محمد جواد سلیمی

من آنم که ازسنگ آئینه سازم*من آنم که اززهر نوشینه سازم.

nawayeandisha

جستجو در کابل پرس

fond=inclure/footer} dir="rtl" />