در همین بخش

صفحه نخست > دیدگاه > اقتصادی > تقلب در معامله پروژه مس عينک ولايت لوگر

تقلب در معامله پروژه مس عينک ولايت لوگر

شيرزاده محمد: نماينده كانسرسيوم قزاقستان
شنبه 24 نوامبر 2007

زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )

تاريخ 20/نومبر/2007
وزير محترم معادن جمهوري اسلامي افغانستان جناب محمد ابراهيم «عادل» كمپني

MCC
چينائي را در داوطلبي مس عينك برنده اعلان كرد.

اين تصميم براي
كانسرسيوم قزاقستان كه در آن كورپريشن "قزاقمس" و شركت سهامي "كان منصور " شامل
هستند تعجب آور بود.

ارزيابي امكانات شركت
MCC
چينائي به كار پريشن "قزاقمس" نشان ميدهد كه پيشنهاد هاي شركت قزاقستناني" قزاقمسژ"
نسبت به شركت
MCC
چينائي بهتر است هدف اين پيشنهاد هاي قزاقستان رشد و مناسبات درازمدت بين دو كشور
برادر و مسلمان برحصول همكاري و شراكت برابر ميباشد.


جدول زير بهبودي
پيشنهاد هاي كانسرسيوم قزاقستان را نشان ميدهد.


 شمارهمشخصاتكانسرسيوم قزاقستانكمپني

MCC
چينائيتفاوت


1


حجم سرمايه گذاري در پروژه مس عينك همراه پروژه هاي برق


4.054 مليارد دالر امريكائي


3.4 مليارد دالر امريكائي


0.654 مليارد دالر امريكائي


2


آغاز استخراج


2 سال بعد از مضاء قرار داد


5 سال بعد از مضاء قرار داد


3 سال


3


تعمينات برق


ساختماني برق حرارتي با نيروي360 ميگوات و 2 الي 3 بند
برق 150 الي 200 ميگوات با بودجه مكمل 1.8 مليارد دالر امريكائي


ساختماني برق حرارتي با نيروي 400 ميگوات


110الي 160 ميگوات


4


تخصيص براي تعليم و تربيه كادرهاي ملي افغانستان


60 مليون دالر امريكائي بخاطر تحصيلات عالي محصلين
افغان درپوهنتون هاي عالي قزاقستان( سالانه 50نفر دانشجو در طول 30
سال)


ندارد


60 مليون دالر امريكائي.


بايد خاطر نشان ساخت كه كمپني هاي چينائي كه در كشور
هاي خارج فعاليت ميكنند نيروي كاري محلي را يعني كشور كه در اينجا
پروژه دارد استفاده نمي كند و بيشتر نيروي كاري خورد را با خود ميبرند


5


مصارف ساختماني و ايجاد لابراتوار ها براي وزارت معادن
( لابراتوار هاي تست و اناليز مواد منرالي به صفت آب نوشيدني)


3 مليون دالرامريكائي


ندارند


3 مليون دالر امريكائي


6


مصارف براي ايجاد و ساختمان كارخانه هاي خشت سازي و و
ريگ سازي


90 مليون دالر امريكائي


ندارند


90 مليون دالر امريكائي.


شروع به كار اين كارخانه ها شرايط نيروي كاري اضافه را
ايجاد ميكند كه براي بودجه دولت تكس اضافه گي داده ميشود


 


7


عملي كردن و ساختماني پروژه راه آهن (جمهوري ازبكستان)
كابل الي سرحد پاكستان


2.5 مليارد دالر امريكائي


معلوم نيست


2.5 مليارد دالر امريكائي.


صرف از ترانزيت اين پروژه دولت افغانستان مفاد زيادي
دارد واين پروژه هميت بزرگ حياتي براي اقتصاد و رشد انفرا استركشن
دارد.


8


پوليكه بودجه افغانستان از حق الامتياز( رياليتي) بدست
مياورد يعني عايدات بودجه افغانستان از حق الامتنياز.


سالانه 383مليون دالر امريكائي ويا 54490 تن مس خالص
(اگر قيمت مس 7300 دالر امريكائي باشد) اندازه رياليتي

18.1%درصد
ثابت و فكس ميباشدو مربوط به تغيرات قيمت مس در جهان ندارد


اندازه رياليتي از 19.2 بالا نيست و ارتباط دارد به
قيمت جهاني مس در جهان براي مثال: در قيمت مس 7300 دالر امريكائي 19.2
درصد رياليتي استفاده ميشودولي اگر قيمت مس در جان پائين بيايد آن زمان
اندازه رياليتي چينائي تا %8 پائين مي آيد.


حق الامتياز (رياليتي) چينائي به اندازه

19.2%
وابستگي به قيمت جهاني دارد و تا

8%
هم ميتواند بشود ولي اندازه حق الامتياز (رياليتي )قزاقستان


18.1%

است و ثابت و فكس ميباشد كه اين براي بودجه افغانستان فايده دارد.


9


عايدات بودجه افغانستان از حق الامتياز(رياليتي) در طول
30 سال


11.490 مليارد دالر امريكائي


معلوم نيست


-


10


حجم استخراج


290000 تن


200000 تن


90000 تن


11


حجم سرمايه مكمل در پروژه مس عينك به پروژه هاي اضافه
گي


6.564


معلوم نيست


-


12


بانوس


پيشنهاد كمپني قزاقمس به بخاطر بانوس:


- 90 مليون دالر امريكائي. رشد پروگرام هاي اجتماعي
منطقه.


- 60 مليون دالر امريكائي تعليم و تربيه كادر هاي ملي
افغانستان در دانكشده هاي عالي قزاقستان.


- 100 مليون دالر امريكائي ايجاد شهرك براي كارگران و
كارمندان پروژه مس عينك.


- 140 مليون دالر امريكائي ايجاد و ساختمان كارخانه
هاي اضافه گي ( خشت سازي و ريگريشن و غيره.


در مجموع 390 مليون دالر امريكائي در طول3الي 4 سال .
اضافه بر اين در طول 7 سال طرف قزاقستان پروژه راه آهن ( جمهوري
ازبكسان-كابل- پشاورپاكستان) راعملي ميكنند.دولت افغانستان


50%

مالكيت در راه آهن دارد.


808 مليون دالر امريكائي با شرايط ذيل پرداخته ميشود:

10%
( 80 مليون دالر امريكائي در طول 2 الي 3 ماه بعد از امضاء قرار داد،

20%

(161 مليون 600 هزار ) دالر امريكائي بعد از سروي پروژه( 1.5 الي 2
سال)،

70%

(565 مليون 500 هزار) دالر امريكائي در طول 4 الي 5 سال. در مجموع اين
بانوس در طول 7 الي 8 سال به دولت افغانستان پرداخته ميشود.


بانوس كمپني چينائي در طول 7 الي 8 سال پرداخته ميشود
كه بعد از

10%+20%
آن(240 مليون دالر امريكائي) در طول 2 الي سه سال پرداخته ميشود.


طرف قزاقستان 390 مليون دالر امريكائي را در طول 3 سال
به اقتصاد افغاسنتان كمك ميكند و در اين مدت كارخانه ها را ايجاد ميكند
كه فايده اين كارخانه ها به دولت ميرسد. اضافه در طول 7 سال كانسرسيوم
قزاقستان به ساختن راه آهن خاتمه ميدهد كه سالانه دولت افغانستان 600
مليون دالر امريكائي را صرف از ترانزيت فايده ميگيرد

 


نوت :

به غير از پروژه هاي ذكر شده طرف قزاقستان پيشنهاد 500 مليون دالر ا مريكائي براي
كمك به وزارت محترم معدن افغانستان بخاطر سروي و اكتشاف معدن آهن "هاجيگگ " و كرامه
لوگر كرده بود. خلاصه پيشنهاد هاي سرمايه گذاري كانسرسيوم قزاقستان چنين است :

1- سرمايه گذاري در
پروژه مس عينك
2.254
مليارد دالر امريكائي از آنجمله :

- ساختماني كارخانه ذوب
مس 1.150 مليارد دالر امريكائي.

- رشد پروژه هاي
اجتماعي 90 مليون دالر امريكائي.

- تعليم و تربيه كادر
هاي ملي افغانستان 60 مليون دالر امريكائي.

- اعمار و ساختمان كار
خانه هاي اضافه گي ( خشت سازي ريگريشن و غيره )140 مليون دالر امريكائي.

- اعمار و ساختمان شهرك
براي كارگران و كارمندان پروژه و انفرستركشن مختلف 100 مليون دالر امريكائي.

2- به غير از بودجه فوق
الذكر طرف قزاقستان تصميم دارد پروژه هاي ديگري را با مبلغ 4.3 مليارد دالر
امريكائي عملي ميكند از آن جمله :

- پروژه هاي برقي 1.8
مليارد دالر امريكائي بخاطر حل پرابلم برقي پروژه مس عينك و اهالي كشور افغانستان.

- 2.5 مليارد دالر
امريكائي پروژه ساختماني راه آهن در مسير ترمز( جمهوري ازبكستان) ، كابل – پشاور(
پاكستان). بعد از شروع اين پروژه بكار دولت افغانستان سالانه 600 مليون دالر
امريكائي را از ترانزيت عايدات دارد.

مجموع مكمل سرمايه
گذاري قزاقستان در افغانستان 6.554 مليارد دالر امريكائي ميباشد.

بايد خاطر نشان ساخت كه
پيشنهاد هاي سرمايه گذاري كانسرسيوم قزاقستان بخاطر رشد اقتصاد دراز مدت پيش بيني
شده بودند ولي نه بخاطر مفاد كوتا مدت كشور افغانستان از طريق پرداخت بانوس و غيره.

به اين خاطر تصميم
كميسيون تندر مس عينك براي ما تعجب آور بود و به نظر ميرسد كه كمسيون رشد همه جانبه
اقتصاد كشور را كه در نتيجه آن سكل بزرگ صنايع كشور و رشد اقتصاد آن به وجود مي آيد
اهميت نمي دهند.

كانسرسيوم قزاقستان
فعاليت خود را در افغانستان بخاطر همكاري مفاد متقابل اقتصادي و رشد مناسبات بر
اثناي حسن همجواري و برابر حقوق پيشبرده و اين همكاري به هيچ هدف سياسي ندارد.

واژه های کلیدی

پيام‌ها

 • باعرض تبریک بخاطر ازسرگرفتن نشرات وزین کابل پرس وعرض سلام به همه عزیزان . پروژه مس عینک به یقین کامل یکی از بزرگترین پروژه های بزرگ اقتصادی کشور بوده و دربهبود اقتصاد کشور رول بس بزرگ را خواهد داشت که هفته گذشته خبر برنده شدن کمپنی چینایی نشرشد که درنشر خبر مذکور وضاحت کامل وجود نداشت و طوری معلوم میشد که به اصطلاح عام مردم ما( کاسه زیر نیم کاسه )است .بااینکه کمیسیون بزرگی بخاطر پیشبردارزیابی مسایل داوطلبی و پیشنهادات کمپنی ها کارمیکرد اما اخبار ان به شفافیت نشرنگردید که بیگمان شک و شبهات را بوجود اورد که شاید دستانی نامرعی کارخود را کرده باشد که جدول نشر شده درکابل پرس ثبوت ان بوده میتواند تفاوت های زیادی در پیشنهادات کمپنی قزاقی و چینایی وجود دارد که قابل غور است .پیشنهاد من اینست که کابل پرس با حس وطندوستی که دارد موضوع را دنبال کند تا سطح ریس جمهور و پارلمان باید موضوع انعکاس یابد هنوز هم سر وقت است و قرارداد امضا نشده که اگر غور مجدد شود شاید به نفع کشور تمام شود و در مجموع موضوع به غور بیشتر نیاز دارد .درخبر برنده شدن کمپنی چینایی امده است که کمپنی مذکور 808 میلیون دالر به افغانستان نقدا طور تضمین میدهد که درخبر کابل پرس طوری دیگری گفته شده حتی من شخصا به گوش خود از رادیوی ملی به همین لفظ شنیدم که گویا کمپنی چینایی مبلغ 808 میلیون دالر بطور تحفه وبخشش به دولت افغانستان میپردازد که قبل غور است .در خبر امده بود که دولت افغانستان سالانه چهارصد میلیون دالر از مدرک استخراج مس عینک عاید خواهد داشت که درجای دیگر خبر گفته شده بود که سالانه دوصد هزار تن مس استخراج خواهد شد و قیمت ان در خبر مزکور از قرار فی تن 900 دالر گفته شده بود که هر گاه دوصدهزار تن به فی تن 900 دالر بفروش برس مجموعا 180 میلیون دالر خواهد شد وفرضا اگر 20میلیون دالر مالیه هم ضم ان شود جمله دوصدمیلیون دالر خواهد شد پس رقم 400 میلیون از کجا شدکه درتبصره کابل پرس قیمت ها بلکل چیزی دیگری امده است و دیگر اینکه کمپنی چینایی شش سال بعد استخراج را شروع میکند (بزک بزک نمر که جو لغمان میرسد ) وهمچنان درخبر مذکوردرمورد ساختن خط اهن وضاحت وجود نداشت در بعضی رسانه ها گفته شدکه خط اهن از لوگر تا یکی از سرحدات احداث خواهد شد و در بعضی رسانه های دیگر طوری اذهان شد که گویا خط اهن از سرحدطورخم تا شمال کشور امتداد خواهد یافت ؟؟؟؟؟؟؟ خلاصه کلام اینکه به نظر قاصرمن در مطابقت با جدول نشر شده کابل پرس فرق زیادی در پیشنهادات شرکت های چینایی وقزاقی وجود دارد که بیگمان قابل بحث است وطوری معلوم میشود که کمیسیون ارزیابی اصلا پاکت کمپنی قزاقی را باز نکرده و در باطله دانی انداخته باشند چرا که با مقایسه ان هرکس میفهمد که پیشنهادات کمپنی قزاقی خوبتر است و ازجانب دیگر درخبر امده بود که مدت قرار داد سی سال است که خود سوال برانگیز است و وضاحت داده نشده که از قیمت مس که به خارج صادر خواهد شد چند فیصد به دولت افغانستان تعلق خواهد گرفت وچند فیصد به کمپنی استخراج کننده تعلق خواهد گرفت و درختم سی سال وسایل مربوط دولت افغانستان میشود یا خیر ؟؟؟...با در نظرداشت بحث حاضر میخواهم به عرض برسان که کشور چیلی هم دارای بزرگترین معدن مس در جهان است و اغلب عایدات کشور مذکور از طریق فروش مس است که چیلی از صادرکنندگان بزرگ مس در جهان است چندی قبل در ساحه معدن مس درچیلی زلزله رخ داده بود هنوز از خسارات زلزله خبری نیامده بود که قیمت مس در جهان بالا رفت و تاثیرات خبرزلزله نمایان شد .چون تجربه افغانستان دراستخراج معادن بزرک کم است لازم خواهد بود تا با کشور چیلی که درمورد تجربه کافی دارد تماس برقرار شود ویا حد اقل از طریق نشرات شان نتایج استخراج و طرق ان وهمچنان صادرات وفروش مس وغیرهمسایل ان مطالعه شود تا واقعا از این نعمت بزرگ که خدواند کریم به وطن ماوشما ارزانی فرموده استفاده مفید شده بتواند ونشود که ضرب المثل مشهور (ریش از ما و واکش از دیگران ) صدق کند وتمام منافع به جیب های اشخاص وافراد داخلی وخارجی رفته و در زندگی عادی مردم ما هیچ تغییری نیاید ... که اگرچنین میشود بهتراست معدن درجای خود سنگین باشد وواصلا استخراج نشود شاید به درد نسل های بعدی که بسیار قرضدار خواهند بود بخورد و در رهایی شان از قروض کشورهای خارجی مفید تمام شود . بااحترام تراب از کابل

 • از مقایسه شرایط که دو کمپنی متذکره برای عملی نمودن پروژه مس عینک ارائه داشته اند بر می آید که شرایط کنسرسیوم قزاقستان بمراتب بهتر و مناسبتر بوده بخصوص که کمپنی قزاقستانی مقدار قابل ملاحظه بودحه را برای تربیه کادر ملی و توسعه مناطق اطراف پروژه مس عینک مصرف خواهد نمود.
  تطبیق پروژه عظیم مس عینک نه تنهابایستی از لحاظ مالی بودحه دولت را تقویه نماید بلکه برای هزاران هموطن بازگشت کننده ما از کشور های ایران و پاکستان که همین اکنون بیکار هستند زمینه اشتغال را فراهم نماید.
  کمپنی قزاقستانی مبلغ شصت ملیون دالر را حهت تربیه کادر افغان تحصیص داده در حالیکه کمپنی چینائی برای تربیه پرسونل افغان هیچگونه برنامه نداشته معلوم است که چینائی در نظر دارند مانند سرک کابل - ننگرهار همه کارمندان را از دریور گرفته تا کارگرعادی و محافظ از کشور خود بیاورند در حالیکه هزاران حوان تحصیل کرده ما امروز به نسبت نبود کار در شهر کچالو فروشی مینمایند.
  بنظر بنده قبل از آنکه دیر شود موضوع قرارداد پروژه مس عینک بطورشفاف با حضور داشت کارشناسان اقتصادی و نماینده کمیسون اقتصادی پارلمان مورد غور و بررسی قرار گیرد .

  خبرهای وحود دارد که چینائی ها بکمک دوستان قدرتمند حود در کابینه و دادن رشوه کلان موفق به امضای این قرارداد شده اند.

 • ازین مسأله نباید سطحی گذشت . با انعکاس وسیع در مطبوعات داخل و خارج کشور عاملین آن بایست افشا گردند . موضوع بایست در مجلس شورا مورد بحث و مداقه قرار بگیرد . ثروت های روی زمین کشور ما را غارت کردند و کنون با زد و بند های خاینانه ثروت های زیر زمینی کشور را نیز معامله میکنند . خاموشی و بی تفاوتی در مقابل دزدان و غارتگران ، گناه بزرگ است .
  کمال کابلی - کانادا

 • این افتضاح را در ماهنامه تخصصی اخبار مس ایران چاپ کردم.
  با تشکر از مقایسه،حس میهن دوستی و درایت شما

  خبرنگار ایرانی

  آنلاين بنگريد : http://www.mojri3.blogfa.com

 • نظر من این است که هر معامله که درافغانستان صورت میگرد باید تجت نظر افغانها شود مثلاَ در قندهار و هلمندودردیگرقسمت وطن عزیز ما هر مواد برده وآورده میشود باید تا اندازه سردمدارن مملکت جرعت کنندو کنترول کنند واین یک موضوع خاص نیست که به مقامات تنها تعلق داشته شود بلکه سرمایه تمام خوارویتیم این کشورغریب مااست وماافغانها دلگرم حکومت و مملکت خود شویم و اعتماد بین مردم و حکومت پیدا شوددربگرام چه میائیدچه ارسال میشود و دولت باید برسی نمائید نزد بنده یک موضوع تاثرآمیز میباشد وبایدما افغانهابه وطن خود حد اقل 20% صلاحیت داشته باشیم و خدا کند که این قراردادمس عینک نبزیک فال نیک به مردم ستم کشیده ما باشد و مانند خط دیورند زخم ناسورنشود

جستجو در کابل پرس