امضا محفوظ است

نام و مشخصات این نویسنده نزد کابل پرس? محفوظ می باشد.

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس