جعفر عارفی | یکی از دانشجویان اعتصاب کننده علیه تبعیض در دانشگاه

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس