طنز روز

در همین بخش

نوروز حــــرام

شنبه 21 مارچ 2015, توسط شمس الحق حقانی

ابدیت طــالب به داعــش

يكشنبه 8 فبروری 2015, توسط شمس الحق حقانی

جستجو در کابل پرس