طبیعت و محيط زيست

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

زمستان کابل از دید عکاس

شنبه 28 جنوری 2012

انگور کلکان

دوشنبه 8 آگوست 2011

ماه گرفتگی یا خسوف در کابل

چهار شنبه 15 جون 2011

جستجو در کابل پرس