طنز روز

در همین بخش

بازار آزاد!

دوشنبه 19 می 2008

افغانستان!

يكشنبه 18 می 2008

نصاب کامل نيست بخوابيم!

يكشنبه 11 می 2008

انتحار!

چهار شنبه 7 می 2008

دگه کدام گپی نيست!

سه شنبه 6 می 2008

تجاوز جنسی!

يكشنبه 4 می 2008

جستجو در کابل پرس