بهارجویا

بهارجویا هستم : شاعرونویسنده.

یکی ازفعالین حقوق زنان هستم.سالهای زیادی دررسانه های دیداری وشنیداری هرات فعالیت داشتم وفعلن برای ادامه تحصیل درسطح ماستری دربخش (حقوق وعلوم سیاسی)درکشورهندوستان بسرمیبرم.
فلسفه میخوانم وگاهی وقت ها هم چیزهایی مینویسم.

فرستادن پيام

loading...
loading...

جستجو در کابل پرس