شبیر « کاکر»

فارغ ليسه مجاهد در پشاور واسلاميك ينورستي در اسلام آباد

فرستادن پيام

ملیت ها | هزاره | تاجیک | اوزبیک | تورکمن | هندو و سیک | قرقیز | نورستانی | بلوچ | پشتون/افغان | عرب/سادات

جستجو در کابل پرس