صفحه نخست > دیدگاه > هنوز هم سلاح کهنه و تفر قه گرائی

هنوز هم سلاح کهنه و تفر قه گرائی

از آنجائیکه اسلام عزیز و اصول و احکام ار زشمند آن طی چند سال، و بلکه چند دهه اخیر، در میان مسلمانان فارسی زبان افغانستان و تا جکستان بتاریکی گرائیده، شاید بتوان گفت به فراموشی سپرده شده بود.....
محمد الله کوشانی
دوشنبه 7 سپتامبر 2009

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

همرسانی

درسال 1387 ه ش هنگام ادای مراسم حج در مکه معظمه و مدینه منوره از جانب وزارت حج و ار شاد و اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر عر بستان سعودی یک تعداد کتب و رساله های متعدی در موارد مختلف و امورات دینی به نشر رسیده بود که غرض معلومات برای حجاج در نقاط مختلف آن کشور تو زیع میگردید، این نشرات به زبانهای مختلف تحریر شده بود. از جمله کتاب کو چگی تحت عنوان آموزش نماز( روی جلد- بشما) که تو سط داکتر عبد الله بن احمد بن علی الزید ترتیب و تحریر و به زبان های مختلف ترجمه وبه چاپ رسیده است ( تر جمان متن فارسی آن اسحق بن عبدالله الدبیری العوضی میباشد) . قسمیکه معلوم میشود درنسخه دردست داشته، در خطوط اول و دوم صفحه نخست مقدمه کتاب مذ کور چنین تحریر شده است ( از آنجائیکه اسلام عزیز و اصول و احکام ار زشمند آن طی چند سال، و بلکه چند دهه اخیر، در میان مسلمانان فارسی زبان افغانستان و تا جکستان بتاریکی گرائیده، شاید بتوان گفت به فراموشی سپرده شده بود.....)

از جملات فوق چنین معلوم میشود که نویسنده کتاب ا صلآ از تاریخ افغانستان و تاجکستان آگاهی نداشته و حتی به نقشه این دو کشور نیز بلدیت ندارد واگر نه این چپنین یک جمله تعصب بر انگیز را منحیث یک نو یسنده در یک کشور اسلامی که قبله مسلمانان جهان درآن قرار دارد و مرکز تجمع مسلمانان سراسر جهان در ایام حج و هنگام ادای فریضه حج در آنجا می ایند ویکی از آرزوی اشتیاق آمیز هر مسلمان است که در آنجا شرف یاب گردد. در حقیقت امر، کشور عر بستان سعودی باید مرکز و حدت و یک پارچگی جهان اسلام میبود و کشیده گی های فرقه گرا ئی، لسانی و مذهبی را از یین مسلمانان منحیث یک میانجی بر میداشت و به پیروی از احکام دین مقدس اسلام در را بطه به اتحاد، اتفاق و صلح، در راه و حدت و یکپارچه گی مسلمانان و نزدیک شدن شان مانند یک مشت واحد مبکو شید وحتی رهبری ممالک اسلامی را طوریکه لازم بود باید بدست مگیرفت.

بر خلاف گرچه جمله کتاب مذکور کو تاه است ( در لسان عربی از نگاه فن بدیعی مفاهیم زیادی را در جمله کو تاه میگنجانند) مگر از ریشه های عمیق آبیاری شده و از جانب کدام شخص برای نو یسنده گفته شده است تا چنین کلمات زشت و تحرک برانگیز را در مفدمه کتاب کو چک خود تحریر و در بین مسلمانان جهان هنگام ادای فریضه حج توزیع نماید. واضیح است که نو یسنده بی تجربه است و شاید این جمله از خود وی نباشد و گرنه به چنین کاری اقدام نمیکرد.
گرچه خودم از استعمال کلمات تفرقه آمیز به شدت نفرت دارم و زمانیکه ما خودرا الحمد الله مسلمان میگویم ، همه باهم برادریم و بین برادران کدام تفاوت نمیباشد . از جانب دیگربر تری انسان ها از نگاه رنگ، زبان ، قد، سیاه ، سفید، دارا و نادار، شاه و گدا، بین هم نبوده بلکه اعمال نیک ، پر هیز گاری و متقی بودن شخص. خدمت به خلق الله مقدم تراست .

باید گفت که مردم افغانستان دردین خود قایم بوده قسمیکه دیده شد درچند دهه اخیر در مقابل تجاورز روس ها و دفاع از دین و کشور شان چه قدر صدمه دیدند و تمام رنج ها و مشقت ها را متقبل شدند و هنوز درین راه پایدار اند.

جهت معلومات برای این نویسنده محترم باید گفت که شما در سال 1377 هجری شمسی ) موفق شده اید که در رابطه به نماز مجموعه کو چک ایرا تحریر نمائید و اگر به کتب خانه ها ی شرقی مراجعه نمائید و یا در کو چه نعلبندی پشاوردر پاکستان و یا کو چه های کتاب فروشی شهر کابل گذر نمائید خواهید دید که کتاب بنام ( پنج گنج) تو سط شیخ عطار( شاعربزرگوار زبان فارسی دری) چند ین قرن قبل نو شته شده است که در فصل اول آن مسئله ا صول نماز و فقه به لسان فارسی به شکل شعر نگارش یافته و فعلا در مساجد و مدارس های افغانستان منحیث کتاب درسی از آن استفاده میشود و در هر خانه مو جوداست. و اگر به کتاب مثنوی معنوی مولانای روم که سگو نت اصلی آن بلخ ( در شمال افغانستان) است و سال 2007 از جانب اداره سازمان یو نسکو بنام وی مسمی گردیده است مراجعه نمائید ترجمه و تفسیری از قسمت های قران عظیم الشان را به زبان شیرین و گویای فارسی مشاهده خواهید نمود. باز هم اگر دقت شود یک تعداد کتب زیادی است که درین اواخر تو سط فارسی زبانان ازعربی بفارسی تر جمعه شده ا ست مانند فقه آسان، شرح قدوری و غیره که عمومآ تو سط گوینده گان زبان فارسی تحریر ومطالعه میگردد. از جانب دیگر امام ابو حنیفه ( رح) که باشنده اصلی افغانستان بود(در شمال کابل) در منطقه فارسی زبانان
تو لد یافته و در بخارا که نیز فازسی زبانان اند تحصیل نموده بود و از بسیاری علمای عرب آن عصر سبقت جو ئید و اکثریت مسلمانان جهان از مذهب آن شخصیت بزرگ اسلام پیروی مبنمایند.

اگر تجاوزاتحاد شوروی را بیاد داشته باشید تمام مردم افغانستان از کشور شان دفاع کردند و مخروبه های سمت شمال و قسمت های مرکزی افغانستان که اکثرا به لسان فارسی تکلم مینمایند یاد بود دی از مجاهدت و مقاومت آنها در برابر تجاوز گران و دفاع از دین و تمامیت غرضی شان است. مردم افغانستان همه باهم برادر ، برابرو مسلمان اند و در دفاع از مرز های کشور؛ نوامیس ملی، و دین مقدس اسلام در یک صف واحد قرار دارند. اگر دال بر ادعای نو یسنده محترم این باشد که فارسی زبانان در مراسم حج در عر بستان کمتر دیده میشوند ، بدین معنی نیست که آنها اصول نماز خود را فراموش کردند در حا لیکه علت آن ضعف اقتصاد شان است که درجریان جنگهای تجاوز روس و مقاومت اخیر اکثر منابع طبیعی، جنگلات، علفچر ها و سیستم ابیاری شان از بین رفته و خشکسالی های متواتر اقتصاد خانوادگی مردم را بسیار ضعیف نموده که نمیتوانند هزینه سفر شانرا به عر بستان فراهم نمایند.

در مورد تا جکستان در ست است که تحت سلطه روس قرار داشت مگر قسمیکه دیده میشود مسجد در آنجا وجود دارد، مردم به نمازهای پنج گانه اشتراک مینمایند و بچه هایشان اصول نماز و فقه را در مساجد و مدارس فرا میگیرند که در سال 1387 به تعدا د 4250 نفر تا جک در مراسم حج به کشورعر بستان اشتراک نموده بودند. در کذشته ها نیز بخارا و سمر قند مرکز دانش و فنون اسلامی بود که دانشمندان بزرگ اسلام از آنجا علم آمو خته اند و یک تعداد کتب اسلامی و تفاسیر که در آنجا نوشته شده بود تا اکنون مورد استفاده مسلمانان قرار دارد. از علمای فارسی گوی آن دیار میتوان از امام محمد بخاری نام گرفت.

اگرعر بستان سعودی فارسی زبانان افغانستا نرا به کشورایران نز دیکترقلمداد نماید ونسبت به کمی مشکلی که با ایران دارد چنین مسایل تفرقه آمیز را دامن بزند در اینده به مشکل بزرگتری موا جه خواهد شد که این مسایل کو چک را فراموش خواهد کرد.

گرچی سالهاست که مسایل لسانی ، منطقوی ، اکثریت و اقلیت از جانب کشورها و منابع مخرب تو سعه طلب که چندین بار در طول تاریخ در افغانستان شکست خورده اند دامن زده شده است مگر مو فق نشده اند تا ملت یک پارچه و مردم افغانستان را
فر یب دهند. حالا مردم افانستان فهمیده و دیگر فریب بیگانه گان را نمی خورند همه لسانهه در افغانستان قابل قبول و احترام است ، افهام و تفهیم نظر به منطقه به همان لسان صورت میگیرد و لسان فارسی به همه مردم افغانستان تعلق دارد . این چنین جملات دلهای همه را خدشه دار میسازد. بنآ لازم بر این است که مقامات مر بوطه دولت افغانستان از نو یسنده کتاب( شما) و مملکت سعودی تقاضا نمایید تا از مردم افغانستان معذرت بخواهد ودر سال جاری هنگام مراسم حج از توزیع این نوع کتاب جلو گیری شود.

بهتر این بود که نویسنده جملات خودرا به نحو دیگر تحریر می نمود تا خوش بینی مردم را بجا نب کشور شان جلب می نمود، ساحه زبان بسیار و سیع است به هر نحو ایکه نویسنده خواسته باشد کلام خودرا در لا بلای آن قالب بیدی مینماید.

واژه های کلیدی

دين، عقايد و باورها
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره
آنتولوژی شعر شاعران جهان برای هزاره

مجموعه شعر بی نظیر از 125 شاعر شناخته شده ی بین المللی برای مردم هزاره

این کتاب را بخرید

پيام‌ها

 • جناب محترم محمد الله کوشانی صاحب !

  به نظرم که شما در اشتباه هستید . امروز مردم افغانستان از اسلام و ملاه و اخوند و روحانی و هر چه دلال دین و مذهب است خسته شده اند , در باطن بعد از مقایسه کلتور و انسانیت و غیرت و ناموس و عنعنات و فرهنگ افغانی با اخلاقیات و بربریتء بدو های عرب که درین اواخر یک پای شان در شیشه ها و دیسکو های عربی شهر های تایلند است و یک پای شان در دوکان های سی آی ا , متوجه شده اند که باید اسلام را که به زور شمشیر و سر بریدن ها و قتال ها و خون اشامیدن ها و بربادی ها واتش سوزی ها به مردمان شریف و با کلتور و با فرهنگ افغانستان چپانیده شده است , بر گردانند به وارثین اصیل ان تازی های که از هزار و چهار صد سال وحشیانه بر قبرغه مردم این سر زمین اسپ رانده اند . اسلام همیشه مورد توجه دزدان و قطالطریقان سیاسی و اقتصادی بوده و همیشه در حفاظت یک عده خاین وطن فروش , جانی , ادم کش قرار داشته و دارد . دفاع از افغانستان قسمت از فرهنگ افغانی است ورنه رهبران اسلام هنوز از زیر خاک از میان قبر های شان دست از کشتن نکشیده اند . موجودیت هزاران عرب در دوران جنگ میهنی افغانها سیاست گذاشتن نول تفنگ بر شانه مردم صادق ما بود تا با ان یتوانند امریکا توسط نوکران عرب خود به نام اسلام روس ها را بکشد , که به یک تیر امریکا میتوانست دو نشان بزند , اول دشمن خود را توسط مردم ما از میان بردارد , بعدا که کشور فقیر شد در جنگ , خود حمله نموده به ارمان همیشگی خود جامه عمل بپوشاند . درین پروگرام عربها مانند ماراستین دشمن شماره یک انسانیت اگر به کمک امریکا اینجا نمیبودند , ما امروز توسط عسکر ناتو و امریکا و کانادا و طلبانء اوباش و وحشی و جاهل و کثیف . . . . فتح نمیشدیم . ما اسلام را به عربها بر میگردانیم و بهترین دین افغانی که اخلاقیات , انسانیت , ناموس , غیرت , از خود گذشتگی و فرهنک پنجهزار ساله افغانها است , از خود میسازیم . در ان امر هر افغانی که حتی به اندازه یک مثقال از وحشت و بربریت عربها به نام اسلام و و امریکایی ها به نام صلح و همسایه گان به نام غم شریکی دروغین خبر دارند . بر میگردند به ریشه افغانیت خود , مطمین باشید اگر افغانها یکی شوند در دنیا هیچ طاقتی مد مقابل شان نخواهد ایستاد . با عرض حرمت . . جنگ من با شما نیست . . من با کسانی در جنگم که شما را از من و افغانستان به نام های دین و مذهب و قومیت جدا ساخته است .

 • آقای کوشانی ! ما اوغانها و یا بهتر بگویم افاغنه از روزیکه به دین عربی ایمان آورده ایم ، گمراه و فاسق هستیم به چند دلیل :

  1_ اعراب دین آور را کشتیم و دین را به زور شمشیر قبول کردیم .

  2_ زبان عربی را قبول نکردیم .

  3_ علیه امویان قیام کردیم .

  4_ جزیه کم دادیم و یا اصلأ ندادیم .

  5_ مذهب شعیه را مروج ساختیم .

  6_ مذهب جدید شانرا قبول نداریم .

  7_ امروز عملأ علیه اجیرانشان میجنگیم .

  8_ به مراسم حج از افاغنه ستان ما کمتر حاجی میروند و اگر میروند هم با جیب های خالی که از ایشان بهرۀ کمتر میبرند .

  9_ اعراب را توهین و تحقیر میکنیم و منحیث بادار خود قبول نداریم .

  پس با اینهمه مخالفتها هنوز که ما را مسلمان هم میدانند خانه پدر شان آباد . نماز ما غلط است ، روزه ما غلط است ، قبله ما کج است ، زنان ما سر لچ و پای لچ است ، جهاد ما غلط بوده که دیگر جهاد دیگری را بالای فرض ساختند ، علمای ما غلط می اندیشند ، از همه بد تر برادران شعیه ما بنیان گذار سیاست جامعه عرب حضرت معاویه را لعنت الله علیه میگویند . اگر همه را به ترتیبی قبول نمایند توهین به مقام معنوی حضرت معاویه بن ابوسفیان را هرگز قبول ندارند . این گناه کبیره از ماست که به خاندان حضرت محمد ارج قایلیم و به آرامگاه آن رحمت العالمین ارادت مندیم و دینش را راه فلاح و رستگاری عالمیان .

  پس بیاید یکبار دیگر سجدۀ سهو نمایم وسر تسلیمی به آستان قدوم آل سعود بزنیم تا ایشان طریق ادای درست مناسک دینی بار دیگر بما بیاموزند و با پرداخت درست جزیه شکم شتر چرانان نفت فروش عرب فربه تر و ایمان ما گم گشته گان دینی محکمتر گردد . آنچه نمازی را که ما و پدران و نیاکان ما ادا نموده ایم غلط بوده است . نماز که ستون دین است از ما اشتباه شده و غلط از آب در آمد ، چی میدانیم که دیگر عبادات ما درست ادا شده باشد . وای بر ما !!

  • دوستان عزیز و کابل پرسیان محترم سلام ! مه خو د ای کار کودام عیبی ره نمیبینوم . بلکه قابلی قدر است و باید مردوم اونا ره تشویق بکونن که کاری خوبی میکونن و کیتاب هایکه به ما نماز و دیگه مسایلی دینی ما ره یاد میته د دیست رس مردوم قرار میتن . اگه مردوم فکر بکونن که ای کیتاب ها ره پادشاهی عربستان نویشته میکونه خو غلط است . دیده میشه که ای کیتاب ها بزبانی خودیما نویشه شودگیست حتمن وطندارای خودیما بخاطری سواب نویشته کده به حاجی ها میتن و اونا میدانن که مردوم بیچاری ما اکثرن غریب استن و تاقتی خریدنیشه ندارن و تا جایکه مه ام چند کیتابیشانه خاندیم از مذهبی ما ام بدور نیست . ما مردوم نماز میخانیم خو نمیدانیم که چند تا فرض داره چند تایش سونت است و مستحب چه ره میگه و امی رقم وضو کدنه . حتا آیت ها ره ام غلط و غلوط میخانیم . سجده نمیکونیم بلکه از زمین دانه میچینیم . اگه کسی پیدا شود و ما ره رانمایی کد ام کتی ما د جنگجال است و زوری اقتصادیشه ام نداریم که ده مردومی خود کیتاب چاپ بکونیم . یانی که حق و ناق باید مردوم ره یا د تشویش پرتیم و یا مخالیفت بکونیم . امی کیتابه د پیشیم داروم و او ره خاندوم و کودام غلطی ده او ندیدوم شوما مردومه اختیاریتان .

 • جای تعجب است که خداوند به جای اینکه نبی اخر را از میان خدا پرستان مسیحی و یا یهودی انتخاب میکرد , یک بت پرست را در سن چهل ساله گی از میان جاهل ترین قبیله عربها که دختر های خود را زنده به گور میکردند انتخاب نمود . این به معنی نفی و طرد ان دو دین خدا پرست است و از قرار معلوم است که همزیستی مسلمانان با دیگر ادیان امریست ناممکن .

Kamran Mir Hazar Youtube Channel
حقوق بشر، مردم بومی، ملت های بدون دولت، تکنولوژی، ادبیات، بررسی کتاب، تاریخ، فلسفه، پارادایم و رفاه
سابسکرایب

تازه ترین ها

اعتراض

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس