عبدالحمید اعتمادی

عبدالحمید اعتمادی هستم دارای لیسانس مدیریت صنعتی.بزرگترین دغدغه ی فکری ام دین داری و سوء استفاده از دین با شعاری حق وعدالت است . شعاری که انسانهای فرصت طلب فقط برای رسیدن به اهداف شوم خودشان از آن در برابر مردم استفاده می کنند.

انجمن دانشگاهیان و فرهنگیان بصیرت

جستجو در کابل پرس

fond=inclure/footer} dir="rtl" />