طنز روز

در همین بخش

افغانستان با چند بيرق!

دوشنبه 24 دسامبر 2007

جهاد؟

پنج شنبه 20 دسامبر 2007

بدون شرح

چهار شنبه 12 دسامبر 2007

بدون شرح!

چهار شنبه 5 دسامبر 2007

قسيم فهيم به روايت کارتون و...

سه شنبه 27 نوامبر 2007

اين جناب و آن جناب!

سه شنبه 20 نوامبر 2007

جناب کرزی و جنگ سالاران

يكشنبه 18 نوامبر 2007

جنگ سالاران

چهار شنبه 14 نوامبر 2007

5+1=1

پنج شنبه 2 آگوست 2007

جستجو در کابل پرس