دیوال

reeshtia
چهار شنبه 27 فبروری 2008

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></SPAN> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">د سپرلي تودې وږمې د کنګل ژمي د دېواله تر شا په خندا خندا ګامونه اوچتول او د تودو نفسونو غږ یې د کنګل ژمي کنګل زړه ته د یخونو له موټي د آزادېدو، د کنګلو هیلو د یخونو د ویلېدو او غوړېدو زېری ورکاوه.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">څومره عجیبه وه د کنګل ژمي غوږونه نورو غږونو ته کاڼه وو، بې تفاوته وو خو د دیواله تر شا د سپرلي د تودو<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>وږمو د نفسونو غږ یې په شېبه کې وپېژاند او لاس په لاس یې د زړه تر غوږو<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>ورساو....<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">د ژمي کنګل شوي زړه د غږ په اورېدو څړیکه کړه، پورته شو چې<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>وږمو ته ښه راغلاست ووایي، خپل کنګل وجود تر تودو وږمو ورسوي، خو مغزو یې حکم وکړ:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">نه...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">په خپل ځای کینه...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">یو خوا صادر شوی حکم او بل خوا<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>د سپرلي<SPAN style="mso-spacerun: yes">   </SPAN>تودې وږمې پسې یې وتلې شونډې...<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText2 style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>نه پوهېد<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>څه وکړي، له تودې وږمې سره څنګه مخامخ شي، ښه راغلاست ورته ووایي او که یې لا هم د تګ په ویر کېني.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">×××××××<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">دیوال ....<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">یوازې یوه دیوال د سپرلي تودې وږمې له ژمي بیلې کړې وې، نه یې پرېښودل چې دواړه سترګې په سترګو شي.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>ژمي د کنګل په منګولو کې پر خوله د سکوت مهر لګولی وو، یوازې د سپرلي د تودې وږمې د نفسونو غږ یې اورېد، خو د روغبړ جراات یې نه درلود.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>د سپرلي بې خیاله تودې وږمې د دیواله تر شا د ژمي حضور نه احساساوه، یوازې یو نامریي احساس د ژمي تر یو مترۍ<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>را رسولې وې. ښایي یوازې د دې لپاره چې د ژمي په وجود کې د تودوالي حس را ژوندی کړي او خپلې خپه او په تمه سترګې د غوږو په مټ په اورېدلي غږ تسل کړي.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">×××××××<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-bidi-language: AR-DZ; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes"> </SPAN>سپرلي<SPAN style="mso-spacerun: yes">  </SPAN>د دېواله تر شا د ژمي په تمه سترګې د لیدو په تمه پرېښودې او بېرته یې د خپلو تودو وږمو د نفسونو مزي ورټول کړل. د ژمي له څنګه ولاړ، بې لدې چې په خپلو ژوند بښونکو وږمو د کنګل ژمي په مړاوې روح کې د ګرمۍ ولولې راوپاروي.......<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">یوازې یوه دیوال سپرلی او ژمۍ سره بېل کړي وو.....<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">یوازې.....<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">یوه دیوال....<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">څومره دښمن دی دېوال <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoBodyText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><SPAN lang=AR-DZ dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-font-size: 12.0pt"><FONT face="Times New Roman">ځه چې راوې نړوو.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: right" align=right><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN style="mso-bidi-language: AR-DZ; mso-bidi-font-size: 14.0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></SPAN></P>

آنلاین : http://reeshtia.blogfa.com/post-10.aspx

آنلاین :
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید
Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

جستجو در کابل پرس