهانی شريک مطمئن را پیدا که ، توانايی و قدرت پاسداری و حفظ از اين دستاوردها را داشته باشد ودر کنفرانس بن دوم باید برنامه‌ی حکومت‌داری خوب، تشدید مبارزه با فساد، اصلاح نظام قضایی واستقلالیت عمل آنان، ختم فرهنگ معافیت وتامین عدالت مدنظرباشد . ولی اکنون ، شرایط بین المللی ومنطقه ی تا حدودی دیگرگون گردیده و حساسیتهای بین المللی نسبت به افغانستان فرو کش کرده است. «بن دوم» نباید ادامهء بن ا ول باشد- بن دوم باید به تمام سیاستها ی ناکام وناتمام «بن اول» نقطهء پایان بگذارد٬ تا درروشنی نقد یکدهه ی ګذشته درموردمسایل مبرم فردا وازجمله ٬ چګونګی مصالحه ٬ پروسه ای انتقال مسولیتهای امنیتی به نیروهای مسلح افغانستان ٬ مسایل مربوط به همکاریهای دراز مدت جهانی و منطقوی بعد از سال ۲۰۱۴ ٬ انکشاف افغانستان وغیره تصامیم دقیق را اتخاذ نمایند .
چهارم - ماه- دسامبر – سال 2011

واژه های کلیدی

کنفرانس دوم بن
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • اقلاًاز روی لفظ، الگوی خوبی برای دولتمردان سرزمین ما خواهد بود، گر بشنوند. و عمل به آن راه حلی از گودال جهالت و خیانت امروزی شود؟

  http://www.bbc.co.uk/persian/w...

 • سخنرانی کرزی را در افتتاح جلسه بن در تلویزیون فونیکس دیدم. این مداری گرچه از روی کاغذ سخرانی میکرد، اما چیزیکه میگفت، همه ستایش از پیشرفت های دولتش در 10 سال گذشته، ممنون بودن عمیقش از ممالک کمک کننده، ضرورت دولتش به ملیارد ها دالربیشتردر آینده ..... و بقیه هیچ.
  چیزیکه مرا به تعجب واداشت، سبک نوشته و سخنرانیش بود. این مداری زمانیکه در افغانستان سخن میگوید، بطور مثال در لویه جرگه وطنفروشان، بیشتر مانند یک فرد کوچه بازاری حرف میزند. اما در خارج از کشور لاعقل اکت و ادای یک انسان را مراعات میکند.
  من ازین مداری گری چنین نتیجه گرفتم که این رزیل به مردم افغانستان کوچکترین مقامِ قایل نیست، بلکه فکر میکند که همه مانند خودش غول و کوچه بازاری اند.

 • طبق سرویس اطلاعات دولت فدرال آلمان، رییس جمهور کرزی میخواهد قانون اساسی کشور را تغیر دهد تا بتواند بعد از سال 2014 همچنان در قدرت باقی بیماند.

  http://www.welt.de/politik/aus...

  آنلاین : http://www.welt.de/politik/aus...

  • Weil Karsai für eine Änderung der Verfassung noch die Unterstützung fehle, arbeite er an einer „kreativen Lösung“ und führe dazu bereits erste Sondierungsgespräche mit namhaften afghanischen Politikern“.

   DIE UNTERSTÜTZUNG KANN ER SICH BEI SEINEN UNZUFRIEDENEN HURENSOEHNE -TALIBAN- HOLEN. DIE TALIBAN WERDEN DIE BEVOELKERUNG SOLANGE - MIT TERROR- IN SCHACH HALTEN BIS KARZAI ALLES NACH MASS FUER SICH GEAENDERT HAT. KARZAI WILL WAS FUER PASHTUNESTAN TUN UND NUR FUER PASHTUNEN. HINTER KARZAI SIND DIE SLIP TRAGENDE TALIBAN

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس