صفحه نخست > دیدگاه > وبلاگ نویس > بوی بوی آدمیزاد !

بوی بوی آدمیزاد !

mosafeer
دوشنبه 9 فبروری 2015

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

بوی بوی آدمیزاد !

 15/11/1393

حکایت کنند که روزی سلطان دیوها درجنگل، سری به فیسبوک زد ودید که کاربران صفحات اجتماعی لیستی ازکارمندان اداره امورِجنگل را منتشرکرده است . ازدیدن آن لیست چنان پریشان خاطرگشت وخشمگین که ناگهان فریاد زد؛ "بچه آدم باشم اگه گیرت نیارم " با عصبانیت به کاخ برگشت وصدا کرد؛"بوی بوی آدمیزاد ، بوی بوی آدمیزاد".کارمندان اداره امورسراسیمه به دورسلطان جمع شدند که چه شده است ؟ سلطانِ دیوها همچنان صدا میکرد ؛ "بوی بوی آدمیزاد ، بوی بوی آدمیزاد ". خدم وحشم اداره اموردرجنگل همه صداکردند ؛ سلطان به سلامت باشد ؛ آدمیزاد کجا کارکجا ؟ سلطان لیستی ازکارمندان را ازجیب کشید وانداخت وسط وگفت نگاه کنید . کارمندان اداره اموربا دیدن یک نفربیگانه درلیست کارمندان،به یکباره صدا کردند؛"بوی بوی آدمیزاد،بوی بوی آدمیزاد".واما آن آدمیزاد نفوذی دراداره جنگل،کارش چنان بود که هرروزصبرمی کرد تا دیوها ازکاخ بیرون روند ، وقتی آنها بیرون می رفتند، آدمیزاد به درون کاخ می رفت و ازغذای باقی مانده می خورد و بعد شروع می کردکاخ را سر و سامان میداد ونظافت می کرد وبه محض وروددیوها به پشت خزینه کاخ پنهان می شد تا روزبعد . کارمندان اداره امورجنگل وقتی  میدیدند که  کاخ سروسامان گرفته وخیلی تمیز شده ، تعجب می کردند والبته اعصاب شان ازنظافت کاخ خراب بود ! چون اصولا دیوها به نظافت عادت نداشتند . وبازیک صدا می گفتند " بو بوی آدمیزاد،بوی جن و پریزاد، اگر که دستگیرش کنیم،  بدنش را اندازه گوشش میکنیم "

بدینگونه دیوها با دیدن این وضعیتبه فکرچاره افتادندتا بفهمند این کیه که درکاخ دیوها خودش را جا زده است وهرروزارگ را جارو میزهارا پاک میکند ومیرود . طی تشستی ، باهم تصمیم گرفتند که یکی از دیوها به کاخ بماندو کشیک بدهدتا ببیند که این بیگانه درمیان آنها ازکدام جنس است ودستگیرکرده به پنجه قانون درجنگل بسپارند .روزبعد وقتی دیوها ازکاخ خارج شدند ، آدمیزادِ بخت برگشته به رسم هر روز، سریع وارد اداره امورکاخ شد و مقداری غذاخورد و جارووپارورا گرفته همه جارا تمیزکرد . وقتی کارش تمام شد ، درحال رفتن به در پشتی کاخ  بود که ناگهان ماموراداره امورکه درکمین اش کشیک میداد،دست اورا گرفت وصداکرد ای خایین ، زود بگو تو انسی ، جنی ، پریی ، آدمیزادی ؟ بقیه کارمندان را صدا کرد که بیایید که خایین ملی ومفسد اداری گیرکردیم . بدین سان آن یک نفرآدمیزاد هم به جرم فساد اداری ازکاخ اخراج شد .


آنلاين بنگريد : http://mosafeer.blogfa.com/post-819.aspx

واژه های کلیدی
آنلاين بنگريد :
loading...
loading...

پیام، نظر، تفسیر یا نقد؟

تعديل از پيش

اين سخنگاه از پيش تعديل مي‌شود: نظر شما پيش از تأييد مديران سايت ظاهر نخواهد شد.

كى هستيد؟
وصل
پيام شما

براى درست كردن پاراگراف، كافيست كه خط خالى ايجاد كنيد.

جستجو در کابل پرس