فرمول یک

در همین بخش

ترجیح فرار بر قرار؛

چهار شنبه 25 مارچ 2009, توسط مصدق پارسا

بازگشت قهرمان

جمعه 19 دسامبر 2008, توسط علی جواد دهقان

آفرین بر استعدادهای افغانستان!

پنج شنبه 11 دسامبر 2008

اگر بوفون نباشد

جمعه 21 نوامبر 2008, توسط علی جواد دهقان

جستجو در کابل پرس