صفحه نخست > دیدگاه > انتخابات > کریم خلیلی گزینه اشتباه آقای کرزی!

کریم خلیلی گزینه اشتباه آقای کرزی!

جامعه هزاره با قحط الرجالی مواجه نیست. فراوانند کسانی که هم دارای صلاحیت فکری ومدیرت عملی می باشند
هادی ميران
يكشنبه 15 جون 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

تلاشهای آقای کرزی برای کسب آراء بیشتر در دوربعدی انتخابات ریاست جمهوری، ازهمین حالا قابل دقت ورویت اند. اما باتوجه به شرایط موجود، عوامل و متغیرهای زیادی را میتوان برشمرد که دورنمای این تلاشها را درپرده ی ابهام پیچیده اند. کارنامه ی آقای کرزی در دور اول ریاست جمهوری، تعاملات ومناسبات بین المللی و به ویژه ملاحظات امریکا وبرتانیا وهمچنان میزان انسجام و اقتدار رقبای ایشان دراین انتخابات، ازجمله عوامل ومتغیر های اند که می توانند مسیر وسرنوشت دوربعدی ریاست جمهوری را تعریف وتعیین نمایند. درکنار این عوامل ومتغیرها، ژرف نگری و گزینه های آقای کرزی نیز می توانند تاثیر قابل ملاحظه در موفقیت یاعدم موفقیت ایشان داشته باشند.

اما آنچه که با یک بخشی ازجامعه افغانستان ارتباط میگیرد، قرایین وعلایمی ازهمین حالا قابل دریافت اند که آقای کریم خلیلی، ازبستر معاونت ریاست جمهوری، تلاشهای شکسته بسته ی را برای آقای کرزی روی دست گرفته است. این تلاشها قبل ازهمه چیز مبیین این واقعیت است که آقای خلیلی از حضورش در معاونت ریاست جمهوری درصورت پیروزی آقای کرزی، اطمنان حاصل کرده است. دراین متن سعی برآن نهاده شده است که سهم ونقش آقای خلیلی در موفقیت وعدم موفقیت آقای کرزی، ازمناظر متفاوت مورد دقت وتحلیل قرا گرفته وهمچنان به میزان اعتبار، اعتماد و اهمیت ایشان در قضاوت جامعه هزاره های افغانستان، پرداخته شود.

درافغانستان به دلیل عدم موجودیت نظام سیاسی واجتماعی مدرن وساختارمند، بازیهای سیاسی ازبستر وآدرس علایق ومنافع قومی صورت میگیرد. نقش آفرینان این بازیها به هرپیمانه ی که علایق قومی مستحکم داشته باشند وازاعتبار و نفوذ بیشتر برخورداد باشند، به همان پیمانه باکارتهای بیشتری وارد بازی میگردند. نساب ومیزان اعتبار وعلایق قومی معیار اول گزینش دراین بازی دانسته میشود. هرچند که افراد فاقد صلاحیت فکری و فاقد استعداد مدیریت هم باشند اما درواقع این نساب قومی ومیزان علایق وحمایت قومی اند که اهمیت و میزان اثرگزاری بازیگران سیاسی را تعریف وتعیین می نمایند. درجوامع مترقی بازیهای سیاسی به منظور تامین وتضمین آسایش وامنیت روانی بیشتر وخوبتر شهرواندان، صورت میگیرند. به عبارت دیگر، رقابت های سیاسی، ازیکطرف تعهد وتقید بازیگران را به منافع مردم به نمایش میگذارد واز طرف دیگر، فرصتی را فراهم می آورد تامردم هم درتعین وتشخیض سرنوشت شان اعمال اراده نمایند. اما درافغانستان این تعامل بصورت وارونه قابل دریافت وتشخیص است. اول اینکه بازیهای سیاسی عمدتا تهی ازتعهد ملی میباشد و فراتر ازآن سرنوشت بازیهای سیاسی دربستر علایق قومی تعریف و تعیین میگردد.

باتوجه به همین تعامل، نقش آفرینان بازیهای سیاسی قبل ازاینکه بااندیشه ملی وارد تعاملات سیاسی شوند، تمثیل گران منافع قومی ونژادی اند. به همین دلیل حضور آقای خلیلی در معاونت ریاست جمهوری قبل ازهمه چیز، ممثل حضور هزاره ها درنظام سیاسی موجود تعریف و تعبیر میگردد. حرف اصلی این است که گزینش آقای خلیلی تا کجا همخوان با واقعیت های سیاسی ـ اجتماعی جامعه هزاره های افغانستان است وتا کجا میتواند حضور این جامعه را در نظام سیاسی تمثیل نموده و در معرض نمایش بگذارد. قضاوت غالب درجامعه هزاره و بالاخص درمحافل روشنفکری این جامعه این است که آقای خلیلی بیشتر ازهر دشمن متعارف درحق این جامعه ستم روا داشته است و با استفاده از شگردهای متفاوت به تحمیق این مردم پرداخته واعتبار وعزت مردم رابرای خود به سرمایه فزیکی تبدیل کرده است.

همه میدانند که بعد ازسقوط طالبان، مناطق مرکزی یکی ازمناطق امن افغانستان بوده است ومردم آن باحسن نیت از گزاره های دموکراسی و تصویب وتنفیذ قانون اساسی حمایت و پشتیبانی کرده اند. وعده های گرم آقای کرزی در اوایل حکومت ایشان، برای مردم این مناطق، خوشبینی زاید الوصفی را درافکا روقضاوت عامه برانگیخت که متاسفانه هیچ گاهی این وعده ها فرصت عملی شدن نیافت. اما گزینش آقای کریم خلیلی به عنوان نمادهزاره ها در نظام سیاسی، اعتماد و حسن نیت جامعه هزاره های افغانستان را نسبت به حکومت و نسبت به شخص آقای کرزی درمعرض آسیب جدی قرار داده وحسن نیت آقای کرزی را نسبت به این جامعه درمعرض سوال وشک وتردید گذارده است . باور واعتقاد غالب درجامعه هزاره این است که گزینش آقای خلیلی به عنوان ممثل حضور هزاره ها درنظام سیاسی، درحقیقت توهین واهانت جدی به اراده وکرامت این جامعه تلقی میگردد وفراتر ازآن، روند همزیستی مسالمت آمیز جامعه قومی افغانستان را درمعرض تهدید قرار داده و به چالش می کشاند. اعتقاد غالب درجامعه هزاره این است که آقای خلیلی درکسوت یک رهبر تحمیلی و ناخردمند دراشکال و ابعاد مختلف جامعه منتسب به خود را پریشان کرده و عزت وصداقت این مردم را برای خود ثروت وسرمایه فراهم کرده است.

جامعه هزاره با قحط الرجالی مواجه نیست. فراوانند کسانی که هم دارای صلاحیت فکری ومدیرت عملی می باشند و هم نسبت به منافع مردم و ترویج باورهای همزیستی مسالمت آمیز اقوام افغانستان معتقد و متعهد اند. جناب آقای کرزی ویا هرکسی دیگر، اگر واقعا به باورساختن تفکر همگرای مردم افغانستان معتقد ومتعهد است و میل دارد که آراه واعتماد جامعه هزاره را باخود داشته باشد، گزینش آقای خلیلی به عنوان نماد هزاره عکس این باور را در معرض قضاوت میگذارد. البته آقای خلیلی با استفاده از شگرد وترفند های متخلف تلاش ورزیده و تلاش میورزد که حضور مصیبت گسترش را به عنون نماد هزاره ها جعل بفرماید تا بدینوسیله شرایطی را فراهم نماید که درآن بتواند از ثروت باد آورده اش حفاظت نماید. آقای خلیلی میداند که هرگاه ازمنصب و موقعیت دولتی کنار افتد، در اولین اقدام مورد بازخواست مردم قرار خواهد گرفت ودراولین تحول قسمتی ازثروت وسرمایه اش به تاراج خواهد رفت. لذا آقای خلیلی باتوسل به هروسیله ممکن تلاش میورزد که از تقابل با این واقعیت جلوگیری نماید. درحالیکه ایشان دیر یا زود بااین واقعیت مواجه خواهد گردید.

واقعیت این است که میزان علایق ونفوذ آقای خلیلی درجامعه هزاره، خیلی کمتر از یک فرد معمولی است. آقای خلیلی منهای منصب دولتی، ثروت وسرمایه اش حتی نمی تواند درحضور مردم ظاهر شود و به عنوان یک شهروند عادی وارد مناسبات اجتماعی شود. درانتخابات شواری ملی، کسانی که باحمایت ایشان وارد مبارزات انتخابی شده بودند، کمترین آراه را به خود اختصاص داده بودند. به طور مثال: آقای یوسف واعظی شهرستانی مرد شماره دوم حزب وحدت و مورد اعتماد آقای خلیلی و وزیرمشاور در دولت آقای کرزی ، دریکی ازحوزات کابل، 280 رای را به خود اختصاص داده بود. تعدادی هم که درکنارایشان قرار دارند وظاهرا درتوصیف کرامات وپوشش جنایات ایشان مصروف اند، به دلیل جبر روزگار وغم نان و زندگی به این شرایط تن درداده اند.

واقعیت این است که درباور وقضاوت جمعی، آقای خلیلی نامطلوبترین عنصر سیاسی در جامعه هزراه های افغانستان شناخته شده است. گزینش ایشان به عنوان نماد وممثل حضور این جامعه در نظام سیاسی، تعجب وتاسف این جامعه را بر می انگیزد. این اقدام آفای کرزی از دوحالت خارج نیست: یا اینکه ایشان با باور وبرداشت غالب درجامعه هزاره بیگانه اند ویا اینکه تاهنوز نتوانسته است با ممثلین اراده این جامعه تماس برقرار نماید. بدون هیچ تردیدی حمایت جامعه هزاره از آقای کرزی و یا هرکسی دیگر، می تواند سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری را تعین نماید. اماحضور آقای خلیلی درکنار آقای کرزی برای دور دوم، از یک طرف حسن نیت آقای کرزی را نسبت به این جامعه مورد سوال قرار میدهد واز طرف دیگر، رقبای آقای کرزی را درموقعیت بهتروبرجسته تر قرارخواهندداد. به عبارت روشن تر، آقای خلیلی کسی نیست که باگزینش ایشان به عنوان نمادهزاره ها، حمایت جامعه هزاره تضمین وتسجیل گردد. اگر آقای کرزی واقعا میخواهد که حمایت وآراء این جامعه را باخود داشته باشد قبل ازهمه چیز به گزینه های دگری بیاندیشد که می توانند حمایت وپشتیبانی این جامعه را ضمانت نماید. این گزینه ها خیلی هم ساده اند اما می توانند اعتماد، اطمنان وحمایت این جامعه را ضمانت نمایند. این گزینه ها دراقدام نخست عبارت اند از بازسازی متوازن درعرصه های متخلف زندگی درمناطق هزاره نشین که به رغم امنیت وآرامش، تاهنوز ازآن خبری نیست، حل معضله کوچیها که هرازگاهی بحران آفرین میشود، جذب نخبگان فکری جامعه هزاره در دستگاه دولتی که تا هنوز مثل شهروندان درجه چندم با آنها رفتارمیشود، جذب افراد این جامعه در نمایندگی های سیاسی افغانستان درخارج ازکشور که ازتمام سفرای افغانستان درخارج، تنها یک نفر هزاره بنام آقای محمد ناطقی در کشور بی اهمیت لیبی سفیر می باشد و آن هم در این اواخر با کسی دیگری جایگزین شده است. این گزینه درگام بعدی عبارت است از گزینش کسی به عنوان نماد این جامعه که شواهد خیانت، جنایت وخرد ستیزی ازپیشانی اش آویزان نباشد. این گزینه ها وخیلی ازاقدامات دیگر، می توانند به عنوان راهبرد ورویکرد موثر و موفق درگام نخست، اطمنان واعتماداین مردم را نسبت به دولت ونظام قوام ودوام بخشیده درگام بعدی حمایت این جامعه را ازنظام ودولت تضمین وتسجیل نماید. اما درنهایت این رویکردبه عنوان یک رویکرد ملی می تواند روحیه همگرای وباورهای همزیستی مسالمت آمیز رادر جامعه قومی افغانستان تقویت بخشیده وامنیت روانی واجتماعی جامعه را تضمین نماید. اگر آقای کرزی تصور کرده باشد که با گزینش آقای خلیلی می تواند حمایت و آراء جامعه هزاره را جلب وجذب نماید، درواقع نهایت ساده اندیشی وسهل انگاری ایشان را به نمایش میگذارد. گزینش آقای خلیلی نه تنها که حمایت این جامعه را به همرا ندارد، بلکه بی اعتمادی این جامعه را نسبت به نظام و فاصله این جامعه را ازنظام، چند برابرمی نماید.

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • محترم آقای هادی میران سلام و احترامات خدمت تقدیم است.تحلیل وارزیابی شما کاملاً دقیق هست،ما امید واریم تا در انتخابات آینده ریاست جمهوری کشور ملت هزاره از شخصیت با درآمد که ممثل اراده مردم باشد حمایت وپشتبانی نماید،در حالیکه این ملت زحمتکش کارهای طاقت فرسای را جهت آبادی وشکوفانی وطن محبوب ماانجام میدهد،اما بر خلاف در سطح نازل زندگی قرار دارد.من باور کامل دارم این ملت تمدن طلب وعدالت خواه درگزینش اشخاص سالم دگر مورد تحمیق قرار نباید گیرد،ودرساختار سیاس،اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی کشور سهم فعال وگسترده داشته، نه سمبولیک.

  • باز با باز و زاغ با زاغ کند پرواز!

   کرزی خود گزینه ای ظالمانه و اشتباه بزرگ برای افغانستان بوده است. آقای خلیلی نسبت به شخص کرزی از حمایه بیشتر قوم خویش برخوردار بوده است. معاون رییس جمهور کرزی بودن یک پست تشریفاتی است.

   برای معاونین رییس جمهور در قانون اساسی افغانستا هیچ امتیازی داده نه شده است. این معاونین به فرمان کرزی برای شان صلاحیت داده می شود و به فرما ن کرزی صلب صلاحیت میگردند.

   من اگر به جای احمد ضیا و خلیلی می بود این جنایت را برای قوم خود نمی کردم. این هردو خوب میدانند که کرزی کارت قومی بازی کرد و معاونین اش نیز به تشویق و فریب خلیلزاد انتخاب گردند تا کرزی بتواند با انتخاب این دو جناب عالی از نام قوم تاجک و هزاره نفع ببرد و هیچ امتیاز برا عام مردم داده نشود، این ها به قو م خود جفا کردند، نگزاشتند که قوم شان امتیاز خود را بدست بیاورد البته دلیل عمد ه آن این بود که اکثریت قوم تاجک و هزاره فریب خلیلی و احمد ضیا را خوردند.

  • سلام به جناب أقاي صادق كه واقعاً صادق به اين ملت بيچاره نيست.
   آقاي صادق نام نوشته است كه ظاهراً كرزي از نام خليلي و احمد ضيا مسعود استفاده برده ولي من براي اين آدم مي گويم كه مردم افغانستان حالا بيدار شده اند اگر هزاره هم است طرفدار كرزي است و اگر تاجيك هم است طرفدار كرزي است به خاطر اينكه شخص خود كرزي، نه برادرانش و اقوامش و رفقايش وطندوست و وطنپرست و خوشبختي اين ملت را مي خواهد و اين را اين مردم رنجديده مي فهمند و درك مي كنند. من نمي گويم كه جناب آقاي كرزي صد فيصد مؤفق است. نخير! آقاي كرزي بنجاه فيصد مؤفق شايد باشد ولي بياييد و بفرماييد جاگزين كرزي كسي ديگري را انتخاب كنيد كه به گفته شما انسان خوب و وطنپرست باشد. من اصلاً هيچ كسي را نمي بينم كه وطنپرستانه بينديشد به جز آقاي كرزي. البته منظورم در بين اين چند شخصي است كه خود را به رياست جمهوري آينده كانديد مي كنند. مانند آقاي بيسواد بشردوست، آقاي تا صنف نهم خوانده (محقق)، همچنان نوكر امريكا (خليلزاد) و .... . مؤفق باشيد. فرشيد جمشيد از هرات

  • سلام احترامات خدمت جناب آقای هادی میران!
   مقاله شما را خواندم اما کامل نخواندم ، من از شما یک سوال داشتم شما با چه اساسی این طوری تحلیل کردید ؟، اگر کدام مدرک دقیقی داری تا ما را به باور که داریم برسیم در غیری آنصورت آقای خلیلی رهبر است وخاهد رهبر ماند ،. مردم همان طوری که کناری رهبرش از قبل بودندودر آینده هم خاهد ماند.
   منصور قائمی هرات

  • 1- هادي ميران را كار نگيريد،به سراغ كسي برويد كه زنجير اور به دنبالش مي كشد. اين حرف ها، حرف هاي ميران نيست. ميران اگر پاي رهگذران را نيش مي زند، حيوان است. گناه از او نيست. بايد صاحب حيوان معلوم شود.
   2- كسي كه زنجير ميران را مي كشد؛ نيز بسيار ساده انديش است. آقاي كرزي در دور بعدي شايد رئيس جمهور نباشد.
   3- بازي هاي پشت پرده در جريان است كه پايه هاي تخت كرزي را نيز مي جنباند.
   4- كابل پرس اگر به شعارت پابندي، اين پيام را باقيچي سانسور همنشين مساز.

  • ای میهن دوست که به خلیلی کرده ای اقتدا. به هوش باش برادر که میکنی اشتباه. به میران میدهی دشنام و دشنام باشد کار بی سوادان و لوده ها. کریم خلیلی خاین بزرگ ملی است بخدا. اگر باورنداری تو هستی خیلی بی خبر ازدنیا. اگر چیزی برای گفتن داری بنویس درکابل پرس بدون تشویش. اگر نداری چیزی برای گفتن لطفا برو یک کمی ترشی کن نوش جان تا اعصابت شود آرام خود را راحت وما را ممنون بسازید. درودبر خادمین ملت ومرگ برخانین ملت اگر پدرآدم هم باشد. انشا الله ک معیین باشید.

  • باسلام به خدمت دوست نهايت گرامي اقاي ميران
   مقاله تان را خواندم .باتاسف نهايت بي سوادي وبغض شخصي تان را در نوشته هاي تان انعكاس داده ايد.من نميدانم اقاي خليلي چه جنايتي در حق خانواده تان كرده كه تااين اندازه ستيزه جويانه واحمقانه نوشته ايد .نوشته تان نه تحليل است، نه متن خبري است ونه گزارش وشايدم نتوان هيچ نامي روي ان گذاشت .
   درينكه اقاي كرزي در مديرت كلان دولتي خودتوفيق چنداني نداشته است ، شكي نيست ودرين كه استاد خليلي هم گه گاهي با برخي مسايل باتسامح برخورد نموده است هم شكي نيست ودرين كه مهرهاي واشخاصي دردرون حكومت از كوچيهاحمايت ميكنند هم شكي نيست ،اما همه اينها به راستي كجايش خيانت استاد خليلي را يا بي سوادي اوررا ثابت ميكند ؟
   به راستي اگر روزي روز گاي اقاي كرزي يا هركسي ديگه اي براي معاونت رياست جمهوري ، به جاي استاد خليلي ، به سراغ جناب شما بيايد شمايا كساني امثال شما بااين نوشته ها وتحليل هاي ابكي والكي تان چكاري براي مردم هزاره خواهيد كرد؟
   در ثاني چرا شما كسي مثل استاد واعظي را نام مي بريد كه در تمام طول مدت كمپاين انتخابات پارلمان مريض بود ودرگوشه شفاخانه وچرا از كساني مثل اقاي جوادي وصفدري نام نبرديد كه بايك ايشاره استاد خليلي هزاران راي مردم را به خود اختصاس دادند؟
   ثالثا :كساني مثل شما بودند كه باعث شكست حزب وحدت درزمان بابه مزاري ودر زمانهاي بعد شدند.
   رابعا : بدترين دشمني با يك جريان يايك شخص اين است كه از ان جريان يا ان فرد ، بد دفاع كني .كساني مثل شما بدترين دشمنان مردم هزاره هستند كه هميشه ازمردم مظلوم ما به بدترين شكل ممكن دفاع ميكنين.
   خامسا: نكته اي ديگري را كه به جناب شما بايد گوشزد كنم اين است كه اگر همين استاد خليلي به گفته شما خاين واستاد محقق نباشد ، كساني امثال شما را مردم افغانستان به جوالگيري هم نمي مانند.پس يادت باشه كه اگر روزي شكمت از نان بربري مشهد وتهران خالي شد، اين لاف وگزافهايت هم خالي ميشه.

   وسر انجام اينكه بياييم من وتو به عنوان تحصيل كردگان جامعه مظلوم هزاره به خاطرمنافع ناچيز شخصي وگروهي خود ، تيشه به ريشه مردم وجامعه خود نزنيم .از سرجهالت ننويسيم واز سرستيز به جامعه خود ننگريم واز دركينه به شخصيت ها ورهبران خود نينديشيم .ايا مردم مظلوم هزاره ،ميخ به سر كدام هموطن پشتون يا تاجيك ما كوبيده است كه كساني مثل تو وامثال شما تبليغ ميكنند؟ ايا استاد خليلي يا استاد محقق كدام ثروت باد اورده ي جامعه فقير افغانستان يا هزاره را به خارج برده وفروخته كه از راه ان ثروت مند شده باشند؟ ايا فكر نمي كنيد كه چنين نوشته هاي تان راه را براي محاكمه مردم ما در اينده تاريخ كشور رقم خواهد زد؟
   وايا تمام ظرافت نوشته و انديشه شما درين مطالب خلاصه شده بود؟

   حال اگر هزاره هستين ، به عقل تان مراجعه كنيد كه با اين نوشته هاي تان مردم خود را نه خليلي يا محقق را محاكمه مي نماييد؟ اگر تاجيك يا پشتون يا ازبك هستين به وجدان تان مراجعه نماييد كه واقعا هزاره ها ومشخصا استاد محقق وخليلي ، چه جنايت ويا خيانتي به مردم افغانستان يا جامعه هزاره نموده اند؟

  • آقای رشید مطلق اگر من جای میران می بودم پاسخ مفصل تحویل تان میدادم. اماقبل ازهمه چیز باید ازشما پرسید که شما بااین همه ادعا ومدعا، به چه حقی دیگران را احمق خطاب میکنید؟تصور نمیکنی که کاربرد این کلمه عمق حماقت خودت را ثابت میکند؟ عزیز دل برادر فراموش نکن که هرکسی که این نظرت را میخواند،به نوع روابط شما با آقای خلیلی و اقای یوسف واعظی هم متوجه میشود. تصور نکن عزیز جان که این مردم هیچ چیز را نمیدانند. جنایت وخیانت آقای خلیلی اظهرمن الشمس است. آقای خلیلی بامیان را با دنیای ازامکانات، تحویل طالبان داد. مگر نشنیده ای که داکتر رسول طالب با جنرال ای س ای، درآخرین روزهای سقوط بامیان در بامیان آمد و توافق تحویل بامیان را به دست طالبان با خلیلی امضا کرد؟ آقای خلیلی عزت و حرمت و اقتدار جامعه هزاره را برای خود دالر درست کرد که حالا سرمایه اش نزدیک به هزار میلیون دالر است. راستی تو که این همه اهل منطق واستدلال هستی، آقای خلیلی این همه پول را ازکجاکرد؟ میدانی هزار میلیون دالر چه قدر است؟ استاد اسامه بن لادن که به ثروتمندترین آدم معروف است تازه به اندازه نصف آقای خلیلی سرمایه ندارد. فراموش نکن که پدر مرحوم خلیلی در گمرک کابل حمال تشریف داشت وخود آقای خلیلی هم کدام تجارتخانه وکارخانه تولیدی نداشت. نبی خلیلی در کویت نخود می پخت ولی حالا تنها 250 میلیون دالر در شهرک سبز سرمایه گذاری کرده است. این مبلغ ازکجا شد؟ ثروت آقای خلیلی در دبی و لندن درگردش است. میدانی که حاجی نبی برای خرید جهزیه عروسش برای تعدادی زیادی بلیط رفت وبرگشت به دبی گرفته بود جهزیه عروسش را ازدبی خرید؟ مگر نمیشد که ازکابل این وسایل را خرید؟ عزیز جان تو یا بی خبر هستی که برو خبر شو ویا فرزند برومند واعظی وخلیلی هستی که علایق عاطفی چشمت را کور کرده است. همین آقای واعظی در درکایل هشت میلیون دالر خانه درست کرده است. این مبلغ ازکجا شد؟ مگر میشه با شهریه طلبگی این مبلغ را به دست آورد؟ مگر آقای واعظی درشهرستان این همه ثروت دارد که هشت میلیون دالرش را درکابل خانه درست کند؟

   عزیز دل برادر تصور نکن که همه خر تشریف دارند و شما می توانید با الفاظ و گرم ونرم بر خیانت های آقای خلیلی پرده اندازید. نه عزیز این طوری نیست. بازم هم توکه این همه از این جنایت کار قرن، به دفاع برمیخزی، بیا بنویس که آقای خلیلی در سمت معاون ریس جمهور، چه کاری را برای هزاره ها انجام داده است؟ تاهنوز چند نفر تحصیل کرده قوم هزاره به امضا خلیلی وارد اداره دولتی شده است؟ بیا بگو؟ این گز واین میدان بیا بگو. شف شف نه شفتالو بیا بگو؟ آقای خلیلی تاحالا چند نمره زمین برای متقاضیان زمین که هزاره بوده اند امرداده است؟ بیا بگو نه؟ تو که این همه سینه میزنی برای یک خاین. آقای خلیلی برای متقاضیان زمین که پشتون می بود امر توضیع زمین میداد برای که کرزی خوش شود ولی برای متقاضیان که هزاره می بود عریضه شان را سفید تحویل میداد. عزیزم بدون تشویش و باقلب آرام به کارهایت برس ولطفا به این مسایل دست نزن که ازبد بدتر میشود. هرخواننده که نظرت را بخواند به دقت درمی یابد که تو ازجه نوع رابطه با اقای خلیلی و یوسف واعظی داری. پس بهتر است که خاموش باشی و تن بسپاری به اراده ملت وقضاوت ملت. به زودی روزی فرا خواهد رسید که خلیلی به این همه خیانت وجنایاتش درحق مردم، جواب بگوید. مطمین باش ونگران نباشید. خیانت کار خیانت کاراست مهم نیست که به قوم وقبیله ای وابسته است. اگر به این باور باشی که ما به عنوان هزاره می باید از برجنایت خیانت های خلیلی و خلیلی کسان دیگر به دلیل هزاره بودنش پرده بگذاریم، این نهایت حماقت و لوده گی است. برای من انسان به اعتبار کرامت انسانی و ارزشهای انسانی و به اعتبار درجه خدمت وخیانش مورد قضاوت قرار میگیرد. خلیلی اگر پدرم هم باشد اما وقتیکه که خیانت کار باشد خیانت کار است. گور پدر تعلقات قومی وقتیکه خلیلی از ادرس خودم برخودم خیانت میکند. میدانی چه میگم؟
   دقت کن. هوش کن که احساساتی نشوی دراین گونه مسایل. بعدش به کسی احمق هم خطاب نکنی تا کسی ترا احمق نگوید. میشودمنظورت را با جملات خیلی مودبانه هم به طرف منتقل کنی. یاد بگیر. جوان هستی این نصیحت بدردت میخورد.

 • آقاي ميران خواهش مي كنم تا زماني كه از وضعيت نابسامان دولت، فساد اداري، حق كشيها، قومگرايي ها و دهها مشكل ديگر در افغانستان اطلاع كامل حاصل نكرديد، اينگونه به شخصيتهاي قومي تاخت و تاز نكنيد. از نظر بنده شما هم اگر جاي آقاي خليلي بوديد نمي توانستيد كاري از پيش ببريد. اگر يكروز در جبهه مي بوديد و زور آتشباريهاي دشمن تا بن دندان مسلح را مي ديديد قطعا اينگونه قضاوت نمي كرديد. انتقاد كردن آسان است و من ديده ام كه هنگام عمل پاي بسياري از افراد مدعي درگل فرومانده است. در ضمن از اينهمه قحظ الرجالي و اينگونه واژه هاي دهن پركن هم بهتر است چيزي نگوييد من با تجربه اي كه از امثال شما دارم خدا ميداند اگر روزي به قدرت مي رسيديد چه بلايي بر سر اين مردم بيچاره مي آورديد. اميدوارم كمي با تأمل و تعمق جولان داده و خود زني نكنيد. اگر همين رهبران چه خليلي، چه محقق و چه ساير كساني كه بنحوي درگير ماجرا شدند نمي بودند امثال شما اينگونه تيشه به ريشه تان نمي زديد.

  • برادر علیرضا وسایر بردران وخواهرانی که این پیام را مطالعه می فرمایند سلام علیلکم ورحمت الله وبرکاته.
   به حضور انورشما عرض شود که به سرنوشت تان حساس باشید به قول اقبال خان لاهوری که خدا ان متلی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنهاد. این برادر کریم خلیلی بدرما نمیخورد. به دلیل اینکه او هزاره است وهرجنایت خیانتی راهم که مرتکب شود و اگر باخواهر ومادر ما هم وصلت کند باید چیزی نگویم! اینکه یک برادر محترم پشتون ما چرا از استادملا عمر دفاع میکند اصلا به ما چه ربطی دارد کارخودشان است. ولی ما باید این خرد را داشته باشیم و این قدر هم لوده تشریف نداشته باشیم که به دلیل علایق قومی از هرجانی و هر بی کفایت چشم بسته دفاع کنیم. یا رب العالمین.

 • جناب آقاي هاشمي شما كه اينقدر دانا هستيد بفرماييد آن شخصيتي را كه بدرد مردم هزاره بخورد معرفي كنيد. ما لوده ها به قول جنابعالي كه نمي توانيم تشخيص بدهيم پس شما لطفي كنيد و ما را از وجود نازنينش آگاه كنيد. از هزاره ها همين ها را داريم و از غير هزاره ها هم كه ما را به نام شيعه فروختند پس بهتر است آقاي ميران با همنوايي شما به صحنه حضورياب شوند تا ما از اين همه بدبختي نجات يابيم.

  • علیرضا جان اگرقرار باشد که درمیان هفت میلیون هزاره کسی به اندازه کریم خلیلی پیدا نشود، می باید فاتحه آن ملت را خواند ودگر آن ملت به لفاه الله پیوسته است. اما مطمین باش اگر من ارا ده خدمت به این ملت بفرمایم، بدون شک از کریم خلیلی کرده خیلی هم بهتر خدمت شمامیرسم. درمورد میران من چیزی گفته نمی توانم وخودش میداند ولی همین قدر میدانم که اگر ایشان تشریف بیاورد و درخدمت مردم باشد، صد مرتبه بهتر از خلیلی می تواند کار کند. حد اقل آقای میران این دانش اکادمیک را دارد که بتواند از عهده یک مدیرت کلان دولتی براید. میران بی سواد نیست وتحصیلکرده غرب است. اتفاقا مدیریت ورهبری هم ریشته اختصاصی تحصیلاتش است. لظفا تشویش نفرمایید. بااحترام.

 • آقاي هاشمي عزيز خوب شد كه بعضي مسايل را برايم روشن ساختيد. حالا خواهش ميكنم اراده بفرماييد تا براي اين مردم بد بخت مصدر خدمت شويد نه موجب نگراني و دوديگر اينكه به آقاي ميران عزيز هم بگوييد آنقدر در ديار غربت نمانيد و ترس را كنار گذاشته وارد صحنه شويد تا مدرك مديريت تان خداي ناخواسته با خود تان يكجا نپوسد. به شما و امثال شما بايد گفت: فقط بلديد حرف بزنيد و سر از لاك تان بيرون نكنيد. يكي اراده خدمت كردن ندارد ديگري جرئت وارد شدن در صحنه را. پس ما لوده ها همان گونه لوده باقي خواهيم ماند. خدا به داد ما برسد. آيا بهتر نيست كمي تمرين كنيد تا قوه اراده تان قوي گردد و به آقاي ميران هم بايد عرض كنم كه اي تحصيلكرده عزيز راهي كه تو در پيش گرفته اي ختمش به تركستان است نه كعبه مقصود. بازهم خدارا شكر كه در بين جمعيت هفت ميليوني ما حداقل دونفر با شرايط و خصوصيات مزبور پيدا شد. الحمدلله. شما هم اگر روزي به قدرت رسيديد و در حساب تان كمتر از دوهزار ميليون دالر نبود، آنوقت ميتوانيد بيش ازين جولان دهيد. و من اولين كسي خواهم بود كه به شما آفرين خواهم گفت. ولي به شما هاشمي عزيز كه هنوز اراده نكرده ايد تا مصدر خدمت شويد زياد اميدوار نيستم. با ميران مي شود از در خوشبيني وارد شد زيرا اين اميد وجود دارد كه روزي با مدرك مديريت خويش مدير خوبي در يكي از ادارات كشور شود؛ اما نه يك سياستمدار خوب. و شايد هم، ايشان با ازدياد اندوخته هاي خود روزي به سر منزل مقصود برسد و ديگر بر صفحه تقدير خود سياهي نپاشد. به شرطي كه براي ديگران نرد عشق نبازد و واضحتر بگويم تخم در زمين ديگران نيفشاند.
  خدا آن ملتي را سروري داد
  كه تقديرش بدست خويش بنوشت
  بدان ملت سروكاري ندارد
  كه دهقانش براي ديگران كشت
  آقاي ميران اگر داراي ليسانس هستي برو فوق ليسانست را بگير اگر فوق ليسان هستي برو دكترايت را بگير در اين صورت مي تواني با مدرك بالا مديريت يك بانك را داشته باشي و ماهانه 16 هزار دالر امريكايي به جيب بزني و آن وقت سرمايه ات با ساير درآمدهاي مشروع ، از همه اينها كه به پرو بالشان چسپيدي بيشتر مي شود برادر جان نه خود را آزار بده و نه براي ديگران درد سر درست كن. با إقاي هاشمي دوست داشتني هم يك شركت باز كن تا بعد از اين ديگران را لوده خطاب نكند و سرش به كار خودش گرم باشد. موفق و پيروز باشيد و دايره ديدتان گسترده باد!

  • علیرضای عزیز مثلی که دوهزاری شما کج است!
   کفر مرا درنیار. خیانت وجنایت کریم خلیلی درحق مردم هزاره به حدی روشن است که باهیچ دلیل و با هیچ پرده ی قابل پوشاندن وپنهان کردن نیست. این دفاعیه چشم بسته ی شما ازیک خاین ملی که تمام ثروتش ازگشت وپست وخون واز مصیبت مردمش تهیه شده است، از دو حالت بیرون نیست. یا اینکه اصلا دوهزاری شما کج است وجا نمی افتد ویا اینکه قرابت خیلی نزدیک فامیلی با ایشان دارید و تحت تاثیر تعاملات عاطفی نمی توانید به این واقعیت تلخ که ایشان جنایت کار است اعتراف نماید. البته همانگونه که آقای میران خلیلی را نقد میکند وشماهم حق دارید که ازایشان تعریف کنید اما بیاید استدلال کنید. مثلا بگوید که آقای خلیلی درفلان مورد برای مردمش خدمت کرده است ومفید بوده است. تاهمه بدانند که ایشان فلان فدا کاری را کرده است. تاهمه بدانند که میران اشتباه میکند. اما به این شکلی که تو ازایشان دفاع میکنی، بدتر از نکوهش کردن است. بد دفاع کردن ازیک نفر یعنی که باخواهر مادر او وصلت کردن. تمام!خلیلی اگر چیزی برای دفاع کردن میداشت باورکن که تاحالا چندین بیانیه و اطلاعیه ومقاله بیرون میداد. مگر کم دارد نوسیندهکرایی؟ علیرضا جان تو نمیدانی که این آقا و حواریون ایشان چه مصیبتی را براین مردم بی چاره تحمیل کرده است. فقط کفر مرا درنیار. فهمیدی؟ اگر زیاد کفر مرا دربیاری فلم بچه بازی جوهری را که سکرتر رهبر بود، دریوتوپ می گذارم. من این فلم را دارم و ازپیش یک طالب خریده ام بعد ازسقوط بامیان بدست طالبان. تو آقای بازمحمد جوهری را می شناسی؟ دربامیان سکرتر خلیلی بود. ایشان مروج عمل و گرایش همجنس بازی در بیت کریم خلیلی بود چیزی که نکوهیده ترین پدیده درفرهنگ هزاره ها است. تو فکر میکنی که خلیلی نمیدانیست؟ خوب هم میدانیست ولی ازآنجایکه موافق بود اصلا ایرادی هم بر جوهری جان نداشت. تو ازهمه کسانی که دربامیان بوده است بپرس. اگر گفت که دروغ است بیا برهاشمی 100 لعنت بفرست. کریم خلیلی صد ها اثر انتیک از حفاریهای بی رویه، دربامیان بدست آورد که هنوز هم دراختیار دارد. حتی حاجی عظیم عاشور برادر زاده خلیلی که دریکی ازکشور های اروپای زندگی میکند، برای فروش یکی از آن اثر گرانبها به تل آویو رفته بود یعنی ک به اسراءیل رفته بود وآن اثر را درانجامعامله کرد. خیلی چیزهای دیگر که لازم نمیدانم که من به آنها اشاره کنم. علیرضا جان تو میدانی که کریم خلیلی هرصبج که کرزی را می بیند اولا برایش یک فکاهی میگوید. اگر خبر نداری برو از سید انور سکرترش پرسان کن.

   علیرضا جان اینکه من چه کار میتوانم یا نمیتوانم پیش ازوقت است که درموردش قضاوت کنی. من اطمنان دارم که خیلی بهتر از خلیلی کار میکنم حد اقل این شرافت رادارم که باخواهر مادر مردم وصلت نکنم. اینکه آقای میران میتواند رهبری کند یا نکند، به من مربوطی ندارد و کارخودش است اما همین قدر اطمینان دارم که مثل خلیلی حیثیت وشرافت مردمش را برای پول معامله نخواهدکرد. من نمیخواهم درموضع دفاع ازمیران قرار بگیرم. میران وقتی که می تواند آقای خلیلی را نقد کند حتما میتواند خیلی خوب ازخود دفاع کند. اماوقتیکه میران یا هرکسی دگری بیاید از جنایات وخیانت کسانی که به نام رهبر وبا استفاده از احساسات و وباورهای اعتقادی مردم، برمردم جفا کرده است، پرده بردارد من هم تقدیرش میکنم. علیرضا جان فراموش نکن که ما باید ازدرون ساخته شویم. من به کدام دلیل ومنطق میتوانم به حکمتیار وملاعمر خاین بگویم اما ازخلیلی تعریف کنم؟ به کدام منطق؟ مگر این قدر عقل مردم زایل شده است که به خاطر علایق قومی ونسبیت قومی بیاید جانی ترین انسان را خادم ملت جا بزند؟ اگر تو به این باورهستی ازهمین حالا برایت عرض کنم که این باور شما را به جای نمی رساند. یعنی چه که من بیایم و ازخلیلی و ازجنایت هایش چیزی نگویم که او هزاره است؟ اصلا حرام است شرعا حرام است. تو مسلمان هستی؟ به ارزشها انسانی باور داری؟ اگر به اسلام اعتقاد داری که گفته است ان اکرمکم عند الله ... خوب تو بیا برایم بگو که کدام تقوی را درکریم خلیلی سراغ داری؟ تقوی سیاسی؟ که به اندازه سرمو هم نیست. برو از سیداعلی پرسان کن وبرو ازکسانی که باخلیلی راه رفته است پرسان کو. تقوی دوستی؟ که اصلا به اندازه یک موشنگ هم دروجود ایشان نیست. برو ازدوستانش پرسان کن. تقوی نفس؟ برو از شرکاه مالی اش بپرس واز سرماه وثروتش درک کن. چرا تو یک میلیون دالر نداری؟ چرا علی حسین ندارد؟ برای که از پول کارگری به میلیون دالر رسیدن کار آسان نیست. چرا خلیلی این همه پول دارد وازکجا کرده است؟ بخاطریکه از شرافت وحیثیت و اقتدار مردم خود را معامله کرده است. حالا دوهزاری ات جا افتاد؟

   علیرضا جان کفر مرا درنیار. فقط برو ازکربلای گدام دار پرسان کن که چند اثرگرانبهای تاریخی را تحویل کریم خلیلی داده است. برو از بچه های بامیان پرسان که جوهری بازمحمد چه کار میکرد؟ تمام!
   دیگه ردمرا ایلا کن. یعنی که پشت مرا ایلا کن. من نه شریک میران هستم ونه هم اورا می شناسم ازنزدیک. نامش را به گوگل جستجو کردم وهمین قدرمیدانم که تحصیلکرده غرب است . وقتیکه مطالبش راخواندم خوشم آمد. همین. اگر توهم چیزی به آقای میران داری برو لطفا به خودش بگو. وقتیکه من این همه از جنایت خلیلی میدانم شاید میران هم بیشتر ازمن بداند. این نکته راهم فراموش نکن که هزاره هزاره گفتن مارا به جای نمی رساند. باید ازدرون ساخت. هزاره پشتون ازبک، تاجیک وایماق وبلوچ وعرب و هر قوم قبیله یی دیگری که باشد اولا به احترام انسانیت وکرامت انسانی شان محترم اند. بعدش هم به نظر به درجه آدمگری شان. قاتل قاتل است. هزاره و پشتون و تاجیک ندارد. تمام.

 • هاشمي گل من كسي نيستم كه از هركسي هويي درآمد آنرا باور كنم اگر شما مي گوييد همينكه هر كسي هر چيزي گفت باور كن، همان كنم؛ بر لودگي ام مي افزايد. شما كه الحمد لله از سواد كافي برخوردار هستيد چرا مرا وادار به پذيرش عقايدي كه هنوز برايم ثابت نيست، مي كنيد؟ براي اينكه كفر شما را درنيارم ميروم از آدرسهايي كه شما داديد جوياي حقايق مي شوم. (البته در آن مورد خاص) ببين عزيزم من فرصت كافي ندارم وگرنه تمام (استغفرالله) نه ، بسياري از گفتار درر بار آقاي ميران را نقد مي كردم و ثابت مي كردم كه ايشان چقدر پرت تشريف دارند. اكنون دست از سر شما برداشته براي تان آرزوي موفقيت مي نمايم.

  • علیرضای عزیزم حالا شدی پسرخوب! اصلا برو حالت را بکن والله هی!

  • سلام اقاي هاشمي عزيز من فكر ميكنم فيلمي را كه شما از طالبان خريده ايد مربوط به خودتان باشد يعني يكي ازبازيگران فيلم خودتان هستين والا كه براي چنين فيلمهاي كسي پول نمي دهد وشما هم اين فيلم را به اين دليل خريداري كرده ايد كه به دست كسي ديگري نيفتتدتا ابروي شما نرود .درثاني لابد جناب شما هم با طالبان شراكت دارين كه مي تانيد فيلم واطلاعات مبادله كنين ثالثا : دستت تا لند ن خلاص هركاري مي تانيد بكنيد.رابعا : يادت باشه هركس به مردم مظلوم ما خيانت كرده سرنوشت بدي پيدا كرده ، پس اهسته برو كه پايت ليز نخورد خامسا : مردم ما الان خاين وخادم را تشخيص ميدهد ، لازم نيست چند ادم نوكرودريوزه
   گر براي مردم ما خط ونشان بكشد. خليلي اگر خيانت كرده اگر خدمت ، به هرصورت به كوري چشم دشمنانش در قلب ودل مردمش جاي داره شما برو فكر ي به حال خودت بكن وكاري براي اقاي سگ شوي كه از غرب برگشته ومدركش داره خا ك مي خوره.

   برادر هاشمي ! توفيق مزيد براي مي خواهم .بدرود.رامين خلج

  • رامین جان اول اینکه ازپشت هرنام ننویس و دوم اینکه دراین گونه موارد زیاد نپیچ. برای که نه درد خودت را دوا میکند ونه درد کریم خلیلی را. بدون هیچ شک وتردیدی هرکسی که جنایات وخیانت های خلیلی را توجیه میکند وبرایش القاب وعناوین می تراشد، درجنایت وخیانت خلیلی شریک است. دراین هیچ شکی نیست. تو میفامی که یک هزار میلیون دالر چقدر پول است؟ نمی فامی. تو میفامی که دوصد وپنجا میلیون دالر چقدر پول است؟ همین مبلغ را نبی خلیلی در شهرک سبز مصرف کرده است. خوب این پول ازکجا شد؟ ازحاجی اسلم میراث مانده بود؟ تجارت داشت؟ که نداشت. پس این مبلغ از خون وگوشت و از فروش آبروی این مردم به دست آمده است. تو که ازخلیلی حمایت میکنی پس دراین جنایت سهیم هستی. تمام. برو حالت را بکن . میران شهامت کرده وقابل تقدیر است. تصور نمیکنم کسی که درغرب درس بخواند و سگ بشوید. اگر بالفرض کسی سگ هم بشوید خیلی خیلی و به هزار مرتبه شرف دارد ازاین که عزت وحیثیت مردمش را درمعرض فروش بگذارد. اگر کریم خلیلی سگ می شست این همه درمیان مردم منفور نمی بود. بازهم برایت میگم که به گه کاری خلیلی زیاد دست نزن که سودی ندارد. اینکه من فلم بچه بازی جوهری بازمحمد را دارم و چه گونه به دست آورده ام به شما مربوطی ندارد. سنگ وچوب بامیان شهادت میدهد که بازمحمد جوهری مروج بچه بازی در دفتر خلیلی بود. تمام. دوهزاری تو هم کج است و تا راست شدن باید خیلی مالیات بپردازی.

  • سلام به تمامی دوستان ارجمند: به خدمت دوستانیکه درمورد رهبران جامعه هزاره دشنام ناسزامی گویند وبه ناحق به انان تهمت میزنند باید گوشزد که اولین خیانت وجنایت راهمین دست ادم ها مرتکب میشوند .به این دلیل که اگر این دوستان به دنبال حقایق هستند ، چرا تیشه به ریشه بیداد گران وخیانت کاران اصلی نمی زنند وچرا به دنبال دفاع از مردم خود نیستند که به چسپیده اند به رهبران این مردم ؟ من دلیل این کاررا درین می بینم که این دوستان باید به دستور وحمایت دشمنان مردم ما دست به این میزنند تا چند هدف مهم واستراتژیک را براورده سازند: یک کسانی را که از پشت حوادث تلخ وبسیار برون امده اند واکنون سکان رهبر ی این مرد م را به دست گرفته اند ولو به ناحق وعدم لیاقت ، میخواهند خراب بکنند.
   دوم : این توهم را در میان مردم ایجاد کنند که رهبران جامعه ما همه خاین هستند ولیاقت رهبری را ندارند.
   سوم : مردم را به رهبران بد بین نماییند
   چههارم: از وضعیت موجود استفاده های لازم را ببرند
   پس بنابرین ازدوستان محترم خواهشمندیم به جان همدیگر نیفتند وازکسانی مثل هاشمی وشریف ومیران خاین ؛ پیروی نکنند که اب به اسیاب دشمن ریختن است وبس
   به امیدروزی که مردم ما دوست را از دشمن وخادم را ازخاین تشخیص دهند.

  • رامین جان تو برو حالت را بکن وکار نداشته باش به جامعه هزاره.
   مردم هزاره به این مرحله ازرشد فکری رسیده که خاین و خدمت گار را تشخیص بدهد. همین که هزاره ها می آیند ورهبران شان را عریان وبرهنه نقد میکنند به این معنی که از قید و بند باورهای خرافی نژاد پرستی بیرون آمده اند. من هم تعلق قومی هزارگی دارم ولی قبل ازهمه چیز به ارزشهای انسانی باورمندم. انسان به اعتبار ارزشهای انسانی اش محترم شمرده میشود و به میزان پایبندی اش به ارزشهای انسانی مورد قضاوت می گیرد. یک پشتون یک تاجیک یا هرکسی که به معیارهای اخلاقی انسانی آراسته باشد وبه من احترام کند من دو برابر احترامش میکنم. اما وقتی که پدرم خیانت کند ازخیانتش چشم پوشی نمیکنم. امیدوارم که به آخر حرف رسیده باشی.

  • باسلام به خدمت دوستان من فكر ميكنم يك تعداد ازدوستان هميشه در حال حال كردن است وبس.اقايان هاشمي ومصطفي جان وتعداد ي ديگر ورد زبان شان حال كردن .وجالب هم هست كه اينان ادعاي رهبري جامعه ما راهم دارند .برادر اگه شماهاميخواهيد، شايستگي اداره يك جامعه را داشته باشيد بايد مسلما وقبل ازهمه شايستگي اداره خود ونفس خود وخانواده خود ونزديكان خودرا داشته باشين. چطور ممكن است كسانيكه تا كنون حرف ونگريش مشخصي در مورد خود پيدا نكرده اند ، مي توانند ديگران را به خيروصلاح دعوت كنند؟تو كه خود خرمامي خوري ، چگونه ديگران را از خوردن خرمامنع مي كني؟ ازهمه مهمتر ادعاي اين دوستان است كه تو فكر ميكني يك باريديگر ژان پل سارتر زنده شده وميخواد دنياي پر از تبعيض ونارواي كنوني را خراب كرده وازنو بسازد!!!!!!!!

   من با اينكه روحاني نيستم ولي معتقدم كه روحانيت جامعه شيعه دين خودرا با همه نواقصي كه داشتند ،به مراتب بهتراز منو شما روشنفكران بي دين وبي تعهد اداكرده اند .من الان به اين نتيجه رسيده ام كه سالهاپيش وقتي ايراني ها بحث تعهد وتخصص رامطرح كرده بودند ، چقدر مساله اساسي را درك كرده بودند.به راستي كه تعهد بالاتر وارزشمندتراز تخصص است .مشكل جامعه افغانستان به طور عمومي وجامعه هزاره به طورخصوص به تعهد نيازمند است نه تخصصي كه اقاي ميران از شمال اروپا نويد ان را براي منو شما ميدهد.اقاي ميران اگر تعهد دارد بيايد ودرميان مردم مظلوم وغريب غرب زندگي كندوحرف بزندوبنويسد نه از شمال اروپا وبه گفته اقاي هاشمي ومصطفي بعداز حال كردن ازكاواره ها ودانس ورقص ، ازسر تفريح به بيخ ريش چند ادم ريش سفيد اين مردم بيفتد وچند ادم ديگه كه نوكر فغان مليتي ها وجمعيتي هاست انان را همراهي كنند.

   وظيفه روشنفكران در يك جامعه ،تخريب افراد واشخاص نيست بلكه پيش قدم شدن ونشان دادن راه به مردم عوام وروشنگري وبيدارگري افرادجامعه است.وهمچنين وظيفه روشنفكران توطه وتختيه نيست ، صداقت درگفتار ونوشتار ووسلوك وخصايل انساني است .انان الگوهاوسرمشقهاي زنده اي جامعه اند ونه تهمت وافترا وتهي كردن دهن مردم از همه چيز.برخي فقط و فقط نهي ليست شده اند تا اين مردم را ازهركه وهرچيز يكه دارند تهي سازند تا راه را براي انديشه هاي غربي وشرقي اماده وهموارسازند.

   اين طور ي هم نبايد فكر كرد كه بي ديني مساوي به پيشر فت ومترقي شدن است .اين افكار مربوط به اوايل قرن نوزده است كه ما بياييم هركس را كه روحاني بوديا هركس را داراي انديشه هاي مذهبي بود مرتجع بدانيم .
   وسخن اخر اينكه بايد طوري زيست وانديشيد كه در فرداهاي دور ، مجبور به برگشت دوباره نباشيم وكسي هم مارا متهم به ناداني نكنند كه روزي چنين مي انديشيد واكنون ،چنان مي انديشد.

 • man ham harfhaye ramin ra taeid mi konam

  • barayat kheli kheli moteasefam ke nadanesta harfaee ramin ra taeid mikoni va az ruee ehsasat tasmim migri.gahi ba cheshme baz be atrafat bengar va sarat ra mesle shotormorgh zire khak nakon.

 • هاشمي جان يكبار ديگر پيش باز محمد مراجعه كن مشكلت حل مي شود

  • هاشمی جان این ملت هنوز درحال ملت شدن است. انتظار نداشته باش که اینها خوب وبد خود را میفهمند. بگذار که کریم خلیلی یا هرخاین دیگر دهن اینها را مورد عنایت قرار بدهند. توهم برو حالت را بکن.

  • باعرض سلام به همه دوستانی که دراین جا تشریف می آورند واین سطور را می خوانند. قبل ازهمه چیز من لازم میدانم که از آقای میران تشکرکنم که خیلی هم خوب ومستدل به یک موضوع حساس وسرنوشت ساز پرداخته است. من بانظرات ایشان موافق هستم. خودم هم براین نظر هستم که کریم خلیلی در موضع یک رهبر سیاسی، جنایات وخیانت های بزرگی را درحق مردمش انجام داده است که به هیچ عنوان قابل بخشش نیست.همه میدانند که کریم خلیلی به ثروت وسرمایه غیر قابل باور دست یافته است و این ثروت درحقیقت بهای گوشت وخون و بهای بد بختی های است که مردم هزاره پرداخته ومتحمل شده اند. این یک واقعیت است واز آفتاب کرده هم روشنتر است. تعجب من دراین است که هنوز یک تعدادی می آیند واز ایشان به دفاع بر میخیزند درست این عمل به این میماند که کسی بیاید از قاتل پدر و از سوداگر خونش دفاع کند وبرایش مدیحه سرای کند که خیلی محبت کردی ودرحق من فلان کردی.

   همه میدانیم که آقای خلیلی بامیان رامعامله کرد ومبلغ خیلی هنگفتی را از پاکستانیها دریافت کرد. همه میدانیم که آقای خلیلی ازبامیا آثار عتیقه به دست آورد وقسمتی را به فروش رسانده و قسمتی هم هنوز دراختیارش است. همه میدانیم که آقای خلیلی به هیچ چیزی معتقد نیست وبرای به دست آوردن منفعتش به هرکاری دست می زند. رابطه خلیلی حتی با فرزندش عالم جان رابطه معاملاتی است نه عاطفی.
   گذشته ازاینها همه میدانند وکه آقای جوهری دربامیان مروج فساد اخلاقی در دفتر ایشان بود. شما از هر عضوی شورای مرکزی بپرسید به این واقعیت اعتراف میکند. آقای جوهری که فعلا دگر جنرال است و معاون لوژیستیک وزارت دفاع بود، کسی است که بچه بازی یعنی لواط را در بین هزاره ها ترویج کرد. این پدیده درسنت وفرهنگ هزاره ها یکی از نکوهیده ترین عمل است که تاهنوز جامعه هزاره این لکه ننگ را به دامن خود نداشته است. اما دگر جنرال جوهری این عمل را از دفتر مقام رهبری دربامیان ترویج میکرد. البته آقای سید اعلی خوب میداند که من چه میگویم. بنابراین دلایل خلیلی خاین ملی به منافع هزاره ها است. دفاع ازخلیلی یعنی لگد گذاشتن برتمام شرافت وحیثیت جامعه هزاره و تف کردن به تمام ارزشهای انسانی. دوستان بیاید کمی تفکر کنیم. احساسات را کنار بگذارید وکمی از عقل استفاده کنیم.

   آقای میران به نکات خیلی حیاتی پرداخته است که قابل تقدیر است.
   من میران را می شناسم.البته تصور نکنید که ایشان تنها است. ایشان یک جمعی خیلی نیرومندی را باخود دارد که درآینده های نزدیک شاهد کارو اقدامات موثر ایشان خواهیم بود. دوستان فراموش نکنید که اگر آقای خلیلی دلیلی برای گفتن میداشت تاهنوز سایت حزب وحدت پر ازمقاله میشد. خود آقای خلیلی هم خوب میداند که میران به نکات خیلی حیاتی پرداخته است وشاید دراین شبها خیلی خوابهای پریشان هم ببیند. اما آنچه که برای ما مهم است این است که باید این صداقت و شهامت را داشته باشیم که دوست را ازدشمن بشناسیم. خلیلی دشمن ما است. مهم نیست که هزاره است. بااحترام.

 • خواهش مي كنم دوستان منطقي باشيد سايت كه جاي فحاشي نيست هركس دليل منطقي داشت نورجشم ماست ورنه با كلمات زشت به همديگر توپيدن كار بي منطقان است. من وقتي آراي شما مي خواندم بسيار تأسف خوردم. سعي كنيد حرفها هوايي نباشد و دليل قانع كننده در گفتار و نوشتار تان باشد نه اينكه خداي ناخواسته از دايرة عفت كلام خارج شده عقده هاي شخصي تان تبارز دهيد.
  متشكرم

 • I as a hazara realy think its time for mr khalily to step down. and let some other hazar poletecs to lead us.

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس