طنز روز

در همین بخش

من کرم خرم جز عرعر چيزی ندارم

چهار شنبه 20 فبروری 2008

آگاهی دادن ممنوع است!

يكشنبه 17 فبروری 2008

شرح نمی خواهد!

شنبه 16 فبروری 2008

دالر

پنج شنبه 14 فبروری 2008

ناتو و جناب کرزی

سه شنبه 12 فبروری 2008

دموکراسی

دوشنبه 11 فبروری 2008

تبريک باشد آقای شاهد!

دوشنبه 11 فبروری 2008

کرزی و واپسگرايان

شنبه 9 فبروری 2008

جنگسالاران

چهار شنبه 6 فبروری 2008

ان جی او و تحفه کرزی به طالبان

سه شنبه 5 فبروری 2008

جستجو در کابل پرس