جمال الدین علی زاده

جمال الدین علی زاده هستم پسر مرحوم مامورعلی خان مظفری .
دوره متوسطه را در زادگاهم (چهل باغتوی پشی )، دوره لیسه را در مرکز جاغوری (سنگماشه)و لیسانس کارگردانی هنر را در دانشگاه کابل به پایه اکمال رسانده ام ...
مدّتی در وزارت معارف ریاست انکشاف نصاب تعلیمی کار کرده ام و در حوزه های فرهنگی_هنری نیز فعالیتهایی داشته ام.
نویسنده و آموزگار هستم و گاهی شعر هم می سرایم.
اکنون در کویته ی پاکستان زندگی می کنم.

بنیادِ ظفر

فرستادن پيام

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس