طنز روز

در همین بخش

پاکستان، دالر و افغانستان

چهار شنبه 16 جنوری 2008

آقای خرم يک کارتون کم بود؟

سه شنبه 15 جنوری 2008

چور دارايی همگانی

دوشنبه 14 جنوری 2008

کابل

يكشنبه 13 جنوری 2008

جناب احدی سَرِ گنج

شنبه 12 جنوری 2008

جناب حامد کرزی!

دوشنبه 7 جنوری 2008

پاکستان

يكشنبه 6 جنوری 2008

کرزی و جنگ سالاران

پنج شنبه 3 جنوری 2008

مقامات به نوبت!

سه شنبه 25 دسامبر 2007

بدون شرح!

سه شنبه 25 دسامبر 2007

اگر اين دو صلح کنند!

سه شنبه 25 دسامبر 2007

جستجو در کابل پرس