استخبارات، جاسوس و جاسوسی

گروه های قومی | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

در همین بخش

آی اس آی

دوشنبه 13 آگوست 2012, توسط عتیق شاهد

مجاهد استخبارات پاکستان

چهار شنبه 27 جون 2012, توسط عتیق شاهد

جستجو در کابل پرس