صفحه نخست > دیدگاه > از شعار تا شایستگی؟

از شعار تا شایستگی؟

کمپاین تبلیغاتی شروع است، تصاویر نامزدان شورای ملی خلاف اعلامیه شهرداری در وحله اول در هر گوشه و هرجا ه، خواسته وناخواسته نصب گردیده که چهره دیوارهای شهررا مخصوصآ دیوار تعمیراتیکه دارای رنگ وروغن جذابتراند نامرغوب وبد شکل ساخته است. از یک طرف این تصاویر نشان میدهد که صاحبان شان تاکه زنده اند نامزد ریاست جمهوری و اعضای پارلمان اند از طرف دیگر تصاویر نامزد های انتخاباتی دوره اول ریاست جمهوری وپارلمانی هنوز در چهارراهی و نقاط پراز از دهام نصب است که مردم فرق دور اول ودوم راکرده نمیتوانند.
محمد الله کوشانی
چهار شنبه 28 جولای 2010

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

گذشت زمان انسان را کارا وآبدیه تر میسازد وبا تجارب از گذشته ها آینده خویش را رقم میزند. توقع بر آن بود که مردم بعداز گذشتاندن یک دوره طولانی منازعات، مناقشات ، جنگ ،جدال، خشم ونفرت وکینه توزی همدیگر را پذیرفته و در فکر چاره جویی وباز سازی کشور ویرانه شان که ناشی از مداخله بیگانه گان کینه توز بود خواهند شد.

دیده شد که بعد از شکست طالبان وتا سیس لوی جرگه صفحه جدیدی بروی مردم افغانستان گشوده شد، با برگزاری انتخابات دور اول وتشکیل شورای ملی، نماینده گان ملت تحت یک چتر بنام خانه ملت جمع شده وانتظار آن میرفت که اقوام افغانستان همدیگر را بپذیرند وبفکر ترقی وتعالی کشور خودشوند وهمچنان آروز میرفت تا رئیس جمهور انتخابی با کار دانی ودرایت شان بی اعتمادی ها و خلا هاییرا که در جریان سه دهه جنگ بین اقوام افغنستان ایجاد شده بود از بین ببرد وبدینطریق سبب احیای هویت ملی واقتدارملی وبین اللمی گردد.
مگر دشمنان قسم خورده وکینه توز افغانستان شرایط مساعد که ملت ما بطرف وحدت ملی وتشکیل دولت مقتدر پیش میرفت، تحمل نیاورده به مداخلات ادامه داد وعمال وابسته شان را به تفرقه زدایی، ایجاد بی ثباتی وناامنی مامور ساخت تا فرصت های پایه ریزی دولت قدرت مند ووحد ت ملی را از ما بگیرند که امروزه مردم ما شاهد گسترش نا امنی ها، ملیت گرایی، سمت گرایی وتفرقه ها وحکومت ضعیف ومملو از فساد هستند.

باصل موضوع بر گردیم، پارلمان یا شوری ملی که یکی از ارگان های مهم دولت است، صلاحیت ومسئولیت های آن عبارت از قانون گزاری، نظارت از عمل کرد دولت ودادن رای اعتماد به کابینه وسایر موضوعات کاری که در قانون اساسی مشخص گردیده است میباشد. متاسفانه، پارلمان در دوره گذشته نتوانست مطابق صلاحیت ها ومسئولیت هایی که داشتند به آن عمل کنند، اما نباید انکار کرد که در بخش قانون گزاری کارهای خوبی صورت گرفته است. اعضای شورای ملی بجای اینکه برای تحکیم پایه های نظام ، وحدت ملی، و مصالح علیای کشور تلاش کنند، دنبال سود جویی ودادستدد ها شدند و بسوی تفرقه گرایی، ملیت گرایی وموضوعات سمتی وزبانی که به صلاح کشور وملت ما نبود گام بر داشتند.

در پروسه انتخابات پارلمانی مردم بیشترین مسئولیت رادارند. با انتخاب شایسته، پارلمان سالم ومتحد خواهیم داشت، مردم رای خودرا نباید به معامله بگزارند. بلکه به شخصیت های ملی، متعهد ومتدین رای دهند.
مردم مان خوش باور ودر بسا جهت دنباله رو اند که ناشی از سطح پایین دانش ودرک از واقیعت ها اند واکثر در مرحله احساسات قرار دارند که این کمبود نیاز به زمان وبرنامه های آموزشی دارد تا احساسات بجایگاه حس ادراک در صندوقچه فکری قرار گیرد وسبب تحرک حس کرداری در راستای عمل مثبته شود. در اینجا است که وجدان فرمان استقامت کاری را گرفته شخص در خدمت همنوع، پا بندی به تعهدات، انجام وظایف وجایب لذت برده، روحآ شاد وپرتلاش تر میشود.

بهر حال، کمپاین تبلیغاتی شروع است، تصاویر نامزدان شورای ملی خلاف اعلامیه شهرداری در وحله اول در هر گوشه و هرجا ه، خواسته وناخواسته نصب گردیده که چهره دیوارهای شهررا مخصوصآ دیوار تعمیراتیکه دارای رنگ وروغن جذابتراند نامرغوب وبد شکل ساخته است. از یک طرف این تصاویر نشان میدهد که صاحبان شان تاکه زنده اند نامزد ریاست جمهوری و اعضای پارلمان اند از طرف دیگر تصاویر نامزد های انتخاباتی دوره اول ریاست جمهوری وپارلمانی هنوز در چهارراهی و نقاط پراز از دهام نصب است که مردم فرق دور اول ودوم راکرده نمیتوانند.

جالب ترازهمه که بعضی نامزد های محترم در قسمت بالا و پایین تصاویر دوران جوانی شان( خود شان کهن سال وتصویر شان جوان) شعار هاییرا تحریر نموده اند که به اهداف وصلاحیت کاری شان طبق آنچه که در ماده (90) قانون اساسی کشور درج است تفاوت دارد. در ماده مذکور چنین تذکر رفته است:

• تصویب، تعدیل، یا لغو قوانین ویا فرامین تقنینی؛

• تصویب پروگرام های انکشافی ، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وتکنالوژیکی؛

• تصویب بودجه دولتی واجازه اخذ یا اعطای قرضه؛

• ایجاد واحدهای اداری، تعدیل ویا الغای آن؛

• تصدیق معاهدات ومیثاق های بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان بان؛و

• سایر صلاحیت های مندرج این قانون اساسی؛

همچنان پارلمان دارای 18 کمیسون در چوکات ولسی جرگه میباشد که نامزد های محترم در صورت راه یافتن به پارلمان عضو این کمیسون ها میشوند ودر آن استقامت اجرای وظیف مینمایند.

اما قسمیکه در بالاتذکر یافت ، نامزد های محترم در اوراق تبلیغاتی شان شعار هاییرانوشته کرده اند که تحقق واجرای آن از عهده یک وکیل پارلمان به دور است، در چوکات دولت ار گان هایی معین اند که نظر به قوانین نافذه کشور صلاحیت دارند تا این امورات را انجام دهند، نه یک وکیل ولسی جرگه.

بگونه مثال، مشت نمونه خروار، یک عده شعار های انتخاباتی را خدمت خواننده گان عزیزتحریر میداریم. اما قبل از همه لازم بر آن بود که کمیسون محترم مستقل انخابات در جریان پنج سال کاری شان به استفاده از صلاحیت ها، از طریق رسانه ها، کار گاه ها، سمینارها بزبان ساده وعام فهم طرزالعمل و پروسیجر انتخاباتی، اصول رای دهی، اهداف عضویت در شورا، وظیفه شان در شورا، انتخاب شعار انتخاباتی شان وآنچه درین راستا لازم بود به نامزد های ولسی جرگه قبل از پروسه ثبت وراجستریشن برای یک ویا چند روز از طرف سهولت آوران انتخاباتی، آگاهی داده می شد. به تعویق انداختن بر گزاری دوره گذشته انتخابات توسط همکاران خارجی باعث بروزمشکلات هایی گردید ، چرا از یک طرف مخالف قانون بوده واز جانب دیگرسبب بی بند وباری وبی نظمی شده که نتیجتآ عدم تجربه کاری را نشان داد.

گوشه ی از شعار های انتخاباتی:

• تحقق آرمان شهدا، راه شهدا؛

• دفاع همه جانبه از استقلال – تمامیت ارضی وحدت ملی،

• مردم نیازمند کاراست، از دیاد نیروهای نظامی،

• صداقت، لیاقت، خدمت،

• رضای خداوند (ج) در خدمت خلق الله،

• تحمکیم قدرت در کشور ما هدف ماست،

• اعتماد از شما وخدمت از ما،

• شعارنه بلکه خدمت به مردم،

• وطن- دین- آزادی واحترام،

• خدمت به مردم را در عمل پیاده نمایید، خادم وخدمتگار مردم،

• خدمت در عمل را بیازمایید،

• ما زنده بر آنیم که آرام نگیریم* موجیم که آسودگی ما عدم ماست،

• خدا- هیواد- قانون،

• خدمت- امنیت- عدالت،

• کاردر عمل نه در گفتار، خدمت به مردم میراث فرهنگی ماست،

• رای شما کشت شما،

• عدالت – زندگی بهتر برای همه،

• راست گویی- حقیقت- خدمت به مردم افغانستان،

• امانت- خدمت- عدالت،

• دفاع از حقوق مردم،

• مبارزه علیه ظلم .....،

• تحصیلات- تخصص- ظرفیت اقتصادی،

• تغیر وتحول،

• مونز آزاد افغانستان غوالو،

البته کاندیدا های محترم شعار های متعدد و گوناگون مطابق برداشت، ظرفیت فکری خویش ارایه داده اند، ودرمجموع شعار های قابل توجه، انقلابی، جذاب که توجه مردم را در ظاهر جلب میکند. اما اگر به موضوع ومفهوم شعار های دقت صورت گیرد نظر به صلاحیت یک عضو شورا، اجرا ودر عمل پیاده نمودن این نوع شعارها در صلاحیت یک عضو پارلمان نیست. وظایف وصلاحیت های کاری یک نماینده درولسی جرکه در قانون اساسی کشور ذکر است که طبق آن باید عمل نمایند. درصورتیکه یک وکیل بوظیفه خود طبق لایحه وظایف ومقررات پارلمان عمل نه نماید ویا آگاهی نه داشته باشد ، جار وجنجال های را بوجودمی آورد که گپ به بوطل جنگی، اختلافات قومی، زدو بند های سیاسی، کمپاین ها به سود گروهای قومی وسایر موضاعات که در دوره اول شورای ملی شاهد آن بودیم بمیان می آید.

این مسئولیت عظیم متوجه مردم است تا برای شایستگان رای بدهند، نه به شعار، در حقیقت مردم برای تعین سر نوشت خویش رای میدهند. بنآ ، ایجاب مینماید تا در استعمال رای وسپردن امانت نهایت دقت شود.
همچنان، مردم انتظار آنرادارند که پارلمان از شایستگان وشخصیت های دلسوز و متعهد تشکیل شود وبرای رشد وتعالی کشور تلاش واز هر گونه تبعیض، قوم گرایی و گرایشات سمتی وزبانی بپرهیزند ، وظایف شانرا مطابق به آنچه در قانون اساسی کشور درج است ایفا نمایند تا خدای نا خواسته مانند دوره اول پارلمان به مرکز تفرقه ومعامله گری ها تبدیل نشود.

واژه های کلیدی

انتخابات در افغانستان
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • وقتی که یک اوغان کوچی بی فرهنگ کتاب سوز کتاب غرق وحشی درپارلمان ازدست بوی شان کسی در کنارش نشسته نمیتوانه بلند میشه همه اقوام افغانسان را مهاجر میگه این اوغان های وحشی قانون را که نمیفهمه هیج انسانیت را هم نمیفهمه اگردر کیشور ما قانون باشد نباید به اوغان های کوچی اجازه داد وارید پارلمان شود اوغان های کوچی یک مکروب هست ما نگزاریم از بوی این وحشی ها هر روز نماینده گان ما مریض شود و سلام

 • سلام خدمت هموطنان خراسان زمین
  اوغان های عزیز شما همیه وقت برای مردم چرند گفتن واینکه خاک فورش احمدشاه دورانی یا دیگر فاشیت های قبیله را قهرمان
  معرفی کردن واین ویدئو در بار خاک فورش احمدشاه دورانی هست
  http://www.youtube.com/watch?v...
  برای دفع تجاوز کوچی ها و شکست برنامه ی ناقلین و پایان دادن به حاکمیت ظالمانه ی تک قومی و اوغان سالاری، ما به یک مبارزه و مقاومت گسترده و همه جانبه نیاز داریم . برای اینکه بتوانیم حقوق مردم خویش را به دست آوریم ، باید توانایی به کاربست تمامی اشکال مبارزه و مقاومت دادخواهانه را داشته باشیم . تا زمانی که اوغان سالاری در کشور ما حاکم باشد ، تا زمانی که مردمان غیر پشتون در اسارت قرار داشته و گروگان قبیله و قبیله پرستان باشند ، تا زمانی که مشکلات حاکمیت سیاسی و مناسبات قومی و اجتماعی به صورت عادلانه و شایسته حل نگردد ، همین اوغانستان خواهد بود و همین اوغوکراسی و کشور توسط اوغان ذلتی ها و پشتونیست های تمامیت خواه و فاشیست به سوی ازهمپاشیده گی بیشتر ، به سوی بی ثباتی بیشتر و سر انجام به سوی تجزیه و چند پارچه شدن سوق داده خواهد شد
  http://www.youtube.com/watch?v...

 • شما هیچ خبر دارید که ( نا قلین ) چطور به وجود امدند ؟ هزاره ها و قطغنی ها زمین های للمی خود را در سالهای 1300 و پیشتر از ان به خاطر خشک سالی های متواطر میخواستند به دولت واگزار شوند و در بدل ان اعانه و کمک اخذ نمایند . بدین منوال در جنوب افغانستان که زمین زراعتی اصلاء وجود نداشت . نظر به در خواست هزاره ها و شمالی وار ها و قطغنی ها وزارت داخله ان وقت افغانستان با رضایت هزاره ها و شمالی وار ها و قطغنی ها یک عده پشتون ها را از جنوبی و کنر و جلال بابد به شمال افغانستان منتقل ساخت و در اعاشه و بودباش و خانه و زنده گی انها که خیمهء کهنه و چند تا چارپایی شکسته ء بیش نبود . . اراکین و کارنده های وزارت داخله با کمک باشنده گان قریه جان هزاره جات و شمالی و قطغن زمین کمک نموده برای انها زنده گی بخور و نمیری را راه انداختند . . درین مورد شما میتوانید کتاب ( نظام نامه ناقلین به سمت قطغن که در سال 1306 توسط مطبعه شرکت رفیق در کابل به 500 جلد طبع گردیده بود و قیمیت هر جلد ان " 11 پول " ) بود . . مطالعه نماید و خود را اگاه سازید . در ان زمان که فضای کمک و دوستی تقریباء در افغانستان خوب بود قطغنی ها خود برای کمک نمودن برادران پشتون خود این کمک را پیشنهاد نموده بودند . حالا دست های مغرض ار این مسله پیراهن خونین عثمان میسازد . . فقط برادر کشی را دامن میزنند . ورنه کدام مشکل افغانی را حل نمینمایند .

  • آقای کس یو
   به نظرم همان اندازه که معلومات شما ضعیف است به همان اندازه درک شما ازمسایل هم ضیف است. شمما اینقدردرک ندارید که قطغنی ها وهزاره ها زمانیکه خشکسالی آمد چرا ازدولت خواستندکه اوغان هابیایند؟ آیاباآمدن اوغان هاباران میامدکه دولت انهارااوردند؟ جانم حقیقت این است که دولت ظالم وفاسدپشتونیسم آن وقت بنا براهداف اوغان سازی که داشتند مالیه زمین هاراچندین برابرارزش زمین بلندبردند تا مردم قطغن زمین ازترس مالیه اززمین هایشان منکرآمدند. دولت هم موقع راغنیمت شمرده تمام اوغان هارااوردندوجابه جاکردند. اصلاخراسان زمین ازوجوداین کثافت هاپاک بودولی حاکمین بی غیرت پشتون خراسان زمین مارابااین کثافات آلوده ساخت.
   به امیدروزیکه باردیگرخراسان زمین ماازوجوداین کثافت ها پاک شود

  • من از زمانی زیادی متوجه شده ام که یکعده دهاتی که از پشت کوه ها با سواد کم داخل کابل پرس و کابل شده اند جنان خود را گم کرده اند که نیم میخواهند پشتونستان بسازند و نیم خراسان . یعنی نیم نوکر پاکستان است و نیم نوکر ایران و ترکیه و تاجکیستان . افغانستان به تمام مردم افغانستان تغلق دارد و هر افغان اجازه زنده گی به هر گوشه و کنار افغانستان را دارد . به اندازه این دهاتی ها غرق شخصیت پرستی یک جاهل شده اند که یکی از یک چلی امیرالمسلمین میسازد و دیگری از کسی که توسط یک کشور بیگانه و دشمن , وزیر دفاع افغانستان ساخته شده بود , پیغمبر میسازند . همچنان که ملاه عمر از یک عدهء مردم پشتون , , یک قوم بی غیرت و وطن فروش ساخته است احمد شاه مسعود نیز از مردم شمالی یک عده دزد و بی غیرت و سنگ دزد و نو کر ایرانی و پاکستانی ساخته است . امروز نه پشتون و نه شمالی وار حق زیستن به افغانستان را دارد . این تباهی از برکت اسلام عربی است و تا مردم خودرا تحصیل یافته نسازیم و اسلام را به سعودی عربیه بر نگردانیم کشور ما طبیله خر های شمالی وار و پیروان ملا عمر خواهند بود .

 • قتل عام مردم هزاره ومعضلهء کوچیها درین ساحه
  در خراسان تا چند قرن قبل اصلن اوغان نه بود اینها چند تا قبیله بودن که در خاک خراسان تجاوز کرد بودن

  تاریخ افغانستان از واقعیت های ظالمانه مشبوع است - زمامدار در جامعه قبیلوی مظهر وخلیفه دین و روحانی مجری احکام � تلقین گروتفسیر کننده دین است تا ریخ قبیلوی گنجا یش نو پذیر ی را ندارد ومعبد کهنه ها و مدفن نو ها است. بایاد آوری این رویدادهای تلخ تاریخ به این نتیجه روشن میتوان دست یافت که بدون تأمین برابری حقوق سیاسی میان گروههای قومی واقلیتها ی ملی ومذهبی افغانستان جامعه ء بلادیده ما از ستم اجتماعی ونابرابری ملی نجات ورهایی نمی یابند فرآیند رشد مستقل ملی ووحدت ملی کشور کثیرا لملة ما کند و رنجهای مردم ما دراز تر میشود. - رویدادهای چنددهه اخیر بوضوح کامل آشکار ساخت که سلاطین، شاهان وامیران به مقصد جاودانه ساختن تاج وتخت و قدرت برای خاندان خود ها و برای بهره کشی ازتوده های مردم کشور، فرزندان وطن را در جهل وتاریکی قرون وسطایی نگه میداشتند.

  طوریکه امیر عبدالرحمن بیش از شصت ودو فیصدنفوس مردم هزاره را قتل عام کرد و عده کثیری خانواده های مردم هزاره را از مناطق هزاره نشین ولایات ارزگان � زابل - قندهارو هیلمنداز زاد گاه وسرزمین آبائی شان مجبور به کوچ اجباری نمودند. بدون شک امیر عبدالرحمان سیاه ترین چهره و جابر ترین فرد در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان است.او برای تثبیت و استحکام قدرت خویش بیشترین کشتار و بد ترین جنایات را مرتکب گردید. 62فیصد جامعه هزاره به دست او قتل عام گردید. هزاره جات با تمام منابع اقتصادی، انسانی و فرهنگی آن نابود و تاراج شد و بیشترین ساحات و زمینهای های حا صل خیز آن توسط لشکر امیر پس از نابودی و فرار ساکنان آن برای همیشه غصب شد. � نسل کشی و بدرفتاری عبدالرحمن خان در مقابل مردم زحمتکش هزاره و آواره ساختن آنها از محل بود و باش شان و مباح ساختن تصاحب دارايی منقول شان بنام غنيمت و توزيع زمين مزروعی وعلفچر آنها به فاتحين، گناه نابخشودنی و خصومت نژادی است و چگونه اين زيان به بازمانده گان آن مردم جبران می گردد ؟! چنانچه که اکنون هم تنازعات و اختلافات برسر همان علفچرها که پيامد عملکردهای زمامداران پيشين است وجود دارد. جنون و جنایت عبدالرحمان تا آن حد بوده که از سر انسان کله منار بسازد.در کتاب" کله منار ها در افغانستان" موارد متعدد از کشتار و کله منار های که توسط امیر عبدالرحمان بنا شده ذکر گردیده است ولی عبدالرحمان در خاطراتش فقط به یکی از آنها اعتراف نموده است.در جنگهای هزاره جات "از طرف دشمن سه هزار نفر درمیدان جنگ کشته شد...من حکم دادم منار از سر های مقتولین دشمن سا زند تا بقیه خائف شوند."(تاج التواریخ ص 39)

 • http://archive.khawaran.com/Na...
  از زمانی که اوغانها از کوه سلیمان به سرزمین های اطراف آن سرازیر شدند ، سلسله ی تجاوزگری و اشغالگری و چپاولگری ایشان تا به همین امروز ادامه دارد و مردمان غیر پشتون از دست آنها در رنج و عذاب می باشند . به ویژه پس از آن که دو صد شصت سال پیش قبایل اوغان ( پشتون ها ) موفق به ایجاد یک دولت غاصب و تجاوزگر در خاک پاک خراسان شدند ، دیگر کسی رنگ آرامی و خوشی و پیشرفت و ترقی را در ساحه ی جغرافیایی تحت حاکمیت منحوس اوغان ها ندیده است .

  یکی از ارمغان های شوم و مصیبت بار حاکمیت اوغانشاهان پدیده ای به نام " ناقلین " بوده است . شاهان جنایتکار پشتون برای تحت فشار قرار دادن و سرکوب و بی خانمان ساختن مردمان تاجیک و اوزبیک و هزاره ، هزاران هزار پشتون را از مناطق شرق و جنوب اوغانستان و همچنان از آن سوی خط مرزی دیورند ، به مناطق شمالی ، ساحات مرکزی و تخارستان ( بخش شمال کشور ) ، انتقال دادند و برای شان زمین های مردمان بومی آن جا ها را تقسیم کردند و خود مردمان تاجیک و اوزبیک و هزاره را بی خانمان ساختند . داستان های ظلم و جنایتکاری شاهان خاین اوغان صرف در همین مورد بی شمار است .

  حقیقت این است که بخش زیاد زمین های که پشتون ها در ساحات زیست کنونی شان در دست دارند ، غیر از بخش های کوه سلیمان ، دیگر همه زمین های اشغالی تاجیکان و مردمان بومی دیگر می باشند که در اثر تجاوزگری ها و جنگ های متوالی در طول چند قرن به زور غصب کرده و در آن جا ها ساکن شده اند . اما مسکن گزین شدن پشتون ها در مناطق مرکزی و شمال اوغانستان به صورت برنامه ریزی شده از طرف دولت های اوغانی به طور گسترده در صد سال اخیر انجام شده است که این ها به نام " ناقلین " یاد می شوند . یعنی کسانی که از شرق و جنوب به مناطق مرکزی و شمال اوغانستان نقل داد شدند و خانه و زمین و زنده گی مردم بومی را به زور و جبر اشغال نمودند و از همان وقت تا کنون به مکیدن خون مردم غیر پشتون در آن مناطق مشغول می باشند .

  کوچی های اوغان نیز یک بلا و مصیبت دیگری اند که بالای مردم غیر پشتون هر سال نازل می شوند و زنده گی مردم را تیره و تار می سازند . هم ناقلین غاصب و طفیلی ، هم کوچی های تجاوزگر و وحشی ، همیشه از طرف دولت های پشتونی مورد حمایت عام و تام قرار گرفته اند و به همه جنایت ها و بیرحمی ها و وحشی گری های شان از جانب دولت ها مهر تایید نهاده شده است .

  ما به این باوریم که مردمان تاجیک و هزاره و اوزبیک و دیگرانی که مورد ظلم و بی رحمی ناقلین و کوچی ها قرار گرفته اند ، برای دفاع از خود و برای بازپس گرفتن زمین و جایداد خود ، دیگر هیچ راه ندارند جز این که مصیبت ناقلین و کوچی ها را به زور دفع سازند و از میان بردارند .

 • ما تجاوزگری و وحشت افگنی کوچی های ظالم را در مناطق مرکزی و دیگر بخش های کشور نکوهش می کنیم و موجودیت ناقلین طفیلی و غاصب را در زمین های مردم غیر پشتون یک لکه ننگ می دانیم . از نظر ما ، مردمان غیر پشتون این حق را دارند که ناقلین را دو باره به جایگاه اولی شان برگردانند و زمین و جایداد خویش را از چنگ شان رها سازند و همچنان این را حق مسلم مردم غیر پشتون می دانیم که نگذارند پای کثیف کوچی های تجاوزگر و قاتل به خاک شان نهاده شود . وقتی که دولت پوشالی و مزدور پشتونیست های غدار از ناقلین و کوچی ها به مثابه ابزار فشار و سرکوب دیگران کار می گیرند ، دیگران هم باید از چنان یک دولت سیاهکار هیچ توقع برای تامین عدالت و انصاف نداشته باشند . امید بستن به تامین عدالت از جانب دولت اوغان سالار که خود حامی و تجهیز کننده ی کوچی ها و ناقلین می باشد ، یک کار نادرست می است . همان گونه که دولت پوشالی کرزی در سال های گذشته هیچ کاری برای جلو گیری از فاجعه ی تجاوز کوچی ها نکرد ، امسال و سال دیگر نیز هیچ کاری به سود مردمان غیر پشتون در این زمینه انجام نخواهد داد .

  اوغان ذلتی ها ، سورخلقی ها و دیگر پشتونیست های دزد و قاچاقبری که در اوغانستان حاکمیت را به دست دارند ، نه تنها هیچ تمایلی به جلو گیری از تجاوز کوچی ها ندارند ، بلکه کوچی ها را تقویت ، حمایت و تشویق می کنند که هر سال بیشتر از پیش بر شدت کشتار و وحشی گری خویش بیافزایند . همچنان ، دولت کرزی و پشتونیست های رنگارنگی که با آن همپیمان اند ، از اوغان ذلتی ها گرفته تا گلبدینی ها و طالب ها ، همه بر اساس دستورات کتاب مقدس شان ( دویمه سقوی ) به صورت بسیار جدی و قاطعانه خواهان این استند که ناقلین رانده شده از شمال را به آن جا برگردانند و در عین حال صد ها هزار نفر دیگر از پشتون های مناطق شرق و جنوب و حتی پشتون های آن سوی مرز دیورند را به مناطق تاجیک ها ، اوزبیک ها و هزاره ها در شمال ، مرکز و غرب اوغانستان ، سرازیر سازند و همان طرح " ناقلین " دولت های پشتونی قبلی را به شدت و قوت بیشتر ادامه دهند .

  مردمان غیر پشتون باید در برابر این توطئه ها هوشیار باشند و از خود واکنش های مناسب نشان دهند و نگذارند که همان اندک زمین و جایدادی که در اختیار شان قرار دارد مورد چپاول و تاراج اوغان ها قرار گیرد . ما این را به خوبی میدانیم که تجاوزگران اوغان ، زبان نرم را نمی فهمند ، کسی نمی تواند آن ها را با سخن خالی ، با گریه و زاری ، با عریضه نویسی و گردن پتی به جاده ی خردمندی و عدالت و انصاف رهنمون گردد . تنها زبانی را که آنها می فهمند و بالای شان تاثیر دارد ، زبان زور است . تا وقتی که خوب محکم و پخته بر دهان شان کوبیده نشود ، به هوش نمی آیند و در همان شتر جهل و خودپرستی و افزون خواهی و فاشیزم سوار استند و هر کسی که در دم شان بیاید زیر پا می کنند .

  برای دفع تجاوز کوچی ها و شکست برنامه ی ناقلین و پایان دادن به حاکمیت ظالمانه ی تک قومی و اوغان سالاری، ما به یک مبارزه و مقاومت گسترده و همه جانبه نیاز داریم . برای اینکه بتوانیم حقوق مردم خویش را به دست آوریم ، باید توانایی به کاربست تمامی اشکال مبارزه و مقاومت دادخواهانه را داشته باشیم . تا زمانی که اوغان سالاری در کشور ما حاکم باشد ، تا زمانی که مردمان غیر پشتون در اسارت قرار داشته و گروگان قبیله و قبیله پرستان باشند ، تا زمانی که مشکلات حاکمیت سیاسی و مناسبات قومی و اجتماعی به صورت عادلانه و شایسته حل نگردد ، همین اوغانستان خواهد بود و همین اوغوکراسی و کشور توسط اوغان ذلتی ها و پشتونیست های تمامیت خواه و فاشیست به سوی ازهمپاشیده گی بیشتر ، به سوی بی ثباتی بیشتر و سر انجام به سوی تجزیه و چند پارچه شدن سوق داده خواهد شد

 • تا زمانیکه شما یک خائین و جنایتکار لعین و خبیث چون احمق شاه مسعود را محکوم نکنید ما به حرف های شما باور نمیکنیم.

  شما باید این جرئت را پیدا کنید که بگویید که احمق شاه مسعود این جنایتکار و خائین ملی یک منحرف و یک جنایتکار جاهل بود که قبل از همه به غیر پشتونها خیانت کرد و روی هر جنایتکار دیگر این کشور را که شما خرستان میگویید شسته است.

  • جناب تنویر
   این که شمابه حرف ماباورکنیدیانی ماضرورت نداریم. این حقیقت مسلم است وشماهم میدانیدولی خودرابه نافهمی میزنید. مااحمدشاه مسعودقهرمان ملی کشوررابه خاطردفاع ازآزادی وطن وجبهه گیری درمقابل چتلستان (پاکستان) محکوم کنیم؟ یا بخاطرمبارزه باحرامزاده گان انگلیس (طالبان والقاعده) محکوم کنیم؟

 • اوه تنویر جان مسعود بیچاره چی کده، تنها اردوی افغانستان از هم پاشید، تنها شصت هزار کابلی ره کشت، تنها به موضوعات زبانی دامن زد، تنها اول همرای آی-اس-آی معامله کد باز پسانش تنها همرای کی-جی- بی و ایران معامله کد، تنها فابریکه هایی کابله به پنجشیر انتقال داد ، تنها تونل ها و جاده هایی عمومی ره ویران کد و تنها و تنها و بلاخره تنها هایی زیادی است که همرایش سر میخوریم.
  باز ای خو خیانت نیست، اگه ای همه را انجام داده باز هم چون یک (بی ادبی معاف) خراسانی بود باید از او یاد شوه گفته خود شان ( سمبول هایی مقایمت) بنامش ساخته شوه و سروده ها برش خانده شوه و بنیاد هایی بنامش تاسیس شوه و سرکهایی بنامش نامیده شوه ....... چقه مسخره است ای همه

  اما حقیقت ای است که از همان آغاز مجاهدین اصیل افغانستان میدانستند مسعود خاین با سازمان جاسوسی ک ج ب ارتباط دارد واین ادعا توسط خودسازمان ک ج ب وسازمان جاسوسی سی آی ای تایید گردید ثبوت های زیادی در دست است که این ادعا را سالم میداند ازقبیل پرواز های مسعود وشورای نظار توسط هلیکوپتر به آسیای میانه کمک های روسیه به مسعود بعد از آمدن ربانی گک خاین ودزد بر سر قدرت در زمان طالبان مسعود از روسیه سلاح بدست آورد که این همه برای ملت افغان آشکار است وکدم شک وتردیدی درآن وجود ندارد
  اما امروز عاملین همین جنایات در رژیم کرزی مقامهای بلندی دارند مثال شان فهیم , قانونی , داکتر عبدالله که وزیر خارجه بود ومیخواست رییس جمهورشود وآمر به اصطلاح امنیت ملی کرزی …
  از همه بدتر مسعود خاین بنام قهرمان ملی گفته میشود این یک توهین به ملت افغان است
  تنها حکمتیار وحزب اسلامی را عامل اصلی خرابی های کابل میدانند این دور از انصاف وعدالت بوده وقضاوت یک جانبه میباشد من نمیگویم که حکمتیار درین خرابی دست نداشته اما تنها وی را متهم کردن به این جنایات درست نیست از طرف دیگر حکمتیار هنوز مثل گذشته علیه اشغال جهاد میکند در ایمان وغیرت وی در مقابل تجاوز تغیری نیامده اما برعکس ربانی با شورای نظار وجمعیت وسیاف ایمان ووجدان خودرا فروخته اشغال ورژیم مزدور وی را قبول کرده حتی همکاری با این رژیم دست نشانده میکنند این است خیانت , جنایت , عمل نامشروع وغیر اسلامی , بی غیرتی ,و وطن فروشی

  • عمرجان
   مامردم افغانستان همیشه کورخودبینای مردم هستیم. جنایات راکه پشتون هادرطول تاریخ درین خاک انجام دادبه اندازه یی است که اصلانمیشوداندازه گیری کرد. خرابی های کابل ناشی ازجنگی تحمیلی ازطرف آی اس آی بودکه تمام پشتون ها مزدورش است. زمانیکه این جنگ بالای احمدشاه مسعودتحمیل شد درین جا توبگوکه گناه ازکی است. گذشته رااگررهاکنیم حالا خودقضاوت کن که درین وطن کی خیانت کرده روان است. کمی خدا رابالاسرناظرگرفته فکرکنیم. چرا پشتون ها تمام چوکی های دولت رااجاره نموده ودیگران رااجازه نمیدهندکه دردولت بیاید؟. چرازمین های مردم رابه زورغصب میکنند؟ طالبان که مردم بیگناه رادرراه ها وجاهای دیگربه دستورانگلیس، امریکا وپاکستان قتل عام میکنند کی ها هستندغیرازپشتون ها. درافغانستان تمام مناطق که ناامن است کی ها هستندغیرازپشتون ها. کسانی که امروززیرنام اسلام به خدا وپیغمبرتوهین میکنند کی هستندغیرازپشتون ها. ملالنگ دادالله به دستورریس شفاخانه ایمرجنسی هملمند که یک کافربی دین است بیچاره اجمل نقشبندی رابه نام اسلام ذبح میکندکه این کاربه اسلام وپیغمبرش چه نوع توهین بزرگ است تو خود فکرکن. بازطالبان دیگرش حاضراست به رای جسد این مزدورکافرمردارشده چندتن بیگناه رارها کند. حال توخودفکرکن وبگوکه اینی کارطالبان یاکرزی تان موافق با دین اسلام است

  • عمر بچیم!

   از یک طرف از قضاوت یکجانبهء دیگران شکایت داری از سوی دیگر خودت قضاوت یکجانبه و فاشیست مآبانه داری و مسعود را مسئول همه خرابی ها و در بدری های کابل میدانی! آیا مسعود کدام روز کدام تاجک و روس را در جبهه بخاطر جنگ علیه مردم خود آورده بود؟ غیرت هم خوب چیز است که متاسفانه غیرتی های اصیل این ملک فاقد آن اند! آیا این عمر کور (همان افغان اصیل که به حق باید هم افغان اصیل باشد) نبود که پنجابی ها و عرب هارا برای جنگ علیه مردم خود آورده بود. شما خیمه زاده های تمدن گریز آنقدر نامرد هستید که حتی بخاطر قدرت تا آن درجه نامردانه عمل میکنید که حتی از بیگانه برعلیه مردم خود که به قوم دیگر تعلق دارد استقاده میکنید. یک ذره چیز به عنوان شرم در وجود شما هست؟ آیا کدام هزاره، ازبیک یا تاجیک کدام بیگانه را در جنگ علیه گلبدین یا ملا عمر کور با همه کثافت شان استخدام کرده اند؟

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس